8 min read

VÅR REGJERING BRYTER NORGES GRUNNLOV

Paul Sandvik  9. september 2020

Paul Sandvik

Dette spørsmålet har blitt stilt så utrolig mange ganger i media, men jeg og mitt lille byrå, fant ut at det var på tide med litt selv-graving angående saken for å finne et svar selv..Og dette er noe av det jeg grov meg frem til.. :

Suverenitetsoverføringen til ACER skulle blitt behandlet etter Grunnlovens § 115, med krav om ¾ flertall på Stortinget. Det ble den ikke.

Gjennom § 115 åpner grunnloven opp for at Norge kan overføre suverenitet på et saklig begrenset område, til en institusjon vi er tilsluttet, dersom ¾ av Stortinget gir sitt samtykke, og minst 2/3 av Stortingets medlemmer er tilstede under voteringen.

Denne paragrafen ble aldri benyttet da Stortinget stemte ja til å gi ACER's ansvar for å regulere kraftmarkedet i Norge, da regjeringen mente at den tredje energimarkedspakken fra EU ikke var inngripende nok.
Det var altså regjeringens skjønnsmessige vurdering av ACERs mandatområder som ble avgjørende for den demokratiske prosessen rundt suverenitets-overføringen til ACER.  Dette er problematisk, og ikke minst grunnlovsstridig, av flere grunner:

Regjeringens bagatellisering av ACERs mandatområder har for det første liten rot i virkeligheten. Ser man på artikkel 7 og 8 i den aktuelle EU-forordningen, er det lite som tyder på at ACER vil fungere slik regjeringen ga uttrykk for:

• Artikkel 7: Acer har myndighet i tekniske spørsmål som omhandler energimarkedspakkens regler.

• Artikkel 8: Acer myndighet til å avgjøre saker der det er uenighet mellom nasjonale energimyndigheter, eller Acer mener det ikke legges godt nok til rette for grensekryssende infrastruktur.

At ACER kan gripe inn dersom organet mener at vi ikke tilrettelegger godt nok for grensekryssende infrastruktur kan potensielt sett bli svært krevende, dersom vi ønsker å føre en politikk i fremtiden som ikke setter EUs frie flyt i førersetet.

Samtidig er ACER et organ i utvikling. EU-kommisjonens mål om

Børestein 985 mohet fullt integrert energimarked, med en overnasjonal styring fra reguleringsmyndigheten ACER, kommer tydelig til uttrykk i utkastet til den 4. Energimarkedspakken.

Denne pakken er foreløpig gjenstand for forhandlinger mellom Europaparlamentet, Rådet og kommisjonen, som er noe delt i spørsmålet om hvor raske skritt man skal ta i retning overnasjonal regulering av det europeiske kraftmarkedet.

Det er imidlertid primært hastigheten det ser ut til å bli forhandlet om – retningen er forholdsvis klar.


For Norges del betyr dette at vi, gjennom å tilslutte oss ACER, har hoppet på et skip det kan være vanskelig å komme seg av i fremtiden. Når vi først er tilsluttet ACER, er det lite sannsynlig at vi vil få fortløpende unntak fra EU, etter hvert som organet får utvidede mandater. Vi kan med andre ord sitte igjen med en betydelig svekkelse av selvråderetten vår i kraftpolitikken, uten at dette på noe tidspunkt har blitt behandlet ut i fra Grunnlovens § 115.

Stortinget avgir også stadig suverenitet til EU uten å følge Grunnlovens §93, slik Grunnloven fastsetter.

Les også:  ET LAND TIL SALGS - OG EN NASJON PÅ ANBUD
Dette sier Grunnloven i de aktuelle paragrafene:

§ 93.
For at sikre den internationale Fred og Sikkerhed eller fremme international Retsorden og Samarbeide kan Storthinget med tre Fjerdedeles Flertal samtykke i, at en international Sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter sig til, paa et saglig begrænset Omraade, skal kunne udøve Beføielser der efter denne Grundlov ellers tilligge Statens Myndigheder, dog ikke Beføielse til at forandre denne Grundlov.

Naar Storthinget skal give sit Samtykke, bør, som ved Behandling af Grundlovsforslag, mindst to Trediedele af dets Medlemmer være tilstede.
Bestemmelserne i denne Paragraf gjælde ikke ved Deltagelse i en international Sammenslutning, hvis Beslutninger har alene rent folkeretslig Virkning for Norge.

§ 26.
Kongen har Ret til at sammenkalde Tropper, begynde Krig til Landets Forsvar og slutte Fred, indgaa og ophæve Forbund, sende og modtage Gesandter.
Traktater angaaende Sager af særlig Vigtighed og i alle Tilfælde Traktater hvis Iværksættelse efter Konstitutionen nødvendiggjør en ny Lov eller Storthingsbeslutning, blive først bindende, naar Storthinget har givet sit Samtykke dertil.

§ 121.
Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei.

Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.

En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov."

Stortinget har i all stillhet endret Grunnloven uten noen formell behandling, ved skritt for skritt å overføre myndighet fra Norge til organer i EU - uten å følge Grunnlovens strenge krav for å gjøre noe slikt.

For eksempel brukte Stortinget bare fire minutter en desember-ettermiddag i 2012 på å overføre straffende og dømmende makt til myndigheter utenfor Norge. Det gjaldt i spørsmålet om luftfartsmyndigheten EASA.

Dette skjedde enstemmig uten debatt, og ikke etter Grunnlovens §93.

Det som skjer ved avtaler om suverenitetsoverføring, er at en kompetanse som etter Grunnloven er lagt til et norsk statsorgan, er overført til et organ som hører til en internasjonal organisasjon.
Med det, ser vi at suverenitetsoverføring egentlig også er en grunnlovsendring, men da ei endring som ikke setter spor etter seg i grunnlovsteksten.

Les også:
FNs Agenda 2030 plan for nedbygging av verdens nasjoner. Erna Solberg er en av to ledere for innføring av planen (Video)
Når politikerne banker gjennom svekkelse av norsk selvråderett, påberoper de seg gjerne at det er på et «saklig avgrenset område»

Men viktigst er at grunnlovsparagrafen Stortinget bruker for en slik enkel behandling, §26, slett ikke har noen åpning for å avgi suverenitet på et «saklig avgrenset område».

Det er det den atskillig strengere §93 som har.


Hvor i Grunnloven står det at Stortinget kan vedta «lite inngripende» suverenitetsavståelse med simpelt flertall? ..Svaret er;
- Det står ingen plass!Et annet brudd på Grunnloven vår de utøver, er når de gir grønt lys for en fremmed makt i å rassere vår natur for profitt (Tysklands StadtWerke München) for å sette opp vindturbiner slik at Tyskland og EU skal få strøm, for i Grunnloven § 112 (tidligere § 110b) slås det fast;

at norske borgere er sikret retten til  « … et miljø som sikrer helsen og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.»

Ikke minst skal denne retten sikres for «etterslekten», som det heter i § 112 første ledd.

§ 112 tredje ledd slår fast at «statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger».

§ 112 i sin helhet:

"Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger."
Med dette ovenfor, kan jeg med hånda på hjertet dra det så langt som å si at JA, dagens regjering, og den foregående, har gjennom år misligholdt sine konstitusjonelle og menneskerettslige forpliktelser i dette landet, og bryter dermed vår Grunnlov...

Les også:
På onsdag skulle det ha vært revolusjon,men så ble det regnvær
Paul SandvikSandvik Etterforskningsbyrå.


Tillegg:

Når dette nå er synliggjort og beviselig riktig, da har ikke de som sitter i Kontroll- og Konstitusjonskommiteen gjort jobben sin. Kanskje er dette også noe som Riksrevisjonen burde ha reagert på.

Paul Sandvik

Paul Sandvik Riksrevisjonen skulle også ha reagert på at Regjeringen bryter straffeloven kapittel 17..

Straffeloven Kapittel 17. Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser.

§ 111. Krenkelse av Norges selvstendighet og fred

Med fengsel inntil 15 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Norge eller en del av Norge

a) innlemmes i en annen stat, b) blir underlagt en fremmed stats herredømme, c)eller en stat som Norge er alliert eller i kampfellesskap med, blir påført krig eller fiendtligheter, d) påføres vesentlige begrensninger i sin selvbestemmelsesrett, eller e)løsrives.

§ 112. Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred

Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred straffes med fengsel inntil 21 år. Ved avgjørelsen av om krenkelsen er grov, skal det særlig legges vekt på om

a) den har hatt særlig alvorlige virkninger for Norge, b) den er gjennomført ved en organisert væpnet aksjon, under utnyttelse av frykt for inngrep av en fremmed stat, eller ved trussel om dette, c) gjerningspersonen er et medlem av regjeringen, Stortinget eller Høyesterett eller tilhører landets øverste sivile eller militære ledelse, d) handlingen har medført tap eller fare for tap av menneskeliv.

§ 113. Krenkelse av Norges statsforfatning

Den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Norges statsforfatning forandres, straffes med fengsel inntil 15r.

§ 114. Grov krenkelse av Norges statsforfatning

Grov krenkelse av Norges statsforfatning straffes med fengsel inntil 21 år. Ved avgjørelsen av om krenkelsen er grov, skal det særlig legges vekt på forhold som nevnt i § 112 bokstav a til d.

Les også:Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike - Det holdt i nesten 200 år

Lagt inn av 9 SEPT. 2020  kl. 23:34


COPYRIGHTS

WHO and WHAT is behind it all ? : >

VISIT THE PAPERTURN ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.