45 min read

Gro H. Brundtland og AP – folkesvikermafiaen/amp

HUMAN SYNTHESIS
email: humansynthesis0@gmail.com

alt

NOTE: A rather humerous English Google-translation is attached at the bottom. Please read between the lines.

Gro H. Brundtland og AP – folkesvikermafiaen som FORMELT har holdt det norske folk TOTALT FOR NARR de siste 55 år (uformelt enda lengre).
En «FN-STYRT» FASCIST-KOMMUNISTISK VERDENSREGJERING ble deklarert som hovedagenda på Socialist International Council Conference i Oslo i 1962 –

![alt](https://human-synthesis.ghost.io/content/images/2017/11/Gro.jpg) _Gro Harlem Brundtland_

Del 1

18 februar 2017 - Pål

Folkefiendlige maktstrukturer og gigantiske samfunnsbedrag, Globalismen, Folkemordagendaen og den FN-styrte Verdensregjering (NWO)

Ville du ha stemt Arbeiderpartiet hvis du visste at de minst siden 1962 har hatt som FORMELT, dog SKJULT HOVEDFORMÅL, (og HOVEDFORPLIKTELSE overfor moderorganisasjonen Socialist International) å arbeide for etablering av en GLOBAL ALTOMFATTENDE FASCIST-KOMMUNISTISK ALLMEKTIG DIKTATORISK VERDENSREGJERING (One World Government/New World Order) med tilhørende avvikling av nasjonalstaten Norge og avvikling av dens for alle reelle og praktiske formål; betydning, kultur, selvstendighet, suverenitet, væpnede forsvar, eierskap, selvråderett og suverene beslutningsmyndighet over egen samfunnsstruktur, lovverk, territorium og naturressurser, hvor kanskje ikke engang det symbolske narrespill gjenstår (17. mai og det norske flagg)?

Forhåpentligvis- og antakeligvis IKKE. Men det er altså et slikt totalt uredelig og folkeforledende Arbeiderparti majoriteten av det norske folk har BLITT LURT TRILLRUNDT TIL Å STEMME PÅ i hele etterkrigstiden og frem til den dag i dag! Å kalle det folkesvik og landssvik vil overhodet ikke være noen overdrivelse.

(Hvilket selvfølgelig ikke reduserer den nasjonsundergravende betydningen av de andre partiers tilsvarende folkesvik og forræderi, partier som MÅ har visst om Arbeiderpartiets narrespill i alle år, og som senere SKJULT OG FORDEKT har tilsluttet seg målet og agendaen om etablering av en verdensregjering, enten frivillig eller påvirket av en eller annen form belønnings- eller utpressingsmekanisme, som flertallet av det norske folk åpenbart skal holdes uvitende om. Det finnes dog oppegående teorier om nettopp dette, noe jeg skal komme tilbake til senere i artikkelen.)

Socialist International Council Conference, Oslo, 2. – 4. Juni 1962 – Deklarasjon om etablering av en FN-styrt verdensregjering som det felles ultimate mål.

I 1962 var altså Det Norske Arbeiderpartiet vert for en internasjonal konferanse i regi av Arbeiderpartiets moderlige paraplyorganisasjon Socialist International, hvor følgende felles politiske målsetting ble deklarert:

«The ultimate objective of the parties of the Socialist International is nothing less than world government. As a first step towards it, they seek to strengthen the United Nations so that it may become more and more effective … Membership of the United Nations must be made universal» (The World Today: The Socialist Perspective)

– Declaration of the Socialist International Council Conference, Oslo, 2. – 4. June 1962.
Socialist International Council Conference, Oslo 02-04 June 1962 - FN-styrt verdensregjering deklarert som bevegelsens hovedagenda og ultimate mål. - Artikkelens kapittel 5

Socialist International Council Conference, Oslo 02-04 June 1962 – FN-styrt verdensregjering deklarert som bevegelsens hovedagenda og ultimate mål. – Artikkelens kapittel 5

Denne deklarasjonen fra Socialist International Council Conference, Oslo, ble så hurtig pappegøyedeklarert av sosialistiske partier og sosialistiske regjeringer verden rundt, med British Labour Party (Det Britiske Arbeiderparti) i førersetet:

«Labour…..remained faithful to its long-term belief in the establishment of east-west co-operation as the basis for a strengthened United Nations developing towards world government.

For us world government is the final objective and the United Nations the chosen instrument …»
(Labour Party manifesto 1964).
Både Gro Brynolf Brundtland Harlem Sandberg Ohlin (Frahm Brandt?), Thorbjørn Jagland, og Helga Pedersen har hatt posisjonen som Vice-President i Socialist International. Helga Pedersen ble visepresident i 2012.
En gjennomgang av historien viser at Det Norske Arbeiderparti hele tiden har vært en av de ivrigste og mest sentrale pådrivere for å få innført en FN-styrt verdensregjering. Bl.a Gro’s sentrale rolle i Brundtlandkommisjonen og utformingen av FN’s Agenda 21 er blandt de mange bevis på nettopp dette.

Trygve Lie (FN’s første generalsekretær) begikk i tillegg grunnlovsbrudd og landssvik da han instruerte FN-delegasjonen om å avgi falsk melding til FN om at Norge hadde ratifisert FN-pakten.

Etter at folkerettslærde og grunnlovseksperter hadde gjennomgått FN-pakten, ble det nemlig klart at Norge ikke kunne ratifisere uten grunnlovsendring eller i det minste en folkeavstemming. Dette ble ignorert av Trygve Lie og Arbeiderpartiet! Travle flittige maur, hæ?

"The elderly are useless eaters"
«The elderly are useless eaters»
Som sjef for World Health Organisation (WHO) har Gro H. Brundland i tillegg vært helt sentral i utforming av FN’s fødevare- og næringsmiddeldirektiv – Codex Alimentarius – som egentlig er en handelskommisjon. Formålet med Codex Alimentarius er å STANDARDISERE, kontrollere, regulere absolutt ALLE fødevarer og næringsmidler, alt fra råvarer, halv- og helfabrikata, inkludert vitamin- og mineraltilskudd, urter etc.

Ved hjelp av Codex Alimentarius (som allerede regulerer ditt liv), som del av den pågående globale tilretteleggelse av den FN-STYRTE VERDENSREGJERING, planlegges det på sikt forbud mot fri høsting fra naturen, f.eks fritidsfiske, plukking av bær og sopp, dyrking av egne grønnsaker osv., da levende pustene menneskers frie konsum av slike fødevarer naturligvis ikke kan underlegges standardisering, kontroll, overvåkning og regulering og derved anses «å kunne utgjøre en fare for folkehelsen».

La oss alle bli ekstremister!

Må vi alle bli svært så ulydige og plagsomme selvdyrkende, bærplukkende og fritidsfiskende ekstremister!
De statseide, monetariserte og pantsatte juridiske personfiksjoner kan jo også risikere å knekke en fot mens de plukker bær i skogen, noe som gjør slaven uproduktiv og medfører økte kostnader i form av potensiell berging og helsestell – i tillegg til at slike aktiviteter vil utgjøre en trussel for de globokratiske fødevaremonopolisters fortjeneste. Slik egoistisk og uansvarlig adferd kan de jo ikke tillate!

Å ta individuellt ansvar for din egen helse ved å dyrke egne økologiske grønnsaker blir også en trussel mot det kollektivistiske autonomiforkrøplende indoktrineringsregimet, og er derfor å anse som FY-FY! Ulydige selvdyrkere, bærplukkere og fritidsfiskere blir å regne som «domestic terrorists», tatt hånd om av det lokale SWAT-team og tvangsmedisinert til underkastelse med diagnosen Oppositional Defiant Disorder (ODD)!

_Did you know Illuminati created UN and is also responsible for the creation of Communism causing the Russian revolution. They also financed and instigated WWII._

Fra 2020 får vi FN's miljøfascistiske bærekraftspoliti rennende i fjæresteinene. Det blir slutt på det norske folks tusenårige tradisjoner med å "dra seg kokning".

Fra 2020 får vi den «FN-styrte» verdensregjerings miljøfascistiske bærekraftspoliti rennende i fjæresteinene. Det blir bl.a slutt på det norske folks tusenårige tradisjoner med å «dra seg kokning». De siste års «Kampen om fisken» har vært et narrespill fra A til Å, for i løpet av 2020 – 2030 vil det jo være snakk om VERDENSREGJERINGENS NATURRESSURSER må vite!

Har du noengang i historien selv sett – eller hørt om – at DET NORSKE ARBEIDERPARTI har gått til valg med et offentliggjort partiprogram som ÅPENT OG ÆRLIG FORTELLER DET NORSKE FOLK at Arbeiderpartiet jobber for etablering av en verdensregjering, og – som logisk følge – den parallelle GRUNNLOVSTRIDIGE, LANDSSVIKERSKE OG FOLKESVIKERSKE målbevisste og målrettede svekkelse av, rasering av, og avvikling av den SUVERENE nasjonalstaten Norge? Nei, det har du vel ikke! Så hvorfor LYVER DE, og HVORFOR HOLDER DE DET NORSKE FOLK TOTALT FOR NARR VED Å HOLDE SIN EGENTLIGE HOVEDAGENDA SKJULT FOR FOLKET I TIÅR ETTER TIÅR?

(Planlegger man landssvik, folkesvik og forræderi, så er det kanskje best å gjøre det skjult og fordekt. Jeg kan vanskelig se andre grunner til å holde slike ting skjult for folket.)

Og hva tenker du om de øvrige partier, og ikke minst norsk Corporate Mockingbird Mafia Media, og hvor disse andre har sin lojalitet, som må ha visst om Arbeiderpartiets fordekte agenda, men har holdt kjeft om det i alle år. Hva kan grunnen være til at INGEN, hverken opposisjonspartier eller norsk media på høyresiden har tatt frem Arbeiderpartiets verdensregjeringsagenda og brukt det mot Arbeiderpartiet i politiske valgkamper, for alt hva det kunne være verdt? Har vi overhodet hatt demokrati i Norge, eller er det som Steigan skriver i artikkelen «Det norske kartellpartiet«?

KONSEKVENS: All politikk i Norge – minst siden 1962 – har i det skjulte dreid seg om målbevisst og målrettet, folkesvikersk, landssvikersk og forræderisk, å rigge og tilpasse Norge til Socialist International og Arbeiderpartiets planlagte kommende FN-styrte verdensregjering.Norsk politikk har altså – minst siden 1962 – IKKE dreid seg om det vi alle har blitt forsøkt innbildt, nemlig styring av landet i henhold folkeviljen og grunnloven, for ivaretagelse av landets og folkets suverenitet og beste langsiktige interesser.

DET ER ALTSÅ SNAKK OM ET GIGANTISK SNIKENDE FORRÆDERI OG ET SNIKENDE STATSKUPP!
Det skjedde noe annet viktig – og høyst sannsynlig direkte relatert – i MARS 1962, tre måneder FØR Arbeiderpartiet og Socialist International kom med sin verdensregjeringsdeklarasjon i JUNI 1962.

Jeg siterer fra en av Jim T. Slaaens artikler:

I mars 1962 under regjeringen Einar Gerhardsen III, ble Grunnloven endret for å legalisere «Europabevegelsens Norske Råd» slik at det ikke lenger var straffbart for Stortingspolitikere å være medlem av organisasjonen. Den skiftet navn til Europabevegelsen i Norge i 1965. Et av de tidlige forarbeidene som ble gjort for å få Norge med i EF, det som i dag heter EU.

Vedr. Europabevegelsen anbefales du å lese Europabevegelsen – Stortingets største parti gjennom 47 år, samt lytte til Lars Rønbeck’s tale i 2005 hvor han bl.a forsøker å informere og advare folket om Europabevegelsens hemmelige og grunlovsstridige stortingsgruppe. Lars Rønbeck appelerte også til media om å begynne å skrive om Europabevegelsen og tilsvarende grums, men vi vet jo alle hvem media er i lomma på. Tale Del 1, Tale Del 2 Les også: Europabevegelsens ulovlige stortingsgruppe, strider imot Grunnlovens §1 og 112, og hele dens ånd og prinsipper

Det er jo overhodet ikke vanskelig å se et historisk mønster avtegne seg, av en viss gruppe mennesker som udemokratisk og grunnlovsstridig FRITT TAR SEG TIL RETTE. Her følger et kort knippe artikkler som illustrerer dette ganske godt:

Arbeiderpartiregjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting – En ULOVLIG regjering, og et ULOVLIG Storting.

Grunnlovsstridig FN-medlemskap, systematisk hjernevask av befolkningen og snikinnføring i EU av Gro H. Brundtland og Arbeiderpartiet.

Norge ble tvangsinnmeldt i EU i 1994 av Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre.
Hvilket demokrati? Norske lederes springmarsj mot NWO med deres egne ord
Europabevegelsen – Stortingets største parti gjennom 47 år
Dørum’s vidunderlige, nye verdensorden.

Blodbadglobalistenes norske nettside - enverden.no

De norske blodbadglobalistenes nettside ble nedlagt i slutten av år 2012, høyst sannsynlig for å fjerne spor og å fjerne fokus fra denne gjengens forræderiske aktiviteter og hovedagenda. Nettsiden er likevel lagret for all ettertid av WayBackMachine, og kan studeres her: http://web.archive.org/web/20121129094604/http://www.enverden.no/
Her kan du lese hvem som satt i det såkalte «Rådet» på den tiden nettsiden ble nedlagt.

HVEM ER DE, EGENTLIG, ….DISSE SOM I DET SKJULTE OG I STRID MED BÅDE GRUNNLOVEN OG DEN NORSKE FOLKEVILJEN TREKKER I TRÅDENE OG KUPPER OG RASERER LAND, FOLK OG KULTUR, OG HVOR HAR DE SIN LOJALITET, SÅNN EGENTLIG?

Vi bør i aller høyeste grad begynne å kikke på saker som dette: Den skjulte slekt og de hviskede navn – Gro Brynolf Brundtland Harlem Sandberg

(For lojaliteten ligger jo åpenbart IKKE hos disses arbeidsgivere – nemlig DET SUVERENE NORSKE FOLK, fra hvem disse såkalte «folkevalgte» yrkeskriminelle ved hjelp av løgner og groteske samfunnsbedrag har tilsvindlet seg sitt såkalte «politiske mandat»!)
alt
Gro og Willy, tette bånd, svært så tette bånd...på mange måter.

Gitt at Arbeiderpartiets og Socialist Internationals deklarasjon i 1962 må være kjent for svært mange, i det minste blandt høyerestående politikere, embedsfolk, e-tjenester, forsvaret og media, hvordan klarer de så å holde på med denne høykriminelle virksomheten og samtidig unndra seg straffeansvar? Som den svensk-norske Gro Brynolf Brundtland Harlem Sandberg Ohlin (Frahm Brandt?) uttrykte det etter at hun tapte EU avstemningen i 1994 og fikk spørsmålet «Hva nå?», hvorpå hun svarte: «Det finnes andre metoder!» Ja, det finnes drøssevis av andre metoder! En av disse «andre metoder» er f.eks å få fjernet § 105 i Straffeloven som forbyr politikere å lyve til befolkningen, en paragraf de – antakelig med lettelsens sukk og smil fra øre til øre – klarte å fjerne i 2008.

§ 105. Den, som ved (…) løgnagtige Forespeilinger eller ved andre utilbørlige Midler søger at øve Indflydelse paa en andens Optræden eller Stemmegivning i offentlige Anliggender (…) straffes med Hefte indtil 3 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.
– Det bør ikke være en oppgave for strafferetten å reagere mot personer som forsøker å vinne et valg med «løgnaktige forespeilinger», het det den gang i lovforslaget fra Justisdepartementet.

Kan det overhodet finnes værre «løgnaktige forespeilinger» enn å bløffe hele landets befolkning I HELE 55 ÅR I STREKK til å tro at man stiller til valg med lovnader om å styre landet i samsvar med folkeviljen og grunnloven, for ivaretagelse av landets og folkets suverenitet og beste langsiktige interesser, mens man EGENTLIG og I PRAKSIS jobber på spreng for å rigge landet for fall som en femtekolonne nasjonalstatsraserende kraft i forberedelse for avvikling av nasjonalstaten og for etablering av en ALLMEKTIG VERDENSREGJERING?

Og mens vi likevel er inne på «andre metoder» så må vi heller ALDRI SLIPPE AV SYNET AT DETTE HØYST SANNSYNLIG ER EN LIVSFARLIG GJENG. Det kan du lese om bl.a. i Jarle Johansens artikkel: «Politiske mord i Norge«

På nettsiden Dissident Defence Network (tag: Norway) kan vi lese hele seks sider fulle av artikler med eksempler på hvordan den norske dypstaten kvitter seg med dissidenter, «plagsomme personer», varslere og andre som kommer i veien for dette skruppelløse maktapparatet. En av dypstatens favoritter er å misbruke psykiatrien til å tvangsinnlegge og kjemisk lobotomere individer de vil bli kvitt. Jarle Johansen har en samling på 12 artikler som nærmere beskriver psykiatrien som kontrollmatrixens undertrykkelsesverktøy.

alt
Globalistenes fremste agent. Synnøve Fjellbakk Taftøe

Et verdenskjent eksempel på dette er Synnøve Fjellbakk Taftøe. Da hun i 1992 gikk offentlig ut med sine avsløringer av regjeringens grunnlovsbrudd, løgn og bedrag i forhold til hva som senere ble den såkalte EØS-avtalen, ble hun avskjediget av regjeringen Brundland, erklært alvorlig sinnslidende, tvangsinnlagt og tvangsmedisinert i psykiatrien. Synnøve Fjellbakk Taftøe hadde i tillegg proklamert at hun ville ytre seg om generelle overgrep i Norge foretatt med myndighetenes velsignelse. Dette skulle skje i Geneve direkte til Torturkommisjonen og direkte til WHO. Dette tåltes heller ikke, – og veien til Nordland Psykiatriske ble ikke lang, og skjedde med bistand fra politiet! Intet middel er for sjofelt for AP’s maktapparat og disses CIA/MOSSAD-infiserte «fjerde tjeneste» når de ønsker å stoppe kjeften på kritiske borgere med ærlige, redelige, erværdige og folkekjære hensikter.

Et par artikler om Synnøve Fjellbakk Taftøes avsløringer, og hvordan hun har blitt behandlet.

alt

Globalistenes fremste agent
Synnøve Fjellbakk Taftø tvangsinnlagt

OPPDATERING OG TILFØYELSE 15.05.2017

Om du skulle leve i forvillelsen om at ting har blitt bedre, og at dypstatens overgrep bare foregikk «før i tiden», så er her en blodfersk sak fra Sverige. Dypstaten med NATO og Stay Behind er atter i gang med å bruke psykiatrien som verktøy for å bringe kritiske og avslørende røster til taushet. Denne gang har en kvinnelig journalist nå blitt sperret inne på lukket avdeling for sitt arbeide med å eksponere NATO og Stay Behind.

alt

Alle bør sette seg inn i den farlige situasjonen som nå brygger seg opp, hvor de såkalte «liberale» oppnevner seg til å ha monopol på sannheten, hvor alt annet blir definert som «fake news», og hvor samfunnskritiske røster blir forsøkt kneblet og stemplet som psykiatriske tilfeller og «russiske agenter».

Om bosjevik-kommunistenes (internasjonalistenes) edderkoppnett av skjult makt i Norge kan du lese om i følgende artikler:

Vi må feie for egen dør først – sionistene er mektige i vårt land

Stay behind – Norges skjulte statlige monster-mafia

Stay behind 2; «Den fjerde tjeneste» forråtner rettsvesenet

Jeg anbefaler selvsagt også alle å lese boka «Gro Gate: Historien om ‘den fjerde tjeneste’ og Mossad i Norge«, skrevet av Hans Henrik Ramm og Major M. Setsaas. Boka ble skrevet i 1996, forsøkt utgitt men ble øyeblikkelig unndratt offentligheten og forbudt utgitt i 60 år, altså frem til 2056. Boka har likevel i årevis vært nedlastbar fra drøssevis av forkskjellige nettsider, deriblandt archive.org

I bokens introduksjon skriver forfatterne Ramm og Setsaas følgende:

«HISTORISK-POLITISK ANALYSE: Vi har vurdert kjente og ukjente politiske og samfunnsmessige forhold fra krigens dager til idag, og skritt for skritt analysert hvorfor og hvordan de skjulte maktsystemer gradvis har vokst frem og forandret seg fra å dekke et meget respektabelt behov for å trygge landets sikkerhet til et spesielt behov for å trygge bestemte politiske interessers trygghet mot avsløring av kritikkverdige og kriminelle forhold»

Er det dumdristig å bidra til å eksponere denne gjengen? Det er helt klart ikke risikofritt – MEN DET MÅ GJØRES! Jeg vil derfor erklære for hele verden at jeg aldri har vært hverken psykotisk eller suicidial, tvert om – jeg har et brennende ønske om å leve så lenge at jeg få oppleve at menneskeheten tar et endelig oppgjør med den globale høykriminelle dypstatmafiaen i alle varianter. Jeg ivaretar min helse, har årelang praksis med sunt og nøkternt kosthold, svært begrenset forbruk av alkohol, røyker ikke, bruker ikke medisiner og er ikke arvelig sykdomsdisponert.

Skulle dere lese min dødsannonse, finne meg tvangsinnlagt og kjemisk lobotomert på psykiatrisk avdeling, nettsiden forsvinner, og/eller andre radikale endringer i privatliv, familieliv og økonomi, så er det altså høyst sannsynlig den overgripende norske dypstatens psykopate håndtlangere som har vært på ferde i forsøk på å stilne røsten til atter en plagsom dissident og samfunnskritiker.

Globalistinfiltreringen er nærmest komplett i hele systemet.

Globaliseringskritikere anses å være «til fare for rikets sikkerhet»!

I Dagsavisen, allerede i 2003, stod vår daværende statssekretær i Justisdepartementet, Jørn Holme, frem med følgende uttalelse: «Globaliseringskritikere truer rikets sikkerhet». Holme ble senere sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST).

Per-Aslak Ertresvåg viser Dagsavisen hvor Jørn Holme formidler dypstatens hat mot demokratiske aktivister. Vi må virkelig spørre: HVEM sitt rike var det statssekretær Jørn Holme egentlig snakket om? Pavens, pengefyrstenes og anglo-sionistenes Nye Fascist-Kommunistiske Verdensrike – New World Order/One World Government? Eller det norske folks? Hvem er det som EGENTLIG truer sikkerhet til det norske folks rike, globalistene, eller globaliseringskritikerne?

Per-Aslak Ertresvåg er en kjent og respektert norsk journalist, som bl.a har utgitt flere bøker, deriblant hans tre siste velkjente maktkritiske bøker; «Makten bak makten (2006)«, «SOV mitt lille Norge (2008)» og boken «NORGE – Et hjerne- finans- og maktkontrollert samfunn? (2011). Per Aslak Ertresvåg har også fått føle dypstatens klandestine overgrep i forsøk på å kneble ham og «rydde ham av veien».

FN’s Agenda 21/2030 – I norske kommuner og i norsk forvaltning omtalt som «Lokal Agenda 21».

FN’s Agenda 21/2030 – Et komplett rammeverk for innførelse av fullblods kommunistisk, fascistisk, kollektivistisk GLOBALT DIKTATUR – Den kommende FN-styrte verdensregjeringen er et komplett rammeverk for innførelse av fullblods kommunistisk, fascistisk, kollektivistisk GLOBALT DIKTATUR.

De holder fortsatt på, og nå med stereoidinjisert intensivert innsats: I dagens virkelighet ser vi dette sviket praktisk implementert i form av et ras av grunnlovsstridige suverenitetsavståelser, privatisering og salg av folkets felleseie, samt myndighetenes fulle støtte til – og forpliktende tilslutning til – FN’s Agenda 21/2030, «Tusenårsmålene» og de «17 nye bærekraftsmål», som er operasjonsmanualen (løpende oppdatert og «forbedret») for den praktiske tilretteleggelse og innførelse av omtalte «FN-styrte» verdensregjering. I vår forvaltning og i samtlige av våre kommuner går dette under navnet «Lokal Agenda 21«. «Lokal Agenda 21» har vært under aktiv praktisk implementering I NORGE – OG BAK FOLKETS RYGG – minst siden 1993.

World Government Summit – 2017

Om du «gnir deg i øynene» og ikke tror det er sant, så kan du jo klikke deg inn til WORLD GOVERNMENT Summit sin nettside og der selv lese hva denne gjengen legger opp til. Planene ble lagt sist på 1700-tallet, de har siden jobbet iherdig med å rigge verdenssamfunnet med dette formål. World Government Summit har holdt disse konferanser årlig siden 2013. Merk deg undersiden «Strategic Partners», som viser Verdensbanken, FN, World Economic Forum, CNN, OECD, International Monetary Fund (IMF) og en hel drøss andre elitisk globalistorganisasjoner.

World Government Summit 2017World Government Summit 2017

Partners: IMF, Verdensbanken, CNN, FN, World Economic Forum, OECD etc.Partners: IMF, Verdensbanken, CNN, FN, World Economic Forum, OECD etc.

I dag jobber stort sett alle norske partier FOR GLOBALISMEN og FOR etablering av en «FN-styrt» FASCIST-KOMMUNISTISK VERDENSREGJERING. Dette er et gigantisk folkesvik, i det INGEN AV DISSE PARTIER NOENSINDE har vært åpne og ærlige med sine egne velgere – DET NORSKE FOLK – om hvilke planer som i flere tiår har vært på tegnebrettet, og hvilken samfunnsutvikling det norske samfunn egentlig har blitt MÅLRETTET styrt mot.

HUSK: Det er IKKE MULIG å etablere en ALLMEKTIG VERDENSREGJERING uten at den samtidig er KOMPLETT UDEMOKRATISK OG FULLBLODS DIKTATORISK!

Dette er enkelt å belyse:

  1. I løpet av de siste mange tiårs intense arbeide for å forberede denne verdensregjeringen, har GLOBALISTMOTSTANDERNES STEMME OVERALT BLITT UNDERTRYKT, KNEBLET, LATTERLIGGJORDT OG SYKELIGHETSFORKLART. Du blir ikke rikspolitiker, minister, næringslivsleder på toppnivå, du blir ikke journalist, du blir ikke lærer, og du får ikke jobb i stillinger som kan påvirke de store masser med mindre kontrollmatrixen har verifisert og sikret seg at du enten er FOR globalisme, og/eller at du nesegrust servilt underkaster deg begrensninger for din mulighet til å formidle motstand og kritikk mot globalisme. Slik er det bare!

Som sagt, er du globalismekritiker så kommer du ikke i avisen eller på fjernsyn, med mindre det er for å latterliggjøre deg, sykelighetsforklare deg, og henge deg ut som RASIST, EKSTREMIST, FASCIST eller aller helst NAZIST. (Det har blitt både bedre og værre etter #brexit og #trump, man slipper oftere til, men hetsingen, latterliggjøringen. stigmatiseringen – og ikke minst Corporate Mockingbird Mafia Media FAKE NEWS – har nådd nye høyder. Man slipper til, selvfølgelig fordi globalistene nå jobber i motbakke og må moderere seg, i det tiden naturligvis ikke er moden for å la maskene falle og derved avsløre det fulle omfang av disses gjennomsyrede totalitære natur og ideologi.)

  1. I det øyeblikk en ALLMEKTIG VERDENSREGJERING er etablert, så forsvinner ALLE muligheter for demokrati – for hva skulle skje dersom demokratiske bevegelser skulle vokse frem med målsetning om å MELDE SEG UT? Finnes det noen som er naive nok til å tro at den ALLMEKTIGE VERDENSREGJERING med ALLMEKTIG ENERÅDENDE MILITÆR, ØKONOMISK og OLIGARKDIKTATORISK MAKT skulle tillate f.eks Norge å melde seg ut dersom det norske folk bestemmer seg for det?

Vi lever vel ikke i illusjonen om at Norge kan styre landet og vårt samfunn, og forvalte våre egne naturressurser etter egne ønsker og demokratisk vedtatte lover under en ALLMEKTIG VERDENREGJERING, som nettopp er etablert med det hovedformål – og så effektivt og irreversibelt som overhodet mulig – å AVVIKLE og HINDRE enkeltnasjoners og folkegruppers muligheter til suverent selvstyre?

Det finnes vel ingen som ville nedlagt så mye muldvarparbeid, tid og planlegging, og begå så mye svindel, folkesvik, landssvik, forræderi og samfunnsbedrag for skattebetalernes regning, bare for å innføre en «liksom-verdensregjering» som i realiteten ikke skal ha noe makt? Gjør det vel?

Et fersk høyaktuelt eksempel demonstreres i artikkelen Frykten for demokrati hvor vi kan lese hvordan globalistene (etter #brexit) nå jobber på spreng for gjøre det umulig for suverene nasjoner å trekke seg fra EU medlemskapet. Demokratiet er ikke lengre på moten, og En plan for å avskaffe det nasjonale demokratiet i Europa er andre gode artikler å få med seg, som usminket viser hvor det bærer hen.

Bandittene som står bak dette (BLODTOTALITÆRE PSYKOPATER) har ett hovedformål, hvilket er: MENNESKEHETENS ENDELIGE og GLOBALT IRREVERSIBLE TOTALE UNDERKASTELSE!

Vi vil få SLAVEPLANETEN 2.0
SV-Kristin og Jonas Gahr Støre vil avvikle nasjonen Norge og underlegge oss alle den «FN-ledede verdensorden»

Det kan jo for noen høres fint ut, helt til man begynner å stille seg spørsmålet: Hva BETYR egentlig «FN-ledet verdensorden»?

En overoptimistisk Jonas Gahr Støre har det så travelt med å få realisert «global government» at han uttaler følgende:

alt

«I am pretty sure, that the next government….if there is a next government….»

Mer lesestoff om den planlagte «FN-styrte» blodtotalitære verdensregjering som snikes inn i løyndom og BAK DEN GRØNNE MASKEN:

Jeg har publisert ca. 20 artikler som strekker seg over 2 arkivsider som forklarer det meste om FN’s Agenda 21/2030. Du anbefales på det sterkeste å lese og sette deg grundig inn i disse artikler, slik at du kan få et bedre innblikk i galskapen de planlegger for oss alle og våre etterkommere…i den grad vi i fremtiden overhodet vil få innvilget de blodtotalitære diktatorers tillatelser til å formere oss. Det planlegges nemlig at slikt skal sentralstyres og håndheves med jernhånd, for de fåtall av oss som er igjen etter at de er ferdig med sine like så lenge planlagte depopulasjonsagendaer.

How can they depopulate the planet?

Det meste som er omtalt til nå i denne artikkelen dreier seg om en gjeng opprinnelig «statsløse» internasjonalisters norske femtekolonne-agenters systematiske grunnlovsbrudd og systematiske oppfordringer til grunnlovsbrudd. Jeg gjør som så mange andre og stiller det berettigede spørsmål: Når starter Riksrettssakene?

Her passer det dog å sitere Jostemikk:

Å pokker! Jeg glemte det! Stortingspolitikerne har jo vernet seg fra å kunne bli stilt til ansvar for sine grunnlovsbrudd. Diplomatisk immunitet i eget land. Kanskje ikke så ulikt kravet fra FN i forbindelse med Rio 20, der de krevde straffefrihet for det de gjorde under og etter møtet?

HVA SIER KONGERIKET NORGES GRUNNLOV, ANSVARLIGHETSLOVEN OG STRAFFELOVEN OM DENNE LANDSSVIKERGJENGENS AKTIVITETER?

alt

Grunnloven §1.

«Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig* rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk».
(*Fra originale Grunnloven fra 17. mai 1814. Endret i Novembergrunnloven 4. november 1814 )
Jeg velger her å sitere en av landets patriotiske storkanoner, Jim T. Slaaen, og hans knallsolide og årelange innsats for å påvise og avsløre disse «internasjonalistenes» historiske landssvikeraktiviteter. Slaaens blogg anbefaler jeg virkelig alle å lese GRUNDIG. Her noen utdrag fra Slaaens artikkel med den passende undertittel: «Regjeringen og Stortinget er igjen ute på ville veier.»

Men på 1950 tallet begynte Arbeiderpartiet for fullt sitt arbeide for å jobbe for å spre sosialisme på verdensbasis. Dette arbeide førte blant mye annet, til en ny §93. Vil anbefale folk å lese Innst. S. nr. 185 fra 1956. «Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om forslag fra Rakel Seweriin (AP), Herman Smitt Ingebretsen (H), Konrad Knudsen (AP) og Neri Valen (V) til ny § 93 i Grunnloven. (Forslag nr. 17 i dok. nr. 11 for 1952).

alt

Legg spesielt merke til de juridiske betenkelighetene rundt Grunnloven og det å avgi suverenitet. Dette er historiske dokument på når internasjonalsosialistene (internazistene) startet arbeide med å få Norge med i den gang «Det europeiske kull- og stålfellesskap». Det som siden ble EF og nå EU. Så skjer noe som uten tvil er samkjørt med Arbeiderpatiets og Socialist Internationals verdensregjeringsdeklarasjon av 1962. Her ser du hvordan de rigger spillet, først kom grunnlovsendringen i MARS 1962, så kom Arbeiderpartiets og Socialist Internationals verdensregjeringsdeklarasjon i JUNI 1962

I mars 1962 under regjeringen Einar Gerhardsen III, ble Grunnloven endret for å legalisere «Europabevegelsens Norske Råd» slik at det ikke lenger var straffbart for Stortings-politikere å være medlem av organisasjonen. Den skiftet navn til Europabevegelsen i Norge i 1965. Et av de tidlige forarbeidene som ble gjort for å få Norge med i EF, det som i dag heter EU.

Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet sin behandling av Norges Grunnlov
Ser dere hvordan de samarbeider, og hvordan de rigger spillet for å minimere risikoen for straffeansvar?

Jim T. Slaaen fortsetter:

Når skal regjering og Storting begynne å holde Grunnloven?

Når skal de begynne å respektere Grunnloven?

Når skal de begynne å lese hele Grunnloven?

Når skal de begynne å lese hele paragrafer og slutte med å utelate det som ikke passer dem?

Hensikten med Grunnloven

Brudd på Grunnloven – vår konstitusjon, er pr. definisjon det samme som høyforræderi og landssvik.

Lov om ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett [ansvarlighetsloven].

Kapittel 2. Om særlige bestemmelser om straffansvar for medlemmer av Statsrådet og Stortinget.

§11: «Den der som medlem av Statsrådet på annen måte enn nevnt i denne lovs øvrige bestemmelser ved handling eller undlatelse bevirker eller medvirker til noget som er stridende mot Grunnloven eller rikets lover, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år».

Lov om straff (straffeloven).

Annen del. De straffbare handlingene Kapittel 17. Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser:

§111: «Krenkelse av Norges selvstendighet og fred
Med fengsel inntil 15 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Norge eller en del av Norge

a) innlemmes i en annen stat,

b) blir underlagt en fremmed stats herredømme,

c) eller en stat som Norge er alliert eller i kampfellesskap med, blir påført krig eller fiendtligheter,

d) påføres vesentlige begrensninger i sin selvbestemmelsesrett, eller

e) løsrives».

§112: Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred
Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred straffes med fengsel inntil 21 år. Ved avgjørelsen av om krenkelsen er grov, skal det særlig legges vekt på om:

a) Den har hatt særlig alvorlige virkninger for Norge,

b) Den er gjennomført ved en organisert væpnet aksjon, under utnyttelse av frykt for inngrep av en fremmed stat, eller ved trussel om dette,

c) Gjerningspersonen er et medlem av regjeringen, Stortinget eller Høyesterett eller tilhører landets øverste sivile eller militære ledelse,

d) handlingen har medført tap eller fare for tap av menneskeliv.

§ 117: Inngrep overfor viktige samfunnsinstitusjoner:
«Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved bruk av makt, vold eller trusler, eller på annen ulovlig og organisert måte, griper inn i virksomheten til viktige samfunnsinstitusjoner som for eksempel en offentlig myndighet, et politisk parti eller et medieforetak, og derved setter betydelige samfunnsinteresser i fare».

§ 118: Grovt inngrep overfor viktige samfunnsinstitusjoner.
«Grovt inngrep overfor viktige samfunnsinstitusjoner straffes med fengsel inntil 15 år. Ved avgjørelsen av om inngrepet er grovt, skal det særlig legges vekt på forhold som nevnt i § 112 bokstav a til d».

§ 127: Forbund om krenkelse av Norges selvstendighet og forfatning mv.
«Med fengsel inntil 6 år straffes den som inngår forbund med noen om å begå lovbrudd som nevnt i §§ 111-120, § 123 eller § 124».

Bryter en regjering og/eller et Storting Grunnloven, er de å betrakte som en ulovlig regjering og et ulovlig Storting. Alle vedtak som blir fattet etter en regjering og Storting har brutt Grunnloven, vil være et de facto uten lovhjemmel, altså en «nullitet».

Får regjeringen og Stortinget fortsette etter et Grunnlovbrudd uten at kongen og Riksrett bryter inn og reiser tiltale for de som har forbrutt seg, er det den regjering og det Storting har foretatt seg, å anses som et statskupp har skjedd. Å begå statskupp, er en krigshandling mot Norge og det norske folk.

Det må få følger for en regjering og et Stortinget som stemmer for å avgi suverenitet. Det gjelder både i EØS-saken og over denne saken om det norske Finanstilsyn blir underlagt Brussel og EU. De som stemte for og inngikk EØS-avtalen, skulle vært straffet for lenge siden. Det er minst 10 års fengsel som bør vente dem, bare ved å forbryte seg på Ansvarlighetsloven. Straffeloven er soleklar også. Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred straffes med fengsel inntil 21 år.

Ingen som setter Norges selvstendighet i fare, skal få sitte på Stortinget eller i regjering. Nå må retts-Norge og det norske folk våkne! Vi har sagt NEI til EF/EU to ganger. Første gang i 1972, andre gang i 1994. En regjering og/eller et Stortinget har ikke mandat til å gå imot folkeviljen. De har ikke mandat til å begå grunnlovbrudd. De har ikke mandat til å forbryte seg på Ansvarlighetsloven, og de har ikke mandat til å begå brudd på straffeloven. Storting og regjering må lære seg at et nei fra folket er et NEI…

Forbered deg på DEL II av denne artikkelen

Mens jeg snekrer sammen DEL II av denne artikkelen, som skal belyse Arbeiderpatiets ideologiske bakland og hvor de egentlig kommer fra – disse som har kuppet landet og ønsker å rasere det til fordel for en verdensregjering – så kan du selv forberede deg på hva som kommer, ved å se følgende dokumentar «The Other Israel«:

ASHKENASIKHAZARER
FN'S AGENDA 21/2030
FOLKESVIK
FORRÆDERI
GRUNNLOVSBRUDD
KNEBLINGSMETODER
LANDSSVIK
POLITISKE DRAP
PSYKIATRI
SAMFUNNSBEDRAG
SÆRLIG UTVALGTE
SOCIAL ENGINEERING
VIKTIG INFORMASJON OM ARTIKLER OG FORFATTERE PÅ NORGESAKSJONEN

Formålet med publisering av denne og andre artikler her på Norgesaksjonen er hovedsakelig tredelt: Vi ønsker å drive frem kritisk viktig folkeopplysning som det etablerte norske media undertrykker, manipulerer og tilbakeholder (etter direktiver «ovenfra», fra eiere, politikere, «hemmelige» gutteklubber, såkalte «sikkerhetstjenester» og andre elitiske pressgrupper og maktmisbrukerkonstellasjoner med folkefiendtlige og skjulte agendaer

Vi ønsker å hjelpe frem informasjon som kan bidra til langsiktig vitalitet for individ, samfunn og miljø. Nåværende konkurranseparadigme og den fordekte føydalismen er ikke bærekraftig, og de relaterte samfunnsproblemer og utfordringer kan ikke løses ved innførelse av globalt diktatur og folkemordagendaer – som dagens globale maktelite åpenbart har hatt på tegnebrettet svært lenge .

Vi ønsker å bidra til å hjelpe folk å organisere seg, både i protest mot og avdekking av overgrep, maktmisbruk, svindel og bedrag, folkesvik og landsvik, og for å hjelpe folk å organisere seg for bedre å kunne formidle, fremdrive og praktisere bærekraftige løsninger. Hver forfatter som bidrar med innlegg her på Norgesaksjonen er selvstendig ansvarlig for egne innlegg. Det siteres og videreformidles informasjon/artikler fra andre nettsider. Norgesaksjonen tar ikke ansvar for innhold som opprinnelig er publisert på andre nettsteder.

Pål
Om Pål - 72 artikler

alt

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - not a securitized hypotheticated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste.

God lesning.


I tillegg er Norge ogsaa blitt medlem av ECFR en Illuminati organisasjon hvor Ine Eriksen Søreide - Norwegian Minister of Foreign Affairs 2017, H, samt Jonas Gahr Stoere, lederen av AP representerer Norge.

Norge er medlem av ECFR :Forraederen Brundtlands Stortingsmelding av 1979:


A rather faulty Google translation follows - Please read between the lines.

Gro H. Brundtland and AP - The Mafia of the People´s Traitors / Amp

01 NOVEMBER 2017
HUMAN SYNTHESIS
email: humansynthesis0@gmail.com

Gro H. Brundtland and the AP Mafia of the People traitors which formally has tricked the Norwegian people for the past 55 years (informally even longer).
A "UN-CONTROLLED" FASCIST-COMMUNIST WORLD GOVERNMENT was declared as the main agenda of the Socialist International Council Conference in Oslo in 1962 -

Gro Harlem Brundtland

Part 1

February 18, 2017 - Pål

Folklore power structures and huge amounts of social welfare, Globalism, the People's Murder agenda and the UN-led world government (NWO)

Would you have voted the Labor Party if you knew that they had at least since 1962, a HUGE MAIN OBJECTIVE, (and MAIN OBLIGATION to the International Socialist Organization) to work towards the establishment of a GLOBAL ALL-ENCOMPASSING, FASCIST-COMMUNIST, DOMINATING, DICTATORIAL WORLD GOVERNMENT. (One World Government / New World Order) and associated liquidation of the national state of Norway and its disposal for all real and practical purposes; importance, culture, independence, sovereignty, armed defense, ownership, self-sufficiency and sovereign decision-making authority over their own social structure, legislation, territory and natural resources, perhaps not even the symbolic trick and treat of May 17 and the Norwegian flag will remain?

Hopefully - and probably NOT. But it is thus such a totally fraudulent and people-led Labor Party the majority of the Norwegian people have been able to vote in the post-war period and to this day! To call it people's violence and landslide will in no way be an exaggeration.

(Which of course does not reduce the nation's undermining importance of the corresponding peoples' disappointment and betrayal of the other parties, parties that MUST have known about the Labor Party's resignation for all years, and which, later, hidden and covered up, has endorsed the goal and agenda of establishing a world government, either voluntarily or influenced by some form of reward or extortion mechanism, which the majority of the Norwegian people obviously will be ignorant of. There are nevertheless some theoretical theories about this, which I will return to later in the article.)

International Socialist Council Conference, Oslo, 2nd - 4th June 1962 - Declaration on the establishment of a UN-controlled world government as the common ultimate goal.

In 1962, the Norwegian Labor Party was hosted by an international conference organized by the Labor Party's Social Umbrella Organization Socialist International, where the following common political objective was declared:

«The ultimate goal of the parties in the International Socialist Council is nothing less than a world government. As a first step towards it, they seek to strengthen the United Nations so that it can become more and more effective ... Membership of the United Nations must be made universal »

(The World Today: The Socialist Perspective)

The International Socialist Council Conference, Oslo, 02-04 June 1962 - UN-ruled world government declared as the main agenda of the movement and ultimate goal. - Chapter 5 of the article

This declaration from the International Socialist Council Conference, Oslo, was fast-paced by socialist parties and socialist governments around the world, with the British Labor Party in the driver's seat:

«Labor ... ..is faithful to its long-term belief in the establishment of east-west cooperation as the basis for a strengthened United Nations development towards a world government. ... For us, a world government is a final objective and the United Nations the chosen instrument ... »
(Labor Party manifesto 1964). Both Gro Brynolf Brundtland Harlem Sandberg Ohlin (Frahm Brandt?), Thorbjørn Jagland, and Helga Pedersen have been in the position of Vice President of Socialist International. Helga Pedersen became Vice President in 2012.
A review of history shows that the Norwegian Labor Party has always been one of the most eager and most important drivers for introducing a UN-controlled world government. Among others, Gro's central role in the Brundtland Commission and the design of the UN Agenda 21 is the many evidence of this.

Trygve Lie (UN's first Secretary-General) also committed constitutional breach and landslide when instructing the UN delegation to send a fake message to the United Nations that Norway had ratified the UN Charter.

After international law experts and constitutional experts had undergone the UN Covenant, it became apparent that Norway could not ratify without a constitutional amendment or at least a peoples vote. This was ignored by Trygve Lie and the Labor Party!

"The elderly are useless eaters" "As the head of the World Health Organization (WHO), Gro H. Brundtland has also been key in the design of the United Nations Food and Nutrition Directive - Codex Alimentarius - which is actually a trade commission. The purpose of the Codex Alimentarius is to standardize, control, and regulate absolutely ALL foods, from raw materials, semi- and whole foods, including vitamin and mineral supplements, herbs, etc.

With the help of Codex Alimentarius (already regulating your life) as part of the ongoing global organization of the UN-controlled World Governments, it is planned to prohibit free harvesting from nature such as leisure fishing, picking of berries and mushrooms, cultivation of their own vegetables, etc., since the living breath of human beings, the free consumption of such foods can of course not be subject to standardization, control, surveillance and regulation, and is thus considered to constitute a danger to public health.

Let's all become extremists!

May we all become very disobedient and troubled self-worshipers, horseback riding and recreational extremists!
The state-owned, monetarized and pledged legal person fictions can also risk breaking a foot while picking berries in the woods, which makes the slave unproductive and leads to increased costs in terms of potential storage and health care - in addition to such activities would pose a threat to the profits of the globe-food monopolists. Such selfish and irresponsible behaviour they can not allow!

Taking individual responsibility for your own health by cultivating your own organic vegetables is also a threat to the collective autonomous crying indoctrination regime and is therefore considered a NO-NO! Unhappy self-worshipers, poopers and recreational fishermen will be counted as "domestic terrorists", taken care of by the local SWAT team and forcibly medicated for submission with the diagnosis Oppositional Defiant Disorder (ODD)!

From 2020, we will have the UN's environmental fascist power station running on the feathers. It will end the thousand-year-old traditions of the Norwegian people to "draw boiling".

From 2020, we will have the "UN-ruled" world government's environmental fascist sustainability policy flowing in the spring stones. Among other things, it will end the thousand-year-old traditions of the Norwegian people to "draw boiling". Last year's "Fight on the Fish" has been a narrative from A to Z, because in 2020 - 2030, it will be talked about as WORLD RIGHTS NATURAL RESOURCES!

Have you ever seen in the story yourself - or heard - that the NORWEGIAN WORKSHOP has gone to the election with a published party program that OPEN AND LOVES THE NORWEGIAN PEOPLE that the Labor Party is working for the establishment of a world government and - as a logical consequence - the parallel NON-CONSTITUTIONAL, TRAITORIAL, purposeful and targeted weakening, ravaging and winding up of the SOVEREIGN national state of Norway? No, you are not! So why do they BELIEVE so, and WHY DO YOU HAVE THE NORWEGIAN PEOPLE TOTALLY TRICKED BY KEEPING YOUR REAL MAIN DAYS FOR THE PEOPLE IN THE TIME OF THE TIME?

(If you plan country wreckage, folklore and betrayal, it may be best to make it hidden and disguised. I can hardly see other reasons for keeping such things hidden from the people.)

And what do you think about the other parties, and not least Norwegian Corporate Mockingbird Mafia Media, and where these others have their loyalty, who must have known about the Labor Party's deliberate agenda but have shut up for it all the time. What can be the reason why NO, either opposition parties or Norwegian media on the right side have brought forth the Labor Party's World Government Agenda and used it against the Labor Party in the political electorate for all what it could be worth? Have we ever had democracy in Norway, or is what Steigan writes in the article "The Norwegian Cartel Party"?

IMPACT: All politics in Norway - at least since 1962 - have in the hollow turned out to be purposeful and targeted, peoplesvik, nationally and treacherous, to rig and adapt Norway to the planned Socialist International and Labor Party's planned UN-ruled world government. Norwegian policy has thus - at least since 1962 - NOT about what we have all been attempted, namely governance of the country under the will of the people and the constitution, to safeguard the sovereignty of the country and the people and best long-term interests.

IT'S ALSO ABOUT A GIGANTIC BUTTERFUL BUSINESS AND A FUNNY STATSUP!
There was something else important - and most likely directly related - in March 1962, three months BEFORE the Labor Party and Socialist International issued their World Government Declaration in June 1962.

I quote from one of Jim T. Slaaens articles:

In March 1962 under the Government of Einar Gerhardsen III, the Constitution was amended to legalize the "European Movement's Norwegian Council" so that it was no longer punishable for parliamentarians to be a member of the organization. It changed its name to the European Movement in Norway in 1965. One of the early preparations made to bring Norway into the EC, what is now called the EU.

With regard to the European Movement, you are recommended to read the European Movement - Parliament's largest party for 47 years, as well as listen to Lars Rønbeck's speech in 2005, where he, among other things, tries to inform and warn the people about the secret and unlawful parliamentary group of the European Movement. Lars Rønbeck also appealed to the media to start writing about the European Movement and similar crud, but we all know who the media are in their pocket. Speech Part 1, Speech Part 2 Read also: The illegal parliamentary group of the European Movement, contravenes sections 1 and 112 of the Constitution, and its whole spirit and principles

It is by no means difficult at all to see a historical pattern drawn by a certain group of people as undemocratic and constitutional. FREE MAKES RIGHT. Here is a short list of articles that illustrate this quite well:

Nygaardsvold Labor Party and the 89th Storting - A UNLAWFUL GOVERNMENT, AND AN UNFAIR STORAGE.

Unconditional UN membership, systematic brainwashing of the population and sacking in the EU by Gro H. Brundtland and the Labor Party.

Norway was enrolled in the EU in 1994 by Gro Harlem Brundtland and Jonas Gahr Støre.
What democracy? Norwegian leader's jump march against NWO in their own words
European Movement - Parliament's largest party through 47 years
Dørum's wonderful new world order.

Bloodbadglobalistenes Norwegian website - http://enverden.no

The Norwegian blood-blood ballist's website was closed at the end of 2012, highly likely to remove traces and to remove focus from this gang's treacherous activities and main agenda. The website is nevertheless stored for all time by WayBackMachine and can be studied here: http://web.archive.org/web/20121129094604/http://www.enverden.no/
Here you can read who was in the so-called "Council" at the time the website was closed.

WHAT ARE IT, REALLY, ... .DISSE AS HIDDEN AND INFRINGEMENT WITH BOTH GRUNNLOVEN AND NORWEGIAN PEOPLEWALK, DO YOU TRY THE WIRES AND COUPLE AND REMOVE COUNTRY, PEOPLE AND CULTURE AND WHY DOES IT HAVE YOUR LOYAL, SO REALLY?

We should very much start to look at things like this: The hidden family and the whispered names - Gro Brynolf Brundtland Harlem Sandberg

(For loyalty, obviously, they are NOT at their employers - the SUVES NORWEGIAN PEOPLE, from whom these so-called "elected" occupational criminals by means of lies and grotesque social charges have disappeared from their so-called "political mandate"!) AltGro and Willy, close ties, the very dense band ... in many ways.

Given that the Declaration of the Labor Party and Socialist International in 1962 must be known to many, at least among senior politicians, officials, e-services, the defense and the media, how do they manage to deal with this highly criminal activity while avoiding criminal liability? As the Swedish-Norwegian Gro Brynolf Brundtland, Harlem Sandberg Ohlin (Frahm Brandt?) Expressed it after losing the EU poll in 1994 and got the question "What now?" That she replied, "There are other methods!" Yes, there are dozens of other methods! One of these "other methods" is, for example, to remove Section 105 of the Criminal Code, which prohibits politicians from lying to the population, a clause de - probably with the sigh of relief and smile from ear to ear - managed to remove in 2008.

§ 105. Anyone who seeks (...) false prognoses or other improper means to influence the appearance or voting of a person in public affairs (...) is punishable by booklets until 3 years. In particularly mitigating circumstances, fines may be applied. "It should not be a criminal law issue to respond to people trying to win a" false prognosis "election, at the time of the bill from the Ministry of Justice.

Could there be worse "false expectations" than to bluff the entire country's population FOR ALL 55 YEARS STRONG to believe that elections are made with the promises to govern the country in accordance with the will and the constitution for the preservation of the sovereignty of the country and people and best long-term interests, while REALLY and IN PRACTICE work on a blast to riot the country as a five-column national-state power in preparation for the winding up of the nation state and for the establishment of an ALLOWED WORLD RIGHTS?

And while we are still in "other methods" we NEVER NEVER MUST FORGET THE DISSERTATION OF IMAGINING THAT THIS HIGHLY SENSITIVE IS A LIFE-RESPONSIBILITY. You can read about in Jarle Johansen's article: "Political murder in Norway"

On the website Dissident Defense Network (Tag: Norway) we read six pages of articles with examples of how the Norwegian deep-state agrees with dissidents, "annoying people", warners and others who get in the way of this unscrupulous power station. One of the deepest state favourites is to abuse psychiatry to coercive and chemically lobotomeric individuals they will get rid of. Jarle Johansen has a collection of 12 articles that describe psychiatry as the control matrix's suppression tool.

Globalist's foremost agent. Synnøve Fjellbakk Taftøe

A world-renowned example of this is Synnøve Fjellbakk Taftøe. When she was published in 1992 with her disclosures of the government's constitutional breach, lie and deception in relation to what later became the so-called EEA agreement, she was dismissed by the Brundtland government, declared seriously insane, forced to force and forensic in psychiatry. Synnøve Fjellbakk Taftøe had also proclaimed that she would express herself about a general assault in Norway with the authorities' blessing. This would happen in Geneva directly to the Torture Commission and directly to the WHO. This was not tolerated either - and the road to Nordland Psychiatric did not get long and happened with police assistance! Nothing is too vicious for the AP's powerhouse and their CIA / MOSSAD infected "fourth service" when they want to stop the jaw on critical citizens with honest, honest, honourable and charity intentions.

A couple of articles about Synnøve Fjellbakk Taftøe's disclosures and how she has been treated.

Globalist's foremost agent
Synnøve Fjellbakk Taftø compulsory

UPDATE AND ADDITIONAL 15.05.2017

If you were to live in the despair that things had improved and that the assassination of the deep state only occurred "in the past," here's a bloodshed thing from Sweden. The Deep State with NATO and Stay Behind is again using psychiatry as a tool to bring critical and revealing voices to silence. This time, a female journalist has now been blocked in the closed department for her work to expose NATO and Stay Behind.

Everybody should get into the dangerous situation that is now brewing up, where the so-called "liberal" designates to have a monopoly of the truth, where everything else is defined as "fake news" and where socially critical voices are being tried and stamped like psychiatric cases and "Russian agents".

About the spearhead network of Bosjevik Communists (internationalists) of hidden power in Norway, you can read about the following articles:

We must sweep for our own door first - the Zionists are powerful in our country

Stay behind - Norway's hidden state monster mafia

Stay behind 2; "The Fourth Service" denies the judiciary
Of course, I recommend everyone to read the book "Gro-Gate: The story of 'the fourth service' and Mossad in Norway ', written by Hans Henrik Ramm and Major M. Setsaas. The book was written in 1996, attempted released but was immediately released publicly and forbidden published for 60 years, ie until 2056. However, for years the book has been downloadable from many of the various websites, including archive.org

In the book's introduction, the authors Ramm and Setsaas write the following:

"HISTORICAL POLITICAL ANALYSIS: We have considered well-known and unknown political and social conditions from the days of war to today and, step by step, analyzed why and how the hidden power systems have progressed and changed from a very respectable need to safeguard the country's security to a particular need to safeguard the security of certain political interests against disclosure of criticisms and crimes

Is it foolish to help expose this gang? It is clearly not risk-free - BUT IT MUST BE MADE! Therefore, I want to declare to the world that I have never been psychotic or suicidal, on the contrary - I have a burning desire to live for so long that I find that humanity is making a final settlement with the global high-crime deep-state society of all varieties. I take care of my health, have years of practice with healthy and sober diet, very limited consumption of alcohol, do not smoke, do not use medicines and are not hereditary disease-exposed.

Should you read my death ad, find me compulsive and chemically lobotomized in a psychiatric department, the website disappears and / or other radical changes in privacy, family life and finances, then it is highly likely that the overpowering Norwegian state of the nation's psychopaths who have been in the process of attempts to resign the voice to another troubled dissident and criticism of society.

Globalist filtration is almost complete throughout the system.

Globalization critics are considered to be "at risk of the nation's security"!

In Dagsavisen, already in 2003, our then state secretary in the Ministry of Justice, Jørn Holme, stated with the following statement: "GloIn Dagsavisen, already in 2003, our then state secretary in the Ministry of Justice, Jørn Holme, stated with the following statement: "Globalization critics threaten the security of the nation." Holme later became Chief of Police Security Service (PST).

Per-Aslak Ertresvåg shows Dagsavisen where Jørn Holme conveys the state's hatred against democratic activists. Do we need to ask: WHO, in his kingdom, was state secretary Jørn Holme really talking about? The New Fascist-Communist World War of the Pavilion, the Fountain and the Anglo-Zionists - New World Order / One World Government? Or the Norwegian people? Who is what REALLY threatens security to the people of Norway, the globalists, or the globalization critics?

Per-Aslak Ertresvåg is a well-known and respected Norwegian journalist who has published several books, including his last three well-known power-critical books; «The Power of Power (2006)«, «SOV my little Norway (2008)» and the book «NORWAY - A brain-finance and power-controlled society? (2011). Per Aslak Ertresvåg has also felt the clandestine abuse of the deep state in an attempt to trick him and "clear him out of the way".

UN Agenda 21/2030 - In Norwegian municipalities and in Norwegian government, referred to as "Local Agenda 21".

UN Agenda 21/2030 - A Complete Framework for the Introduction of Whole Blood Communist, Fascist, Collectivist GLOBAL DICTATURE - The forthcoming UN-ruled world government is a complete framework for the introduction of full-blood communist, fascist, collectivist global GLOBAL DICTATURE.

They continue to, and now with, stereotype intensified efforts: In today's reality, we see this fraud practically implemented in the form of a race of constitutional sovereignty deliberations, privatization and sales of the people's community, and the full support of the authorities for - and binding on - UN Agenda 21/2030, "Millennium Development Goals" and "17 New Sustainable Objectives", which are the Operations Manual (continuously updated and "improved") for the practical organization and introduction of the "UN-ruled" world government. In our management and in all of our municipalities this is called "Local Agenda 21". «Local Agenda 21» has been inactive practical implementation in the NORWAY - AND BAK PEOPLE RYGG - at least since 1993.

World Government Summit - 2017

If you're glaring in your eyes and do not think it's true, you can click on the WORLD GOVERNMENT Summit website and read what this gang adds. The plans were laid in the late 1700s since they have been working hard to rig the world community for this purpose. The World Government Summit has held these conferences annually since 2013. Note the underside «Strategic Partners», which shows the World Bank, the UN, the World Economic Forum, the CNN, the OECD, the International Monetary Fund (IMF) and a whole host of other elite globalist organizations.

World Government Summit 2017World Government Summit 2017

Partners: IMF, World Bank, CNN, UN, World Economic Forum, OECD, etc.Partners: IMF, World Bank, CNN, UN, World Economic Forum, OECD etc.

Today, almost all Norwegian parties work for the GLOBALISM and for the establishment of a "UN-controlled" FASCIST-COMMUNITY WORLD RIGHTS. This is a huge crowd of people, in that NO PARTIES have ever been open and honest with their own voters - NORWEGIAN PEOPLE - what plans have been on the drawing board for decades and what development has Norwegian society really been? against.

Remember: It is NOT POSSIBLE to establish ANY GENERAL WORLD RIGHTS without it at the same time COMPLETE EXCELLENT AND COMPLETE DICTATOR!

This is easy to illuminate:

  1. During the last decade's intense efforts to prepare this world government, the VOTE OF THE GLOBALIST ASSISTANCE HAS BEEN UNDERSTATED, GAGGED, LAUGHABLE AND SICKLY EXPLAINED. You will not become a politician, minister, top-level business leader, you will not become a journalist, you will not be educated and you will not get jobs in positions that can affect the masses unless the control matrix has verified and made sure that you are either FOR globalism and / or your negligent servile submits to you limitations for your ability to convey resistance and criticism against globalism. That's how it is!

As you said, you are a globalism critic, you will not be in the newspaper or on television unless it is to ridicule you, explain yourself, and stand out as RASIST, EXSTREMIST, FASCIST, or most preferably NAZIST. (It has become both better and worse after #brexit and #trump, more often than not, but the hesitation, ridicule. The stigmatization - and not least the Corporate Mockingbird Mafia Media FAKE NEWS - has reached new heights. Of course, because the globalists now working in reverse and having to moderate, at the time of course, not ripe to let the masks fall and thereby reveal the full extent of their permeated totalitarian nature and ideology.)

  1. At the moment of the establishment of a universal world order, ALL opportunities for democracy disappear - what would happen if democratic movements were to grow with the aim of communicating? Is there anybody who is naive enough to believe that the ALMOST WORLD'S RIGHTS WITH ALMOST SUCCESSIVE MILITARY, ECONOMIC AND OLIGARKDICTATORIC MAKES, would allow, for example, Norway to opt-out if the Norwegian people decide for it?

We are not living in the illusion that Norway can control the country and our society and manage our own natural resources according to their own wishes and democratically agreed laws under an ALLOWED WORLD REGION, which has just been established with the main purpose - and as effectively and irreversibly as possible - TO AVOID and AVOID individual nations and peoples' groups of sovereign autonomy?

There is no-one who would spend so much mollusc labor, time and planning, and commit so much fraud, people's violence, landslide, betrayal and social benefits for taxpayers' bills, just to introduce a "sort of-world government" which, in fact, has no power ? Are you doing well

A recent high-rise example is demonstrated in the article Fear of Democracy, where we can read how globalists (after #brexit) now work on a blast to make it impossible for sovereign nations to withdraw from EU membership. Democracy is no longer in fashion, and a plan to abolish national democracy in Europe are other good articles to bring along, which unmistakably shows where it is going.

The bandits behind this (BLOODOTALITARIAN PSYCHOPE) have a main purpose, which is: FINANCIALITY'S FINAL AND GLOBAL IRREVERSIBLE TOTAL SUBSCRIPTION!

We want to get the SLAVEPLAN 2.0
SV-Kristin and Jonas Gahr Støre will wind up the nation of Norway and subdue all of us the "UN-led world order"

It may sound good for someone to ask the question: What does the "UN-led world order" really mean?

An overoptimist Jonas Gahr Støre is so busy getting the "global government" realized that he states the following:

«I am pretty sure, that the next government ... .if there is a next government ....»

More reading material about the planned "UN-ruled" bloodotalitarian world government that sneaks into lioness and BAK THE GREEN MASK:

I have published about 20 articles covering 2 archive pages that explain most about the UN Agenda 21/2030. You are strongly advised to read and thoroughly review these articles so that you get a better insight into the madness they are planning for all of us and our descendants ... to the extent that we will in any case grant the bloodototalitarian dictators permission to to multiply us. It is planned that such a centralized and handheld iron hand will be for the few of us left after they have finished their planned depopulation agendas.

How can they depopulate the planet?

Most discussed until now in this article are a gang of originally "stateless" internationalists 'Norwegian five-column agents' systematic constitutional violations and systematic demands for constitutional violations. I do like so many others and ask the legitimate question: When does the Supreme Court begin?

Here, however, it is true to quote Jostemik:

Oh heck! I forgot! Storting politicians have been protected from being held responsible for their constitutional breach. Diplomatic immunity in their own country. Perhaps not so unlike the UN's demands in connection with Rio 20, where they demanded the impunity of what they did during and after the meeting?

WHAT DOES THE KINGDOM OF NORWAY CONSTITUTE, THE LIABILITY LAW AND THE RULES OF LAW ON THE ACTIVITIES OF THIS COUNTRY VOLUME MOVEMENT?

Constitution §1.

"The Kingdom of Norway is a free, independent, indivisible and independent kingdom. Its form of government is confined and hereditary monarchy. " (* From the original Constitution of May 17, 1814. Changed in November, November 4, 1814) I hereby choose to quote one of the country's patriotic grandmothers, Jim T. Slaaen, and his grandfather and years of efforts to detect and expose these "internationalists" historic country wanderer activities. Slaaens blog really recommends everyone reading GREAT. Here are some excerpts from the Slave article with the appropriate subtitle: "The Government and the Storting are left on the wild roads."

But in the 1950s, the Labor Party began its work to work to spread socialism on a global scale. This work led among many others to a new §93. Would recommend people to read Innst. S. No. 185 from 1956. "Statement by the Foreign and Constitutional Committee on proposals from Rakel Seweriin (AP), Herman Smitt Ingebretsen (H), Konrad Knudsen (AP) and Neri Valen (V) to new section 93 of the Constitution. (Proposal No 17 in Document No. 11 for 1952).

Pay special attention to the legal concerns about the Constitution and to give it sovereignty. This is a historical document when the international socialists (internazists) started working on bringing Norway together at the time "The European Coal and Steel Community". What became the EC and reaching the EU. There is something that undoubtedly coincided with the World Government Declaration of Labor and Socialist International in 1962. Here you see how they rigorate the game, first came the constitutional amendment in March 1962, so the Labor Party and Socialist International's World Government Declaration came in June 1962

In March 1962 under the Government of Einar Gerhardsen III, the Constitution was amended to legalize the "European Movement's Norwegian Council" so that it was no longer punishable for Storting politicians to be a member of the organization. It changed its name to the European Movement in Norway in 1965. One of the early preparations made to bring Norway into the EC, what is now called the EU.

The Right, the Labor Party and the Progress Party's treatment of Norway's Basic Law
Do you see how they cooperate and how do they rigorate the game to minimize the risk of criminal liability?

Jim T. Slaaen continues:

When will the government and the Storting begin to keep the Constitution?

When will they start to respect the Constitution?

When will they start reading the entire Constitution?

When will they start reading the entire paragraphs and end up omitting what does not suit them?
Purpose of the Constitution

Violation of the Constitution - our constitution is per. definition the same as high treason and country fraud.

Law on liability for actions brought before the Supreme Court [Liability Act].

Chapter 2. On special provisions on criminal liability for members of the Government and the Storting.

§11: "Anyone who, as a member of the State Council, acts otherwise or contributes to anything contrary to the Constitution or the laws of the Kingdom, otherwise punishable by imprisonment or imprisonment for up to 10 years," otherwise than mentioned in the other provisions of this Act.

Penal Code (Penal Code).

Other part. The criminal acts Chapter 17. Protection of Norway's independence and other fundamental national interests:

§111: "Violation of Norway's independence and peace With imprisonment for up to 15 years, a person who, through use of force, threats or in another legitimate manner, is liable to endanger Norway or part of Norway

(a) incorporated in another State;

b) be subject to the rule of a foreign state,

(c) or a state in which Norway is ally or in a community of war is subject to war or hostilities,

(d) significant restrictions are imposed on their right of self-determination; or

e) detached ».
§112: Coarse violation of Norway's independence and peace. Cruel violation of Norway's independence and peace is punished by imprisonment for up to 21 years. In determining whether the offense is serious, particular emphasis shall be placed on whether:

a) It has had particularly serious consequences for Norway,

b) It has been carried out by an organized armed operation, exploiting fear of interference by a foreign state or threatening it,

c) The perpetrator is a member of the government, the Storting or the Supreme Court or belongs to the country's supreme civilian or military leadership,

d) The act has caused loss or danger of loss of human life.
Section 117: Involvement of Important Social Institutions: "With imprisonment up to 6 years, the person who, through the use of force, violence or threats, or in another illegal and organized manner, punishes the activities of important social institutions such as a public authority, a political party or media agency, thereby endangering significant social interests. "

Section 118: Coarse intervention against important social institutions. "Violent action against important social institutions is punished by imprisonment for up to 15 years. In determining whether the operation is serious, emphasis shall be placed on matters referred to in section 112 (a) to (d).

§ 127: Confederation on violation of Norway's independence and constitution, etc. "With imprisonment for up to 6 years, a party to a criminal offense shall be punished by anyone to commit offenses as referred to in sections 111-120, 123 or 124.

Breaking a government and / or a constitution The Constitution, they are to be considered as an illegal government and an illegal parliament. All decisions taken after a government and the Storting have broken the Constitution will be de facto without legal basis, ie a "nullity".

If the government and the Storting continue after a Constitution without the King and the Riksdag breaking in and raising charges for those who have broken, it is the government and the Storting has undertaken to be considered a coup has taken place. Committing a coup is a war action against Norway and the Norwegian people.

There must be consequences for a government and a parliament which votes in order to deliver sovereignty. This applies both in the EEA case and on this matter if the Norwegian Financial Supervisory Authority is subject to Brussels and the EU. Those who voted for and signed the EEA Agreement should have been penalized a long time ago. There are at least 10 years in prison that should wait for them, just by breaching the Responsibility Act. The criminal law is so clear as well. Cruel violation of Norway's independence and peace is punished by imprisonment for up to 21 years.

Nobody who endangers Norway's independence should be allowed to sit in the parliament or in government. Now, justice Norway and the Norwegian people must wake up! We have said NO to the EU / EU twice. First time in 1972, second time in 1994. A government and / or a parliament have no mandate to oppose the will of the people. They are not mandated to commit an offense. They do not have the mandate to commit to the Responsibility Act, and they are not mandated to commit violations of the Criminal Code. Parliament and government must learn that a no from the people is a NO ...

Prepare for PART II of this article

As I snatch together Part II of this article, which will illuminate the ideological habits of Workers' Path and where they really come from - those who have landed the coup and want to rage it in favor of a world government - you can prepare yourself for what's coming, by watching the following documentary "The Other Israel":

ASHKENASIKHAZARER UN'S AGENDA 21/2030
NATIONAL FRAUD
BETRAYAL
CONSTITUTION BREACH
gagging METHODS
treason
POLITICAL DRAP
PSYCHIATRY
SOCIAL DECEPTION
VERY SELECTED
SOCIAL ENGINEERING
IMPORTANT INFORMATION ABOUT ARTICLES AND FORFATING THE NORWEGIAN ACTION

The purpose of publishing this and other articles on the Norwegian Action is mainly threefold: We want to push critically important public information that the established Norwegian media suppresses, manipulates and retains (following "top" directives, from owners, politicians, "secret" boys clubs, so-called "security services" and other elite press groups and power abuse constellations with popular enemy and hidden agendas

We want to assist in providing information that can contribute to long-term vitality for individuals, society and the environment. Current competitive paradigms and the implied feudalism are not sustainable, and the related societal problems and challenges can not be solved by the introduction of global dictatorship and genocide agendas - as today's global power elite has obviously been on the drawing board for a long time.

We want to help to help people to organize themselves, both in protest and disclosure of abuse, abuse of power, fraud and deception, people's violence and country wars, and to help people organize themselves to better communicate, propagate and practice sustainable solutions . Each author who contributes posts here at the Norwegian Action Board is independently responsible for his own posts. It cites and disseminates information / articles from other websites. The Norwegian Action does not take responsibility for content originally published on other websites.

Pål Om Pål - 72 articles

A community-driven, live-breathing human of flesh and blood (living human - not a securitized hypothetical babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). As one of the initiators of the NORWAY ACTION, I hope the web portal content and overall message tells me sufficiently about what I stand for - which should be the most important.

Good reading.

NOTE: Sorry about the dreadful, automatic Google translation. Please try to read between the lines!


WHO and WHAT is behind it all ? : >


Commentary:

En nyhetsbombe for de fleste av oss. Likevel, mange spor peker i denne retningen. Du maa selv gjoere opp din egen mening etter en del soeking paa Internet samt lese tilbake paa tidligere artikler i HUMAN SYNTHESIS.

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

THE OTIUM POST

THE OTIUM GUARD

HUMAN SYNTHESIS