5 min read

Congress Is Reportedly Drafting a Bill That Will “Mainstream Digital Currency”/amp

HUMAN SYNTHESIS
email: humansynthesis0@gmail.com

Congress Is Reportedly Drafting a Bill That Will “Mainstream Digital Currency”


IN BRIEF
Reports are circulating that members of the United States Congress are preparing to submit a proposal for a bill that would protect cryptocurrencies against interference from the federal government. The ultimate goal is to facilitate mainstream adoption while preventing the use of crypto for illegal activities.

THE BITCOIN BILL

Members of the U.S. Congress are drafting legislation that would protect certain forms of cryptocurrency from being used for illegal activities while helping cultivate mainstream adoption. Reports indicate that at least one Republican senator and two Republican congressmen are working on the bill.

According to a source who spoke to The Daily Caller, the goals of the legislation are to prevent cryptocurrency from being considered as a form of security or investment, to protect transfers against taxation, and to ensure the federal government does not interfere with cryptocurrencies.

alt
Image Credit: Architect of the Capitol

This interference is an issue we’ve seen crop up in recent months. In May, the Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and Counterfeiting Act of 2017 sought to introduce a provision that would require anyone in possession of more than $10,000 in cryptocurrency to disclose it when passing a U.S. customs checkpoint — this is problematic given that a virtual currency like bitcoin is always considered to be on someone’s person.

Only cryptocurrencies that are compliant with a set of minimum requirements will be afforded the protections proposed in the bill, and the source claims a new, government-compliant digital currency is in the works: “There is a new entity that is considering issuing a brand new digital currency that is compliant with anti-money laundering laws unlike any other in circulation.”

CLEANING UP CRYPTO

Many cryptocurrencies offer anonymity as one of their selling points, and most users have legitimate reasons for wanting to have their identities protected. Unfortunately, being able to distance oneself from nefarious transactions is certainly an advantage for various types of criminal activity, and lawmakers obviously have a problem with that.

The hope is that the legislation will help prevent the currencies from being used by drug traffickers, terrorists, and other criminal entities, while clearing the path for others to take advantage of their benefits.

“The bottom line is that Congress needs to remove all the obstacles to a vibrant digital currency that has voluntarily taken the initiative to keep the bad guys from using it,” said The Daily Caller’s source. “The center piece of the plan is to mainstream digital currency so it can be treated just like the American dollar.”

Without seeing the bill in its entirety, it’s difficult to say whether it will foster the next stage of cryptocurrency’s mainstream acceptance or instead undercut too much of its advantage over fiat money. The proposal is expected to be filed in September 2017, so we shouldn’t have to wait too long to find out.

Disclosure: Several members of the Futurism team, including the editors of this piece, are personal investors in a number of cryptocurrency markets. Their personal investment perspectives have no impact on editorial content.

References: CoinTelegraph, The Daily Caller


Kongressen er rapportert utarbeidet et lovforslag som vil "Mainstream Digital Currency"


** KORT FORTALT **

Rapporter sirkulerer at medlemmer av den amerikanske kongressen forbereder seg på å sende inn et forslag til et regning som ville beskytte kryptokurverene mot forstyrrelser fra den føderale regjeringen. Det endelige målet er å legge til rette for alminnelig adopsjon samtidig som man forhindrer bruken av krypto for ulovlige aktiviteter.

** BITCOIN REGNINGEN **

Medlemmer av den amerikanske kongressen utarbeider lovgivning som vil beskytte visse former for kryptokurrency fra å bli brukt til ulovlige aktiviteter samtidig som de bidrar til å dyrke alminnelig adopsjon. Rapporter indikerer at minst en republikansk senator og to republikanske kongressmenn jobber på regningen.

Ifølge en kilde som snakket med The Daily Caller, er målene i lovgivningen å hindre kryptokurrency fra å bli vurdert som en form for sikkerhet eller investering, for å beskytte overføringer mot beskatning, og for å sikre at den føderale regjeringen ikke forstyrrer kryptokurver.

Denne forstyrrelsen er et problem vi har sett avlinger de siste månedene. I mai forsøkte bekjempelsesprogrammet for hvitvasking, terrorisme og forfalskning av 2017 å introdusere en bestemmelse som ville kreve at noen som eier mer enn $ 10 000 i kryptokurrency, kunne avsløre det når de passerte et amerikansk tollkontor - dette er problematisk gitt at en virtuell Valuta som bitcoin anses alltid for å være på en persons person.

Bare kryptokurver som er i samsvar med et sett med minimumskrav, vil bli gitt de beskjedene som er foreslått i regningen, og kilden hevder at en ny, statsoverensstemmende digital valuta er i verkene: "Det er en ny enhet som vurderer å utstede et merke Ny digital valuta som er i samsvar med anti-hvitvaskingsloven, i motsetning til alle andre i omløp. "

** RENGJØRING AV CRYPTO **

Mange cryptocurrencies tilbyr anonymitet som en av sine salgspoeng, og de fleste brukere har legitime grunner til at de vil ha deres identiteter beskyttet. Dessverre kan det være en fordel for ulike typer kriminell aktivitet å være i stand til å distansere seg fra falske transaksjoner, og lovgivere har åpenbart et problem med det.

Håpet er at lovgivningen vil bidra til å forhindre at valutaene blir brukt av narkotikahandlere, terrorister og andre kriminelle enheter, samtidig som veien blir slettet for andre for å dra nytte av fordelene sine.

"Bunnlinjen er at kongressen trenger å fjerne alle hindringene for en levende digital valuta som frivillig har tatt initiativ til å holde de onde gutta fra å bruke den," sa The Daily Caller-kilden. "Midtpunktet av planen er å regulere digital valuta slik at den kan behandles akkurat som den amerikanske dollaren."

Uten å se regningen i sin helhet, er det vanskelig å si om det vil fremme den neste fasen av kryptokurvens alminnelige aksept eller i stedet undergrave for mye av sin fordel over fiat penger. Forslaget forventes å bli innlevert i september 2017, så vi må ikke vente for lenge for å finne ut.

Opplysning: Flere medlemmer av Futurism-teamet, inkludert redaktørene til dette stykket, er personlige investorer i en rekke kryptokursmarkeder. Deres personlige investeringsperspektiver har ingen innvirkning på redaksjonelt innhold.

References: CoinTelegraph, The Daily Caller


Kommentar:

Finansdepartementet vil likevel ikke enda godta overgang til digital valuta på grunn av det nåværende store antall eldre og folk på lav økonomisk skala. Norge er ikke pålagt å følge EU´s lover om aksept av ikke-skattepliktig digital valuta, da de ikke er et fullstendig medlem av EU.

Den norske statsbanken legger imidlertid mye press på regjeringen for avskaffelse av pengesedler som valuta til fordel for digital valuta.

Administrator
HUMAN SYNTHESIS


WHO and WHAT is behind it all ? : >


Commentary:

The Norwegian Department of Finance will not as yet accept the transfer to digital currency owing to the current large number of elderly and people on a low financial scale. Norway is not required to follow the EU acceptance of non-taxable digital currency as they are not a full member of EU.

The Norwegian State bank, however, is putting a lot of pressure for the abolishment of cash as currency in favour of digital currency.

Administrator
HUMAN SYNTHESISORIGINS OF ILUMINATI

THE OTIUM POST

THE OTIUM GUARD

HUMAN SYNTHESIS

NORGE UT AV EU - EØS/SCHENGEN