9 min read

Jeg begynner for alvor å bli bekymret for landet vårt/amp

HUMAN SYNTHESIS
email: humansynthesis0@gmail.com

_NOTE. English translation at the bottom_

alt

Jeg begynner for alvor å bli bekymret for landet vårt.


[**O Jul med din Glede paa Svensk kjoepesenter :**](https://www.facebook.com/CasoAislado.noticias/videos/1986175111638036/)

Jeg er 36 år, født og oppvokst i Oslo. Jeg har alltid brukt byen min mye, men nå holder jeg meg unna sentrum stor sett hele tiden. Forrige helg var jeg på julebord med jobben i nettopp Oslo sentrum. På vei hjem ble jeg ropt hore etter. Jeg hadde på meg en knelang kjole, strømpebukser, støvletter og kåpe. Jeg var overhodet ikke utfordrende kledd. 4 ganger ble jeg tilbudt narkotika i Karl Johan på en 10 minutters gåtur. Kollegaen min ble også tilbudt sex utallige ganger nedover Oslos paradegate. Når jeg stod i taxikø, var det rumener på rumener som tagg om penger og skulle selge roser. Alle disse menneskene var utenlandske. Det er som å være i et annet land! Dette er mennesker som dere slipper inn og lar være i landet vårt. Ja, noen er kanskje ikke her lovlig, men det er ingen konsekvenser om de blir tatt for det. De blir kanskje sendt ut av landet, men de kommer tilbake uka etter.

Jeg har en bra jobb, giftet meg i sommer, og nå var neste plan å få barn. Men jeg vil ikke lenger ha barn. Ikke mannen min heller. For hvilken fremtid kan vi tilby neste generasjon. Utviklingen som har vært i Norge, og spesielt i storbyene, de siste 15 årene er SKREMMENDE! Jeg føler meg ikke trygg lenger, og vet ikke hvordan jeg skal klare å beskytte et barn i fremtiden. For det kommer til å skje stygge ting her. Det er naivt å tro noe annet.
Søsteren min har barn på barneskolen. Denne uken fikk de norske barna med seg et skriv hjem, hvor det ble informert om at det ikke ble noe Lucia markering i år, og også lite julefeiring på skolen. Det stod også at det var forbudt å ha med nisselue på skolen. Dette for å ta hensyn til våre nye landsmenn… Skal virkelig ikke norske barn få feire jul som jeg gjorde når jeg var liten? Julen er jo et av årets høydepunkt for barn. Hva blir det neste? At vi må slutte å feire 17.mai, fordi det norske flagget er støtende?

Jeg bor i bydel Østensjø. Vi kjøpte drømmeleiligheten for 7 år siden. I min oppgang bodde det den gang bare nordmenn. I dag er vi de eneste norske igjen. De 7 andre leilighetene bor det nå utenlandske mennesker i. Jeg skjønner at de også må ha et sted og bo, og hvem som helst kan kjøpe leilighetene som ligger ute for salg. Men vi er forskjellige. Flere av disse menneskene jobber tydeligvis ikke. Det er bråk døgnet rundt, men om natten er det verst. Mye mennesker som kommer og går, det blir røyket andre ting enn vanlige sigaretter, og det er stadig en eim av hasj i oppgangen. Politiet ser jeg også er innom stadig vekk. Det stinker mat i både oppgang og i min leilighet, det ligger søppel i oppgangen, selv om søppelbøtter står rett utenfor inngangen til blokka. Vi skal prøve å selge etter jul. Nå flytter vi ut av Oslo. Blokka minner om en kommunal bolig nå, og ikke den koselige oppgangen det var når vi flyttet inn. VI kan ikke bo her lenger.

Og forresten, det er noen øst-europeere som jakter på bikkja mi. De følger etter oss, og har prøvd å kjøpe den to ganger. De fikk selvfølgelig avslag, og ble sinte som fy. Nå tørr jeg heller ikke å gå tur i mitt eget nabolag uten at mannen min er med, for de kan jo i utgangspunktet bare ta den fra meg. Jeg har ikke noe å stille opp med mot to menn, og hunden min er liten og søt, og glad i alle.

Vi er forskjellige. Jeg sier ikke at alle utenlandske mennesker er grusomme (det fins dårlige nordmenn også…), det er normale mennesker også, men det er en total kulturkræsj. Disse flyktningene som nå kommer over grensen i hopetall kommer aldri til å bli norske, uansett hvor mye dere snakker om integrering. Vi har forskjellige syn på ting, andre skikker, tradisjoner og religion. Det blir en kræsj, enten dere vil eller ikke!!!!!

Jeg leste tidligere i høst om en 77-år gammel dame i Vestby kommune som måtte flytte, fordi leiligheten skulle bli brukt til flyktninger i stedet. Det hadde vært hennes hjem de siste 18 årene. I Drangedal kommune vurderes det nå å flytte de demente som bor på et hjem, for å huse flyktninger i stedet. Er det sånn dere vil behandle våre gamle?

Jeg leste også om de jentene som ble antastet av unge flyktninggutter. Reaksjonen på det? De blir flyttet til en annen kommune!!! That's it?? Hva er årsaken til at dere tror at de ikke vil gjøre det samme mot andre jenter i en annen kommune??? Hvorfor blir ikke de sendt rett ut igjen, i stedet for å flytte problemet videre? Dette kommer til å skje flere ganger, fordi de har et annet syn på spesielt jenter og damer enn hva vi nordmenn har. Og hvor har det blitt av de 43 asylbarna som har forsvunnet? Dere her INGEN kontroll på de. Antakelig er de fanget opp av de

På nyhetene i går ble en flyktning intervjuet av tv2. Han var sur fordi han ikke hadde fått penger enda. Han ville ha penger så han kunne kjøpe seg sigaretter og sende penger hjem til sin mor. For det er jo faktisk tilfelle, at mye av mine skattepenger blir sendt ut av landet. Så skal de ha familiegjenforening. Da er en flyktning plutselig blitt til 10! For de får gjerne 7-8 barn.

Jeg er SKREMT av at grensene fortsatt er åpne! Dere politikere er med på å ødelegge landet vårt, så til de grader, og jeg kan ikke fatte og begripe at dere tillater dette. At noen få mennesker på Stortinget skal bestemme over landet til 5 millioner mennesker, og ta så fryktelig avgjørelser som dere gjør.

Flyktningene blir automatisk et samtaleemne uansett hvem jeg snakker med for tiden. Og folk er stort sett enige. Vi er redde for fremtiden. Prioriter i alle fall familier og barn, fremfor alle de enslige mennene som kommer inn. For nei, flesteparten av de kommer ikke til å få jobb. På 10 år har antall utenlandske statsborgere i norske fengsler blitt mer enn tredoblet, og Norge har høyest utenlandske innsatte i Skandinavia. Kan det ha noe med Schengen avtalen å gjøre? JA!

Og til slutt lurer jeg på om jobben min er trygg? Eller må jeg slutte, så en flyktning får den???

Karianne Jacobsen.

Welcome to Norway!


_Svenske tilstander. Vil vi ha dette ogsaa i Norge?_

The Swedish Model


_Og her ankomst over den Russiske grensen i nord._

I'm seriously getting worried about our country

I am 36 years old, born and raised in Oslo. I have always used my city a lot, but now I stay away from the centre big set all the time. Last weekend I was on a Christmas table with my job in just Oslo city centre. On my way home I was called for a whore. I was wearing a knee-length dress, tights, boots and coat. I was not at all challenging dressed. 4 times I was offered drugs in Karl Johan on a 10-minute walk. My colleague was also offered six countless times down Oslo's parade gate. When I was in the taxi queue, there were rumours on rumen about money and selling roses. All of these people were foreign. It's like being in another country! These are people whom you let in and leave in our country. Yes, some may not be legal here, but there are no consequences if they are taken for it. They may be sent out of the country, but they will return after a week.

I have a good job, married me this summer, and now the next plan was to have children. But I no longer want children. Not my husband either. For what future can we offer the next generation. The developments that have been in Norway, and especially in the big cities, over the past 15 years, are EXCELLENT! I do not feel safe anymore and do not know how to protect a child in the future. Because there are going to be bad stuff here. It's naive to believe anything else.

My sister has children in elementary school. This week, the Norwegian children brought a letter home where it was informed that there was no Lucia mark this year, and also a little Christmas celebration at school. It was also forbidden to have an issue at school. This to take into account our new countrymen ... Do not really Norwegian kids have to celebrate Christmas like I did when I was little? Christmas is one of the year's highlights for children. What's next? That we must stop celebrating 17th May because the Norwegian flag is offensive?

I live in the district of Østensjø. We bought the dream apartment 7 years ago. In my turn, only Norwegians lived there. Today we are the only Norwegian left. The 7 other apartments now live foreign people in. I understand that they must also have a place and live, and anyone can buy the apartments that are out for sale. But we are different. Several of these people obviously do not work. There is noise around the clock, but at night it's bad. Lots of people coming and going, smoking is different from ordinary cigarettes, and there is still a freak of hay in the recovery. The police also see me too. There is stinking food in both the rise and in my apartment, there is rubbish in the upturn, although trash canes stand just outside the entrance to the blockage. We will try to sell after Christmas. Now we are moving out of Oslo. Blokka is reminiscent of a municipal housing now, and not the cosy recovery it was when we moved in. We can not stay here anymore.

And by the way, there are some Eastern Europeans who hunt for bikkja mi. They follow us and have tried to buy it twice. They were of course rejected and became angry. Now, I do not dare to walk in my own neighbourhood without my husband being accompanying me, because they can basically just take it away from me. I have nothing to do with two men, and my dog is small and sweet and happy with everyone.

We are different. I do not say that all foreign people are cruel (there are bad Norwegians too ...), they are normal people too, but it is a total cultural crime. These refugees who now come across the limit in numbers will never be Norwegian, no matter how much you talk about integration. We have different views on things, other customs, traditions and religion. It will be a must, either you will or not !!!!!

I read earlier this fall about a 77-year-old lady in Vestby Municipality who had to move because the apartment was being used for refugees instead. It had been her home for the past 18 years. In Drangedal municipality, it is now considered to move dementia living in a home to house refugees instead. Is it how you will treat our old ones?

I also read about the girls who were infested by young refugees. The reaction to that? They will be moved to another municipality !!! That's it ?? What is the reason you think they will not do the same to other girls in another municipality ??? Why are not they sent straight out again, instead of moving the issue on? This will happen several times because they have a different view of especially girls and ladies than what we Norwegians have. And where has it become of the 43 asylum children who have disappeared? You here NO control over them. Probably they are caught by them

On the news yesterday, a refugee was interviewed by tv2. He was angry because he had not received any money yet. He wanted money so he could buy cigarettes and send money home to his mother. For, in fact, it is the case that much of my taxpayers are being sent out of the country. Then they will have a family reunion. Then a refugee suddenly has become 10! Because they may have 7-8 children.

It scares me that the borders are still open! You, politicians, are helping to destroy our country, so to those degrees, and I can not understand and understand that you allow this. That a few people in the Storting should decide over the country to 5 million people and make the dreadful decisions that you make. The fluctuations automatically become a topic of conversation, regardless of who I am talking to today. And people are generally agreed. We are afraid of the future. Prioritize at least families and children, rather than all the single men who come in. For now, most of them are not going to get a job. In 10 years, the number of foreign nationals in Norwegian prisons has more than tripled, and Norway has the highest foreign inmates in Scandinavia. Could it have anything to do with the Schengen agreement? YES! And finally, I wonder if my job is safe? Or do I have to stop, so that a refugee gets it ???

Karianne Jacobsen.

Welcome to Norway!

(Very roughly translated by Google)


WHO and WHAT is behind it all ? : >


Commentary:


Administrator
HUMAN SYNTHESIS

THE OTIUM POST

THE OTIUM GUARD

HUMAN SYNTHESIS

Norge ut av EU - EØS/SCHENGEN