5 min read

POLITIKERE UTEN RESPEKT FOR GRUNNLOVEN?/amp

HUMAN SYNTHESIS
email: humansynthesis0@gmail.com

###POLITIKERE UTEN RESPEKT FOR GRUNNLOVEN?
_NORGE UT AV EU - EOS/SCHENGEN Jørund Hassel 24 mars 2018_
![alt](https://human-synthesis.ghost.io/content/images/2018/03/safe_image.jpg)
Det er Stortinget – det vil si Stortingsrepresentantene - som formelt vedtar lovene i Norge. Det forventes av de samme Stortingsrepresentantene at norske borgere skal følge de lovene som bli vedtatt. Da må vel gjelde Stortingsrepresentantene selv også?

At Norge har bestemt sine egne lover var gjeldende frem til at EØS-avtalen tok til å gjelde i 1994. I dag er det EUs direktiver/ EUs lover – gjennom EØS-avtalen - som bestemmer norske lover der EU krever slik inngripen.

I dagens Storting har vi et flertall av Storingsrepresentanter som virker til ikke å bry seg om lovene og innholdet i lovene? De stiller ikke engang spørsmål, eller stopper opp for å utrede/ avklare spørsmål – når noen reiser tvil om brudd på lovene. Har vi fått politikere med anarkistiske holdninger, eller er lojaliteten til kapital-/ markedskreftene i EU blitt så sterk at norske lover har mistet sin verdi? Selv Grunnloven?

STORTINGETS FLERTALL AVGIR SUVERENITET I ENERGIPOLITIKKEN I STRID MED GRUNNLOVEN?
Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Miljøpartiet de grønne og Arbeiderpartiet har vedtatt å avgi norsk suverenitet i energipolitikken (EUs tredje energipakke) til EU og Acer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators).

Det norsk velgere forventer, er i det minste at Stortingsrepresentantene har respekt for den norske Grunnloven – den loven som Stortingsrepresentantene er valgt inn på. Det kan umulig flertallet av Stortingsrepresentantene ha?

I forbindelse med Acer-saken, er det blitt reist 3 spørsmål og innsigelser på saksbehandlingene, og vhor det er bedt om avklaringer før saken behandles i Stortinget.

Disse er:

 • Det er reist spørsmål om en avståelse av suverenitet til EU – ved innlemmelse av Norge i EU/ Acer kan være i strid med Grunnlovens § 1 om at, sitat: «Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike»?

 • Det er blitt reist krav å avholde en folkeavstemning. I Norge er ikke folkeavstemninger noen juridisk institusjon, siden det ikke er beskrevet i Grunnloven. Det er Stortinget som i tilfelle avgjøre om en sak er av slik viktighet at folket må spørres til råds. Likevel står det i Grunnlovens § 2, annet ledd, sitat: «Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene». Et slik sikringstiltak vil være å avholde en folkeavstemning.

 • Det er reist spørsmål ved om ikke Grunnlovens § 115, hvor det kreves ¾ flertall, og deltakelse av minst 2/3 av Stortingsrepresentantene ved avstemning om Norge eventuelt skal godta EUs tredje energipakke og innlemmelse i Acer.
  Grunnlovens § 115 sier, sitat: «For å sikre den internasjonale fred og sikkerhet eller fremme internasjonal rettsorden og samarbeid kan Stortinget med tre fjerdedels flertall samtykke i at en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg til, på et saklig begrenset område skal ha rett til å utøve beføyelser som etter denne Grunnlov ellers tilligger statens myndigheter, dog ikke beføyelse til å forandre denne Grunnlov. Når Stortinget skal gi sitt samtykke, bør, som ved behandling av grunnlovsforslag, minst to tredjedeler av dets medlemmer være til stede».

Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Miljøpartiet de grønne og Arbeiderpartiet har med andre ord valgt å ignorere, overse – og behandle disse Grunnlovsbestemmelsene som «luft» (som at de ikke eksisterer. Har vi fått et flertall av anarkister på Stoeringet?).

KRAV OM UTSETTELSE/ FORTOLKNING FRA HØYESTERETT

Usikkerhetsfaktorene rundt de tre ovennevnte spørsmålene har vært så store at partiene Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt ba om en utsettelse av behandlingen av Acer-saken i Stortinget den 22.03.2018.

Spesielt etter at norske fremste loveksperter mener at Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Miljøpartiet de grønne og Arbeiderpartiet kan ha feiltolket Grunnloven. Dette ble ikke tatt hensyn til.

På toppen av det ble det reist krav om at saken ble utsatt inntil Høyesterett hadde foretatt en fortolkning av Grunnlovens bestemmelser. Dette ble det heller ikke tatt hensyn til.

I stedet velger Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Miljøpartiet de grønne og Arbeiderpartiet å kjøre på med en maktarroganse som mangler sidestykke i norsk demokrati og forvaltning. Lojaliteten til fremmede statsmakter er så stor i nevnte partier, og de stopper ikke engang opp for å undersøke hvorvidt Stortingets mindretall i saken kan ha rett i sine innsigelser. Slå den! Det er som å snakke til døve ører.

EN SAK SOM ANGÅR NORSKE ARBEIDSTAKERE OG NORSKE ARBEIDSPLASSER – BASERT PÅ NASJONENS/ FELLESSKAPETS RESSURS.

Etter Grunnlovens § 110, annet ledd, skal arbeidstakernes sikres medbestemmelsesrett etter nærmere bestemte lover. Grunnlovens § 2, annet ledd (nevnt over) kan være en slik lov jf «demokratiske» prinsipper.

Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Miljøpartiet de grønne og Arbeiderpartiet vedtar å avgi suverenitet i energipolitikken til tross for at:

 • Kun 8.8 prosent sier ja til ACER, og 52.3 prosent sier nei jf meningsmålinger.
 • LO sier nei (med ca 930 000 medlemmer)

Arbeiderpartiets Stortingsgruppe har valgt å overse at:

 • At AUF sier nei
 • Omlag 3 av 4 fylkeslag sier nei
 • 5 fylkeslag har sagt et betinget ja
 • Omlag 120 ordførere fra Arbeiderpartiet sier nei
 • Majoriteten av Arbeiderpartiets medlemmer/ velgere

Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Miljøpartiet de grønne og Arbeiderpartiets opptreden i denne saken, skaper ikke tillit verken til politikere, demokratiet, demokratiske beslutningsprosesser eller til lov og rett.

Spesielt har Arbeiderpartiet en formidabel jobb med å gjenreise tillit til arbeidstakere generelt, og LO. Spesielt fordi Arbeiderpartiet ikke sitter i regjering for tiden, og dermed står uten påvirkningsmuligheter som kan bygge tillit.

NORGE MÅ UT AV EØS-AVTALEN!!!

Acer-saken, og Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Miljøpartiet de grønne og Arbeiderpartiets betingelsesløse lojalitet til EU viser at Norge må komme seg ut av EØS-avtalen. For å nå dette målet, er det viktig at alle de som er enige i at Norge må ut av EØS-avtalen blir medlemmer i Nei til EU/ EØS-partier, og til organisasjoner som Nei til EU. Vi trenger organisasjoner med (økonomisk) ryggrad, kraft og ressurser til å utrede forordninger som kommer fra EU, og til å drive informasjon/ påvirkning slik at det kan bli et massivt flertall for utmeldelse av EØS.

Kampen må intensiveres for å få Norge ut av EØS-avtalen, slik at flere av inngåtte avtaler kan bi annullert, og Norge kan gjenvinne suverenitet! Det kan gjøres med 12 måneders oppsigelse jf EØS-lovens artikkel 127. For ordens skyld: Norge har en handelsavtale med EU fra 1973.

Såer det grunn til å minne om at hva som skjer etter Stortingsvedtaket om Acer-tilslutning den 22.02.2018 – er helt og holdent Fremskrittspartiet-, Høyre- og Venstre-regjeringens ansvar på vegne av Norge.


Stortingets Voteringsoversikt


Dette må Stortingsrepresentantene og Regjeringen ta inn over seg. De har sviktet vår Grunnlov.


**Om Konstitusjoner**

At menn tolker ting forskjellige når de snakker om Konstitusjon og Regjering, er tydelig; eller hvorfor er disse betingelsene brukt tydelig og separat ?

En Konstitusjon er ikke laget av en Regjering, men av et folk som utgjør en Regjering; og en Regjeringen uten Konstitusjon, er makt uten rett.

All makt utøvd over en nasjon, må ha en begynnelse. Det må enten delegeres eller antas. Det er ingen andre kilder. All delegert kraft er tillit, og all antatt kraft er maktmisbruk.

Tid endrer heller ikke dens egenart og dets kvalitet.

By Thomas Paine


WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.


Commentary:


Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in HUMAN-SYNTHESIS are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.ORIGINS OF ILUMINATI

THE OTIUM POST

THE OTIUM GUARD

HUMAN SYNTHESIS

NORGE UT AV EU - EØS/SCHENGEN