9 min read

HVEM SKAL STYRE OG EIE NORSKE KRAFTRESSURSER?/

HUMAN SYNTHESIS
email: humansynthesis0@gmail.com

#HVEM SKAL STYRE OG EIE NORSKE KRAFTRESSURSER?

alt

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Fremskrittspartiet) var gjest i NRK-sendingen Dagsnytt 18.00 den 24.01.2018. Temaet var Norges tilknytning til EUs energibyrå ACER. Inntrykket man sitter igjen med er:

Maken til halelogring for EU skal man lete veldig lenge etter! Det at Fremskrittspartiet angivelig skal være mot norsk EU-medlemskap, er trolig det største tullet som er presentert fra Fremskrittspartiet - siden lovet at siste NRK-lisens var betalt i 2013, og at fra 2014 skulle det stå et skilt på hver bomstasjon i Norge med påskriften «Bomfritt så lenge Fremskrittspartiet sitter i regjering». Det er bare å slå fast: Fremskrittspartiet har null troverdighet i EU_/ EØS-spørsmål. Fremskrittspartiet er Norges mest EU- og EØS-vennlige parti, og er definitivt ikke et parti «for folk flest».

«EU-LAKEIENS» BUDSKAP

I programmet ga Terje Søviknes inntrykk av at Norges eventuelle tilknytning til ACER knapt ikke påvirke strømprisene nevneverdig (underforstått at Norges utbygging av kabler til utlandet er helt gratis dugnadsarbeid/ gratis donasjons av produksjonsutstyr som noen holder på med). Videre gav Søviknes inntrykk av at Norge med disse kablene får mulighet til å kjøpe billig kraft fra utlandet - når strømmen er billig i EU og dyr å produsere i Norge (underforstått at Terje Søviknes ikke kjenner særlig til utenlandske strømpriser målt mot arbeidstakeres gjennomsnittlige lønnsinntekt. Spesielt ikke alle de som i dag er arbeidsledige i EU, og hvor arbeidsmarkedet i EU i dag stort sett bare tilbyr lave stillingsbrøker/ deltid, tilfeldige småjobber i bemanningsbyråer – og alltid til nasjonal minstelønn). Og mente Søviknes at Norge fortsatt skal bestemme over norsk vannkraft, vannkraftutbygging (konsesjoner) – at Norge har en slags sjølråderett over krafta og kraftproduksjon – selv med norsk medlemskap i ACER.

Terje Søviknes fremsto på samme måte som enkelte gjorde under EØS- og EU-debatten – hvor norske innbyggere ble lurt til å tro at Norge har en slags «reservasjonsrett» etter EØS-avtalen mot alt vi ikke liker som kommer fra EU. På denne måten fremsto Terje Søviknes mer eller mindre som en EU-lakei – helt uten motforestillinger.

HOLSHIP-DOMMEN OG UTENLANDSKE OPPKJØP AV KRAFTSTASJONER I NORGE.

De seneste årene har utenlandske selskaper vært ivrige etter å kjøpe opp mindre kraftverk i Norge. Vel vitende om at norske strømforbrukere – gjennom dyrere strøm – betaler for strømkabler til utlandet, slik at kraftoppkjøperne kan få sendt kraft til sine hjemland/ andre land. På denne måten kan oppkjøperne enten selv, eller andre, bygge opp arbeidsplasser i der arbeidskraften er billig – med billig strøm fra Norge. Og kanskje på denne måten utkonkurrere norske arbeidsplasser.

Gjennom AS-ifiseringer, og overlating av lederskap til kraftselskapene til private «høyrefolk» - som sitter i styrene – er norsk kraft havnet utenfor demokratisk kontroll, styring og revisjon. EU – som styres av private med kapital – synes å ønske full kontroll over vann- og kraftressurser tilhørende hele det norske folk. I en bit-for-bit-politikk legger markedsliberalistiske politikere til rette for denne utviklingen.

Holship-dommen fra Høyesterett/ ESA, som kom i desember 2016, omhandlet en arbeidskonflikt vedrørende havnearbeidere. Og utenlandske selskapers rett til å utkonkurrere norske arbeidstakere og inngåtte tariffavtaler på norsk jord. Den dommen tolket tre forhold i EØS-loven – som har overføringsverdi til ACER-saken.

Det ene forholdet var tolkningen av den frie etableringsretten – et av grunnprinsippene i EU-lovgivningen. Holship-dommen stadfester at utenlandske selskaper fritt kan etablere seg i Norge, og ta full kontroll over forvaltningen av sine eierinteresser i Norge.

Det andre var forholdet til EUs fire friheter. Det vil si fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Det vil si at utenlandske selskaper som etablerer seg i Norge står fritt til å hente billig arbeidskraft i utlandet i den hensikt å utkonkurrere norske arbeidstakere og norske lønns- og arbeidsvilkår. Og at norske tariffavtaler, og dermed den frie forhandlingsretten, ikke har gyldighet for utenlandske selskaper som etablerer seg i Norge.

Det tredje er norske politikere ikke har noen ting de skulle ha sagt, eller stille opp med mot EU. Høyesterett tolket i Holship-dommen EØS-lovens § 1 og § 2. De lovparagrafene sier at EUs lover og forordninger har forrang foran norske lover – dersom disse står i konflikt med hverandre. Det samme har (den gang) 130 av 165 Stortingsrepresentanter godtatt i protokoll 35 til EØS-avtalen (det vil si om at EUs lover står over de norske dersom disse er i konflikt).

alt

PRIVATISERING/ SALGET AV NORGE

Norsk vannkraft kunne aldri blitt realisert, og dermed oppbyggingen av industrien i Norge – om det ikke var for norske skattebetalere og norske arbeidstakere. Derfor tilhører norske vannressurser og norsk vannkraft hele det norske folk. Ikke Fremskrittspartiet-, Høyre-, Venstre-regjeringen.

Ingen private hadde økonomi til å bygge ut vannkraften i Norge i sin tid. Vannkraften ble derfor bygget ved hjelp av låneopptak, og hvor norske arbeidstakere stilte sin arbeidskraft (skatteytelser) i pant. I bytte fikk norske arbeidstakere en lov om hjemfallsrett i norsk lovgivning – en lov som høyrepartiene ivrer for å oppheve. Hjemfallsretten handler om statens rett til eie norsk vannkraft, og sikre at den forblir på norske hender. Det var den fellesdugnaden som brakte Norge ut av fattigdommen – den gangen Norge trolig var Europas mest fattige land, og etter mange år som koloni under Danmark og Sverige.

Alle ja til EU-/ EØS-partiene, eller de markedsliberalistiske partiene står for en politikk som handler om - gjennom demokratisk styring/ valg å få overført alt av landet/ folkets/ fellesskapets verdier og ressurser til private. Det vil si de med betydelig kapital. Dette som et bidrag for å avfinansiere velferden, samt svekke arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår. Det vil si å gjenskape klassesamfunnet med en elite, en arbeiderklasse og en underklasse. Høyrepolitikk handler jo om å sette svake grupper opp mot hverandre – slik at eliten kan drive fred å forsyne seg av fellesskapets verdier mens folket krangler.

Spørsmålet er: Har norske arbeidstakere, trygdede og pensjonister «råd» til å tape kraftforsyningene og kraftproduksjonen i Norge?

Terje Søviknes – Dagsnytt 18.00-sendingen i går – viste at Fremskrittspartiet slettes ikke arbeider for «folk flest» (Fremskrittspartiets slagord). Maken til EU-dilettant som Terje Søviknes opptrådte som skal man lete veldig lenge etter?


HVEM SKAL STYRE OG EIE NORSKE KRAFTRESSURSER?


![alt](https://human-synthesis.ghost.io/content/images/2018/01/capture-20180125-115322.png)

Motstanden mot EU-formynderi og energiunion vokser i styrke og bredde. Folk vil ikke ha private kraftkabler og galopperende nettleie. Politikere, særlig i regjeringspartiene og i Arbeiderpartiet, får større og større problemer med sin eventyrfortelling om EUs energiunion som en klimapolitisk vennetjeneste uten betydning for norsk sjølråderett.

23. jan. 2018 | JAN R. STEINHOLT (TEKST)

Arbeidsliv og faglig politikk EØS Norsk EU-debatt Energi og naturressurser ACER
– Det var ikke for å få dyrere strøm at lokalsamfunn over hele landet sto i lag og bygde ut kraftverk. Det var for å ta naturen i bruk, for å skape arbeidsplasser og et bedre liv for Ola og Kari Nordmann.

Orda tilhører Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, da han talte til mønstringa utenfor Stortinget tirsdag.

Frode Alfheim, forbundsleder IndustriEnergi.
Mange hadde reist langt for å delta på seminaret om EUs energiunion og den påfølgende demonstrasjonen foran Stortinget. Mosjøen, Bremanger, Sunndal, Husnes og mange andre kraftavhengige industristeder var representert av folk både med og uten kjeledress.

Roar Eilertsen fra DeFacto kunnskapssenter presenterte den ferske rapporten «EUs energiunion og norsk tilknytning til ACER?». Eilertsen tilbakeviste forsøkene fra regjeringen på å berolige med at det er norsk regelverk som skal gjelde. Han minnet om at «norsk regelverk» er underlagt EUs regelverk gjennom EØS-avtalen.

Derfor er også påstanden om at ACER-vedtak ikke har såkalt internrettslig virkning en kunstig konstruksjon, sa han.

 • Helkommersiell kraftbransje
  Vi har allerede mange utenlandskabler til alle land omkring oss, så det er ikke kapasitet det står på. Den planlagte Skottlandskabelen North Connect er en rein eksportkabel som alle er enige om vil presse prisen på norsk strøm oppover.

Det er da også hensikten. – Energibransjen er blitt helkommersielle, mente forfatter og tidligere spesialrådgiver Hogne Hongset. Han viste i sin innledning til at i og med Energiloven ble fokus dreid vekk fra utbygging til inntjening. Før 1990 dreide det seg om å skaffe strøm til industri og husholdninger, etter 1990 har det dreid seg om å tjene mest mulig.

Hongset minnet om at tidligere olje- og energiminister Tord Lien i 2016 sa at han var «lei av lav strømpris». – Hva hadde reaksjonen vært om helseministeren hadde sagt han var lei av lav pris på Paracet?

– Tenk om helseministeren hadde sagt han var lei av lav pris på Paracet?

Hogne Hongset.
Noen hevder at strømmen vil rimeligere hvis Norge innlemmes i energiunionen. Hvis kraftselskapene tror at krafta blir billigere og gir mindre fortjeneste, hvorfor i all verden investerer de da?

Direktør Per Sanderud i NVE har også sagt at de store pengene ligger i å få strømprisen opp. Derfor er det ønske om enda flere kabler, enda eksportkapasiteten er mer enn tilstrekkelig allerede i dag.

Hongset hadde lite til overs for den seiglivede forestillinga om «europabatteriet» Norge. Om det kanskje hadde noe for seg tidligere, så er situasjonen en helt annen i dag. EU utvikler fornybar energi i høyt tempo, og i dét bildet blir norsk vannkraft en mygg. Norge som «grønt batteri» er spill for galleriet og ikke svar på klimautfordringene, mente han.

Seminardeltakerne fikk tilslutning fra flere på vei til Eidsvolls plass. I snøværet utenfor Stortinget var budskapet klart: Stortinget må si nei til EUs energiunion!

– Nasjonal kontroll må vi ha!
Det mest EØS-vennlige forbundet i LO-familien setter foten kraftig ned for norsk underordning for EUs energibyrå. Frode Alfheim, leder i Industri Energi – LOs fjerde største forbund – gjorde det tindrende klart at private aktører ikke bygger kabler til Skottland på vegne av samfunnet. – Det handler om én ting: det er å få ut mest mulig profitt basert på høyere kraftpriser. Og det er industriarbeidsplassene våre og verdiene som skapes der, som settes på spill.

«IE er for EØS, men vi skal ha nasjonal kontroll over krafta»

Industri Energi er tilhengere av EØS-avtalen, understrekte Alfheim. – Men, tilføyde han, – når det gjelder ACER er det ingenting av det som ligger på bordet i dag som tilsier at vi kan være trygge på å beholde den nasjonale kontrollen over kraftressursene. Og nasjonal kontroll over vannkrafta vår, det må vi ha, slo han fast.

– Derfor sier vi nei til myndighetsoverføring til Acer som øker kraftprisen og ødelegger for industrien vår.

Det betyr nødvendigvis at Stortinget må si nei til de to EU-forordningene om ACER og grensekryssende el-handel som vil legge norsk energipolitikk i tvangstrøye.

Industri Energi har lenge kjempet mot flere utenlandskabler, og har følt seg litt aleine. Ikke nå lenger. – Vi er veldig glade for at vi nå har en betydelig breiere allianse, sa forbundslederen.

Elektrikerne vil ikke la ACER bestemme

Også forbundet EL og IT, som blant annet organiserer kabelmontører, krever at norsk suverenitet over krafta blir sikret.

 • ACER kan pålegge oss å bygge nye kabler og pålegge oss å ta utgiftene. Hvis vi ikke sjøl har kontroll på dette, mister vi det fortrinnet kraftproduksjonen har gitt og gir oss, sa Arvid Erga, leder El og IT Rogaland i sin appell. Han viste til hva milliardene i olje- og gassinntekter har betydd for den norske velferden. Hvis ACER pålegger oss å bygge en gassrørledning, er det ACER som bestemmer prisen.

 • Denne saken kan ikke avgjøres med simpelt flertall!

 • Denne saken er det for lett å avgjøre med simpelt flertall. Dette må behandles etter Grunnloven § 115. Uansett finnes det bare ett svar: Norge må beholde nasjonal styring og kontroll. Vi gir oss aldri!

Også EL og IT-forbundet har innstilt på at Norge må si nei til EUs energimarkedspakke og ACER.

Kjærlighetserklæring til norsk industri

Barbro Auestad, Hydro Sunndal aluminium og forbundsstyret i Industri Energi.
Barbro Auestad, tidligere prosessoperatør ved Europas største aluminiumsverk i Sunndal, mente at alle som er opptatt av klimautfordringene, burde være forelska i norsk industri som setter nye rekorder i reinhet.

Når vi kjører strømmen inn og ut av landet så taper effekten seg. – Det er motstand i strømledninger, dette er grunnleggende fysikk, påpekte hun og viste til at effekttapet i 2016 tilsvarte nesten hele produksjonen på Hydro Sunndal. Vi mista strøm ved å kjøre den fram og tilbake. Dermed er det god samfunnsøkonomi å bruke strømmen i Norge istedenfor å søle den bort gjennom transport, sa Auestad.

De eneste politikerne som stilte opp var Kirsti Bergstø fra SV og Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet. Begge var tydelige på at de skulle prøve å få resten av Stortinget til å ta til fornuft. Slagsvold Vedum minnet om at det norske folket i 1994 sa ja til å beholde nasjonal kontroll over våre ressurser.

Slagordene fra demonstrasjonen hadde tydelig budskap og adressat:

Støtt vanlige forbrukere og industrien, nei til nye utenlandskabler!
Stortinget må i denne saken forholde seg til Grunnloven § 115 som krever ¾ flertall!

 • Kraftsamling om energikampanje
 1. jan. 2018
  18.-20. januar møttest staben og styret i Nei til EU til felles samling i Fredrikstad. Tema for samlinga var kampanjen mot norsk tilknyting til EUs energiunion.
 • Stinn brakke på Kongsbergmøtet

  1. januar 2018
   Om det var ja-sida som hadde engasjert noen til å sende oss det verste snøværet på mange år vites ikke. Okke som: det hjalp dem ingenting! Folk gikk mann av huse og fyllte kantina i Kongsberg rådhus til siste stol mandag 15. januar.
 • Hvis ingen går i fella...

 1. jan. 2018
  Norge må beholde råderetten over energien vår, fordi den er grunnlaget for velferden vår, skriver Nei til EU-leder Kathrine Kleveland i denne ukas EU-tanker.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.


Commentary:

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in HUMAN-SYNTHESIS are freely available and collected from the Internet.
The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.ORIGINS OF ILUMINATI

THE OTIUM POST

THE OTIUM GUARD

HUMAN SYNTHESIS

NORGE UT AV EU - EØS/SCHENGEN