5 min read

Bravo, Sylvi! Bravo! Du gjorde sosialistene redde/amp

HUMAN SYNTHESIS
email: humansynthesis0@gmail.com

![alt](https://human-synthesis.ghost.io/content/images/2018/03/capture-20180322-092934.png) _RUNE CHR. TOLLEFSEN Lindås - 22. mars 2018 07:00, oppdatert 21. mars 2018 12:31_

alt
POPULÆR: Mens du tar en pust i bakken og varmer opp til neste dyst, skal vi heie på deg fra sidelinjen, skriver Rune Chr. Tollefsen. FOTO: ROALD, BERIT / NTB SCANPIX

Bravo, Sylvi! Bravo! Du gjorde sosialistene redd. Derfor ble du deres skyteskive.

Ap kollapser på ny måling

Jeg må si det er synd å se deg gå. Men når du først går, gjør du det med stolthet. Det smalt i veggene, og ga gjenklang så det sang langt inn i de sosialistiske røttene. De har følt seg truet av din popularitet, din evne til å nå ut til folket. Av din åpenhet og rett-frem væremåte.

Av det at du er deg selv.

Det skremmer vannet av venstresiden så det skvetter ut både her og der.

Du vil bli savnet der du var. Men som Frp-leder Siv Jensen sa, din politiske karriere er bare så vidt begynt. Så mens du tar en pust i bakken og varmer opp til neste dyst, skal vi heie på deg fra sidelinjen.

BTs leder: Tid for forsoning

Som du sa har den siste uken vært surrealistisk. Helt uten sammenheng har du og ditt Facebook-innlegg blitt koblet til 22. juli og terroren som fant sted på Utøya. Du har fått Anders Behring Breiviks synspunkter og holdninger tillagt deg fra Jonas Gahr Støre (Ap).

Selv blomstene du fikk, ble koblet til terror og tillagt høyreekstremistiske baktanker.

Men de kom av omtanke til deg som person, som gikk igjennom en tøff tid der du ble angrepet fra alle kanter. Det kalles nestekjærlighet å vise omtanke. Men selv det ble vridd på.

Oslo-byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) antydet at vi alle er rasister. Noen gikk så langt som nærmest å oppfordre Interflora til å boikotte å sende blomster til deg.

Og «mainstream media» spilte velvillig på lag.

Frøy Gudbrandsen: Det beste for de fleste
Da du ble utsatt for drapstrusler eller truet med gjengvoldtekt, ble det ikke skrevet ett ord. Ikke én eneste avis eller nyhetsbyrå så seg tjent med å dekke den siden av saken.

Med unntak av Document og Resett, men de er jo ikke ansett som skikket nok. Og de er definitivt ikke «mainstream media».

Takk og pris for det.

Gikk av - og til angrep på Støre og Hareide
Det er noen som klarer å se forbi den sosialistiske muren. Jeg sitter her med vantro og hører på hva den ene etter den andre klarer å lire av seg på Stortingets talerstol.

Jeg burde vel ikke være overrasket. De sitter fremdeles der på sin høye hest og ser ned.

Du har rystet dem langt inn i grunnvollene av den sosialistiske tankegangen. De ser hva du klarer å gjøre. Hvordan du klarer å engasjere folket, og møte dem på deres premisser. Ikke ovenfra og ned.

Det gjør sosialistene redd. Derfor er du blitt deres skyteskive.

Mathias Fischer: Regjeringens respektløse rabulist

Det er synd at du måtte tåle så mye. Ikke bare du, men alle rundt deg. Hvor er medias omtanke for deg og dine? Hvem tar ditt parti og gir deg en skulder når du trenger det? Dette har vært tøft. Det har vært tøffere enn tøft.

Det skal jernvilje til for å stå i en storm sånn som du har klart.
(Men saa er hun en Ayn Rand supporter)


ENGLISH TRANSLATION:

POPULAR: While taking a breath and warming up for the next frost, we'll call you from the sidelines, writes Rune Chr. Tollefsen.

Bravo, Sylvi! Bravo! You made the socialists afraid. That's why you became their shooting target.

Ap collapses on new measurement

I have to say it's too bad to see you go. But when you do, you do it with pride. It narrowed in the walls and reverberated far into the socialist roots. They have felt threatened by your popularity, your ability to reach the people. Of your openness and straight-forward way of life.

Because you are yourself.

It frightens the water from the left side so it sprains both here and there.

You will be missed where you were. But as Frp leader Siv Jensen said, your political career has just begun. So while taking a breath and warming up for the next frost, we'll cheer you from the sidelines.

** BT's leader: Time of reconciliation **

As you said, the last week has been surreal. In no way have you and your Facebook posts been linked to July 22 and the terror that took place on Utøya. You have received Anders Behring Breivik's views and opinions from Jonas Gahr Støre (Ap).

Even the flowers you received were linked to terror and added right-wing extremist connotations.

But they showed no consideration for you as a person who went through a tough time where you were attacked from all sides. It is called next love, to show consideration. But even that got twisted.

Oslo City Council Inga Marte Thorkildsen (SV) suggested that we are all racists. Someone went as far as to encourage Interflora to boycott sending you flowers.

And the "mainstream media" played on teams against you.

Fry Gudbrandsen: The best for the many.
When you were subjected to killing threats or threatened with genocide revenge, not a word was written in our press. Not one newspaper or news agency served to cover that side of the case.

ONLY with the exception of Document and Rest, which definitely are not "mainstream media".

Thank you and praise for that.

Went off - and attacked Støre and Hareide
Someone is able to see past the socialist wall. I sit here in disbelief and listen to what one after another manages to exude from the parliament's chair.

I should not be surprised. They still sit there on their high horse and look down.

You have shaken them far into the foundations of the socialist thinking. They see what you can do. How you can engage the people and meet them on their premises. Not from top to bottom.

It makes the socialists afraid. That's why you've become their shooting target.

** Mathias Fischer: The Government's Disrespectful Racist **

It's a shame that you have to endure so much. Not only you but everyone around you. Where is the media caring for you and yours? Who takes YOUR party and gives you a shoulder when you need it? This has been tough. It has been tougher than anticipated.

You must have an iron will to stand up in a storm like you have endured.
(But then she is an Ayn Rand supporter)


WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.


Commentary:


Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in HUMAN-SYNTHESIS are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.ORIGINS OF ILUMINATI

THE OTIUM POST

THE OTIUM GUARD

HUMAN SYNTHESIS

NORGE UT AV EU - EØS/SCHENGEN