8 min read

SYLVI LISTHAUG - JUSTISMINISTER OG SENTRALSTYREMEDLEM I FRP/amp

HUMAN SYNTHESIS
email: humansynthesis0@gmail.com

#Norge trenger nye verktøy i kampen mot terror

Forfatter: Sylvi Listhaug - MARS 10, 2018
alt

Vi står i en ny tid med fremmedkrigere og terrorister som angriper vår nasjonale sikkerhet. For å beskytte landet vårt trenger vi mulighet til å frata de som angriper Norges sikkerhet statsborgerskap og inndra passet deres.

I dag er det slik at statsborgerskap kun kan inndras i tilfeller hvor personer har fått det på feil grunnlag. I kampen mot en helt ny terrortrussel trenger vi nye hjemler som gjør at vi kan frata terrorister og de som går til angrep på Norges nasjonale interesser statsborgerskap og pass.

Arbeiderpartiet og andre har hevdet at jeg har fremstilt det feil ved mitt innlegg i går. Det stemmer ikke. Arbeiderpartiet går i Stortinget inn for å stemme ned hele hjemmelen for å kunne frata noen statsborgerskapet når de eksempelvis er fremmedkrigere.

De som jobber tettest med bekjempelse av terror og angrep på nasjonal sikkerhet, Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), støtter forslagene.

alt

Trusselen om å miste statsborgerskap er et kraftfullt og avskrekkende virkemiddel. Tap av statsborgerskap vil begrense muligheten for å drive med terrorvirksomhet i Norge fordi det åpner for utvisning, og fordi det gjør det vanskelig å reise for dem det gjelder. Ved å få denne hjemmelen på plass beskytter vi det norske samfunnet mot de som ønsker å ødelegge det.

Grunnen til at vi har foreslått at dette skal kunne bestemmes av departementet er fordi dette er et sikkerhetstiltak. For å kunne avverge et terroranslag må tap av statsborgerskap kunne iverksettes raskt. Det er ikke snakk om å gå vekk fra rettsstatlige prinsipper, som enkelte har hevdet i debatten. Vedtaket kan selvsagt bringes inn for domstolene.

Bærekraftig innvandring? – da må bremsene på

OKTOBER 17, 2017

Siden 2012 har Norge gitt oppholdstillatelse til personer som har kommet som asylsøkere, familiegjenforente, tusenvis av kvoteflyktninger gjennom FNs Høykommissær og 1500 relokaliserte asylsøkere fra Hellas og Italia. Til sammen er det snakk om nesten 80 000 mennesker! Dette er et dramatisk høyt antall som innebærer at det har kommet flere til Norge og fått opphold siden 2012, enn det er innbyggere i dagens Drammen kommune, som er Norges 5. største by.

Regjeringen og FrP foreslår at Norge skal ta imot 1120 kvoteflyktninger gjennom FNs Høykommissær for flykninger neste år. Som er nærmere nivået vi tok imot før Arbeiderpartiet initierte å ta imot 8.000 syriske flyktninger. Dette var FrP imot.

I tillegg til kvoteflyktninger vil det komme et ukjent antall asylsøkere på egen hånd, og ikke minst tusenvis på familiegjenforening. Familiegjenforeningen kan komme til å bli svært høy i mange år fremover fordi det har kommet så mange de siste årene. Ser vi på hvilke land i Europa som har gitt oppholdstillatelse til flest flyktninger per million innbyggere i perioden 2008-2016, ligger Norge på 3. plass etter Malta og Sverige.

Norge på 3. plass i toppen av antall som har fått opphold.

alt

Vi har enorme utfordringer med å integrere de som allerede har kommet. Som nevnt over er det snakk om nesten 80 000 personer bare siden 2012. Flere kommunepolitikere jeg har snakket med signaliserer at man er bekymret for økningen i sosialhjelpsutbetalingene. Hadde sysselsettingen vært den samme for ikke vestlige innvandrere som for befolkningen for øvrig hadde vi hatt 90 000 flere sysselsatte. Integreringsresultatene i kommunene er svært varierende. Noen gjør det bra, mens andre gjør det katastrofalt dårlig. Når kommunene ikke lykkes med å lære personer norsk og få dem i jobb, er dette et problem for vårt samfunn og bærekraften i velferdsmodellen vår på sikt, men det er også et stort problem for flyktningene det gjelder som får en dårlig start på integreringen fordi tilbudet i kommunen ikke holder kvalitetsmessig mål.

alt

Neste år må integreringsbudsjettet nesten dobles for å finansiere økningen i antallet som bosettes etter de store ankomstene i 2015, til over 17 milliarder kroner. Jeg mener at det slettes ikke mangler penger til integrering, men at resultatene ikke er god nok. Jeg vil derfor fremover jobbe med å se på hvordan pengene kan brukes bedre for å få bedre resultater.

Det er positivt at asylankomstene nå er rekordlave. Dette gir oss mulighet til å bruke flere milliarder kroner i nærområder til krig og konflikt, istedenfor til å finansiere asylmottaksplasser i Norge. Jeg skjønner det er vanskelig for de som mister jobben rundt omkring på asylmottak i Norge. Men jeg mener det er bra at disse pengene heller brukes til å få barn på skole, dekke menneskers basale behov for mat, helsehjelp og annet i nærområder til krig og konflikt. Pengene strekker lenger og vi kan hjelpe flere av våre 65 millioner medmennesker i verden, som er på flukt fra krig og konflikt.

Norske kommuner har gjort en kjempejobb med å bosette og ikke minst hjelpe oss å håndtere den kritiske situasjonen som oppstod i 2015, da over 30 000 asylsøkere kom til Norge. Nå mener jeg at hovedfokuset til norske kommuner må være å integrere de nesten 80 000 personene som har fått tillatelse til å være her bare siden 2012. Vi vet at det også før dette ble gitt tillatelse til tusenvis av mennesker hvert eneste år. Skal vi ta vare på vår velferdsmodell på lengre sikt, og forhindre et enda sterkere press på våre verdier i et lengre perspektiv, så er våre handlinger hvert år fremover svært viktig. Vi må som politikere ta ansvar for at vi tar imot et bærekraftig antall personer som skal integreres. Da må bremsene på.


ENGLISH TRANSLATION

Norway needs new tools in the fight against terrorism

Author: Sylvi Listhaug - MARCH 10, 2018

We are in a new era of foreigners and terrorists who are attacking our national security. To protect our country, we need to deprive those who attack Norway's security citizenship and change their passports.

Today, citizenship can only be changed in cases where people have received it on an incorrect basis. In the fight against a whole new terrorist threat, we need new settlements that allow us to deprive terrorists and those attacking Norway's national interests of citizenship and passports.

The Labor Party and others have claimed that I have made the mistake of my post yesterday. It is not true. The Labor Party goes to the Storting to vote down the entire home in order to deprive some citizenship when they are, for example, foreigners.

Those who work closest to fighting terror and attacks on national security, the Police Security Service (PST), support the proposals.

The threat of losing citizenship is a powerful and dissuasive instrument. Loss of citizenship will limit the possibility of engaging in terrorist activity in Norway because it opens for expulsion and because it makes it difficult to travel for those concerned. By getting this home in place we protect Norwegian society against those who want to destroy it.

The reason we have suggested that this should be determined by the ministry is because this is a security measure. In order to avoid a terrorist attack, loss of citizenship must be able to be implemented quickly. It is not a question of going away from the rule of law, as some have argued in the debate. The decision can of course be brought before the courts.

Sustainable immigration? - then the brakes must go on

OCTOBER 17, 2017

Since 2012, Norway has granted residence permits to people who have come as asylum seekers, family reunited, thousands of quota refugees through UN High Commissioner and 1500 relocated asylum seekers from Greece and Italy. Together, there are almost 80,000 people talking! This is a dramatically high number, which means that more people have come to Norway and have been living since 2012 than there are residents in today's Drammen municipality, Norway's 5th largest city.

The Government and the FrP suggest that Norway will receive 1120 quota refugees through the UN High Commissioner for Refugees next year. Which is closer to the level we received before the Labor Party initiated to receive 8,000 Syrian refugees. This was FrP against.

In addition to quota refugees, there will be an unknown number of asylum seekers on their own, and not least thousands of family reunions. Family reunification can be very high for many years to come because it has come so many in recent years. Looking at which countries in Europe have granted residence permits to most refugees per million inhabitants in the period 2008-2016, Norway is in third place after Malta and Sweden.

We have huge challenges in integrating those who have already come. As mentioned above, there are almost 80,000 people only since 2012. Several community politicians I have talked with signal that worry about the increase in social assistance payments. Had employment been the same for non-Western immigrants as for the population by the way, we had 90,000 more employed. The integration results in the municipalities are very varied.

Someone is doing well, while others make it catastrophically bad. When the municipalities do not succeed in learning Norwegian and getting them at work, this is a problem for our society and the sustainability of our welfare model in the long term, but it is also a major problem for refugees that get a bad start to integration because the offer The municipality does not have quality objectives.

Next year, the integration budget will almost double to finance the increase in the number settled after the major arrivals in 2015, to more than 17 billion. I believe that it does not delete money for integration, but the results are not good enough. In future, I will therefore work to look at how the money can be used better for better results.

It is positive that asylum arrivals are now record low. This gives us the opportunity to spend several billion kroner in neighborhoods for war and conflict, instead of funding asylum reception centers in Norway. I find it difficult for those who lose their jobs around asylum reception in Norway. But I think it's good that this money is used to have children at school, to cover people's basic needs for food, health care and other in the immediate vicinity of war and conflict. The money stretches longer and we can help more of our 65 million fellow human beings in the world, escaping from war and conflict.

Norwegian municipalities have done a great job of settling and, in particular, helping us cope with the critical situation that occurred in 2015 when more than 30,000 asylum seekers came to Norway. Now I mean that the main focus on noRussian municipalities must be integrating the nearly 80,000 people who have been granted permission to stay here only since 2012.

We know that before this was granted permission to thousands of people every year. Should we take care of our welfare model in the longer term, and prevent even more pressure from our values in a longer perspective, our actions will be very important every year. We as politicians must take responsibility for accepting a sustainable number of people to be integrated. Then the brakes must be on.

Russian municipalities must be integrating the nearly 80,000 people who have been granted permission to stay here only since 2012. We know that before this was granted permission to thousands of people every year. Should we take care of our welfare model in the longer term, and prevent even more pressure from our values in a longer perspective, our actions will be very important every year. We as politicians must take responsibility for accepting a sustainable number of people to be integrated. Then the brakes must go on.


Folkedemonstrasjon foran Stortinget til stoette for Sylvi Listhaug soendag 18 mars 2018

Video of the demonstration

En trist dag for Norge - Sylvi Listhaug trekker seg for aa kjempe videre for talefriheten

DOCUMENT.NOWHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.


Commentary:

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in HUMAN-SYNTHESIS are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.ORIGINS OF ILUMINATI

THE OTIUM POST

THE OTIUM GUARD

HUMAN SYNTHESIS

NORGE UT AV EU - EØS/SCHENGEN