5 min read

Norsk innvandringspolitikk er en illusjon i regi av en globalisert styrende overklasse/amp

HUMAN SYNTHESIS
email: humansynthesis0@gmail.com

###Norsk innvandringspolitikk er en illusjon i regi av en globalisert styrende overklasse ![alt](https://human-synthesis.ghost.io/content/images/2018/01/capture-20180108-100007.png) _Geir Ivar Jørgensen 22. september 201761_ _Publisert: sep 24, 2017 @ 11:01 am. ( * English translation below)_ ![alt](https://human-synthesis.ghost.io/content/images/2018/01/eu-logo.jpg) _REUTERS/Ralph Orlowski/File Photo_

Norsk innvandringspolitikk er diskriminerende, segregerende og uverdig. Den er styrt av globalisert totalitær kapitalisme. Vi har innvandring i fri flyt over åpne grenser, som siden 1994 har ført til en eksplosiv befolkningsvekst i Norge. Milliardærene og kremmerne fråtser i grenseløs tilgang på lavtlønnet arbeidskraft.

EUs grenseløse innvandringspolitikk over åpne grenser, uten regulering og begrensning, kriminaliserer det norske arbeidsmarked ved sosial dumping, svart arbeid, og menneskehandel via såkalte bemanning-byrå. Arbeidsledigheten øker på grunn av overskudd av arbeidskraft. Det går særlig ut over de unge som vil inn i arbeidsmarkedet, og de eldre som blir presset til tidlig pensjonering.

For det norske samfunn som helhet er grenseløs innvandringen en enorm kostnad, som belaster velferdssystemet, norsk infrastruktur, skole, helse og det meste av våre offentlige tjenester. Det legger press på boligmarkedet og enhver offentlig tjeneste. Kostnaden vil ikke dem som fråtser i lavtlønnet arbeidskraft ta noen del i. Kostnadene skyves over på skattebetalerne.

Asylsøkere- og flyktninger blir hetset og hatet og gitt skylden for alt som blir feil ved den grenseløse innvandringen. Retorisk brukes den hetsingen og hatingen til å gi inntrykk av at vi fører en streng innvandringspolitikk. Det er en løgn! Det er en falsk, umenneskelig og totalitær kapitalistisk innvandringspolitikk som føres. Og den er innført og støttes politisk av Ap, Høyre, Frp, Venstre og Krf.

Det er EU-tilhengerne som vil ha det slik, og det har de fått til via EØS-avtalen. En avtale som ble løgnaktig solgt til det norske folk som en fri-handels avtale. Men EØS-avtalen er alt annet enn en fri-handelsavtale. Det er en politisk tvangstrøye som direktiv for direktiv overskriver norske lover med EU-lov. Konsekvensene er så omfattende at vår grunnlov tilpasses trinn for trinn, uten at folket får si hva de mener om det. Folkets frihet som en suveren nasjon med selvråderett forvitrer direktiv for direktiv, og med det forvitrer folkets demokrati og medvirkning i styringen av landet. Nordmenn gjøres bit for bit til slaver av den totalitære kapitalismens globaliserte styrende overklasse. Dette er totalitær kapitalisme, hvor den styrende politiske overklasse har gått sammen med de største korporative økonomiske krefter, for å tjene den globaliserte totalitære politiske og korporative overklassen. Benito Mussolini definerte den sammensmeltingen av politisk makt som fascisme!

Norske politikere og politiske partier er aktivt med i konsolideringen av makt for den globaliserte styrende overklassen. Børge Brende (Høyre) er nå president for den globaliserte overklassens forum i World Economic Forum i Davos. Der møter han Espen Barth Eide (Ap), som er direktør i samme forum. Ap og Høyre har med andre ord et tett samarbeid tilknyttet den globaliserte overklassen også utenfor Norge.

Publisert: sep 24, 2017 @ 11:01 am


Norwegian immigration policy is an illusion under the direction of a globalized governing upper class

Geir Ivar Jørgensen September 22, 201761
Published: Sep 24, 2017 @ 11:01 am

altREUTERS / Ralph Orlowski / File Photo

Norwegian immigration policy is discriminatory, segratory and unworthy. It is governed by globalized totalitarian capitalism. We have immigration in free flow across open borders, which since 1994 has led to an explosive population growth in Norway. The billionaires and squadrons derive from boundless access to low-paid labour.

The EU's borderless immigration policy over open borders, without regulation and limitation, criminalizes the Norwegian labour market through social dumping, black labour, and human trafficking through so-called crew agency. Unemployment increases due to labour surplus. It is particularly important for the young people who want to enter the labour market and the older ones who are forced to retire early.

For the Norwegian society as a whole, borderless immigration is a huge expense, which burdens the welfare system, Norwegian infrastructure, school, health and most of our public services. It puts pressure on the housing market and any public service. The cost does not want those who warn in low-paid labour to take any part. The costs are shifted to taxpayers.

Asylum seekers and refugees are being hated and hated and blamed for everything that goes wrong with the borderless immigration. Rhetorically, the hesitation and hatred are used to give the impression that we are conducting a strict immigration policy. It's a lie! It is a fake, inhuman and totalitarian capitalist immigration policy that is being conducted. And it is introduced and supported politically by Ap, Right, Frp, Left and Krf.

It is the EU supporters who want this, and they have gotten through the EEA Agreement. An agreement that was lyingly sold to the Norwegian people as a free-trade agreement. But the EEA agreement is anything but a free trade agreement. It is a political obsession as a directive for directives transcends Norwegian laws with EU law. The consequences are so extensive that our constitution is adapted step by step without the people being told what they think of it. The freedom of the people as a sovereign nation of self-sufficiency confuses directive directives, and it confuses people's democracy and participation in the governance of the country. Norwegians are done bit by piece to slaves of the globalized ruling upper class of totalitarian capitalism. This is totalitarian capitalism, where the ruling political upper class has coincided with the greatest corporate economic forces, to serve the globalized totalitarian political and corporate upper class. Benito Mussolini defined the fusion of political power as fascism!

Norwegian politicians and political parties are actively involved in the consolidation of power for the globalized governing upper class. Børge Brende (Right) is now president of the globalized upper-class forum in the World Economic Forum in Davos. There he meets Espen Barth Eide (Ap), who is the director of the same forum. In other words, the AP and the Right have a close relationship with the globalized upper class, even outside Norway.

Published: Sep 24, 2017 @ 11:01 am

Commentary:

Norway has also been incorporated into ECFR, a survey of the US CFR founded in the 19th century as an 'over-governmental institution'. ECFR, founded in 1972 by George Soros and his global elite companions, represent Norway by Foreign Minister Ine Eriksen Soereide and AP leads Jonas Stoere ??? (Weird mixing)

ECFR has already introduced many new agreements, which bind Norway even stronger to the EU and their plans for NWO. George Soros has had 42 meetings with the EU in recent years.

It is so clear that the government under Solberg is determined to fully join the EU and the New Global Order, which Solberg also emphasized in his lecture at Christian Michelsen Institute, Bergen, in 1968.

Despite two referendums in favour of EU membership, Vaartland today controls 80% of EU laws and regulations, and Erna is unleashed as a brainwashed, dumb robot. She is obviously under the FULL control of the iron elite of the global elite who may have personal information about her.

NOTE: Automatic translation by Google Translator


WHO and WHAT is behind it all ? : >


Commentary:

Norge har ogsaa blitt innlemmet i ECFR, en undersaatt av USA´s CFR stiftet paa 1800 tallet som en ´overgovernmental institusjon´. ECFR som ble stiftet i 1972 av bl.a. George Soros og hans globale elite kompanjonger, representerer Norge ved Utenriksminister Ine Eriksen Soereide og AP leder Jonas Stoere??? (Underlig sammenblanding)

ECFR har allerede inngaatt mange nye avtaler, som binder Norge enda sterkere til EU og deres planer for NWO. George Soros har hatt rundt 42 moeter med EU i de senere aaret.

Det er jo saa altfor tydelig at vaar regjering under Solberg er fast bestemt paa FULLT medlemskap i EU og The New Global Order, hvilket Solberg ogsaa fremhevet i sin forelesning paa Christian Michelsens Institutt, Bergen, i 1968.

Til tross for two folkeavstemminger i mot EU medlemskap, styres vaart land i dag 80% av EU´s lover og forskrifter, og Erna vakler ufortroedent videre som en hjernevasket, stum robot. Hun er tydeligvis under FULL kontroll av den globale elitens jernhaand som kan ha personlige opplysninger om henne.

Administrator
HUMAN SYNTHESISORIGINS OF ILUMINATI

THE OTIUM POST

THE OTIUM GUARD

HUMAN SYNTHESIS

NORGE UT AV EU - EØS/SCHENGEN