10 min read

Den mørke siden av våre politikeres fortid/amp

HUMAN SYNTHESIS
email: humansynthesis0@gmail.com

INTERESSANTE OPPLYSNINGER OM ERNA SOLBERG`S FORTID

UNREAD_POST BmOnline » Tor Mar 16, 2017 11:39 am
Norulv Øvrebotten ( * English translation at the bottom)

Noen fakta om regjeringen Erna Solberg og det nye landssviket

Statsminister Erna Solberg er avslørt som en langvarig agent for Kreml og har vært i avhør uten å bli satt i fengsel. Hun har fortsatt kodenavnet "Simona" hos dagens KGB, etter å ha fått det da hun ble vervet som agent av kommunistiske STASI i Moskva-kontrollerte Øst-Tyskland, da hun var ung.

alt

Erna Solberg hører til samme nettverket som en rekke medlemmer av dødsskvadronen, som utførte drapene på Utøya, og å flytte mennesker fra Sosialistisk Ungdom til Høyre har Kreml gjort siden 90-tallet, og en av Erna Solbergs gode venner fra Sunnmøre i denne fordekte russiskstyrte verden, og en god kjenning av meg også med fortid i SV, har nå tilstått at han var mannen som NRK filmet i strandsonen på Utøya sammen med lik av barn og ungdommer.

Han, resten av den faste dødsskvadronen og mafiaadvokatene for Kreml innenfor og utenfor domstoler i Oslo, fikk hjelp av Gro Holm i Dagsrevyen til å sladde bildet såpass at det ikke kunne fastslås med sikkerhet hvem det var som ved et uhell var blitt filmet av Dagsrevyen, mens skytingen pågikk og før noe politi var kommet til Utøya.

Gro Holm kjenner jeg fra NRK. Hun vet ikke hva en nyhet er, og er helt ubrukelig som profesjonell journalist, men ble belønnet med korrespondentstilling i Washington for NRK, etter å ha medvirket til systematisk cover-up av terroren i flere år.

Fra Washington produserer Gro Holm bare propaganda på vegne av de samme vennene som hun har her i landet. I første rekke for de største forræderne som USA forbereder seg på å sette i et vanlig fengsel for godt, etter å ha strammet gradvis inn husarrest for dem siden 20. januar, da de forsøkte å drepe både president Donald Trump og visepresident Mike Pence for smart å kunne sette inn Hillary Clinton som ny president over disse to planlagte likene ved hjelp av Barack Obama som i en slik nødssituasjon i henhold til konstitusjonen ville ha måttet ha gått inn i presidentembetet i en overgangsperiode.

Så det var et smart indirekte opplegg i flere etapper fra Kreml, men FBI avslørte det og reddet livet til de ferske politikerne i Det hvite hus.

Gro Holm har ikke bare vært en av de mest sentrale i NRK for å lyve befolkningen huden full om massedrap og terror i Norge, men er også gift med ambassadør Kai Eide i Utenriksdepartementet. Han er av like dårlig papir, om ikke enda verre. Uten at jeg skal brette ut hele rullebladet hans her og nå.

Når mafiaen i Oslo ikke klarte å drepe meg fra 2013 til 2014, til tross for stor innsats fra ledelsen for sykehuset her i Førde, fylkeslege, Helsedirektorat og dødsskvadronen fra Utøya, som forgiftet meg kraftig og påførte meg blodpropper, så jeg måtte på sykehus, ble det klart for advokat Johan Fredrik Remmen, som en rekke ganger har rost meg som "en usedvanlig begavelse", at russiske styrker måtte settes inn for å berge den gamle dobbelstaten under fordekt russisk herredømme.

Derfor har Stortinget vedtatt å stenge de militære radarstasjonene, FM-nettet som følge av at gamle STASI sitter med kringkastingssjefen også, samt ellers disponert på vegne av Kreml i så måte i lang tid nå. Ikke minst i det store bedraget av en langtidsplan for Forsvaret.

Som jeg ikke hadde noen problemer å gjennomskue, siden jeg har sittet i ledelsen av Forsvarsdepartementet med den intelligente Johan Jørgen Holst som sjef.

Jeg var da nestleder i styringsgruppen for en langtidsplan i Forsvaret.

Jeg avslørte allerede for tolv år siden at Josef Stalin fikk Norge meldt inn i NATO fra 1949 for etterretning og subversjon av andre land og befolkninger, først og fremst mot og av det amerikanske folk, på vegne av Kreml, etter at han indirekte hadde fått opprettet både CIA og NATO på sine premisser mot seg selv etter modellen fra "the Trust", som var sovjetkommunistenes store suksess på 20- og 30-tallet. Da Stalin opprettet politiske fluepapirer mot seg i Vesten for å fange og likvidere opposisjonelle russere, som ble lurt av disse falske motstandsbevegelsene.

alt
Var Angela Merkel en STASI informant?

CIA, NATO og de paramilitære gruppene i Europa, blant annet i Norge, ved navn som Stay behind og Gladio/Sverdet, er alle bygget indirekte opp av russerne av samme opplegget. Som et speilvendt skjold for dem, slik at de bak disse demningene har kunnet befeste hemmelig makt i Vesten i mange generasjoner.

Alle disse doble oppleggene som snur stater mot egne befolkninger, har de også kunnet bruke i Norge før, under og etter 22. juli 2011. Særlig den militære etterretningen og paramilitære Stay Behind fra skyggene.

Den ellers ubegripelige flyttingen av fly fra Andøya til Evenes, har også sin logiske forklaring ut fra strukturen på den norske staten, som i alle ledd har innlagt en strukturfeil til fordel for Moskva fra mellomkrigstiden av. Når du fragmenterer, ødelegger du alle opplegg, noe som er gjort med stor fart i alle deler av Forsvaret som en oppfølgning av massedrapet på eget folk for indirekte å styrke det gamle hemmelige herredømmet fra øst.

Den gamle superhemmelige bunkeren som russerne og norsk militær etterretning har drevet under flyplassen i det doble opplegget for hele flystasjonen, er ifølge mine kilder moden for utskiftning, og da bestemte Kreml at det like godt kunne bygges et helt nytt dobbelt opplegg for overvåkning av nordområdene på Evenes.

Den norske regjeringen under Erna Solberg, hennes kollega fra KGB, Jan Tore Sanner med flere, har forberedt en stor innmarsj av russiske styrker og stridsvogner når våren får tak i nord for å gjøre et fordekt herredømme helt åpent og redde mafiaen og det politiske kartellet i Oslo.

Derfor har Norge og Russland nå bygget ut veinettet på begge sider av grensen over Storskog for at en russisk invasjon skal gå greit.

Justisminister og frimurer Anders Anundsen fikk bygget et helt meningsløst gjerde mot flyktninger på grensen til Russland for å avlede oppmerksomhet fra hva som var det viktige å gjøre, nemlig å gjøre alt klart for russiske stridsvogner. For å redde hele systemet for russerne når hele terroropplegget etter 22. juli 2011 sprekker.

Dette er fakta både om personer i ledelsen av Norge og hva de har gjort og gjør. Jeg har gode kilder innen internasjonal sikkerhet og etterretning. Som følger utviklingen av det nye landsforræderiet med lupe.

Hvor store styrker USA har på plass i Norge etter hvert vet jeg ikke, men jeg antar at de er overalt. Så det smeller nok snart.

http://www.dagbladet.no/
Brukerens avatar
BmOnline
Admin

Innlegg: 1764
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
URL: bmonline.no


ENGLISH TRANSLATION BY GOOGLE

The dark side of our politicians' past / amp


16 JANUARY 2018 HUMAN SYNTHESIS email: humansynthesis0@gmail.com

INTERESTING DETAILS ABOUT OUR PRIME MINISTER ERNA SOLBERG

UNREADPOST BmOnline »Thu Mar 16, 2017, 11:39 am_
Norulv Øvrebotten

Some facts about the government Erna Solberg and the new country failure.

Prime Minister Erna Solberg has been revealed as a prolonged agent for the Kremlin and has been questioned without being imprisoned. She still has the code name "Simona" of today's KGB, after receiving it as an agent of Communist STASI in Moscow-controlled East Germany when she was young.

Erna Solberg belongs to the same network as a number of members of the death squad who carried out the killing of Utøya and moving people from Socialist Youth to the Right has made the Kremlin since the 90's and one of Erna Solberg's good friends from Sunnmøre in this sneaky Russian-controlled world, and a good acquaintance of me also with past in SV, has now admitted that he was the man who NRK filmed in the coastal zone of Utøya together with the likes of children and adolescents.

He, the rest of the Constant Death Squadron and the Mafia Advocates for the Kremlin inside and outside the courts in Oslo, was helped by Gro Holm in the Daily Revue to slash the picture so that it could not be determined with certainty who it was accidentally filmed by Dagsrevyen, while the shooting was going on and before any police had come to Utøya.

Gro Holm, I know from NRK. She does not know what a news is, and is completely useless as a professional journalist, but was rewarded with a correspondent position in Washington for NRK, after contributing to a systematic cover-up of terror for several years.

From Washington, Gro Holm only produces propaganda on behalf of the same friends she has in this country. First and foremost, for the biggest betrayers the United States is preparing to put in a normal prison for good after gradually shrinking house arrest for them since January 20, when they attempted to kill both President Donald Trump and Vice President Mike Pence for smart to be able to put Hillary Clinton as new president over these two planned bodies using Barack Obama as in such an emergency situation according to the constitution would have had to have entered the presidency for a transitional period.

So it was a smart indirect scheme in several stages from the Kremlin, but the FBI revealed it and saved the lives of the fresh politicians in the White House.

Gro Holm has not only been one of the most important in NRK to keep the people skin full of mass murder and terror in Norway but also married Ambassador Kai Eide in the Ministry of Foreign Affairs. He is of equally bad paper, if not even worse. Without having to roll out his entire scroll sheet here and now.

When the mafia in Oslo failed to kill me from 2013 to 2014, despite the great efforts of the management of the hospital here in Førde, County Hospital, Helsedirektoratet and Death Squadron from Utøya, which poisoned me and inflicted blood clots, so I had to go to hospital, Attorney Johan Fredrik Remmen, who repeatedly praised me as "an unusual gift", made it clear that Russian forces had to be put in order to save the old double state under devoid of Russian rule.

Therefore, the Storting has decided to close the military radar stations, the FM network as a result of old STASI sitting with the broadcaster as well, as well as otherwise on behalf of the Kremlin in this way for a long time now. Not least in the great deception of a long-term plan for the Armed Forces.

As I had no problems to review since I have been in the management of the Ministry of Defense with intelligent Johan Jørgen Holst as chief.

I was then deputy chairman of a long-term plan in the Armed Forces.

I already revealed twelve years ago that Joseph Stalin made Norway sign into NATO from 1949 for the intelligence and subversion of other countries and populations, primarily against and by the American people on behalf of the Kremlin after he had indirectly established both the CIA and NATO on their premise against themselves after the model of the Trust, which was the great success of the Soviet Communists in the 20s and 30s. When Stalin established political flyers in the West to capture and liquidate opposition Russians, fooled by these false resistance movements.

Was Angela Merkel a STASI informant?

The CIA, NATO and the paramilitary groups in Europe, including in Norway, named Stay behind and Gladio / Sverdet, are all built indirectly by the Russians of the same scheme. As a mirrored shield for them, so that they behind these demolitions have been able to fortify secret power in the West for many generations.

All these dual schemes that turn against their own populations have also been able to use in Norway before, during and after July 22, 2011. Particularly the military intelligence and the paramilitary Stay Behind from the shadows.

The otherwise incomprehensible move of flights from Andøya to Evenes also has its logical explanation from the structure of the Norwegian state, which in all respects has introduced a structural error in favour of Moscow from the between war time. When you fragment, you destroy all plans, which are done with great speed in all parts of the Armed Forces as a follow-up of the massacre on their own people to indirectly strengthen the old secret ruling from the east.

The ancient super-secret bunker like the Russians and Norwegian military intelligence has driven under the airport in the dual arrangement for the entire flight station, according to my sources, is the way for replacement, and then the Kremlin decided that it would be equally well possible to build a whole new dual plan for surveillance of the northern areas at Evenes.

The Norwegian government under Erna Solberg, her colleague from the KGB, Jan Tore Sanner with several, has prepared a great march of Russian forces and tanks when the spring gets to the north to make a disguised sovereignty open and save the mafia and the political cartel in Oslo. Therefore, Norway and Russia now have built the road network on both sides of the border over Storskog for a Russian invasion to go smoothly. Justice and Freemasonry member Anundsen built an entirely meaningless fence against refugees on the Russian border to derive attention from what was important to do, namely to make everything clear for Russian tanks. To save the entire system for the Russians when the entire terrorist attack after July 22, 2011, breaks.

This is the fact of both people in the leadership of Norway and what they have done and do. I have good sources of international security and intelligence. Following the evolution of the new treaty with a magnifying glass. How big forces the United States has in place in Norway, I do not know, but I guess they are everywhere. So, it's probably enough soon.

http://www.dagbladet.no/

User's Avatar BmOnline Administrator: 1764 Registered: Wed Nov 05, 2008 2:44 pm Location: Norway, which could be the most beautiful place on earth URL: bmonline.no


Jens Chr. Hauge - En mester i bedrag

Sannheten om Jens Chr. Hauge

Stortinget må granskes


WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.


Commentary:

Nylig annsatt Statssekretaer i Samferdselsdepartementet, Anders Werp er meget opptatt av aa faa avdekket identiteten til de ca 40 Norske STASI spionene som ble konstatert etter Berlinmurens fall.

Han har allerede hatt TO interpellasjoner til Stortinget via Justisministeren, uten aa faa svar fra PST eller POT som ikke finner at de har tid eller muligheter til aa gaa igjennom ´Rosenholz´ dokumentene, ( 342 CD´er) som er i deres besittelse. Meget opplagt et ´cover- up ´ fra regjeringens side. Haaper naa ved hjelp av vaar nye Justisminister, Sylvi Listhaug at vi kan komme videre med avdekkingen av disse STASI spionene.

Da dette er meget viktig for rikets sikkerhet, maa vi ha visshet for at INGEN av disse 40 STASI spionene fremdeles finnes i blandt vaar regjering eller andre statsannsatte. Informasjon som dette baade kan og vil brukes som pressmiddel for aa oppnaa, for oss, uoenskede formaal baade fra USSR og USA, som regelmessig benytter seg av slike midler.

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in HUMAN-SYNTHESIS are freely available and collected from the Internet.
The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.ORIGINS OF ILUMINATI

THE OTIUM POST

THE OTIUM GUARD

HUMAN SYNTHESIS

NORGE UT AV EU - EØS/SCHENGEN