3 min read

De som arver formuer, bør tåle en betydelig arveavgift

Den ferske oljefondssjefen Nicolai Tangen har rett; staten bør få det meste av formuer som går i arv, skriver Ivar Sætre. Foto: Nina E. Rangøy

Publisert: 2. september

SKATTESYSTEMET: Familieformuer i Stavanger-regionen har hatt stor betydning for regionens utvikling, men som Aftenbladet påpeker i sin serie om denne rikdommen: «familiene som sitter på de store formuene har mye å takke byen og regionen for.» Og staten, vil jeg legge til.

Uten nærmere dokumentasjon, er det rimelig sikkert at de som skapte formuene i utgangspunktet også har hatt størst samfunnsmessig betydning, gjennom nytenking og risikovillighet. De var gründere. Etter hvert er store deler av formuene gjort om til eiendomsinvesteringer. Derved reduseres risikoen, og gründervirksomheten overlates til andre.

Flytter penger, skaper ikke

På mange måter er dette et resultat av politiske beslutninger, som har gjort eiendomsinvesteringer ekstra attraktive for lønnsom plassering av kapital. De store formuene bidrar på den måten i minkende grad til videreutvikling av samfunnet, selv om det fins eksempler på det motsatte.

De som mottar store (og små) formuer som arv, har i liten grad vært med på å skape verdiene. Siden samfunnet i stor grad har bidratt, er det ikke urimelig at en betydelig del føres tilbake til samfunnet.

I forbindelse med utnevnelsen som ny sjef for Oljefondet sa Nicolai Tangen:
«Jeg mener at arveavgiften burde være 100 prosent. Jeg synes det er ekstremt urettferdig at noen blir født med en svær pengesekk. Alle burde starte på null, sa Tangen, da han skulle forklare hvorfor han gir bort en stor andel av formuen sin».

Nicolai Tangen har rett!

Tangen har rett, og da han den 1. september overtok som leder for Oljefondet, hadde han i stor grad gjennomført sine tanker. Spørsmålet om skatt kommer ganske sikkert opp på nytt i valgkampen i 2021.

En rimelig inntektsskatt etter evne, er de fleste enige i. På sikt bør det imidlertid stilles meget kritiske spørsmål ved om 30 % av norske arbeidstakere skal være offentlige ansatte, finansiert over skatteseddelen.

Arveavgiften har norske politikere avskaffet. Som Tangen helt riktig har uttalt, er dette urettferdig. De som mottar arv, har sjelden eller aldri gjort noe for å få dette. Verdier med stor affeksjonsverdi, som hus, hytter, fritidsbåter og annet, er det imidlertid rimelig å kunne føre videre i en familie. Med et fratrekk for slike verdier, inntil f.eks. 10 millioner kroner for hver arving, burde resten belegges med høye avgifter, opp mot 100 %. Staten bør i dette tilfellet kun overta verdier som penger, etter at fast eiendom og verdipapir er solgt.

Fjern formuesskatten

Dersom arveavgiften gjeninnføres, vil formue være verdier som er bygd opp av eget arbeid eller virksomhet. Dette vil da skje etter at det er betalt inntektsskatt. Beskatning av formue blir på den måten en dobbeltbeskatning, og urettferdig fordi de som sparer mest, får mest skatt.

All skatt på formue bør derfor fjernes. Dette vil være steg i retning av et rettferdig samfunn.

De som mottar formuer som arv, har i liten grad vært med på å skape verdiene. Siden samfunnet i stor grad har bidratt, er det ikke urimelig at en betydelig del føres tilbake til samfunnet.

Publisert: 2. september 2020 10:38


WHO and WHAT is behind it all ? : >


VISIT THE PAPERTURN ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.