5 min read

Vår grenseløse NAVivitet

NAV-SKANDALEN: EØS-kritikerne har fått rett. Vi har innført EU-forordninger som gjør at vi på et så viktig område som velferd og rettigheter, har mistet sjølråderetten, tilsynelatende uten at noen har skjønt det. Eller? Foto: Tone Angell Jensen

Tone Angell Jensen 31. OKTOBER 2019

NAV-skandalen har medført at vi ser skrifta på veggen: norsk suverenitet er kraftig svekket som følge av EØS-avtalen. Det er ikke lenger Stortinget, vårt høyeste folkevalgte organ, som bestemmer.  Det er EU.

Hvordan kunne et samlet norsk establishment, med NAV, det norske rettsvesenet, involverte departement med alle sine jurister, samt våre toppolitikere ha trodd at det er norsk lov som gjelder, også når det kommer til trygdeutbetalinger?

EU-motstanderne har fått en gavepakke i fanget. For det er faktisk sant det de har hevdet i årevis, at sjølråderetten vår er smuldret langsomt opp av EØS-avtalen og de stadige direktivene fra Brussel som vi har godkjent på forhånd.

NAV-skandalen har medført at vi ser skrifta på veggen: norsk suverenitet er kraftig svekket som følge av EØS-avtalen. Norsk lov gjelder ikke, vi kan ikke sette betingelser for utbetalinger av velferdsgoder, selv om pengene går ut av den norske statskassen. Det er ikke lenger Stortinget, vårt høyeste folkevalgte organ, som bestemmer. Det er EU.

NAV- og rettsskandalen er en skikkelig stygg sak for Norge, ikke minst fordi den urettmessige rettsforfølgelsen har gått ut over mennesker i en sårbar fase. Dømt som kriminelle, kastet i fengsel og med økonomiske krav om tilbakebetaling, har gjort dem til gjeldsslaver og ødelagt livet til mange. Når det nå viser seg at det ikke var ulovlig å oppholde seg i utlandet om man gikk på arbeidsavklaringspenger, for eksempel, kommer det garantert opp mange erstatningssaker mot NAV. Det er ikke mer enn rett og rimelig.

Hvordan kunne dette skje? Det er et spørsmål som må avklares. En storstilt gransking er helt på sin plass.

EØS-avtalen har vært i hardt vær før, men dimensjonene denne gang er av en helt annen størrelsesorden enn tidligere. Det siste opprøret mot avtalen og den stadig tettere tilknytningen til en union det norske folk har sagt nei til to ganger, kom på Fellesforbundets landsmøte nå nylig. Transportarbeiderne mener avtalen har rasert norsk transportnæring, som bokstavelig talt har blitt overkjørt av østeuropeiske, useriøse aktører. Avtalen har ført til sosial dumping, med lønns og arbeidsvilkår vi trodde var et tilbakelagt stadium her i landet. Transportarbeiderne fikk ikke gjennomslag for sitt syn, men bråket internt har ført til at LO nå krever en offentlig utredning om alternativer til EØS-avtalen.

Vi så også solid motstand mot EØS i Arbeiderpartiet i den såkalte Acer-saken om tilslutning til EUs energimarkedspakke. Uroen er, her som ellers, at vi taper kontroll, i dette tilfellet over egne naturressurser, og da særlig vannkraften.EU-motstanderne har fått en gavepakke i fanget. For det er faktisk sant det de har hevdet i årevis.

Det har ikke manglet kritikere til den maskinmessige behandlingen av direktivene fra Brussel, som kommer på løpende bånd. Etter avtalens inngåelse i 1994, har antallet visstnok passert over 11.000.

Nå har kritikerne fått rett. Vi har innført forordninger som gjør at vi på et så viktig område som velferd og rettigheter, har mistet kontrollen, tilsynelatende uten at noen har skjønt det. Eller?

For mange har visst - og advart. Øystein Steiro skriver i en kronikk på Nordnorsk debatt at han var med på EØS forhandlingene i 1994, men at få, om noen, da forsto hva de langsiktige konsekvensene ville bli. Det har gått opp for ham etter hvert.

«Vi forpliktet oss den gang til ikke å bare akseptere det eksisterende regelverket i EU, men også fremtidige rettsakter EU måtte komme til å utvikle. Det er etter hvert blitt stadig klarere hva det innebærer», skriver Steiro. Han mener at sentrale politikere har visst, og at både embetsverket i Utenriksdepartementet og Lovavdelingen i Justisdepartementet har vært klar over hvor dette bar. Det er også forskere som har pekt på at vår tilknytning til EU både er grunnlovsstridig og undergraver demokratiet.

En av dem er statsviter og professor Erik Oddvar Eriksen, som i mange år var professor ved UiT. Nå er han tilsatt i ARENA, Senter for europaforskning. I boka «Det norske paradoks: Om Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen» skriver Eriksen at «EØS-avtalen bryter med grunnlovsideen om selvstyre, ettersom norske borgere underlegges rettsakter som de selv ikke har innflytelse over.»

Det er bare å innse: vår grenseløse naivitet har ført til at vi ikke lenger er herrer i eget hus.

Bemerkning: Erna Solberg overførte 20 September våre militære og hemmelige tjenester til EU Defence Union i Brussels. Uten kontroll over vårt forsvar har vi mistet vår suverenitet.  Ved evt. folkeopprør kan vi igjen risikere Tyske tropper i våre gater.

Hva gjør vi med det?


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Bemerkning: Erna Solberg overførte 20 September våre militære og hemmelige tjenester til EU Defence Union i Brussels. Uten kontroll over vårt forsvar har vi mistet vår suverenitet.  Ved evt. folkeopprør kan vi igjen risikere Tyske tropper i våre gater.

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.