5 min read

FrP-topper i opprør mot Erna og Sivs islamisering via nye moskeer betalt fra despotiske regimer.

FrP-topper i harnisk over at Erna og Siv vil tillate despotiske regimer å sponse moskeer i Norge. Mener Regjeringens holdninger er "farlige og destruktive". - Dette vil undergrave vår kultur og våre verdier, sier Per-Willy Amundsen.

Rita Karlsen

HRS - Rita Karlsen - Publisert: 28.06.2019 - 20:57

Hege Storhaug

Hege Storhaug

Nylig la Regjeringen, ved tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), frem stortingsmeldingen om tros- og livssynssamfunn.

Dette er en melding som ikke er tatt godt imot av FrPs stortingsgruppe. Blant annet mener FrP-toppene Per-Willy Amundsen og Christian Tybring-Gjedde at det er overraskende at meldingen har passert i Regjeringen.

Undergraver vår kultur og våre verdier

Per-Willy Amundsen gjør det helt klart at dette er en melding han ikke kommer til å stemme for. Det avgjørende punktet er at meldingen likestiller alle religioner.

Som stortingsrepresentant kommer jeg aldri til å støtte dette. Det strider mot min samvittighet, fastslår Amundsen til HRS, og fortsetter:

– Det er historieløst å tro at andre religioner, i særdeleshet islam, kan likestilles med kristendommen – uten at det på grunnleggende vis vil forandre våre samfunn. De som vil likebehandle islam og kristendommen fornekter tusen år med historie og dyrkjøpt lærdom. Det er en farlig og destruktiv vei som vil undergrave vår kultur og våre verdier.

– Hva mener du med at islam vil undergrave vår kultur og våre verdier?

– Norge som nasjon og den vestlige sivilisasjon er uløselig knyttet til kristendommen. Nasjonen Norge, vår kultur, våre tradisjoner, vårt levesett og ikke minst: våre verdier er skapt gjennom tusen år med kristendom. Hele den vestlige sivilisasjon med våre frihetsverdier og velfungerende samfunn hadde aldri vært mulig uten kristendommens budskap og moral. Men med islam kommer en rekke ufriheter, ikke minst for kvinner, og islam har et helt annet budskap enn kristendommen. Vis meg så det muslimske samfunnet som i praksis er velfungerende for borgerne. Det eksisterer ikke. Likevel skal Norge legge til rette for en religion, endog en lovreligion, som avskriver vårt demokrati, forskjellsbehandler mennesker og som dessuten vokser fort. Selvsagt er dette oppskriften på å undergrave vår kultur og våre verdier, sier Amundsen.

Ny Moskee

Naiv og farlig politikk

At islam i Norge vokser raskt kommer også frem i meldingen. Av de 655.000 tilskuddstellende medlemmene i tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke (DNK) i 2018 tilhørte 25,5 prosent et islamsk trossamfunn. I perioden 2008-2018 steg medlemstallet fra 83.684 til 166.861, en økning på 99 prosent. Til sammenligning var det i samme periode en nedgang på 4 prosent for DNK, og en nedgang på 7 prosent for jødiske trossamfunn.

Amundsen finner det beklagelig at det nettopp er KrF som fronter denne meldingen.

– Det er ekstra beklagelig at det er KrF og Kjell Ingolf Ropstad som legger dette frem. Jeg hadde håpet at KrFs inntreden i regjeringen ville bety en styrking av kristendommen på bekostning av islam. Men slik ble det dessverre ikke, Regjeringen viderefører en naiv og farlig tros- og livssynspolitikk, hevder Amundsen, som altså ikke vil støtte forslaget fra egen regjering.

– Min lojalitet til velgerne er sterkere enn til Regjeringen, avslutter Amundsen.

Fjern all støtte

Samme lojalitet har Christian Tybring-Gjedde. Han er krystallklar på at han ikke kommer til å støtte proposisjonen når den kommer til Stortinget til høsten.

– Nytt forslag til økonomisk støtteordning for tros- og livssynssamfunn vil ikke få min støtte. Etter at Stortinget vedtok et skille mellom staten og kirken, mener jeg offentlig økonomisk støtte til tros- og livssynssamfunn bør avvikles i sin helhet. Den norske kirke kan vi finansiere på en annen måte.

Tybring-Gjedde vil stenge krana for all økonomisk støtte også fra utlandet til trossamfunn i Norge.

– Jeg ser ingen grunn til at andre stater skal få anledning til å påvirke hvordan tros- og livssyn skal utøves eller praktiseres i Norge. Vi har flere eksempler på at islamistiske stater har finansiert ekstreme muslimske bevegelser og trossamfunn i Norge og andre land. Finansiering av ekstremisme er brudd på norsk lov og bør derfor heller inviteres til slik finansiering. Regnskapsføring og rapportering får ingen konsekvenser i praksis og er derfor en invitasjon til at dagens praksis får fortsette, sier Tybring-Gjedde til HRS.

Han mener dessuten at meldingen preges av naivitet overfor islam.

– Det skyldes uvitenhet, men kanskje først og fremst at man ikke tør å ta et helt nødvendig oppgjør med ideologien islam og dens anti-liberale og mørke krefter, fastslår Tybring-Gjedde.

Både Tybring-Gjedde og Amundsen forsikrer at de ikke vil underlegge seg en eventuell partipisk i saken.

Du kan støtte HRS ved å dele artikkelen, ved å følge oss på Facebook og ved å gi en gave. Vises ikke artiklene våre i Facebook nyhetsstrømmen din? Se her for mer informasjon.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU