6 min read

Norsk demokrati er sterkest gjennom EU - sier US økonomen Dani Rodrik

Morgenbladet - DEBATT / EU14:57 - 25. juni 2019

(•Innlegget er skrevet av Europabevegelsen hvor 80% av våre folkevalgte stortingsrepresentanter er medlemmer!)

Er det ikke snart på tide å ta tilbake kontrollen gjennom medlemskap?

Norge står med en fot utenfor EU-samarbeidet. Gjennom EØS er Norge dypt økonomisk integrert i EU, men mangler stemmerett i Europaparlamentsvalget og står på gangen når rammene for norsk politikk blir lagt.

Ifølge den amerikanske økonomen Dani Rodrik kan ikke moderne land, som Norge, oppnå hyperglobalisering (som EUs indre marked), nasjonal suverenitet og demokrati på en gang. Han kaller dette for et politisk trilemma, hvor en stat kun kan oppnå to av de tre.

Noe forenklet: Hvis en stat velger suverenitet og hyperglobalisering, må den gi avkall på demokratisk innflytelse. Det gir en stat mulighet til å handle med andre land. Men dette vil begrense demokratiet fordi myndighetene lar konkurranse fra markedet, og ikke innbyggerne, sette dagsorden for landets politikk. Dette illustrerer Norges tilknytning til EU gjennom EØS. Vi styres av EU-politikken, som sørger for fri bevegelse av varer, personer, tjenester og investeringer, men mangler medbestemmelse.

EØS-avtalen er imidlertid blitt mer omfattende og dekker langt flere områder enn den gjorde for 25 år siden. Dette medfører at norsk suverenitet er overført til EU på flere områder enn bare varehandel. Norge har altså oppnådd det motsatte av det som var hovedargumentet mot EU-medlemskap i 94. Det betyr at Norge står igjen med ett av Rodriks alternativer – hyperglobalisering.

Likevel har Norge mulighet til å reservere seg mot EUs regler, selv om det kan diskuteres hvor reelt det er. Det er også områder som ikke er underlagt EUs styremakt, som fiske, toll og finans. Norsk suverenitet er likevel begrenset ved at EU-lover har forrang over norske på flere områder.

På besøk: Erna Solberg besøkte Brussel og Europaparlamentet 22. mars i anledning 25-årsjubileum for EØS-avtalen. Foto: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images

Det andre alternativet er å velge den retningen høyrepopulistene vil gå, nemlig demokrati og nasjonal suverenitet. Rodrik mener at det kun kan la seg gjøre hvis hyperglobaliseringen begrenses, siden den er uforenlig med de to andre. Å redusere den økonomiske integrasjonen vil få store konsekvenser for Norge. EØS-avtalen sikrer Norge friksjonsfri adgang til vårt viktigste marked.

Det tredje alternativet, og det beste, er hyperglobalisering og demokrati. EU har i stor grad globalisert demokratiet gjennom opprettelsen av europeiske institusjoner. Gjennom Europaparlamentet er europeerne med på å legge grunnlag for den felleseuropeiske politikken, og i Ministerrådet står hvert lands regjering ansvarlig ovenfor parlamentet og borgerne i sitt hjemland. Dette svekker den nasjonale suvereniteten noe, ettersom statene ikke bestemmer sin handelspolitikk på egen hånd, men innordner seg felleseuropeiske regler. Men statene deltar i EUs politikkutforming og har dermed mer makt over egne områder enn Norge.

Å bli med i EU er ikke lenger et spørsmål om å avgi mer suverenitet, men om å gjenvinne den. I 25 år har Norge gjemt seg på gangen og takket nei til reell innflytelse over eget land og Europa. Er det ikke snart på tide å ta tilbake kontrollen gjennom medlemskap?

Nora Duus Rodin


Solberg kjenner jorden begynner aa brenne under sine foetter for EU medlemskap.  Snakker om ´Fake News´!!

Folkebevegelsen mot EU - Norge ut av EØS og Schengen•Innlegget er skrevet av Europabevegelsen hvor 80% av vaare folkevalgte stortingsrepresentanter er medlemmer!

VIKTIG Å LESE DETTE!

De prøver å overtale oss på at demokratiet kun er sterkt igjennom EU. Stikk i strid med virkeligheten! Sterke demokratiske nasjonalstater har bygd et sterkt Europa, ikke EU. I EU er demokratiet fraværende og kun til «pynt.» Ideologien og makten råder i EU, ikke folket. Nå forteller de oss at vi skal overgi nasjonalt demokrati, for EUs indre marked i Brussel. Og at vi politisk skal underlegge oss en United States of Europe. Sannheten fra EU-lobbyistene begynner å komme frem i lyset..

STORMANNSGALSKAP!
De har totalt mistet kontakten med vanlige folk og hva som er viktig for oss. Dette stykket er skrevet som et prakteksempel på hvorfor Norge skal ut av EØS-avtalen. -De som forteller deg at du skal gi opp din frihet og makt til andre, er ikke din venn! Kampen mot EU, er kampen for demokrati og frihet.

🚩Helt ulogisk, forteller europabevegelsen oss, og innrømmer ganske enkelt at Norge ikke lenger har et demokrati, og at ved å «redde det», må vi underkaste oss en overmakt i Brussel. Det vil svekke vår suverenitet og vårt demokrati, MEN PYTT PYTT! Alt for store imperier og kapitalismen, eller hva?

🚩De forteller oss at vi skal måtte nedjustere demokratiet til globalismen, fremfor å justere globalistene til demokratiet, slik at folket har makten. Dette stykket viser oss klart hvor farlige de er, og hvor mektige de ønsker å bli! Rødt flagg🚩🚩🚩

➡️Ifølge den amerikanske økonomen Dani Rodrik kan ikke moderne land, som Norge, oppnå hyperglobalisering (som EUs indre marked), nasjonal suverenitet og demokrati på en gang. Han kaller dette for et politisk trilemma, hvor en stat kun kan oppnå to av de tre.

➡️Noe forenklet: Hvis en stat velger suverenitet og hyperglobalisering, må den gi avkall på demokratisk innflytelse. Hvis vi velger demokrati og globalisering, må vi gi slipp på egen suverenitet, og underlegge oss EUs statlige styring. Dette forteller de mektige og rike oss. Dette illustrerer Norges tilknytning til EU gjennom EØS. Vi styres av EU-politikken, som sørger for fri bevegelse av varer, personer, tjenester og investeringer.

🚩Useriøst blander europabevegelsen handel og tjenester med demokrati, menneskerettigheter og frihet. Vi skal gi opp egen makt over egne liv til EU, for et marked, for fri flyt av kapital og korrupsjon?
Det er det de forteller oss. Vi skal la EU, lobbyister og store kapitalister i markedet, styre våre samfunn.

➡️La oss minne hverandre på at Norge ville hatt 1% påvirkning i et EU-parlament, som ikke engang kan fremme lovforslag. De stemmer på topp-ned politikken som styres bak lukkede dører.

Hør på hva europabevegelsen skriver:
Å bli med i EU er ikke lenger et spørsmål om å avgi mer suverenitet, men om å gjenvinne den. I 25 år har Norge gjemt seg på gangen og takket nei til reell innflytelse over eget land og Europa. Er det ikke snart på tide å ta tilbake kontrollen gjennom medlemskap?

ER DET IKKE NETTOPP DET VI HAR GJORT, TATT KONTROLL OVER EGET LAND OG DEMOKRATI, MED Å SI NEI TIL EU?

Dette vil europabevegelsen vi skal gi opp vårt demokrati for? Vi vil påstå at dette er på grensen til landssvik mot eget folk, Grunnlov og demokrati. 🚩🚩🚩


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Den globale eliten er tydeligvis blitt desperate i frykt for aa tape kontroll av deres planlagte United States of Europe grunnet tapet av UK, en av deres stoerste og mest betydningsfulle aktoerer i EU.  Her maa det settes HARDT mot HARDT for aa unngaa at forraederen Solberg lurer oss totalt inn i EU mot vaar vilje.

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU