14 min read

Til alle utlendinger: Her er de sosiale reglene du bør følge på 17 mai.

Fedrelandsvennen - OPPDATERT: 17.MAI.2019 10:11PUBLISERT: 17.MAI.2019 07:00 Lorelou Desjardins JURIST, FORFATTER, OG SENIORRÅDGIVER I WWF

Nordmenn kan kanskje virke kalde, fjerne og tilbaketrukne til vanlig, men 17. mai slår de seg løs i ren og uforfalsket kollektiv glede, skriver franske Lorelou DesjardinsFOTO: Richard Nodeland

For en utlending kan 17. mai-feiringen minne om nasjonalsosialistisk inspirert propaganda. Så feil kan man ta.

KRONIKK: Endelig kom 17. mai. Dagen alle hadde ventet på, siden påske. Norske flagg dukket opp overalt, og butikker begynte å selge nesten hva som helst i det norske flaggets røde, hvite og blå farger.

Jeg hadde lest mye om Norges nasjonaldag, men kunne ikke helt sette fingeren på hva som faktisk skulle skje denne dagen, eller hvorfor nordmenn var så ekstatisk opptatt av nasjonaldagen sin.

Kronikkforfatter Lorelou Desjardins er for mange best kjent som bloggeren «A frog in the fjord». Hennes utenfrablikk på Norge og nordmenn har gledet og provosert – her gir hun en innføring i sosiale koder for 17. mai. Les de seks reglene nederst i kronikken! Anna-Julia Granberg, Blunderbuss

I Frankrike feirer vi nasjonaldag den 14. juli, da vi minnes at opprørerne tok Bastillen i 1789. Vi ser på militærparader på TV og går ut og ser på fyrverkeri om kvelden. Det er få flagg å se, bortsett fra på offentlige bygninger. Og det er det. Vi planlegger ikke ferien etter denne dagen. Det er bare enda en sommerdag med dårlige programmer på TV.

Nordmenn, derimot. Ikke bare er de veldig opptatt av å feire nasjonaldagen sin uansett hvor de er i verden (sjekk ut en hvilken som helst norsk ambassade på 17. mai), men den fører også med seg mange opphetede diskusjoner.

Hvert år er det minst én skandinavisk avis som starter en debatt om bruken av det norske flagget på nasjonaldagen. For her er det ikke bare et par flagg som blir heist, det er bokstavelig talt titusenvis av flagg som blir viftet med, hengt opp, brukt som kakepynt og til og med malt i ansikter.

Nasjonalsosialistisk inspirert propaganda?

For utlendinger som meg er denne utbredte bruken av flagg veldig uvant til å begynne med, og faktisk ganske sjokkerende. Frankrike har vært en svært imperialistisk nasjon, flagget vårt har vaiet mens vi har voldtatt, plyndret og invader andre land gjentatte ganger opp gjennom historien. Derfor bruker vi det i små doser.

De som bruker det, er (i beste fall) fotballfans og (i verste fall) høyreekstreme partier som (i aller verste fall) ser tilbake på nazistenes okkupasjon med nostalgi.

Utfordringen med Norges nasjonaldag er at når man ser høye, blonde, blåøyde mennesker i tradisjonelle antrekk som vifter frenetisk med flaggene sine og får barna til å marsjere i gatene, er det lett å konkludere med at dette minner om nasjonalsosialistisk inspirert propaganda.

Men det er faktisk noe helt annet. For Norge har en helt særegen historie og kultur, som du må ha i mente når du ser hvordan de feirer nasjonaldagen. Mens andre europeiske nasjoner som Frankrike og Storbritannia gjorde seg rike på kolonier, ble Norges skjebne avgjort i forhandlinger mellom dansker og svensker. «Hvem er det sin tur til å okkupere Norge?» så ut til å være spørsmålet på dagsorden.

Fattig og kolonisert folk

Norge hadde en kombinasjon av egenskaper som ikke hjalp dem nevneverdig: Barske værforhold med iskalde vintre, en uforutsigbar mengde solskinn og veldig lite areal som var egnet til jordbruk, noe som førte til en ustabil mattilgang. En spredt befolkning i et digert land, med terreng det er vanskelig å bevege seg i.

Til tross for alt dette gjorde Norge det bra frem til det fjortende århundret, takket være energisk handelsvirksomhet. Men i 1349 kom svartedauden til landet via Bergen, og mer enn halvparten av den norske befolkningen døde i løpet av mindre enn to år. Gjett hvordan det gikk med Norge etter det? Jo da, det var mange øde gårder hvor de overlevende kunne slå seg ned. Men alt i alt svekket pesten nasjonen både økonomisk, sosialt, demografisk og politisk.

Norge skrev sin grunnlov i 1814, men ble ikke virkelig uavhengig som nasjon før i 1905. To år etter Panama.

Nordmenn har med andre ord vært et fattig og kolonisert folk i ganske nær fortid. Og de greide seg. De rev seg løs først fra Danmark og så fra Sverige. Og senere fra Tyskland. De ble fri igjen, men de var fortsatt fattige. Og så fant de olje.

Utlendinger må lære de sosiale kodene

Til tross for at Norge i dag er et av de rikeste landene i verden, har nordmenn beholdt en del uttrykk fra tiden som fattige vasaller. Uttrykket «svin på skogen», for eksempel, stammer fra tiden da danske tjenestemenn kom for å kreve inn skatt som ble beregnet etter gårdbrukerens eiendom og velstand.

Bøndene sendte noen av dyrene inn i skogen for å slippe å betale skatt på hele buskapen. Det jeg skal frem til, er at det selvstendige, stolte, frie og rike landet Norge er noe nytt. Veldig nytt.

Så ja, nordmenn er stolte av landet sitt, og de er nasjonalistiske, og de viser det spesielt tydelig på 17. mai. Men ikke på en fascistisk Norge-for-nordmenn-måte, men mer en endelig-er-vi-fri-måte.

Jeg mener at nordmenn virkelig fortjener å vifte med flaggene sine, hylle seg inn i dem, pynte kaker med dem og la barna gå I tog i gatene på den ene dagen da de kan uttrykke sin glede over å være fri og sin stolthet over å være det de er: nordmenn.

«Så hvis vi er fri, kan vi gjøre absolutt hva vi vil denne dagen?» spurte jeg. «Kan vi danse i gatene, kle oss ut som klovner og gå på stylter og bade nakne i fjorden?» «Mmm, nei. Ikke så fri», svarte Ingebjørg. Selvfølgelig ikke ...

I likhet med alt annet som involverer mer enn én person, er det sosiale regler som må følges også på 17. mai. Alt dreier seg om tradisjon. Og sosiale koder. Og som utlending måtte jeg lære meg dem, for til tross for alt nordmenn fortalte meg, var det aldri like opplagt for meg som det var for dem.

Her er de sosiale reglene jeg anbefaler alle utlendinger å følge på den norske nasjonaldagen:

Regel nr. 1: Kle deg pent.

Nordmenn vil gå i bunad, som er nasjonaldrakten deres, og hver krik og krok av landet har sin egen versjon. Som utlending hadde jeg selvfølgelig ingen slik bunad, og da sier regelen at menn må gå i dress og kvinner i andre penklær.

Det at du er utlending, er ikke god nok grunn til å vise deg i hverdagsklær eller flipflops den dagen.

Du kan stille med en fryktelig bakrus eller til og med være full fra festen kvelden før, men du må være pent kledd. Jeg synes utlendinger kan gå i nasjonaldrakten fra sitt eget land.

Jeg har sett mange innvandrere stå i sin aller fineste stas og vinke til barna som stolt går i barnetoget. Jeg synes det er et nydelig uttrykk for multikulturelt fellesskap og aksept og fredelig sameksistens når pakistanere, somaliere og nordmenn står side om side, alle i sine fineste antrekk. Av og til lurer jeg på om ikke de også feirersin egen frihet, for mange av dem har flyktet fra krig og funnet fred i Norge.

Regel nr. 2: Ta med deg et norsk flagg.

Jeg vil ikke anbefale utlendinger å ta med seg sitt eget lands flagg. Enkelte nordmenn blir veldig irriterte over å se disse fremmede flaggene på 17. mai.

«Dette er VÅR dag, ikke din», har jeg ofte fått høre. Og de har i grunnen rett. Dette er ikke et møte i FN. Det er den norske nasjonaldagen.

Regel nr. 3: Drikk. Masse.

Fra tidlig om morgenen, eller gjerne kvelden før. Bare så du er på samme nivå som alle andre som nyter denne dagen. Nordmenn er ikke verdens mest sosiale og avslappede folkeferd når de er edru, så det hjelper med et lite løft, så de kan føle seg virkelig fri.

Regel nr. 4: Gjør din plikt.

Det i betydningen dugnad, enten det er på borettslag eller på skolen til barna dine.

Merk at regel 3 og regel 4 gjensidig utelukker hverandre, for du må ikke finne på å drikke under en dugnad på en barneskole. Jeg har aldri påstått at 17. mai er like morsom for foreldre som den er for en ung, urban yrkeskvinne uten barn.

Regel nr. 5: La deg rive med.

Dette er den eneste dagen i året da nordmenn ikke tenker på fremtiden, huslånet, hvor de skal dra i ferien, hva de må reparere på hytta, eller hvor mange mil de skal gå på ski i vinter.

De kan kanskje virke kalde, fjerne og tilbaketrukne til vanlig, men denne dagen slår de seg løs i ren og uforfalsket kollektiv glede.

Regel nr. 6: Omgi deg med nordmenn.

De tar deg med på det som skjer, og lager nydelig 17. mai-frokost. Du får se dem lykkelige og muntre, og de kan forklare deg alt du trenger å vite om feiringen av dagen da grunnloven ble signert på Eidsvoll. Ikke omgi deg med bare utlendinger denne dagen, da får du ikke en ordentlig følelse av hva nasjonaldagen betyr for nordmenn, og du får ikke sett den gjennom deres øyne.

Personlig elsker jeg denne dagen fordi gleden du ser og hører i Norges gater, er så intens at det føles som en ren, kollektiv lykkerus.

Selv om det kan snø denne dagen, og ikke bare på toppen av Galdhøppingen. Sånn er den norske nasjonaldagen!


English translation:

Norwegians may seem cold, distant and withdrawn, but on May 17, they loose themselves in pure and unadulterated collective joy, writes French Lorelou Desjardins.

For a foreigner, May 17th may commemorate national socialist-inspired propaganda. But you are completely mistaken!

CHRONICLE: Finally came May 17th. The day everyone had been waiting for, since Easter. Norwegian flags appeared everywhere, and shops began to sell almost anything in the Norwegian flag's red, white and blue colors.

I had read a lot about Norway's national day, but couldn't quite put my finger on what was actually going to happen that day, or why Norwegians were so ecstatic about their nation.            
               
Chronicle author Lorelou Desjardins is for many best known as the blogger "A frog in the fjord". Her exquisite look at Norway and Norwegians have delighted and provoked - here she gives an introduction to social codes for May 17th. Read the six rules at the bottom of the chronicle! Anna-Julia Granberg, Blunderbuss

In France we celebrate national day on July 14, when we remember that the rebels took the Bastille in 1789. We look at military parades on TV and go out and look at fireworks in the evening. There are few flags to see except on public buildings. And that's it. We are not planning your holiday after this day. It's just another summer day with bad programs on TV.

Norwegians, on the other hand. Not only are they very keen to celebrate their national day wherever they are in the world (check out any Norwegian embassy on May 17), but it also brings with it many heated discussions.

Every year there is at least one Scandinavian newspaper that starts a debate on the use of the Norwegian flag on the national day. For here it is not just a few flags being hoisted, there are literally tens of thousands of flags waving, hung up, used as cake decorations and even painted in faces.

National Socialist Inspired Propaganda?

For foreigners like me, this widespread use of flags is very unfamiliar to begin with, and actually quite shocking. France has been a very imperial nation, our flag has waved while we have raped, looted and invaded other countries repeatedly throughout history. Therefore, we use it in small portions.

Those who use it are (at best) football fans and (in the worst case) right wing parties that (in the worst case) look back on the Nazi occupation with nostalgia.

The challenge with Norway's national day is that when you see tall, blonde, blue-eyed people in traditional outfits waving frantically with their flags and getting the children to march in the streets, it is easy to conclude that this is reminiscent of national socialist-inspired propaganda.

But it's actually something completely different. For Norway, you have a completely unique history and culture, which you must keep in mind when you see how they celebrate the national day. While other European nations such as France and the United Kingdom got rich in colonies, Norway's fate was settled in negotiations between Danes and Swedes. "Who is his turn to occupy Norway?" Appeared to be the issue on the agenda.

Poor and colonized people

Norway had a combination of properties that did not help them appreciably: harsh weather conditions with icy winters, an unpredictable amount of sunshine and very little land that was suitable for agriculture, which led to an unstable supply of food. A scattered population in a vast country, with terrain it is difficult to move in.

Despite all this, Norway did well until the fourteenth century, thanks to its energetic trading activities. But in 1349 the Black Death came to the country via Bergen, and more than half of the Norwegian population died in less than two years. Guess how it went with Norway after that? Well, there were many deserted farms where the survivors could settle down. But all in all, the plague weakened the nation both economically, socially, demographically and politically.

Norway wrote its constitution in 1814, but did not become truly independent as a nation until 1905. Two years after Panama.

In other words, Norwegians have been a poor and colonized people in the near past. And they did. They broke away first from Denmark and then from Sweden. And later from Germany. They were free again, but they were still poor. And then they found oil.

Foreigners must learn the social codes

Despite the fact that Norway is today one of the richest countries in the world, Norwegians have retained some expressions from the time as poor vassals. The term "pigs in the forest", for example, stems from the time when Danish officials came to claim taxes that were calculated according to the farmer's property and prosperity.

The farmers sent some of the animals into the forest to avoid paying taxes on the entire livestock. What I am going to do is that the independent, proud, free and rich country of Norway is something new. Very new.

So yes, Norwegians are proud of their country, and they are nationalist, and they show it particularly clearly on May 17. But not in a fascist Norway-for-Norwegians way, but more in a final-we-we-free way.

I think Norwegians really deserve to fan their flags, indulge in them, decorate cakes with them, and let the kids go on the streets on the one day as they can express their joy of being free and their pride in being what they are: Norwegians.

"So if we are free, can we do absolutely what we want this day?" I asked. "Can we dance in the streets, dress like clowns and go on stilts and bathe naked in the fjord?" "Mmm, no. Not so free, "replied Ingebjørg. Of course not ...

Like everything else that involves more than one person, it is social rules that must also be followed on May 17th. Everything is about tradition. And social codes. And as a foreigner I had to teach them, because despite all the Norwegians telling me, it was never as obvious to me as it was to them.

Here are the social rules I recommend to all foreigners to follow on the Norwegian national day:

Rule # 1: Dress nicely.
Norwegians want to go in the bunad, which is their national costume, and every nook and cranny of the country has its own version. Of course, as a foreigner, I had no such bunad, and then the rule states that men must wear suits and women in other pen clothes.

The fact that you are a foreigner is not good enough reason to show you in everyday clothes or flipflops that day.

You can sit with a horrible hangover or even be full from the party the night before, but you have to be nicely dressed. I think foreigners can go in the national suit from their own country.

I have seen many immigrants stand in their very finest place and wave to the children who proudly go in the children's train. I think it's a beautiful expression of multicultural community and acceptance and peaceful coexistence when Pakistanis, Somalis and Norwegians stand side by side, all in their finest outfits. Sometimes I wonder if they are not also celebrating their own freedom, for many of them have fled war and found peace in Norway.

Rule No. 2: Bring a Norwegian flag with you.
I would not recommend foreigners to bring their own country's flag. Some Norwegians are very annoyed at seeing these alien flags on May 17th.

"This is our day, not yours," I have often heard. And they are basically right. This is not a meeting of the UN. It is the Norwegian national day.

Rule # 3: Drink. A lot.
From early in the morning, or usually the night before. Just so you are on the same level as everyone else enjoying this day. Norwegians are not the world's most social and relaxed people when they are sober, so it helps with a little lift so they can feel really free.

Rule 4: Do your duty.
That in the sense of volunteering, whether it is in housing cooperatives or in the school of your children.

Note that Rule 3 and Rule 4 mutually exclude each other, for you must not drink during a child's work at a primary school. I have never claimed that May 17 is just as fun for parents as it is for a young urban professional woman without children.

Rule # 5: Relax and join in the fun.
This is the only day of the year when Norwegians do not think about the future, the home loan, where to go in the holidays, what they have to repair at the cottage, or how many miles they should ski in winter.

They may seem cold, distant and withdrawn as usual, but this day they break loose in pure and unadulterated collective joy.

Rule No. 6: Surround yourself with Norwegians.
They take you on what's going on, and make a lovely May 17th breakfast. You will see them happy and cheerful and they can explain everything you need to know about the celebration of the day when the constitution was signed at Eidsvoll. Do not surround yourself with only foreigners that day, then you will not get a proper sense of what the national day means to Norwegians, and you will not see it through their eyes.

Personally, I love this day because the joy you see and hear in the streets of Norway is so intense that it feels like a pure, collective happiness.

Although it can snow this day, and not just on the top of Galdhøppingen.

That's the Norwegian national day!

Teksten er et redigert utdrag fra boka «En frosk i fjorden – Kunsten å bli norsk» (Cappelen Damm 2017, nylig utgitt i pocketformat). Den ble først publisert i Aftenposten, og er nå gjengitt i Lokalkulturen med skribentens tillatelse.

Les også:

– Jesus elsker ikke alle barna

Det beste med 17. mai er å komme hjem på sofaen om kvelden

Hei, du bunadskledde dame som sto bak meg i Kongens gate, på selveste 17. mai


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU