11 min read

Å beholde fødselsattesten kan være viktigere enn vi tror

By InfoWarriors of Norway 10 May, 2019

"Nå er det slutt med fødselsattest"

Overskriften øverst dukket opp i Hegnar, Aftenposten og de fleste andre norske medier (06.05.2019) uten kommentar om hva det egentlig handler om, eller hvilke konsekvenser endringen kan få for deg og ditt barn. Artikkelen fremstår nærmest som en offentlig melding til folket.

Hvorfor? Det at staten ønsker å erstatte fødselsattesten med en bekreftelse uten signatur og stempelgjør oss meget mistenksomme, særlig fordi norske "myndigheter" sjelden endrer på noe med mindre det er til fordel for noen et eller annet sted i statssystemene. Kan endringen gjør det lettere å fjerne retten til å være foreldre til egne barn?

Innholdet fra Aftenposten gjengis i sin helhet her:

"Nybakte foreldre mottar en bekreftelse i Altinn på at barnet er blitt registrert med navn og fått tildelt et fødselsnummer i Folkeregisteret, opplyser Skatteetaten.

Den nye bekreftelsen inneholder samme informasjon som fødselsattesten, men vil ikke ha håndskreven signatur eller stempel. Foreldre kan imidlertid bestille en attest med stempel og underskrift på nett, dersom det er behov for dette.

Årsaken er at attestens rolle i samfunnet er kraftig redusert.

– Foreldre som trenger barnets fødselsnummer for å søke om tjenester, for eksempel barnehageplass, vil enkelt ha fødselsnummeret tilgjengelig i brevet som kommer i Altinn-innboksen, sier direktør for informasjonsforvaltning i Skatteetaten, Jørn Leonhardsen.

Digitaliseringen av attester er en del av moderniseringen av Folkeregisteret".

Det skrives at "årsaken er at attestens rolle i samfunnet er kraftig redusert", men har foreldre ikke en håndunderskrevet attest med stempel fra det sykehus barnet ble født, og barnevernet eller andre plutselig "stjeler" barnet ditt, har du faktisk ikke noe bevis på at du er barnets mor eller far. Dette er så viktig at ALLE som føder barn i dag bør få en skriftlig attest utstedt på sykehuset av jordmor med sykehusets stempel.

Før i riktig gamle dager da en mor fødte barn, var det sykehuset som skrev ut og utstedte en underskrevet og stemplet fødselsattest. Den gang fantes det IKKE noe personnummer, da var det navnet ditt, fødselsdato, mors navn og fødested/tidspunkt. Da var det sykehusansatte som bevitnet at du var mor til ditt barn med sine navn og ekte underskrift. Med andre ord du fikk bekreftelse på at du var mor/forelder til ditt barn.

Rundt 1960 ble denne praksisen endret fordi statspiratene innførte et obligatorisk personnummer som består av fem tall bak vår fødselsdato. Navnene ble omskrevet fra normal måte til nå å være med BLOKKBOKSTAVER. Navn oppført med personnummer og BLOKKBOKSTAVs navn ble fra da av brukt på alle såkalt "offentlige" dokumenter som for eksempel attester, pass, førerkort og bankkort. Dette er en forbrytelse mot oss fordi vi, ved denne endringen, ble omdefinert fra å være levende mennesker med alle rettigheter i henhold til Menneskerettighetene og internasjonal Common Law, fra da av til å bli betraktet som en korporasjonsenhet (juridisk person) innunder STATEN AS NORGE. Med personnummeret ble vi innrullert i Bilderberggruppens maritime lovverk som kun gjelder for økonomi og handelsvarer.

De nye fødselsattestene med BLOKKBOKSTAVER og 12345 ble innført for å kunne pantsette det norske folk, som ble brukt som garanti for bankene i forbindelse med tyveri av våre felleseide verdiressursers inntekter, hvor vi i bytte for disse, fikk lov til å bruke et visst antall milliarder av bankenes mynter og sedler i vår hverdag.

Bankene gikk bort fra gullstandarden for å kunne innføre dette for dem lukrative pantesystemet, hvor den norske og andre lands regjeringer måtte garantere for sine statsbudsjettet, som landene til enhver tid fikk og får til rådighet til bruk i hvert respektive land, fra Federal Reserve i USA.

Norge, som vasser i rikdom grunnet alle verdifulle ressursene, var spesielt ettertraktet, og er det fremdeles, og derfor er vår norske krone i dag bare verdt en brøkdel av sin egentlige verdi, fordi bankene kan stjele mye mer av våre ekte verdiskapte penger ved hjelp av valutakursene som de styrer til sin fordel, med Norge som den store taper. Og de som har sørget for å føre det norske folk bak lyset og vår økonomi i grøften, har vært ALLE politikere som har støttet arbeidet med å innføre Norge i FN og EU siden etter andre verdenskrig.

Med andre ord har Stortingspolitikere sammen med det norske kongehus via Norges Bank rett og slett pantet oss vekk fra våre rettmessige andeler av Norges verdiressurser mot gigantiske økonomiske og andre fordeler (for seg), som for eksempel generalsekretær i FN, sjef for WHO og i dag Jens Stoltenberg som sjef for NATO, hvilket i seg selv taler sitt klare språk om deres illojalitet til Norge. Disse har opprettet AS NORGE for at deres internasjonale samarbeidspartnere innad i den kjente Bilderberggruppen og dem selv skal kunne berike seg selv ved å være aksjeselskapet Norges mange næringslivsregistrerte aksjeselskaper, som egentlig skulle være vår forvaltning som skulle levere alt vi trenger for å ha det bra i landet.

Etter at Norge ble oljenasjon ble det nødvendig å finne metoder for å kunne plyndre det norske folk uten at noen merket det. Det var da oljefondet ble opprettet, og ført innunder det som kalles fonds, som dermed nå førte til at vi får vårt årlige budsjett utbetalt fra IMF (International Monetary Fond/det internasjonale pengefondet). Dette er en svært forenklet forklaring på et veldig langt og komplisert tema.

Stortingspolitikerne og deres partiers eiere endrer lovene til EUs fordel til enhver tid etter det som passer DEM, samt etter ordre av deres EU sjefer. Utad påstår politikerne at de har såkalt rett til å gjøre dette fordi de er folkevalgt og dermed også har "loven i deres hånd."

Med et helt nytt lovverk til fordel til dem i hendene ga de, og gir seg selv, rett til blant annet å kidnappe barn, frata oss våre rettigheter og stjele vårt lands verdiressurser og inntektene. De har nå gitt seg selv rett til å kunne langsomt avlive oss uten å legge igjen synlige spor ved tvangsinnføring av livsfarlige smartmålere og smartteknologi/5G.

Dessuten har de gitt seg selv rett til å skattelegge oss oppover ørene! Og vi har ikke nevnt bompengeplyndring en gang – hvor politikere og næringslivstopper og andre frimurere tjener milliarder på våre stadig minskende lønninger.

Det er ABSOLUTT INGEN GRUNN TIL Å FEIRE 17. MAI LENGER. Det er en sorgensdag. De aller fleste aner ingenting om at Grunnloven kun ble brukt i 2-3 år på 1880-tallet, før den i hemmelighet ble erstattet med dagens maritime lovverk (se splittflagget på Stortinget – eller bildet øverst).

En må regne med at statens selvoppnevnte "myndigheter" har en skjult bakenforliggende agenda for å gjøre endringer på fødselsattesten nå. Slik vi ser det, fremstår Altinn som en presentatør og leverandør av politisk vedtatte agendaer, undertrykkelse, umyndiggjøring og andre forbrytelser mot oss som vi ikke har annet valg enn å akseptere så lenge vi stemmer på dem og deres partier hvilket får enormt store negative konsekvenser for oss på veldig mange samfunnsområder, som for eksempel økonomi, ytringsfrihet, handlefrihet og personvern. Manglende personvern gjør at "myndighetene" kidnapper ærlige menneskers barn og påtvinger oss overnevnte teknologi, og nå planlegger de å innføre tvangsvaksinering. Dette er overkjøring av en politisk elite som arbeider for internasjonale næringslivsinteresser og egne lommebøker.

Vi mistenker at staten har beregnet at det sovende folkeflertall ikke vet noen ting om fødselsattestens betydning og derfor ikke reagerer, noe de tydeligvis har helt rett i slik det ser ut blant det sovende folket. Det er ingen hemmelighet at Bilderbergpressen er pålagt å legge ut meldingen om endringer til fødselsattesten på denne måten. Folket bør få vite minst mulig. Denne type modernisering = politisk ansvarsfraskrivelse samtidig som døren til å stjele og ødelegge barn med vaksiner legges vid åpen.

Barnevernet har sterk innflytelse på fødeavdelingers rutiner, som avdelingsjordmødre er forpliktet til å følge opp. Intranetsiden til Stavanger Universitetssjukehus skriver om nye rutiner for omsorgsovertakelse av nyfødte. Der kommer det frem at barnevernet til tider tar barna rett fra fødestuen før et endelig vedtak om uskikkethet av mor/far fattes av den lokale fylkesnemd. Her skjules kidnapping av barn under teksten "midlertidig overføring av omsorg til barnevernet". Alle vet at midlertidig omsorg er de neste 18 år av barnets levetid.

Fylkesnemdene er salgskontorer for skjult menneskehandel. Her selges barn til høyeste bud med "lukrative politikerskapte lover i hånda", hvor dommeren profiterer i et forhåndsavtalt spill hvor alle aktører som kommer til å tjene store penger på institusjonsfengsling, eller bortadoptering av ditt barn, får det slik de vil, uten at du har mulighet til å protestere med mindre du kan avsløre at dette er menneskehandel.

I fylkesnemdene besegles barnas skjebner juridisk ved bruk av lover som ikke internasjonalt er menneskerettighetsgyldige, hvilket er årsaken til at mange lands regjeringer og sterke krefter i EU og FN har kastet sitt søkelys på den illegale norske barnevernspraksis.

Det er all fokuset på mødre som flykter fra Norge med sitt barn, blant annet til Polen, som har igangsatt prosessen som nå legger press på norske myndigheter for å få dem til å endre praksis i favør foreldre.

Alle norske advokater og norske dommere vet alt om at dette foregår, og er delaktige ved å tie. Å tie er å samtykke til politisk stjeling av barn.

Husk at hele den norske stat er privateid. Dette inkluderer også AS DOMSTOLENE I NORGE. Menneskehandel er store penger. Ja, til og med domstolene er et privateid aksjeselskap innunder statskontroll. Derfor har vi ikke noe gyldig rettssystem i Norge for mennesker – kun for økonomi og handel – og DERFOR er vårt personnummer så viktig for dem, for hver gang vi bruker bankkort, er vi en handelsvare de kan tjene penger fra.

Det kan se ut som Marius Reikerås har gjort den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen oppmerksom på at det hverken finnes stenografer eller foretas lyd- og bildeopptak i AS DOMSTOLENE I NORGES privateide rettslokaler. Men spørsmålet er om Reikerås har gjort dem oppmerksom på at norske domstoler er privateid, og at det kun anvendes maritim rett på norsk landjord, selv om maritim rett hører til på havet. Skjønner du nå hvorfor Stortingspolitikere omtaler landet Norge som "den norske skuta"? Dette er de nødt til for å kunne bruke maritim rett i Norge.

Til tross for at Domstolene vedtok innføring av lyd- og bildeopptak i 2005, har selvsagt ingenting skjedd og det skyldes selvfølgelig at slik innføring ville ødelegge rettssystemets evne til å dømme oss nord og ned bare for å få det som de vil. Ikke minst ville deres prosesser avsløres av en hvilken som helst utenlandsk observatør som følger med på internasjonal rettspraksis.

En bør spørre seg hvordan en hel dommerstand kan få seg til å være med på en slik svindel mot eget folk, med mindre de er med i det norske frimurerkartellet som begår så mange forbrytelser mot oss at de er nødt til å legge til rette å beskytte dem i norske rettssaler. Hans Eirik Olav-saken er et godt eksempel på dette.

Det vi har med å gjøre er en internasjonal forbrytermafia som har tilstjålet seg makten i Norge til fordel for seg selv og sine eiere (EU/Bilderberggruppen) for å kunne tjene store penger på oss ved bruk av personnummeret, samt stjele våre felleseide verdiressursers inntekter.

Nærmest alle Stortingspolitikere og næringslivstopper samt kongehuset er Bilderbergere. I tillegg er nærmest alle politikere på Stortinget og viktige samfunnstopper ellers frimurere/rotarymedlemmer. Alle frimureravarter er sterkt involvert i menneskehandel av norske barn, i det skjulte.

Disse tjener millioner på oss hver gang vi trenger offentlig hjelp og støtte i form av opphold på statlige institusjoner som barnevern, sykehus, eldrehjem, skoler med mer. Staten betaler disse ved å dele utverdiløse tallpenger med den ene hånden (fra fiktive budsjetter), mens de, med den andre hånden stjeler verdier tilsvarende disse beløpene fra oljefondet/vårt lands verdiressurser som vi, folket, eier i fellesskap. Dette gjør de ved utdeling av konsesjoner for olje, gass, vann, gull, sølv, Thorium med mer, hvor de får profitten og den politiske klokker sin andel.

De stjålne oljefondsandeler/verdiressursene går rett i lommene til Stortingspolitikerne og Bilderberggruppen. Vi, de riktige eierne, får ingenting. Slik hvitvasker Stortinget våre oljepenger og kanaliserer det ut til Bilderbergernes næringsliv, hvor både politikere og næringslivstopper i Norge tjener gigantiske summer vi, som eier alle pengene, ikke får 5 øre av. Det vi får er digitale pengesummer verdt null, niks.

I denne forbindelse er fødselsattesten mye viktigere FOR DEM enn folk flest i Norge aner. Dette fordi "myndighetene" bruker personnumrene som garanti for at Bilderbergerne, som har utarbeidet dette systemet, skal få sine milliarder av Norges ekte verdier hver gang vi bruker vårt personnummer i forbindelse med transaksjoner av penger eller opphold i "offentlige" institusjoner, for eksempel barnevernet, barnehage, skole, fosterhjem, sykehjem og mødrehjem med mer.

I det øyeblikk ditt barn tildeles et personnummer er det automatisk blitt en statsborger = en handelsvare, som uten å vite det, er fratatt retten til å kunne betraktes som et levende menneske så lenge parlamentarismen rår i Norge.

Har barnevernets "salgsagenter" først lagt sin "elsk" på ditt barn gir de seg ikke før de har fått det som de vil – til og med med bevæpnet terrorpoliti til å hjelpe seg om foreldre truer med represalier mot barnevernets tyver.

Om barnet er pent risikerer det å havne i klørne på pedofile. Enkelte brukes også i sataniske ritualer hvor eliten og frimurere i de høyere grader misbruker og torturerer barn til døde.

Har barnet riktig blodtype med feilfrie organer kan det ende sine dager i hendene på en aldrende frimurer eller globalist for at denne skal kunne få sin 3. eller 4. hjertetransplantasjon, slik at vedkommende kan fortsette sitt menneskefiendtlige arbeide.

Og igjen kommer personnummeret tilbake i bildet: Et barn med personnumer er å betrakte som en vare på det åpne marked i henhold til globalistenes tolkning av eget lovverk. Det er derfor de som ødelegger barn i pedofili eller får eller mottar organer fra barnevernkidnappede barn alltid slipper unna rettsforfølgelse. Barnet blir "kjøpt" som en ren handelsvare. Derfor er det ingen rettsinstans eller domstol som rører slike saker.

Dette bør skremme vannet av dere alle sammen for personnummeret betrakter heller ikke deg som et levende menneske. Det er derfor de nå diktere hele det norske folk hva de skal og ikke skal få lov til å gjøre og også pålegge oss teknologi utviklet for å avlive oss, både medisinsk og strålingsmessig.

Velkommen til virkeligheten. Slutt å stemme på politikere og politiske partier som er i ferd med å drepe deg eller kanskje misbruke ditt barn inn i døden.


Støtt heller innføring av folkestyre så fort som mulig da folkestyre er vår eneste mulighet til å kunne ta den politiske makten tilbake på folkets hender.


Dette har det blitt skrevet om for lenge siden, men første gang på norsk. Les videre her.

STATEN A/S NORGE ER IKKE LANDET NORGE

MARITIME ADMIRALTY LAW CONSPIRACY


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU