21 min read

STATEN AS NORGE ER IKKE LANDET NORGE

Artikkelen avslører hvordan hele rettssystemet er SVINDEL i likhet med parlamentarismen og pengesystemet. Advokater, dommere og politiet lever av å bondefange folket i et skjult spill hvor mennesker tvinges til å være et nummer for å kunne legges innunder deres falske jurisdiksjon og lovverk.

En rekke ugyldige dokumenter settes under lupen i Del 2 blant annet en kjennelse
(domsavsigelse) fra høyesterett, en siktelse og riksadvokatens embetspapir. I Del 2 Det gis råd om hvordan kjenne igjen ugyldige dokumenter, hvordan formulere seg i spesifikke situasjoner og hvordan stille krav for å beskytte seg mot STATEN AS NORGEs bondefangeri. Denne artikkelen er ekstremt viktig for ofre av statlige overgrep og angår oss alle.

Grunnloven er erstattet med et ugyldig lovverk


Mye tyder på at Grunnloven så godt som aldri er blitt brukt i Norge, den er kun brukt som en avledningsmanøver for å skjule at norske politikere i Bilderberg-gruppens tjeneste innførte maritim lov var bak et helt folks rygg, noe de fortsatt gjør, for å kunne stjele alt fra folket, inkludert våre rettigheter.
17. mai med dens Grunnlovsfeiring er et gedigent falskspill.  Det norske folk er lurt trill rundt til å tro at Norge bruker den Grunnlov vi feirer hver 17. mai, der norske skolebarn og barnehagebarn misbrukes til å befeste den falske troen i folket. Det norske folk er til de grader ført bak lyset.

Skolen brukes bevisst også til å indoktrinere barn på ungdomsskoletrinnet og videregående skole til å tro på at politikere og politiske partier jobber til fordel for folket, noe de ikke gjør og måten de gjør det på er å såkalt bringe politiske hjernevaskere til skolen som oppfordrer elevene til å støtte det partiet de
mener er det beste partiet i landet, og som belønning for dette har nå 16-åringer fått lov til å si sin mening i såkalte skolevalg som selvsagt ikke telle med i hovedvalgene, men som likevel skaper støtte for fremtidige valg. Dette er bondefangeri av et nivå som enhver annen bondefanger ville havnet i fengsel for.

Politikere og medlemmer av kongehuset smiler og vinker til folket fra sine balkonger på 17. mai,  mens de bak vår rygg bruker deres falske lovverk, maritim lov, til å fatte og beslutte lover som gir den politiske ledelsen i landet rett til, og lov til, å stjele landets verdiressurser til seg selv og sine næringslivseiere i utlandet. De har også stjålet retten til å eie deg fordi de har omgjort deg fra å være et levende menneske med alle rettigheter, til nå å være et personnummer UTEN noen rettigheter i det hele tatt! Skjønner du hvor alvorlig dette her er?


Men, fordi dette er et brudd på dine menneskerettigheter har du full mulighet til åfrasi deg det statsborgerskap de har påtvunget deg fra fødselen fordi du somnyfødt IKKE har mulighet til å si NEI. Dette er en rett du har som menneske,nemlig, uansett alder! Derfor kan du når som helst frasi deg ditt statsborgerskap og be om å få utskrevet en gyldig fødselsattest fra det sykehus du ble født på, eller det sykehuset som hadde ansvar for deg i det området sykehuset hadde ansvar for om du ble født hjemme eller andre steder. Det er først når du er ekte myndig, hvilket er fra den dag du fyller 21 år, at du kan si ja eller nei til statsborgerskap. Det er nemlig STATEN AS NORGE som er nødt til å vente med å gi deg et personnummer fram til du er fylt 21 år for da er du juridisk ansvarlig for ditt eget liv og har rett til å velge om du vil være en statsborger underlagt Bilderberggruppen UTEN RETTIGHETER, eller en borger av landet Norge MED alle rettigheter.


Dagens politiske styringsmodell, parlamentarisme er ikke det samme som ekte demokrati. Parlamentarisme hører innunder maritim lov og er Bilderberggruppens politiske verktøy brukt til å kontrollere, undertrykke, plyndre og svike eget folket. De parlamentariske politikerne som styrer Norge i dag har for lengst gitt bort oljen vår og forsynt seg av fortjenesten av dette. Parlamentarismen er en styringsmodell utviklet av Vatikanet og Rothschild bank for å kunne underlegge dem, og det britiske kongehus med familie, deres kontroll og dermed også eierskap til
befolkningenes lands verdiressurser til inntekt for seg. Og fordi befolkningen er påtvunget et personnummer og ikke er et levende menneske lenger i følge deres lovverk, kan ikke folket nekte dem å stjele folkets verdiressurser heller. Men det er så lenge ingen protesterer, fordi dette lovverket er like ugyldig som julenissen er ekte! Vi er indoktrinert til å tro at vi har rettigheter, og at vi eier et gigantisk
oljefond, men det er bare på papiret og i propagandaen for å få oss til ikke å kritisere dem.

Faktum er, at i det øyeblikk det norske folk innfører folkestyre i Norge, kan VI stille disse svikerne for vår folkerett for deres mange forbrytelser mot oss. I et folkestyrt land er det VI – hele folket – som erdet nye Storting, landet Norges nye regjering og Domstol. Da er det vi som styrer landet vårt sammenog som sammen skal avgjøre hvilken fremtid disse svikerne skal få. Og det gjør vi ved å fremmeforslag om å fremstille dem for norsk folkerett. Om dette forslag får 55% eller høyere tilslutning, vilalle bli stilt for folkeretten, og dømt i henhold til de beviselige forbrytelser hver enkelt er anklaget for,om funnet skyldig. Slik kan vi rydde opp i landet vårt en gang for alle.Bare dette ene punktet alene bør være nok til at det norske folk støtter innføring av folkestyre medSTOR vinnermargin!

Og så tilbake til noe av det de beviselig har gjort mot oss. For det første har de bidratt til å videreføreen ulovlig statsmodell som har gjort om hele forvaltningen vår til privateide aksjeselskaper/bedriftertil inntekt for seg selv og deres medsammensvorne i internasjonale næringslivsforbindelser innad i Bilderberg-gruppen som er Vatikanets og Rothschildfamiliens samarbeidsorganisasjon til inntekt forDEM. Denne forbrytelsen er så stor og omfattende at det vil ta år bare å lese opp alle anklagene motalle dem som berøres av en slik rettssak. Det vil derfor være mest fornuftig å se på hva hver enkelthar vært med på, og har en fast straff eller strafferamme for hver enkelt person.

Årsaken til at dette er så viktig, er at om vi ikke gjør det, har vi ingen fremtid lenger for disse som idag styrer landet vårt har rett og slett tenkt å kvitte seg med oss alle sammen, og er på god veiallerede med vaksiner, overmedisinering, smartteknologi og mobilstråling og nanomat, GMO,chemtrailing og mye, mye mer. Tidsrammen er innen 2030. Vi regner med at du forstår hvorforinnføring av folkestyre er helt nødvendig for å sette punktum for dette.Vit at dette sviket begynte for alvor 27. desember, 1946 da Bretton Woodsavtalen ble underskrevet avKong Olav, den gang Kronprins Olav som representant for Norge. Denne avtalens innhold er blitt holdtskjult for folket i alle disse årene fordi avtalen er et kupp av landet Norge. Med andre ord kronprinsenunderskrev en avtale som fratok det norske folk eierskap til Norges verdiressurser om egnerettigheter, ved å gjøre landet Norge om til en korporasjonseid og politikerstyrt stat til inntekt forkuppmakerne.

Det er derfor den norske stat er en privateid korporasjon under navnet STATEN ASNORGE.Den norske stat er en privateid korporasjon under navnet STATEN AS NORGE, opprettet for å plyndrealt av verdier og rettigheter fra det norske folk, i det skjulte.Det ugyldige lovverket, Maritim lov, går under navn Norges Lover for å høres ut som om det er vårtnorske Lovverk basert på Grunnloven - for at folket skal tro at Norges Lover er et gyldig og ektelovverk gjeldende for det norske folk, noe det ikke er, fordi det ikke gjelder borgere av landet Norge –bare norske statsborgere – og det har de sørget for at alle er ved å påtvinge oss derespersonnummer som statsborger, og som nevnt over, kan du frasi deg ditt statsborgerskap og ta dittnorske lands borgerskap tilbake.Dessverre vet de færreste noe om dette UNNTATT politikere, advokater, dommere, bank ogfinansansatte og andre, inkludert alle som jobber i toppsjiktet i STATEN AS NORGE.

Det er derfornorske borgere i landet Norge alltid må kreve å bli behandlet og betraktet som mennesker som ikkeanerkjenner STATEN AS NORGEs maritime lovverk.Articledetail - infowarriorsofnorway.comSom borger av landet Norge beskyttes du av Norges Grunnlov med tilhørende lovverk, herunder ektemenneskerettigheter og Common Law. OG DET VET ALLE ADVOKATER OG DOMMERE OG DERFORTAR DE IKKE SAKEN DIN hvis du definerer deg selv som borger av landet Norge og vil dømmes ihenhold til Grunnloven og overnevnte lovverk. Den saken kan de aldri vinne, og vet det. Derfor rører de den aldri.

Maritim lov brukes i utgangspunktet i forbindelse med handelstransaksjoner entendisse er varer, produkter eller ting, og en statsborger er en ting, som per de?nisjonIKKE er et levende mennesker med rettigheter. Det samme gjelder personer,klienter, individer eller mennesker som bruker personnummer. Derfor frasi deg statsborgerskapet og kast personnummeret og be om å få en fødselsattest mednavn, dato for fødsel, sted for fødsel og sted for eventuell dåp hvor ditt navn er riktig skrevet for storforbokstav og småbokstaver i resten av navnet i alle navn.Maritim lov er skrevet for å stjele alt fra landet Norge og landets befolkning uten at tyvene kanrettsforfølges for tyveriene av våre rettigheter eller verdier tilhørende oss.

Dette plyndringslovverketer i dag utvidet til å inkludere flere nasjoner samtidig. Disse lovene er identisk med EU lovverket ogFNs såkalte menneskerettighetslover som bare er en svindel.STATEN AS NORGE, EU og FN er alle privateide selskap som hver for seg justerer, endrer og vedtarnye lover etter behov slik at de skal kunne plyndre både folket og landet vi lever i.I 1955 ble de store bankfamilienes ponzi scheme utvidet med innføring av personnummer ogfødselsattester for å svindle levende mennesker med fulle rettigheter til å være et verdipapir(gjenstand) for å bedra befolkninger til å være undersåtter underlagt deres ugyldige lovverk som kungjelder for gjenstander og handelstransaksjoner. Når du fødes nå blir du gitt et personnummer itillegg til ditt fødselsdagstall som til sammen utgjør 11 sifre.

Dette 11-sifrede personnummeret er etverdipapir i ditt navn som gjør at den norske stat kan få et årlig beløp tilgjengelig for bruk i Norge fraFederal Reserve bank i City of Washington «DC». City of Vatican, City of London, City of Washington.Det er disse tre som er forbryterstatene bak hele forbrytermafiaen vi kjenner med navnetBilderberggruppen, hvorav mange norske politikere, næringslivstopper, frimurere og kongehuset ermedlemmer.En gjenstand er ikke et menneske og har derfor ikke menneskerettigheter.Articledetail - infowarriorsofnorway.comForstår du nå? Maritim rett gjør deg som statsborger med personnummer fullstendigrettsløs.OBS! Deresundersåttsystem bruker bonderfangerbegrep som person,personnummer, personalia,rettssubjekt, klient, NAVN IBLOKKBOKSTAVER medmer.

Værklar over at om du trenger juridiskhjelp vil de fleste advokater automatisk forsøke å bondefangedeg inn i etadvokatmester/klientslave forhold,hvor advokaten er sjefen og du er enundersått. Slik skal det ikke være,fordi når dusøkerhjelp fra et advokatkontor, er du advokatkontorets representanters oppdragsgiver, og dermed densom også stille krav tilfremgangsmåten for hvordanadvokatene skal representere degog dine interesser til fordel for deg. Men før dutar kontakt meden advokat, må du skriftlig frasideg ditt norske statsborgerskapog personnummer og be om å fåutskrevet en fødselsattest, somnevnt over, slik atdu har alt påGrunnlovmed tilhørende norsk og internasjonale lovverk, inkludert menneske rettigheter og CommonLaw. Det er livsviktig at du endrerdin innstillingtil advokaten. DUer sjefen og oppdragsgiver uten åvære uforskammet, bare saklig.Forsøker advokaten likevel å bruke typiske maritim lov begrep, som beskrevet over, har de faktiskfanget seg selv til fengselsstraff når du er et levende menneske med borgersakp i landet Norge.

I dag anvender Norges ugyldige rettssystem kontraktloven som er en del av ponzi scheme maritimlov. Kontrakter er ikke bindende avtaler; "con" betyr svindel.I dag er samfunnet gjennomsyret av kontrakter som tillater begge parter å endre på betingelsene. Foreksempel: tilby å bygge et stort prosjekt for en viss millionsum, for så midt ut i prosjektet å hevde atkostnadene har steget så mye, at de må ha mer penger fra folket for å kunne fullføre prosjektet - forså å putte pristillegget i egen lomme - i god gammel frimurersamarbeidssvindelstil. På grunn av dettebenytter alle i næringslivet, inkludert STATEN AS NORGE seg av krusedullsignaturer for å kunnefraskriver ansvar i og rettslig forfølgelse i SITT EGET RETTSSYSTEM, fordi ingen kontrakt er juridiskbindende.

Det er det bare bindende avtaler (agreements) som er.Articledetail - infowarriorsofnorway.comKontrakt og manglende lesbar underskrift er to sider av samme sak. Det gjøres oppmerksom på atelektroniske "avtaler" IKKE er juridisk bindende. Alle avtaledokumenter som inneholder et menneskesnavn skrevet med blokkbokstaver med personnummer er en sleip måte å stjele penger på = kontrakt= svindel.Landet Norges forvaltning er kuppet av STATEN AS NORGE STATEN AS NORGE ble sakte men stilleutvidet i etterkrigsårene ved at det som tidligere var landet Norges forvaltning ble overført til privatehender ved omgjøring av etater til privateide aksjeselskaper hørende innunder holdingselskapetSTATEN AS NORGEs mange private eiere.

Brønnøysundregisteret ble opprettet som verktøy for å kunne tilstjele seg alt fra det norske folk, ogoverføre folkets eierskap til landets verdiressurser med inntekter fra salg av disse til privateideinternasjonale næringslivsinteresser, til inntekt for dem. Til og med eiendommen huset ditt står påhar et gårds og bruksnummer. Bruksnummeret gjør deg kun til bruker av eiendommen og ikke eier.Du eier huset du bor i om du er gjeldfri, men ikke tomten. Tomten tilhører det britiske kongehus vedDronning Elisabeth II Regina.STATEN AS NORGE er ikke det samme som landet Norge. STATEN AS NORGE er en privateidKORPORASJON. Landet Norge er det norske folks land.

Forskjellen mellom en stat og et landI korte trekk er en stat en privateid fascistisk okkupasjonsmakt i form av en korporasjon opprettet forå stjele alt fra et lands befolkning ved hjelp av den politiske plyndringsmodellen parlamentarisme,bedre kjent, gjennom vår iherdige indoktrinering over flere generasjoner, som (falsk) "demokrati" -med politiske partier og politikere som er agenter for dette plyndringsverktøyet - hvis jobb er å latesom om de jobber for folket mens de sviker alle og plyndrer oss blakke. Fellesnevneren er medlem ien eller annen frimurerlosje.Losjenes rolle - motarbeidelse av samfunnetArticledetail - infowarriorsofnorway.comLosjene i Norge fostrer agenter for okkupasjonsmakten STATEN AS NORGE.

Frimurere og dereslosjebrødre og -søstre i Rotary, Lions, Odd Fellows, jesuittene, Knights of Malta og Mormonerkirkenmed flere er alle med på å utplyndringen av det norske folk og landet Norge til fordel for seg.Losjemedlemskap er landsforræderi, derfor må alle former for frimureri forbys i et folkestyrt Norge!Frimurere i de høyere gradene anser resten av befolkningen som fritt vilt for deresplyndringsprosjekter mens de hemmeligholder deres lysskye aktiviteter og forbrytelser mot folketunder en fasade av "anstendighet."Articledetail - infowarriorsofnorway.comI dag har frimureriet infiltrerende agenter overalt i det norske samfunn for å koordinere utplyndringenog overgrep mot folket inkludert på tvers av instanser og privateide selskap. Det tas IKKE hensyn tiltaushetsplikt eller personvern fordi Datatilsynet, på samme måte som Stortinget og Statsministerens Kontor, regjeringen og Domstolene med fler er privateide aksjeselskap som er frimurerstyrte.

Det er frimureriet som er den samlende møteplass for politikere, næringsliv, mediefolk, representanter forpolitiet og domstolen med flere. Det er dette utidige samarbeidet i losjene som gjør at den vanligemann i gata alltid vil bli taperen mot en overmakt som sitter med både bukta og begge ender i alleanliggende som styrer og kontrollerer landet vårt på vår bekostning. Det norske folk har ingenmulighet til å forsvare deg mot denne samarbeidende mafiaen så lenge vi er statsborgere i deressystem. Frasi deg statsborgerskapet og gjør som nevnt over, så er du fri av dem. Da eier dueiendommen din, selv om DE hevder noe annet. Bevisbyrden ligger på dem. Det hjelper ikke ateiendommen din er registrert i Crown of London fordi eiendommen din er stjålet, og DET VET DE.

Alt denne internasjonale forbrytermafiaen har av lovverk, regler og politiske forordninger og kontroller kun gyldig så lenge VI godtar det. Hele system er et falsum.Det ugyldige lovverket, maritim lov, og konsekvensene for degSTATEN AS NORGE følger INTET annet lovverk enn sjørøverloven maritim lov. STATEN AS NORGEved avdelingen AS STORTINGET, er et eget privateid selskap som endrer lovverket i Norge til enhvertid etter hva som passer deres arbeidsgivere i Bilderberggruppen best i deres krig MOT folket. Foreksempel: endre lover så folket ikke får innsyn i politikernes møtekalendere og beslutninger; tillatepolitikere å lyve, stjele barn og tillate privateide statlige underselskaper som NVE og Statens Strålevern å lyve til folket om at livsfarlige smartmålere IKKE er livstruende, og at "norskemyndigheter" har bestemt at alle boliger og husholdninger i Norge skal ha smartmålere selv om detteer en ren løgn.

Alt handler bare om penger og selskapene som samarbeider med politikerne gjør altde kan for å få sin vilje – ved å lyve og bedra deres inntektskilde = folket.Norge har ingen konstitusjonstro (Grunnlovstro) dommereNorge har INGEN konstitusjonstro dommere fordi den norske stat bruker maritim lov. Det er derforingen jurist, advokat eller dommer i Norge har gyldige embetspapirer. De kan derfor ikke dømmeborgere av landet Norge, kun norske statsborgere. Så hvis du vil redde livet ditt ut av denneinternasjonale forbryterbandens klør, må du frasi deg ditt norske statsborgerskap som DE harpåtvunget deg ved fødselen uten å spørre om det er greit for deg først, hvilket i seg selv er et svik motden norske Grunnlov, som til syvende og sist kan føre til galgen for dem som står bak dettestatskuppet av Norges politiske makt med tilhørende domstoler.

Et gyldig embetspapir må være korrekt formulert i henhold til norsk Grunnlovs tilhørende lovverk ogvære bevitnet av en rettsfullmektig som har sverget troskap til den norske Grunnlov – noe som ikkegår an lenger nå som Grunnloven er parkert, mens den ulovlige maritime rett råder i norske rettssaler.Dette er landssvik på øverste hylle. Husk at definisjonen for landssvik er å svikte og bedra og svindleog undertrykke egen befolkning til fordel for andre. I dette tilfellet til fordel for deressamarbeidspartnere innad i Bilderberggruppen. Les eller se videoer på internett som forklarer hvemog hva Bilderberggruppen er – så forstår dere hvorfor dette samarbeidet er et svik mot det norskefolk.Articledetail - infowarriorsofnorway.comDet er derfor dommerne og advokatene i Norge IKKE jobber for eget folk.

Når dommere og advokaterjobber etter Grunnloven må de følge det lovverk som hører innunder norsk Grunnlov. Når de derimotbruker det maritime lovverk jobber de som egne aksjeselskaper til inntekt for seg selv somrepresentanter for norske og internasjonale næringslivsinteresser i Norge til fordel for dem – på liklinje med Stortingsrepresentantene som også representere sitt aksjeselskap = AS STORTINGET ellerAS REGJERINGEN eller AS STATSMINISTERENS KONTOR osv.

Sjekk Brønnøysundregisteret så får dusjokk!Dagens politiske styringsmodell, parlamentarisme, er med andre ord et ugyldig politiskstyringssystem i landet Norge. Parlamentarisme er innført for å kunne opprette en stat i landet somokkuperer vår forvaltning og rettssystem, slik at vi mister våre rettigheter, og gjør at de som arbeiderfor de politiske partiene som fronter parlamentarismens maritime lovverk og styringsmodell, kangjøre mot oss som de vil med deres ulovlige lovverk fordi folket tror at deres lovverk er identisk meddet norske folks lovverk fordi politikerne aldri har fortalt eller informert eget folk at det norske skutaseiler under maritim lov.

Grunnloven slår fast at det er FOLKET som skal velge sine representanter til Stortinget = håndplukkekandidatnavn fra sin fylkesregion til å representere deres fylke, og dem, på stemmesedlene under allevalg i Norge. Men det fungerer ikke slik i dag, fordi partiene har kuppet valgordningen slik at DE alltidsetter sine PRIVATEIDE politiske partiers representanters navn på deres partiers stemmesedler, slikat de alltid får DERES kandidater inn i Stortinget - til fordel for DEM - hvilket er 100% Grunnlovsstridigog fullstendig ugyldig. Men fordi ingen protesterer av uvitenhet, slipper landssvikerne unna meddenne gigantiske forbrytelsen mot det norske folk.

Både AS STORTINGET og AS DOMSTOLENE I NORGE hører innunder holdingselskapet STATEN ASNORGE, registrert som privateid selskap i Washington DC.Alle domsavsigelser (kjennelser) i en norsk rettssal som ikke følger den norske Grunnlov medtilhørende lovverk som beskytter norske borgere i landet Norge er ugyldige. Dette skyldes at maritimlov som praktiseres i norske rettssaler i dag er et privatutviklet lovverk til fordel for internasjonalenæringslivsinteresser for å sikre dem eierskap til landenes verdiressursers inntekter – slikvirkeligheten er i Norge i dag – hvilket er et tyveri av det norske folks verdier, og derfor ville blittstrengt dømt som svik mot eget folk i en riksrett i Norge under Grunnloven.

Dette er så alvorlig at våreneste mulighet til å bli kvitt det politiske tyranniet, okkupasjonsmakten STATEN AS NORGE og denspolitiske utøvere med fredelige midler, er å slutte å stemme på partiene og deres representanter, ogisteden samle oss om innføring av ekte folkestyre med oss selv som landets øverste lovgivende ogutøvende myndighet.Den privateide statens krigføring mot det norske folkArticledetail - infowarriorsofnorway.comVi vil igjen understreke at STATEN AS NORGES domstolers domsavgjørelser ikke gjelder levendemennesker i landet Norge, kun PERSONER definert som statsborgere av systemet. Alle "personer" i Norge er påtvunget et femsifret personnummer i tillegg til sitt fødselsnummer.

Dette personnummeret gir enhver regjering som utøver maritimt lovverk i et land under dekke av å være enstat, en falsk egengitt myndighet til å gjøre mot landets borgere som DE til enhver tid finner for godt itjeneste for sine internasjonale eiere og samarbeidspartnere i Bilderberggruppen. I tillegg tilpersonnummeret skrives alle statsborgeres navn med blokkbokstaver på alle offentlige dokumenterog bevis som pass, førerkort, bankkort med mer for å kunne bruke hver enkelt statsborgers andel avlandets verdiressursers inntekter slik de ønsker til fordel for deres samarbeidspartnere og dem selvsom styrer Norge via en haug med privateide aksjeselskaper som nevnt over: STATEN AS NORGE, ASSTATSMINISTERENS KONTOR, AS REGJERINGEN, AS STORTINGET, AS DOMSTOLENE I NORGE, ASPOLITI OG LENNSMANSKONTORER med mer.

Disse aksjeselskapene er opprettet til inntekt for DEMSELV PERSONLIG. Er du høyt opp i frimureriet i politikk og juss med mer kan du trygt opprette ditteget aksjeselskap i ditt eget navn og suge bøtepenger og andre penger ut av norske borgereslommebøker og slipper unna med det uten noen som helst form for represalier eller straff – for hvemskal straffe dem som styrer domstolene og begår disse forbrytelsene mot oss med DERES lover ihånd? Sørg derfor for at du alltid omtaler deg selv som et levende menneske og borger av landet Norge, forda gjelder ikke deres maritime lovverk, under forutsetning at du på forhånd har frasagt deg dittnorske statsborgerskap og tatt tilbake ditt norske borgerskap i landet Norge.

Du som jobber i staten blir kanskje rystet over disse fakta fordi du tror at du tjener folket. Men vit atalle i ledelsen er klar over dette, og tjener sitt stjålne levebrød ved å holde sannheten skjult for oss.Det er derfor du, om du for eksempel er en ærlig fagkyndig ansatt i AS BARNEVERNET, ikke vil fåstøtte eller medhold fra ledelsen om du nekter å begå kriminelle handlinger som for eksempel åstjele barn på bakgrunn av selvskrevne bekymringsmeldinger med deres "lov i hånd". I så fall risikererå miste jobben. Vi kjenner noen som har mistet jobben som følge av å advare foreldre i barnehagermot den barnevernspraksis som offentlige eller private barnehager i frimureres eie.

Som nevnt, er AS POLITIET, AS BARNEVERNET og AS DOMSTOLENE I NORGE samarbeider tett medå stjele uskyldige familiers barn. Det er mange årsaker til at barn blir fratatt sine foreldre, i blant er detfordi det er helt nødvendig som følge av barnemishandling, men i de aller fleste tilfeller er sliketyverier av barn rene bestillingsverk til ekstra inntekt for utvalgte familier innenfor "systemet" slik atdisse skal kunne profitere litt ekstra skattefritt gjennom årene.Den skjulte, felles kriminelle hensikten til politiet, advokater og domstoleneFlere og flere er klar over at maritim lov er del av et større bedrag som heter Justinian Deception.

Dette er et enormt tema, men i korte trekk handler dette om at politikere, dommere, jurister ogadvokater, politiet, militærets toppledere og landets mest prominente næringslivstopper med flertjener stort på å lure norske borgere inn i kontrakter istedenfor avtaler slik at de kan tjene penger pådeg personlig. Dette er en  form for Entrapment = bondefangeri, ved at disse bruker vårepersonnumre og våre navn skrevet med blokkbokstaver hvilket er en del av maritim lov utformet forat de som styrer landet skal kunne plyndre oss og undertrykke oss som de vil, uten at vi kan gjøre noemed det.Forstår du nå? Maritim rett gjør deg som statsborger medpersonnummer fullstendig rettsløs.

OBS! Deres undersåttsystem bruker bonderfangerbegrep som person, person-nummer,personalia, rettssubjekt, klient, NAVN I BLOKKBOKSTAVER med mer. Vær klar over atom du trenger juridisk hjelp vil de fleste advokater automatisk forsøke å bondefange deginn i et advokatmester/klientslave forhold hvor advokaten er sjefen og du er enundersått. Slik skal det ikke være, fordi når du søker hjelp fra et advokatkontor, er duadvokatkontorets representanters oppdragsgiver, og dermed den som også stille krav tilfremgangsmåten for hvordan advokatene skal representere deg og dine interesser tilfordel for deg.

Men før du tar kontakt med en advokat, må du skriftlig frasi deg ditt norskestatsborgerskap og personnummer og be om å få utskrevet en fødselsattest, somnevnt over, slik at du har alt på det tørre når du krever å bli stilt for en rett som brukernorsk Grunnlov med tilhørende norsk og internasjonale lovverk, inkludertmenneskerettigheterog Common Law.Det er livsviktig at du endrer din innstilling til advokaten. DU er sjefen og oppdragsgiveruten å være uforskammet, bare saklig. Forsøker advokaten likevel å bruke typiskemaritim lov begrep, som beskrevet over, har de faktisk fanget seg selv til fengselsstraffnår du er et levende menneske med borgersakp i landet Norge.

I dag anvender Norges ugyldige rettssystem kontraktloven som er en del av ponzi scheme maritim lov.Kontrakter er ikke bindende avtaler; "con" betyr svindel.I dag er samfunnet gjennomsyret av kontrakter som tillater begge parter å endre påbetingelsene. For eksempel: tilby å bygge et stort prosjekt for en viss millionsum, for såmidt ut i prosjektet å hevde at kostnadene har steget så mye, at de må ha mer pengerfra folket for å kunne fullføre prosjektet – for så å putte pristillegget i egen lomme - i godgammel frimurersamarbeidssvindelstil. På grunn av dette benytter alle i næringslivet,inkludert STATEN AS NORGE seg av krusedullsignaturer for å kunne fraskriver ansvar iog rettslig forfølgelse i SITT EGET RETTSSYSTEM, fordi ingen kontrakt er juridiskbindende.

Det er det bare bindende avtaler (agreements) som er.Politiet, advokater og dommere/domstolene er parasitter som lever av å lokke deg inn ideres falske systems jurisdiksjon ved, for eksempel stjeling av barn, som fører til at dumå bruke MASSE penger på å tape en sak du aldri kan vinne, fordi barna allerede er"videresolgt" = bestillingsverk. Eller politiet iscenesetter aksjoner hvor du provoseres tilå reagere på måter som de kan "ta" deg på. Kjente metoder er politiets oppfordring tilframvisning av førerkort med såkalte trafikkontroller.Dette har de egentlig ikke lov til, med mindre det foreligger skjellig mistanke til at dukjører i ruspåvirket tilstand eller at kjøretøyet er meldt stjålet. Det de derimot har lov til ågjøre er å be deg blåse for å se om du er ruspåvirket eller ikke.

Hvis prøven er positiv,da har de rett til å be om førerkort, ikke før. Politiet er ikke våre sjefer, de skal være våresamfunnsbeskyttende tjenere som sørger for at folk ikke kjører i fylla eller ruspåvirketeller med stjålet kjøretøy eller kjøretøy som ikke er i forskriftsmessig stand. Årsaken tilat politiet i dag ivrer etter å se ditt førerkort kan være at de er instruert til det eller at dekan bruke førerkortet ditt til å tjene penger på ditt personnummer om du for eksempelnekte å etterkomme en ordre de ikke har lov til å beordre deg til.

Vi kjenner til et eksempel hvor en dame med et barn ble stanset i en såkalttrafikkontroll hvor hun ble bedt om å fremvise førerkort, noe hun ikke ønsket fordi hunikke er nødt til det, med mindre politiet kan bevise at hun har gjort noe galt. Men fordidamen nektet å fremvise førerkort ble politimannen mer og mer amper (maktsyk) ogforlangte at hun skulle komme ut av bilen, noe han heller ikke har rett til å kreve, medmindre han kan bevise at hun har gjort noe galt. Damen spurte hvorfor hun måtte viseførerkort hvorpå den mannlige politimannens kvinnelige partner sa at de er nødt til å avholde slike kontroller for å sjekke om folk er i beruset tilstand.

Politiet, advokater og dommere er SVINDLERE som samarbeider om å felle byttet = deg, og klarer det fint fordi du ikke kjenner reglene i sjørøverspillet. Men herved er spillet avslørt!Advokater, dommere og politiet sverger ed på å holde tett om sannheten om at de er profesjonellesvindlere, og derfor vil ikke en gang kjente advokater som Marius Reikerås innrømme sannheten.Spre kunnskap til alle du kjenner. Svindelen heter Justinian Deception.Folket må innse at politiet, advokater og domstolene er like kriminelle som politikerne. I del 2 avdenne artikkelen skal en rekke dokumenter gjennomgås og forklares hvordan de er ugyldige.

Opprop til innføring av folkestyre En rettsstat er et diktatur hvor de som har stjålet makten i landethar innført et lovverk (EUs diktaturlovverk) som gir dem som politistat rett til å plyndre befolkningenslommebøker, og frata folket dets rettigheter, og stjele landets verdiressurser uten noen som helstform for rettsforfølgelse av dem selv, fordi EU-lovene beskytter dem. EU-lovene er en moderne utvidetversjon av maritimt lovverk - etter rent diktatur.Har vi som borgere av landet Norge et alternativ vi kan samle oss rundt for å ta landet vårt tilbake påvåre hender?

Ja, det har vi: slutt å stemme på de etablerte politiske partiene i Norge. 2) støtt og stem for innføring avfolkestyre. Med folkestyre på plass som landets øverste lovgivende og utøvende myndighet, er det VI,det norske folk, som SAMMEN bestemmer hvordan vi vil ha det i landet vårt, og da er det alltidfolkeflertallsviljen i alle saker som kommer opp til folkeavstemming som avgjør dette, både lokalt derhvor vi bor, og på landsbasis i saker som angår hele befolkningen. For at en sak skal kunnegodkjennes må saksforslaget få minst 55% stemmestøtte.Ved innføring av folkestyre blir landet Norge gjenopprettet med umiddelbar virkning medinternasjonal Common Law og menneskerettigheter gjeldende fra dag 1.

Med disse lovverk somutgangspunkt kan VI lage våre egne lover til fordel for oss som beskytter oss og vårt landsverdiressurser til havs og på land på alle mulige måter og ivaretar alle våre rettigheter på alle muligemåter, samt gi alle norske borgere uansett alder likt eierskap til landets verdiressurser og lik andel avinntektene fra salg av disse.STATEN AS NORGE er ikke landet NorgeDet finnes en folkestyremodell som baserer seg på en forvaltningsmodell som er drevet av landetsfremste ekspertise på alle samfunnsviktige og nødvendige områder UTEN makt og myndighet. Denneforvaltningens ledelse med stab bli automatisk pålagt å planlegge, bygge og levere alle valggodkjenteprosjekter enten disse er av lokal art, regionbasert eller på landsbasis.

Og som nevnt holder det at befolkningen i de områdene sakene gjelder for får 55% tilslutning for å få deres prosjekter ogtjenester levert etter behov.Her er det ingen politikere, politiske partier eller frimurerlosjer tillatt om folket foreslår disse forbudt ilandet Norge og får minst 55% tilslutning for å sette endelig punktum på dette samfunnsonde.Det er veldig mange gode grunner til å velge denne styringsmodell av eget land. Da er VI herrer i egethus. Da kan EU og FN og resten av Bilderberggruppens diktatoriske organisasjoner holde seg unna.Da kan vi faktisk skape et tett opptil paradisisk samfunn i Norge. Det er bare fantasien sombegrenser, og grunnen til at vi kan gjøre dette, er fordi vi kan ha to økonomier i landet vårt:En internøkonomi som kan være så stor som vi ønsker uten noe som helst annen verdidekning ennhvor høyt vi verdsetter oss selv som enkeltmennesker totalt.

Den andre økonomien vil være basert på ekte verdier som for eksempel olje, gass, gull, sølv, Thorium,drikkevann, strøm og alt vi selv skaper og produserer med våre egne ideer og hender. Vi vil måttearbeide målrettet mot å gjøre oss selv så selvforsynt uavhengige av andre land som mulig, samtidigsom vi kun importerer det vi strengt tatt er nødt til fra utlandet. Alt vi handler fra utlandet vil bli betaltmed inntekter vi har fått fra disse landene når de har kjøpt olje og gass og så videre fra oss.Så lenge vi betaler dem med deres egne penger, spiller det ingen rolle for dem hvordan vi driverNorge økonomisk som beskrevet over. Det avgjør vi selv.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites.

Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU