6 min read

Trontaledebatt av Steinar Bastesen (Kp) -Oct 6, 2003

Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap

Av: Steinar Bastesen
Hentet fra månedsavisen Nation & Kultur.
Trontaledebatten 2003

President
I dagens verden er nasjonalstaten under press. Den
internasjonale storkapitalen arbeider systematisk for at
nasjonalstatene skal fraskrive seg muligheten til å styre
samfunnsutviklingen. Særlig presses nasjonalstatene til å gi fra
seg retten til kontroll over egne naturressurser, nøkkelbedrifter
og befolkningsutvikling.


Som et sentrumsparti med konservativt verdisyn vil Kystpartiet
forsvare nasjonalstaten. Uten nasjonalstaten vil det bli umulig å
sikre en god fremtid for den enkelte familie og det enkelte
lokalsamfunn. Vi mener at et likeverdig samarbeid mellom
selvstendige nasjonalstater er en forutsetning for et reelt
folkestyre både på internasjonalt og lokalt nivå.
På globalt plan er det mange aktører som bidrar til å styrke den
internasjonale storkapitalens makt.

Verdens Handelsorganisasjon er organisert på en slik måte at den
fungerer som en pådriver for nedbygging av nasjonalstaten.
Men i denne debatten vil jeg sette fokus på en annen global
aktør som opererer mer i det stille. Jeg snakker her om de
såkalte Bilderbergerne. Her møtes ledere fra mange nasjoner på
lukkede møter for å diskutere den internasjonale situasjonen. Vi
i Kystpartiet mener at det norske folk har krav på å få vite hva
som foregår på disse møtene. Jeg vil derfor utfordre de norske
politikere som har deltatt på slike møter til å opplyse om hva
som er den egentlige agenda for Bilderbergerne. Er det
nedbygging av nasjonalstatene?


Den fremste trusselen mot nasjonalstatene i Europa er EU.
Stadig flere europeiske land underlegger seg EU-regimet som
arbeider for fri flyt av varer, kapital, tjenester og personer over
landegrensene. Forslaget til en grunnlov for EU bekrefter at
unionen gradvis omgjøres til en føderasjon, der medlemslandenes folkevalgte organer settes på sidelinjen. Gjennom EØS og Schengen er Norge knyttet så tett til EU- systemet at våre egne styringsmuligheter er sterkt redusert. Gjennom EØS er vi påtvunget en rekke direktiver som har store skadevirkninger. De mest aktuelle eksemplene på dette er påbudet om å avvikle differensieringen av arbeidsgiver avgiften.


For å sikre norsk selvstendighet vil Kystpartiet ha en vanlig
handelsavtale med EU, uten noe element av overnasjonalitet.
Gjennom Schengen har vi forbud mot å gjennomføre
personkontroll på grensen mellom Norge og EU. Denne
bestemmelsen har resultert i at innvandringen til Norge er
kommet helt ut av kontroll. Norske politikere har fraskrevet seg
muligheten til å demme opp for grensekryssene kriminalitet,
terrorisme og illegal innvandring. De har også fraskrevet seg en
viktig mulighet til å styre befolkningsutviklingen i Norge. Vi er
et rikt land med en liten befolkning. Vi er svært sårbare overfor
de store folkeforflytninger som skjer i våre dager.

Jeg vil derfor utfordre FrP til å forklare hvorfor partiet stemte imot mitt
forslag på Stortinget om norsk grensekontroll mot Schengen.
Norskehavet har i mange år vært rammet av de radioaktive
utslippene fra Sellafield i England. Det har kommet signaler om
at enkelte av anleggene i Sellafield skal nedlegges i løpet av en
tiårsperiode og at utslippene av Technesium 99 skal stoppes.
Men norske myndigheter må ikke slå seg til ro med dette. Vi må
opprettholde presset mot Storbritannia helt til vi ser konkrete
resultater. Dette er livsviktig for miljøet i hele Nordatlanteren.

Vi er en stormakt på havet og råder over et område 7 ganger så
stort som vårt eget landareale. Vi trenger derfor flere
redningshelikopter. EH 101- helikopteret er en selvfølge.
Norskekysten vil i stigende grad bli berørt av internasjonal
oljefrakt. Dette utgjør en stor trussel mot fiskerinæringen.
Kystpartiet mener at oljetankerne må dirigeres mye lengre fra
land enn det myndighetene legger opp til. Seilingsleder
innenfor 12 mils sonen med vikeplikt for fiskefartøyer er helt
uakseptabelt! Kystvakten og oljevernberedskapen må styrkes.

For Kystpartiet er det avgjørende at utbyttet fra de maritime
næringer kommer kystbefolkningen til gode. Vi kan ikke
akseptere at den norske maritime flåten bemannes med billig
utenlandsk arbeidskraft. Vi kan heller ikke akseptere at verdien
av fiskekvotene brukes til å berike aksjonærene fremfor å skape
arbeidsplasser lokalt. Trålernes leveringsplikt til lokale
fiskemottak må innskjerpes. Vi trenger voksne, erfarne folk til å
rekruttere og utdanne lokal arbeidskraft, ikke minst norsk
ungdom, til de maritime næringer.

Kystpartiet ser derfor med stor uro på forslagene om å skjære ned offentlige tilskudd til Fiskerinæringens kompetansestyre. Nettolønnsordningen er en
avgjørende rammebetingelse for den maritime næring.
Kystpartiet ønsker en mer rettferdig pensjonsordning for fiskere
og sjøfolk, der man får utbetalt sin pensjon fra den institusjon
man har betalt sine pensjonspenger inn til.

Naturressursene må forvaltes på en bærekraftig måte.
Kystpartiet har fått økende støtte i sin kamp for beskatning av
sel og hval. Og vi opplever at andre partier i stigende grad ser
nødvendigheten av å beskatte kongekrabben, slik at denne
fremmede dyrearten ikke skal skape ubalanse i havets økologi.
Vi stiller oss også sterkt kritisk til utsetting av ulv i Norge.
Jamfør TV 2 programmet om denne saken.

Nasjonalt eierskap er viktig for at naturressursene skal komme
den norske befolkning til gode. Til tross for dette vedtar det
norske storting stadig nye lover som muliggjør salg av bedrifter
og ressurser til utlandet. Mineralloven, vannressursloven,
energiloven, havbeiteloven og oppdrettsloven er gode
eksempler. Privatisering av statseiendommer åpner også for
salg til utlandet. En av Kystpartiets hovedoppgaver er å stoppe
denne utviklingen.

I dagens situasjon med lavkonjunktur og høy arbeidsledighet
burde en kunne bruke en større del av Statens Petroleumsfond i
Norge. Gjennom tilstrekkelige bevilgninger til kommunene vil
disse bli i stand til å løse sine oppgaver og etter hvert utvikle
mer selvbærende lokalsamfunn. Og gjennom skattelettelser for
nødvendighetsgoder som bolig, mat og arbeid vil den enkelte
familie bli bedre i stand til å klare seg selv.

Kystpartiet vil styrke hjem og familie ved å avvikle både
fordels-, formues- og eiendomsskatt på bolig. I tillegg vil vi
avvikle arveavgiften som rammer mange familier og
småbedrifter hardt. Vi mener også at dokumentavgiften ved
kjøp av bolig er altfor høy. Kystpartiet setter pris på at
Regjeringen har lovet å avvikle fordelsskatten i inneværende
stortingsperiode, men hittil har det skjedd fint lite. FrP har hatt
mange sjanser til å presse regjeringen på dette punkt, men har
til nå ikke benyttet den. Ranveig Frøiland har nylig sagt at Ap
også vil avvikle fordelsskatten. Jeg vil herved utfordre Jens
Stoltenberg til å bekrefte at dette er tilfelle. Jeg tror det ikke før
jeg får se det!

Det norske politiske landskapet er i endring. KrF og Venstre har
ofret sentrumssamarbeidet til fordel for regjeringssamarbeid
med Høyre. Og Sp satser i stadig større grad på
regjeringssamarbeid med Ap. I denne situasjonen er det et
økende behov for et parti som vil kjempe for at
sentrumsalternativet på nytt skal bli en selvstendig kraft i norsk
politikk. Kystpartiet vil være en pådriver i denne
sammenhengen.

Enkelte hevder at sentrum ikke er noe selvstendig politisk
alternativ og at velgerne bare burde ha valget mellom
venstresiden og høyresiden. Men faktum er at et konservativt
sentrumsparti som Kystpartiet skiller seg klart både fra
venstresidens sosialisme og høyresidens liberalisme. Vi vil
beskytte den lille mann og kvinne mot overgrep både fra
offentlige og private maktkonsentrasjoner. Vi vil sikre
bosettingen i distriktene, samtidig som vi vil lette presset mot
byene. Land og by, sammen på ny.

Og hvem skal kunne flagge EU-saken uten å inngå håpløse kompromisser med ja-partiene Ap og Høyre? Svaret vet dere alle. Det er Kystpartiet! Kystpartiet blir det partiet som en stemmer på!


Bjørgulf Mortensen, nestleder FME


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites.

Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU