8 min read

Den Ubestridte NEI Dronningen Synnøve F. Taftø

TIL Det Kongelige Politi- og Justisdepartement ved Statsråden

Fra FME : DATO 19 . februar 1999

Vedrørende : " Samvittighetsfange"  SYNNØVE FJELLBAKK TAFTØ.


Kommentarer:

Det er begått en stor urett mot flere borgere av Norge. En av disse borgerne er Synnøve F. Taftø. Arbeiderpartiet har "ikke livets rett" etter hva de har gjort mot
henne. FME ser det som en av sine hovedoppgaver å ta fatt i denne saken. Vår Grunnlovs § 75 pkt i, beskytter mot overgrep på borgere av Norge. D.v.s. §75 / i, tar tak i overgrep gjort mot landets borgere.

Denne instansen er Sivilombudsmannen. Det kan være på sin plass å rette et meget kritisk lys imot nettopp denne instans, da man kan spørre om hvilken rolle denne instansen har hatt i mange saker av dette slag i Norge? Derfor skal Taftø saken "opp på bordet", da selveste Statsminister Bondevik ikke følger de lover og retningslinjer
som han selv har vært med på å fatte, jfr FNs menneskerettighetskonvensjon.
Statsminister Bondevik vet at psykiatrien og politi-etaten blir brukt til "politisk krigføring" i Norge, men hva gjør han med det? Ingen verdens ting, og hva kaller man en spade, herr Bondevik?


Hva er dette for noe simpelt tøv? Dette er ikke til å tro. Var ikke De så imot mobbing i deres nyttårstale? Her kan vi jo lese at De er sjefen for den verste trakassering og
mobbing som foregår i dagens Norge!! Med tanke på at Synnøve Fjellbakk Taftø. 8630 Storforshei, nå må antas å være en ufrivillig samvittighetsfange ved Nordland psykiatriske sykehus, er det oppstått uro blant fiskere, og fritidsfiskere langs kysten.
Dette fordi at Fjellbakk Taftø ikke er glemt, eller - blir glemt for å bli sparket
fra UD, kun for å informere om viktig, men fordekt informasjon om fiskeriene,
under forhandlinger med EU Men ikke minst, for at det var Synnøve Fjellbakk Taftø, som oppnådde forliket i Strasbourg med Regjeringsadvokaten, for fritidsfisker og bussjåføren som ble dømt i Høyesterett.


Uroen øker for hver dag, etter at Kystfolket fikk bevis for at Taftø var
internert. Den eneste juristen, med nok faglig innsikt, - og som ikke lot
seg presse og/ eller kjøpe i kampen om allemannsretten, og fordekte
fiskeforhandlinger med EU, er internert. "Juristen" Peter Ørebech, unngikk internering, med sitt klare dobbeltspill. Forvirring, forbauselse og uro, kan lett utvikle seg til reaksjoner i rettferdig harme. Det er bevis nok, som sammen med foreliggende dokumenter i justisdepartemntet , dokumenterer at leger, tjenestemenn, og en lensmann sitt ulovlige bruk av psykiatrien, og ved bruk av mentale diagnoser. Dette på fritt grunnlag - etter at enkelte individer forsøkte å ta opp lovbrudd, - fra tillitsvalgte og offentlige tjenestemenn.


"OVERSENDELSESSKRIV MED 30 SIDER VEDLEGG, TIL JUSTISKOMITEEN, KONTROLLKOMITEEN I STORTINGET, OG JUSTISDEPARTEMENTET"


Tidligere og nåværende sentrale politikere og tjenestemenn, blir nå dratt inn
den nødvendige prosessen med minst 4 - fire sivile søksmål. Søksmål der
ytterlige irregulære forhold vedrørende maktmisbruk og falske diagnoser mot
sakesløse personer, basert i den pågående maktkampen om eiendomsretten til det Norske folk sitt arvesølv, blir adekket. De enorme økonomiske og fremtidige verdiene av de marine ressurser Norge får tildelt i internasjonale forhandlinger. Synnøve Fjellbakk Taftø, har tilegnet seg en "farlig" innsikt i dette spillet som diplomat, og er en langt "farligere fisk", som det er formålstjenlig å internere, enn både undertegnede og lensmannsførstebetjent, Gjert A. Nærø.


Men det ble mobilisert lensmannsetat og leger til å nøytralisere sistnevnte i
psykratriens navn. I en pågående etterforskning, - og i nevnte sivile
søksmål, kan selv ikke vår nåværende statsminister, Kjell Magne Bondevik
utelukkes som et hovedvitne. Jeg oversender denne telefax med vedlegg,
for at den nåværende ledelse i justisdepartementet kan bli rimelig informert i
den pågående "Taftøsaken". Justisdepartementet kan forhindre at denne saken ikke nødvendigvis må bli en del av prosessen - i de kommende rettsforhandlinger. Til
Justisdepartementet legger jeg ved til opplysning, - som vedlegg nr. 1,
undertegnede sin telefax til Sentralstyret i Norges Fritidsfiskarlag, og styret i
Søre Sunnmøre Fritidsfiskarlag, datert 7. februar 1999. Telefaksen vart
avsendt 2 - to dager før Taftø ble internert, og en ny interesseorganisasjon
står nå på nytt overfor et identisk angrep, som Kystfiskarlaget fikk føle i
1993.


Da var også lensmann Roar Skoglund en sentral medspiller, og lensmannen fikk dessverre dratt daværende justisminister Grete Faremo med inn i maktkampen, på feil grunnlag. Statsråden har nå fått dokumentert at; - underordnede tjenestemenn - i departementets ytre etat har, - i 1993 og i 1998, beviselig benyttet sin stilling

 • i en partisk kamp i mot Kystfolket sine urgamle og lovfestede rettigheter.
  Rettigheter som var urettmessig inndratt av "krefter på Sunnmøre", gjennom
  Fiskeridepartementet, og stadfestet - ved dom i Høyesterett som følge av en
  ikke lovhjemlet forskrift. Tror statsråden at det er bare noen få utvalgte, - som vet - at det var Synnøve Fjellbakk Taftø, av alle - som utviste nok integritet, mot og kløkt, til at regjeringen, - valgte å innrømme at en fritidsfisker var
  straffet ulovlig av Høyesterett? Mange nok vet, at regjeringen unngikk å bli dømt i Strasbourg for skandalen.

 • Med vennlig
  hilsen
  Tore og Velaug Lie

 • Ad.den politiske fangen Synnøve Fjellbakk Taftø
  Statsminister Kjell Magne Bondevik,
  Statsministerens kontor, Akersgt. 42, postboks 8001 Dep,
  0030 Oslo,   (tlf. nr. 22 24 90 90).

 • I går mottok vi et brev datert 8. mars d.å. fra Det Kongelige Justis- og
  Politidepartement med følgende overskrift: "Vedr. innbringelse av politiske
  fanger på politibudsjettet". At vi har hatt og har politiske fanger her i landet,
  ja, det er noe vi har visst meget lenge, men det som er det unike nå, - det er
  at landets Justisdepartement nå faktisk innrømmer det. Synnøve Fjellbakk Taftø er en slik politisk fange! Medio februar d.å. ble hun tvangsinnlagt på Nordland Psykiatriske Sykehus hos fangevoktdirektøren v/NPS, Atle Aas! Dette var hennes 4. tvangsinnleggelse!


Den varte i ca. 14 dager, og i dag er hun ute igjen. Fra sin bakgrunn i
det diplomatiske korps gjennom ca. 15 år, og hvor hun på 90-tallet fikk
avskjed i unåde p.g.a. at hun ytret seg sannferdig om myndighetene og
de politiske myndighetspersonene. De følte seg ille berørt, men hvem
kan disse takke?


Hvorfor hennes 4. tvangsinnleggelse nå? Jo, Synnøve hadde proklamert at
hun ville ytre seg om generelle overgrep i Norge, foretatt med myndighetenes velsignelse! Dette skulle skje i Geneve direkte til Torturkommisjonen og direkte til WHO. Dette tåltes ikke, - og veien til Nordland Psykiatriske var ikke lang, og det var
med bistand fra politiet! Som det psykiatriske offer Arnold Juklerøds nærmeste pårørende, vil jeg nevne ham som kansje den mest kjente politiske fangen i Norge i nyere tid, - kjent ikke bare i Norge, men faktisk i hele verden, (undertegnede har med egne øyne sett brev poststemplet i Sør-Afrika og adressert som sådan, "Til
Juklerud i Norge" og som kom fram til brakka på Gaustad, - Juklerøds bopel
de siste 3,5 år av sitt liv). Juklerøds advokat, advokat Knut Rognlien, skrev i
en pressemelding fra 7. september 1995 bl.a., sitat begynner: "Den person
som protesterte og holdt seg til loven, ble ikke tatt alvorlig, men utdefinert
som psykiatrisk tilfelle.


Dette bestyrker mistanken om at psykiatrien også i Norge er blitt brukt på
politisk grunnlag overfor opposisjonelle og annerledes tenkende", sitat slutt.
Synnøve Fjellbakk Taftø er en ener, ikke korrupt som mange av hennes
motstandere er. Hun er redelig og sannferdig i all sin fremferd. Og med
hennes sannferdige ytringer og hennes intellekt, ble hun "farlig" for
'herrer som ønsket Norge inn i EU og for de som forhandlet fram EØS-
avtalene, - da særlig hva gjaldt fiskerispørsmålene, - som stod hennes
hjerte nærmest!


Pr. idag koker det på kysten blant fiskeribefolkningen over det horrible som
myndighetene i g j e n har gjort mot Synnøve! Og de av myndighetene som
min kone og undertegnede har vært i kontakt med enten pr. brev eller
telefon eller begge deler, så som Helseminister, Justisminister, folk i
Utenriksdepartementet, folk hos Regjeringsadvokaten osv. osv., virker det
som om det er en litt heller nervøs stemning, (våre opplevelser). Inntil jeg
begynte å arbeide med overgrep i psykiatrien, sommeren 1992, hadde jeg
ennå min barnetro i behold:


I vårt land forekommer det ingen kobling mellom politikk, psykiatri og
rettsvesen. Skulle det forekomme enkeltstående overtramp, så har vi da
domstoler som vet å beskytte sine borgere, som lar alle saker bli
"fullkomment opplyst", som det heter. Våre politikere er ikke korrupte. Legger du bevisene på bordet, så tar de straks affære. De dekker ikke over og fortier ikke lovbrudd hos myndigheter og rettsinstanser, men er rettsstatens og demokratiets
fremste beskyttere. -


Ja, vi vil gjerne tro det er slik. Vi vil tro oss beskyttet av rettsstaten og
demokratiet. Og av offentligheten, den frie presse. Dersom noen gidder å
lese, da. Dersom noen våger å trykke. Men vi har lært: Politikere, psykiatere og domstolene forblir i disse spørsmål en uheldig treenighet, en treenighet vi godt kan være foruten når treenigheten blir brukt som vi har sett i Juklerød- og Taftøsaken!
Alle illusjoner mistet jeg relativt fort. Og da Juklerødsaken var oppe i
Stortinget 31. mai 1996 og det skulle stemmes over om det skulle
nedsettes en offentlig granskningskommisjon, stemte bl.a. a l l e
Kr.f'ere nei, (av de som var tilstede - 7 (syv) stk.) og disse var: V.
Svarstad Haugland, A. Næss K. M. Bondevik, M. Aukan, H. Frafjord
Johnson, O. T. Lånke og O. Holten.


Og jeg glemmer ikke den delegasjon som en tidlig vårdag 1995 var nede i
Tyrkia for å besøke den politske samvittighetsfangen Zana. Det var Dem
statsminister, Kirsten Kolle Grøndahl, Anne Enger Lahnstein og Kaci
Kullmann Five. Jeg så fru Five gråte på TV over hva hun hadde fått oppleve med møtet med Zana, men dette var tydeligvis glemt av den samme fru Five
stemte nei sammen med Dem statminister når det gjaldt granskning av
Juklerødsaken.


Om det gjorde inntrykk på fru Five og Dem statsminister da Juklerød
døde 25. januar 1996 etter ca. 25 års tortur på Gaustad, vet jeg ikke.
Jeg regner med at dette gikk smertefritt for dere begge (leses: alle
politikere). Men en ting er sikkert, - psykiaterne tok livet av Juklerød!
Si meg Bondevik! - og vær ærlig nå! Hvorfor skal det være så langt mellom
liv å lære!

Du forkynner det kristne budskap, og skjønn meg rett: Det har jeg
ikke noe imot, tvert om! Men det jeg har noe i mot er at du ikke lever etter
det du forkynner! - hvertfall ikke overfor personer som stiller
ubehagelige spørsmål til myndighetene og som blir diagnostisert for at
de samme personene ikke skal ha således injurierende kraft.
Dette bør du få satt en stopper for! I mai d.å. skal de nye psykiatrilovene
antageligvis vedtas. Jeg er skremt over hva som ligger på bordet som utkast
pr. idag!


Juklerød er død! Synnøve lever - en ressursperson som bør bli tatt på alvor!
Hennes diagnose bør du være mann for å få slettet Bondevik, du har n o k
makt til det! Synnøve kan i mange år ennå yte landet Norge en uvurderlig
arbeidskraft! Jeg avventer svar statsminister!

Ovennevnte opplysninger er dokumenterbare i en eventuell rettssak.
Bondevik får grei beskjed fra Synnøve Leseren oppfordres til å sende en
melding her til Stortinget i Taftøsaken og spørre representanten om dette er i
tråd med nyttårstalen til Statsminister Bondevik mot mobbing? Henvis til
denne siden når du skiver. På forhånd takk!


Grunnlovens §§ 1, 112, 75 og Straffelovens § 83
Folkeaksjonen mot EU-medlemskap.
Siden ble sist oppdatert 08. Febr 2006 13:38:00


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites.

Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU