3 min read

Overkjørt av EU-Igjen skal vi ta inn en ny lov som gir EU direkte makt i Norge

Kopiert fra OLJEKRISA

Av Jan Herdal
Publisert 8. februar 2019

EUs prosedyreforordning er på vei. Regjeringen vil igjen avgi myndighet til EU. Betegnelsen er et gjesp, men som journalist Thomas Vermes i ABCnyheter skriver: Igjen skal regjeringen "med det første ta inn en ny lov som gir EU direkte makt i Norge."

To ganger har det norske folk sagt nei til EU-medlemskap, første gang i 1972, andre gang i 1994.  Begge ganger var det folket mot makteliten. De to store ja-partiene var Ap og Høyre. De mobiliserte hele statsapparatet, de toneangivende kretsene i privat næringsliv, bank, finans og det meste av mediene på sin side. De tapte.

Det endte med at Norge samarbeider med EU gjennom Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, EØS. Til tross for at samarbeidet bare skal være økonomisk, er det blitt svært omfattende. Noen sier at vi vant folkeavstemningene, men har tapt hver eneste dagen utenom. Andre at EØS er EU-medlemskap uten stemmerett.

Et dominerende stortingsflertall har ingen motforestillinger mot EU-integrasjon. Det så vi da Solberg-regjeringen i 2016 med et pennestrøk overførte norsk finanstilsyn til EU. Stortingsbehandlingen var en vits. Utad blir slike saker gjerne framstilt som tekniske detaljer, uten politisk betydning. Talende taushet i alle medier. Folket aner ikke hva som foregår.

Europarettsjurist, professor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen sa imidlertid følgende til ABCnyheter:

- At Stortinget hastebehandler en så stor sak at man for første gang siden 1992 må bruke Grunnlovens § 115 som krever tre fjerdedels flertall, er helt useriøst. Og den kommer til å få presedens for energi, telekom og data. Dette kommer til å få store ringvirkninger.

I fjor kom spørsmålet om tilslutning til EUs energibyrå ACER. Samme hersketeknikk: Sandpåstrøing i Stortinget, mest mulig taushet utad, mediene på laget. Det ble noe mer motstand mot ACER, men den kom for seint og var for uorganisert. Norge er i dag tilsluttet ACER.

- EØS-komiteen vil fatte beslutning om å innlemme det nye regelverket i februar eller mars, med forbehold om Stortingets samtykke. Vi tar sikte på å forelegge saken for Stortinget i vårsesjonen, sier statssekretær Magnus Thue (H) i Nærings- og fiskeridepartementet til ABC Nyheter.

Slik han ordlegger seg, er det helt klart at det bare er snakk om en formalitet. Saken er avgjort.

Formålet med prosedyreforordningen, som ordrett må innføres i norsk lovverk, er å kontrollere og forhindre statsstøtte, som med visse unntak er forbudt i EU - og dermed i Norge som følge av EØS-avtalen, skriver Vermes.

Det vil blant annet innebære noe Grunnloven i prinsippet setter forbud mot - å gi utenlandske organer direkte makt til å foreta undersøkelser og bøtelegge norske virksomheter.

Følg oljekrisa på Facebook


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Har noen lagt merke til hvor stille det er blitt på Stortinget? Ingen argumenterer for/imot EØS/EU eller de mange ´pakkene´ vi er blitt påtvunget. ALLE er enige!!

Grunnen er vel at 85% av de folkevalgte er medlemmer i den ikke- folkevalgte Europabevegelsen som svarer til Brussels. Erna er higen p
å fullt EU medlemskap, så da er det vel ikke rart det går som det går.

Siv fra FRP tviholder seg fast i godstolen som Finansminister og gj
ør ikke NOE som kan forårsake at hun mister den.

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites.

Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU