8 min read

Brutal Warning to America From Egyptian Woman: Wake Up or Be Wiped Out

NORWEGIAN TRANSLATION BELOW


An Egyptian woman under the pen name Magda Borham wrote a letter to Western
countries, warning them of their immediate danger from Islamic invasion via
“immigration.” And she has a brutal message for Americans. Having lived in Egypt for more than 30 years, she states: “Nobody else in the world knows Islam and the mentality of Muslims more than those who have suffered by having Islam as a part of their life. “If you listen to the cries of the Copts of Egypt, the Christians of Syria, Iraq, Sudan, Pakistan and all the other Muslim countries, you will hear the descriptions of the horrors of Islam.


“See and feel the tears of the minorities in every Islamic society. These tears will
tell you the true stories of Islam. Hear the blood of the ex-Muslims pounding. It’s
their blood that is shouting out every single second, asking the rest of the world to
‘Wake up!'” She clarifies what few Americans understand: Islam is not a religion. Islam is a totalitarian political ideology that rejects the basic principles of freedom and liberty protected by the U.S. Constitution. In fact, Islam is the clearest and most
present danger to America’s existence.


She explains the suffering of minorities, including herself as a woman who has lived
through Egypt’s transformation into an Islamic country. She writes: “Like so many others, I have been burned by this transformation. This transformation has seen me witness and experience Islam turn my home country to ruins and its followers are now threatening to bring the same fate to your own country. “Islam is a supremacist, racist political and social ideology wrapped in a thin peel of religious rituals. It seeks domination and supremacy over all other systems and religions. Islam is worse than Nazism and fascism systems combined without any doubt.”


She warns Americans that they will suffer the same fate unless they end the
senseless immigration policies that are enabling Muslims to freely invade with the
intention of destroying America from within. She points to decades of failed liberal
policies that have eroded American values, which she argues Muslims are using
against Americans to their own detriment. Her message is brutal and straight forward: "Muslims use your own democratic laws and values against you, and they do it successfully while you keep sleeping as if as in a deep coma. This is why the leftists are the people who are worthy of the title ‘useful idiots.’ They are in a perpetual state of shame and self-loathing and will be the ?rst victims of Islam once it takes over.


“Muslims use them as a stick to beat you with, but even they will never ever be
accepted as friends to the Muslims after, and they will de?nitely be their ?rst
victims. Leftists, liberals, progressives, Antifa, Code Pink and so on are all
appeasers of Islam. Appeasing evil is cowardice. They are fooled people who feed
crocodiles, hoping they will eat them last. They are the enemy within your
countries.

“Your country is like your house; you expect visitors who come to your house to respect you and respect your rules, not the opposite. Visitors must appreciate your kindness and your generosity for receiving them into your home and not imposing their own rules on you. This is your house, you own it, so you have the obligation to protect it and defend it. “If the visitor doesn’t like your rules, all he has to do is to leave. Nobody obliged him to visit you, and nobody will prevent him from leaving. As he came to your house by his own choice, he can leave your house freely or by force, if required.”

And she notes that Islam is rooted in racism and bigotry. The labels Muslims use
against non-Muslims (Islamaphobic, bigot, racist), she says, are actually a re?ection
of Islamic ideology. Islam is the only religion/ideology that speci?cally orders its followers to kill Jews and Christians, an obvious hate crime.

“One final thing you must be aware of. Muslims are projectors of themselves. They
accuse you of what they truly are. They accuse you of being racist, while they are
themselves racist. Islam is all about racism. They accuse you to be a hater, while
they themselves hate unconditionally. Islam is full of hatred incitement and
violence. They accuse you of being a bigot, while Muslims act supremacism and are
bigotry themselves. “Remember, Muslims love and need to portray themselves always  as ‘victims.’ This is their greatest weapon against you in the west.

Victimhood enables them to act violently and give them the pretext to attack non-Muslims around the world. It fuels them more and more with hate. “This hate generates more violence. Additionally to this victimhood allow them to silence you and stop you from resisting their agenda. This is why the easiest thing for them is to label those who criticize Islam or reveal its reality as ‘racist’ an ‘Islamophobe’ or ‘bigot.'”

Her entire letter can be read at  nocompulsion.com  Her message was originally
written in Arabic, which was translated into English by Mr. John Hayward.
Sadly, however, it seems that the West, and America, has not listened to her
warning and will suffer the same fate she and other minorities have and continue
to endure throughout the Islamic world


NORSK OVERSETTELSE:

En Egyptisk kvinne under pennavnet Magda Borham skrev et brev til vestlige land, og advarte dem om deres umiddelbare fare fra Islamsk invasjon via "innvandring." Og hun har en brutal melding for Amerikanere. Etter å ha bodd i Egypt i mer enn 30 år, sier hun: "Ingen andre i verden kjenner Islam og Muslimers mentalitet mer enn de som har lidd av å ha Islam som en del av livet. "Hvis du lytter til Egyptens Kopter, de Kristne i Syria, Irak, Sudan, Pakistan og alle de andre Muslimske landene, vil du høre beskrivelsene av Islams grusomheter.


"Se og føl tårene til minoritetene i hvert Islamsk samfunn. Disse tårene forteller deg de sanne historiene om Islam. Hør blodet fra de tidligere Muslimene som nå skjuler seg. Det er blodet som roper ut hver eneste sekund, spør resten av verden for å "våkne opp!" "Hun klargjør hvilke få Amerikanere som forstår: Islam er ikke en religion. Islam er en totalitær politisk ideologi som avviser de grunnleggende prinsippene om frihet og frihet som er beskyttet av amerikansk forfatning. Faktisk er islam den klareste og mest fremtredende fare for Amerikas eksistens.

Hun forklarer minoriteters lidelser, inkludert seg selv som en kvinne som har levd gjennom Egyptens forvandling til et Islamsk land. Hun skriver: "Som så mange andre, har jeg blitt brent av denne transformasjonen. Denne transformasjonen har vist meg vitne og opplever Islam gjør hjemlandet til ruiner, og dets tilhenger truer nå med å bringe samme skjebne til ditt eget land. "Islam er en supremasistisk, rasistisk politisk og sosial ideologi innpakket i en tynn skille av religiøse ritualer. Den søker dominans og overlegenhet over alle andre systemer og religioner. Islam er verre enn nazisme og fascismesystemer kombinert uten tvil. "


Hun advarer Amerikanerne om at de vil lide den samme skjebnen, med mindre de slutter en tøyleseløs innvandringspolitikk som gjør det mulig for Muslimer å invadere med tanke på å ødelegge Amerika fra innsiden. Hun peker på tiår med mislykkede liberale politikk som har utelukket Amerikanske verdier, som hun argumenterer for at Muslimer bruker de fleste Amerikanere til egen skade. Hennes budskap er brutalt og rett frem: "Muslimer bruker dine egne demokratiske lover og verdier mot deg, og de gjør det vellykket mens du sover, som om du er i en dyp koma. Det er derfor venstreorienterte er de som er verdige til Tittel "nyttige idioter." De er i en evig tilstand av skam og selvtillit, og vil være de første ofrene for Islam når det tar over.


"Muslimer bruker dem som en pinne til å slå deg med, men selv de vil aldri bli akseptert som venner til Muslimene etterpå, og de vil være deres neste. Leftists, liberals, progressives, Antifa, Code Pink og så videre er Allah-tilfredsstillere av Islam. Tiltalende onde er feighet. De lurer folk som føder krokodiller, som håper de vil spise dem sist. De er fienden i ditt land. "Og hun merker at Islam er forankret i rasisme og bigotry. Merkene Muslimer bruker ikke-muslimer (islamfobisk, bigot, rasistisk), sier hun, er egentlig en re-erection of Islamsk ideologi. Islam er den eneste religionen / ideologien som spesielt pålegger sine tilhengere å drepe Jøder og Kristne, en åpenbar hatekriminalitet.

"Ditt land er som ditt hus; du forventer at besøkende som kommer til huset ditt for å respektere deg og respektere dine regler, ikke motsatt. Besøkende må sette pris på din vennlighet og din generøsitet for å motta dem inn i hjemmet ditt og ikke pålegge sine egne regler på deg. Dette er ditt hus, du eier det, så du har plikt til å beskytte den og forsvare den. "Hvis den besøkende ikke liker reglene dine, er alt han trenger å gjøre, å forlate. Ingen forpliktte ham til å besøke deg, og ingen vil forhindre at han forlater. Da han kom til huset ditt etter eget valg, kan han forlate huset fritt eller med våpen, om nødvendig. "

"En siste ting du må være oppmerksom på. Muslimer er projektorer av seg selv. De beretter deg om hva de virkelig er. De anklager deg for å være rasistisk, mens de selv er rasistiske. Islam handler om rasisme. De beskylder deg for å være en hater, som de selv hater ubetinget. Islam er full av hat incitement and violence. De beskylder deg for å være en bigot, mens Muslimer opptrer supremacism og er selvtillit. "Husk at Muslimer elsker og trenger å portrette seg selv alltid som" ofre. "Dette er deres største våpen mot deg i vest.


Ofre gjør det mulig for dem å handle voldsomt og gi dem påskud til å angripe ikke-Muslimer rundt om i verden. Det brenner dem mer og mer med hat. "Denne hatet genererer mer vold. I tillegg til dette offeret tillater de å stille deg og stoppe deg fra å motstå deres agenda. Det er derfor det enkleste for dem er å merke de som kritiserer Islam eller avsløre sin virkelighet som "rasistisk" en "islamophobe" eller "bigot". "

Hennes hele brev kan leses på nocompulsion.com Hennes melding ble opprinnelig skrevet på Arabisk, som ble oversatt til Engelsk av Mr. John Hayward.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites.

Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU