6 min read

Hvorfor underskrev Erna FN´s Migrasjonspakt?/amp

Erna Solberg har lagt Norge tett opp til Angela Merkels og EUs linje: Det er en pro-innvandring, pro-islamsk, dialog-orientert, grønt-skifte-linje som er grunnleggende antinasjonal. De snakker om farene for nasjonalisme og er dermed motstandere av Trump. Hverken Merkel eller Erna ville våge å si at de er mot nasjonen Norge eller Tyskland. Men er forskjellene så store? Er ikke det konsekvensen av det de sier?  De vil ha oss til å omfavne transnasjonale fellesskap. Finnes det noen eksempler på dette, unntatt imperier?

Regjeringen bedyrer at Marrakesh-avtalen er uforpliktende, men synes den er viktig nok til å trumfe den igjennom på Fremskrittspartiets bekostning.

Norge slutter seg til FNs migrasjonsplattform

Hvorfor er det maktpåliggende å undertegne en avtale som synes å legge til rette for mer migrasjon, ikke mindre?

Regjeringen kjører frem at det er for å bringe migrasjonen under kontroll og få til returavtaler.

– Migrasjon er en stor utfordring for verdens land, derfor trenger vi et felles utgangspunkt for det politiske arbeidet for å håndtere migrasjon bedre. Det er enighet om at strømmen av irregulære migranter må bringes under kontroll, sier statsminister Erna Solberg.

Men det fremgår av avtalen at landene i sør ikke har forpliktet seg på returavtaler, det er bare et vagt løfte. Derimot er det igjen Vesten som forplikter seg til å behandle migranter like godt som flyktninger.

Den danske journalisten Anna Libak, kandidat for Venstre, synes det er merkelig:

“Siden flygtningekrisen i 2015 har regeringer over hele EU utrætteligt gentaget, at det gælder om at få skilt flygtninge fra migranter. De første behøver vores beskyttelse og kan blive – i hvert fald til faren driver over. De øvrige har ingen ret til at være her.

Men det bliver sværere at argumentere for, hvis landene skriver under på FNs nye migrationspagt ‘Global compact for safe, orderly and regular migration’ ved en stor ceremoni 10-11. december i Marokko.


For pagten hviler på den præmis, at migration er positiv og skal fremmes. Mere af den, tak! (…)

Allerede i præamblen slås det således fast, at formålet med pagten er at sikre, at migranter fremover ikke skal stilles ringere end flygtninge. For i dag er det kun flygtninge, der er beskyttet af de internationale konventioner, mens migranters retsstilling er langt mere usikker. Det skal pagten lave om på.

Spørgsmålet er så, hvad der egentlig menes med migranter. Og der menes efter alt at dømme alle migranter fra hele verden, der ikke har haft held til at blive anerkendt som flygtninge. Anderledes kan man dårligt forstå ordene om, at staterne forpligter sig til at yde den fornødne støtte til enhver, uanset migrationsstatus, der bliver udsat ‘for nogen form for diskrimination’ eller udnyttelse eller misbrug, herunder f.eks. ‘migranter, der er blevet udnyttet og misbrugt af menneskesmuglere.’

… en tid, hvor hele det politiske landskab i Vesten er i opbrud, ikke mindst som følge af modstanden mod yderligere indvandring, er det faktisk ret frisk at udfærdige en pagt, der anpriser den.”

Regjeringen later som om den undertegner en avtale om regulering av migrasjon for å ta luven fra høyrepopulister. Det er trykket sørfra som har flyttet velgerne til høyre. Hvis nå bare FN-avtalen blir fulgt opp, vil det bli ordnede forhold!

Det er 258 millioner internasjonale migranter i verden. Dårlig regulert migrasjon skaper betydelige utfordringer. Økende irregulære migrasjonsstrømmer, for eksempel gjennom ulovlige grensepasseringer og personer som mangler dokumentasjon, preger den politiske dagsorden i mange deler av verden. Med befolkningsøkning, klimaendringer, krig og konflikt trenger verdenssamfunnet generelle kjøreregler for mottager-, transitt- og opprinnelsesland.

Generelle kjøreregler for hvem? I sommer snakket EU om «ilandstigningsplattformer» for migranter i land som Egypt eller Tunisia. Pressen tok ideene alvorlig, til tross for at landene ikke viste noen vilje til å være med på notene.

Pressemeldingen oser av den double-talk som utenriksministeren er blitt ekspert på. Plutselig går man over til å snakke om lovlige og ulovlige «innvandrere», ikke migranter og flyktninger. Er det fordi de to sistnevnte er presise begreper, mens «innvandrer» er generelt?

– Regjeringen har hatt klare budskap i forhandlingene i FN om plattformen. Vi har vært opptatt av å få til ordninger for retur, at vi fortsatt kan skille mellom lovlige og ulovlige innvandrere. Plattformen er ikke juridisk bindende, og det er fortsatt nasjonale myndigheter som har kontroll over egen innvandringspolitikk, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Det fremgår tydelig av meldingen at regjeringen ikke har fått gjennomslag for ønsket om returavtaler. Likevel vil man forplikte seg til å la migranter falle inn under menneskerettighetene. Erna Solberg vet utmerket godt at det står en horde av NGO-er klar til å kjempe for deres rettigheter allerede mens de befinner seg underveis.

Hvor løgnaktig er det mulig å opptre overfor et folk som ikke orker å ta inn over seg at regjeringen ikke er deres tillit verdig?

Et tettere samarbeid med opprinnelseslandene vil gjøre vårt arbeid med å returnere dem som har fått avslag enklere, sier Solberg.

Dette er solbergsk for nada, ingenting.

Erklæringen er et eksempel på at på innvandringens område kan politikerne tillate seg å si hva som helst.

Trine Skei Grande:

For Norge er det helt naturlig å være med på dette internasjonale samarbeidet, både for å ta vår del av et globalt ansvar, og for å opprettholde kontroll over våre egne grenser, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Skei Grande konkurrerer med Erna om å være Merkel i nord. Norge har ikke kontroll over sine egne grenser, men det går an å si det likevel når behovet dukker opp.

De som sa at regjeringen kom til å dreie mot høyre når KrF gikk inn, tok skammelig feil. Den ble selvfølgelig mer sentrumsorientert. Den gikk mot venstre, med andre ord.

Erna visste godt hva hun gjorde da hun fikk lokket KrF over til sin side. Hun kan utmanøvrere både venstresiden og det som er igjen av FrP i FrP.

Det er kløktig, men kynisk.

At Erna ofrer norske interesser, sier noe om hvor hennes lojalitet ligger: i et globalisert system hvor den innfødte befolkning spiller en sekundær rolle.

Fri flyt av mennesker skal omfatte Nord-Afrika og Midtøsten.

Den anerkjente islam-Midtøsten-forskeren Bernard Lewis spådde at Europa kom til å bli inkorporert i Midtøsten og Maghreb.

Bat Ye’Or ble hengt ut fordi hun oppfant ordet Eurabia. Hun viste til alle avtalene som EU hadde inngått med MENA-landene.

Bare 15 år senere virker ikke begrepet malplassert i det hele tatt. Tvert imot.

Likevel velger den danske og norske regjering å undertegne et forpliktende samarbeid på tvers av velgernes ønsker.

Det er ikke forpliktende for landene som sender migranter nordover, men det er forpliktende for oss.

Det er essensen av hva FN-systemet handler om: Vesten åpner dørene. Makthaverne soler seg i rettighetene de lar innvandrere nyte godt av, mens de europeiske befolkningene må betale og tilpasse  seg. «Rettigheter» er blitt et politisk aktivum de kan bruke overfor andre land.

Men det er faktisk våre rettigheter de gir bort. Dét vil de ikke forholde seg til.

Det er borgerne i Norge og Danmark som må betale for deres sjenerøsitet.WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.


Commentary:


Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites, contact: humansynthesis0@gmail.com

Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner. Contact: humansynthesis0@gmail.comINTERNET ARCHIVES

ORIGINS OF ILUMINATI