6 min read

Covid vaccine cuts people off spiritually-personal experience

By Anonymous - 12 Dec 2021

I don't know how else to put this. I had my second dose of Pfizer two weeks ago and I've become convinced there is something in these vaccines that cuts people off from spirit.


It's like my consciousness has been leashed and life has turned the volume down real low. I had an intense spiritual awakening about 2 years ago triggered by psychs and it's like all the connection I gained has been erased. I think this is some kind of evil alien tech I'm not even joking. Like Law of One Orion type shit, to stop us ascending whatever that means. I can't describe the change in my awareness, I struggle to believe it myself. Like my Mode of Operation has been changed. I'm lucky I'm even conscious of it, because I feel like most people aren't really in touch with spirit and wouldn't notice anything wrong.

For me this is hell. And I know some of you know what I'm talking about when I say I feel like I've betrayed my soul's mission. It's like there is no forgiveness for me, I've failed and allowed myself to fail knowing something was wrong, I didn't have faith. Part of me thinks I did this on purpose because my connection was so painful. But nothing is worse than this, I'd rather be suffering.
I can no longer:

 • Feel empathy, or deep emotion, heartfelt emotion. You know that thing in your chest where you feel, physically, not intellectually. It's gone. No love, happiness, sadness, anger, anything. No compassion.
 • Transcend myself in meditation, feel infinity, God and the like. Like I've been reduced to my 5 senses, and even those have been diminished.
 • Feel my intuition at all, no gut feelings whatsoever, it's like I'm completely blind.
 • Feel music, art, food. Be passionate about anything, have motivation for anything, I don't even feel hungry or tired, I feel nothing. Not a numbness, not a dissociation (I've had both), but a straight up lack, a severance to that spark that animates our inner lives.
 • Lucid dream, astral project, even feel my energetic body at all. It's like it has dissipated. - Sleep properly at all, and when I do it's like I can't enter as deep a sleep as I used to. - Breathe or yawn as deeply as I used to?? Which may seem unrelated but breath = prana = lifeforce...ygm.  Basically I feel like a bot
  If anyone knows ANYTHING about this or how to reverse it. I've seen all the shit about funvax and whatever, if this is science it has to be reversible somehow.
 • Hopefully if I don't take boosters and work on my connection I might be able to improve it. If anyone has been through the same or knows anyone who has, DM me. I had an extremely strong intuition (last one I've felt) telling me I would basically die if I took this dose, but my mother is my weak spot and I caved to her (doesn't help that I'm financially dependent on her etc.) but honestly I should've become homeless rather than do this. Now I'd rather become homeless than ever take a booster shot. There is no life without love and yet that is the life I'm now living.

So yeah. If anyone had their doubts about the vax, here is my theory on what it does, based on personal experience.

https://www.reddit.com/user/ccatcal/  12 Dec 2021


READ THIS FACTUAL STUDY ABOUT THE GOD-GENE


Covid-vaksine avskjærer mennesker åndelig-personlig opplevelse

Av Anonym – 12. desember 2021

Jeg vet ikke hvordan jeg ellers skal si dette. Jeg tok min andre dose Pfizer for to uker siden, og jeg har blitt overbevist om at det er noe i disse vaksinene som avskjærer folk fra ånden.


Det er som om bevisstheten min har blitt koblet i bånd og livet har skrudd ned volumet veldig lavt. Jeg hadde en intens åndelig oppvåkning for ca. 2 år siden utløst av psyke, og det er som om all forbindelsen jeg fikk har blitt slettet. Jeg tror dette er en slags ond fremmedteknologi som jeg ikke engang tuller med. Som Law of One Orion-type dritt, for å stoppe oss i å stige opp uansett hva det betyr. Jeg kan ikke beskrive endringen i bevisstheten min, jeg sliter med å tro det selv. Som min driftsmodus er endret. Jeg er heldig at jeg til og med er bevisst på det, fordi jeg føler at folk flest ikke er i kontakt med ånden og ikke vil merke noe galt.

For meg er dette et helvete. Og jeg vet at noen av dere vet hva jeg snakker om når jeg sier at jeg føler at jeg har forrådt sjelens misjon. Det er som om det ikke finnes noen tilgivelse for meg, jeg har sviktet og tillatt meg selv å feile vel vitende om at noe var galt, jeg hadde ikke tro. En del av meg tror jeg gjorde dette med vilje fordi forbindelsen min var så smertefull. Men ingenting er verre enn dette, jeg vil heller lide.


Jeg kan ikke lenger:

 • Føl empati, eller dype følelser, inderlige følelser. Du vet den tingen i brystet hvor du føler, fysisk, ikke intellektuelt. Det er borte. Ingen kjærlighet, lykke, tristhet, sinne, noe som helst. Ingen medfølelse.
 • Transcendere meg selv i meditasjon, føle uendelighet, Gud og lignende. Som om jeg har blitt redusert til mine 5 sanser, og til og med de har blitt redusert.
 • Føler intuisjonen min i det hele tatt, ingen magefølelser overhodet, det er som om jeg er helt blind.
 • Føl musikk, kunst, mat. Vær lidenskapelig opptatt av hva som helst, ha motivasjon for hva som helst, jeg føler meg ikke engang sulten eller trøtt, jeg føler ingenting. Ikke en nummenhet, ikke en dissosiasjon (jeg har hatt begge deler), men en rett opp mangel, et brudd på den gnisten som besjeler våre indre liv.
 • Klar drøm, astralt prosjekt, føler til og med min energiske kropp i det hele tatt. Det er som om det har forsvunnet. – Sov ordentlig i det hele tatt, og når jeg gjør det er det som om jeg ikke kommer inn i en så dyp søvn som før. – Puste eller gjespe like dypt som jeg pleide?? Som kan virke urelatert men pust = prana = livskraft...ygm. I utgangspunktet føler jeg meg som en bot
  Hvis noen vet NOE om dette eller hvordan man kan reversere det. Jeg har sett alt dritten om funvax og hva som helst, hvis dette er vitenskap må det være reversibelt på en eller annen måte.
 • Forhåpentligvis kan jeg forbedre det hvis jeg ikke tar boostere og jobber med forbindelsen min. Hvis noen har vært gjennom det samme eller kjenner noen som har det, send meg en DM. Jeg hadde en ekstremt sterk intuisjon (siste jeg har følt) som fortalte meg at jeg i bunn og grunn ville dø hvis jeg tok denne dosen, men moren min er mitt svake punkt og jeg sviktet henne (hjelper ikke at jeg er økonomisk avhengig av henne osv.), men ærlig talt burde jeg heller ha blitt hjemløs enn å gjøre dette. Nå vil jeg heller bli hjemløs enn noen gang å ta en booster-sprøyte. Det er ikke noe liv uten kjærlighet, og likevel er det livet jeg lever nå.

Så ja. Hvis noen var i tvil om vaxen, her er min teori om hva den gjør, basert på personlig erfaring.

https://www.reddit.com/user/ccatcal/   12. desember 2021


LES DENNE FAKTA STUDIEN OM GUD-GENEN


COPYRIGHTS

Copy & Paste the link above for Yandex translation to Norwegian.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified