13 min read

NORSKE DOMSTOLERS BRUK AV DOKUMENTFORFALSKNING


InfoWarriors of Norway·Last edited March 12 2021 at 6:30 PM

Norge er uten tvil det mest frimurerokkupert, mest og best frimurerstyrte og organisert frimurerland i Europa, hvilket gjør at Norge er et eksepsjonelt farlig land for alle som må i retten, eller har noe som helst med det offentlige å gjøre, for frimurernes lojalitet og troskap til frimureriets ed gjelder foran Norsk lov og norges originale Grunnlov.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=N-cc74s_MO0

Uansett hvor profesjonell og pålitelig en frimureradvokat eller dommer kan se ut eller virke i sin opptreden i møte ansikt til ansikt med deg, vil hans lojalitet overfor  losjebrødre alltid gå foran  DEG som klient og DIN sak, fordi en frimurer ALDRI kan tjene to herrer. https://www.youtube.com/watch?v=hF3tL0M8wqQ&feature=share

InfoWarriors of Norways forrige notat, https://www.facebook.com/notes/infowarriors-of-norway/martial-law-and-total-dictatorship-in-norway/1346976715430738/ (på engelsk) redegjorde for hvordan kriminelle forhenværende KGB mafiafamilier, nåværende FSB, styrer Norge gjennom Arbeiderpartiet/frimureriet/rettsapparatet og selve Stortinget, i tillegg til, og i samarbeid med Bilderberg-trofaste nikkedukker fra Stortinget.

Denne dobbeltokkupasjonen av Norge gjør at Norge både er en “de facto” rettsløs stat og underlagt fremmed makts administrasjon, noe som kan bekreftes ved at politi- og lensmannskontorer ikke jobber for å HÅNDHEVE loven til folkets fordel, men for å beskytte lovbrudd, da særdeles de lovbrudd politikere, næringslivsledere og landets dommere begår, hvorav politiet og dommere i særdeles må avsløres for deres delaktighet og medvirkning i menneskehandel. Videre kan det se ut som om politiets hovedansvar går ut på å holde “lokk” på at slike forbrytelser skjer, samt skjule det faktum at Norge er en dobbeltstat underlagt fremmed makt: http://www.villmarken.no/rettsvesen/?p=3561

Når barnevernet banker på din dør, tror du de kommer med en gyldig rettsordre underskrevet av en autorisert dommer? Eller står barnevernet der med politiet for å true seg inn fordi de i virkeligheten ikke har en gyldig rettsordre, fordi alt peker i retning av at ingen dommer i Norge er lovlig autorisert? Det står nemlig hjemlet i grunnloven at DU bestemmer over hvem som har tilgang til å komme inn i ditt hjem, noe som fler og fler har oppdaget og som gjør at fler og fler med denne loven i hånd sier nei til tilbudet om installasjon av de strålingsfarlige smartmeterne i sine hjem.

Maritime Admiralty Law

Fra 1. Januar 2018, når juryordningen fjernes i Norge vil hvem som helst kunne anmelde hvem som helst ved bruk av anonyme bekymringsmeldinger noe ingen fra nyttår kan beskytte seg mot i Norge. Så fra nyttår av blir Norge et særdeles utrygt og farlig land for barnefamilier å oppholde seg i. Det gjøres oppmerksom på at eksistens og bruk av anonyme bekymringsmeldinger for å kunne opprette barnevernssaker er et særnorsk fenomen som bare finnes i Norge eller andre tidligere sovjetland. Det betyr at ingen kan beskytte seg mot anonyme bekymringsmeldinger fra 1. Januar 2018.

Lytt nøye her:

https://www.youtube.com/watch?v=oss9VEaFdrQ

“Jeg anerkjenner ikke norske rett”. Husk at faren til Breivik nektet å komme til Norge for å snakke med norsk politi, han valgte heller å bli i Frankrike og snakke med fransk politi. http://politiken.dk/udland/art5037134/Breiviks-far-vil-ikke-komme-til-Norge

Er ikke dette en tydelig bekreftelse på begge forstår hvor skapet står, nemlig at HELE det norske rettsapparatet er ugyldig og uten legitimitet?

Hans Eirik Olavs bok, «Det store selvbedraget»

https://www.adlibris.com/no/bok/det-store-selvbedraget-9788230011959

bekrefter mye av det som ble skrevet om i notatet det ligger lenke til her: (på engelsk) https://www.facebook.com/notes/infowarriors-of-norway/martial-law-and-total-dictatorship-in-norway/1346976715430738/

Hans Eirik Olavs bok «Det store selvbedraget» gir rikelig bevis på lovbrudd i Norge og særdeles om ulovligheter innenfor Norges rettsapparat. Boken gir bevis fra konkreter eksempler fra norske rettssaker som var ulovlig satt fordi medvirkende i rettssalen ikke hadde ekte og/eller gyldig autorisasjon da rettssaken fant sted, eller manglet annen nødvendig, gyldig forsikring og/eller i tillegg brukte ugyldige, bakdaterte ed/dommerforsikringer. I tillegg finnes det ed/forsikringer/erklæringer som verken er stemplet og/eller ikke er kontraunderskrevet av vitner.

Vitner bruker dessuten krusedull som signatur fremfor å skrive sine navn med tydelig lettlest underskrift. Signatur = «sign away responsibility» og dermed ikke kan ansvarliggjøres i etterkant for deres forbrytelser mot loven. Følgende notat på InfoWarriors of Norway forklarer betydning av krusedull signatur. Krusedull signatur er ingen gyldig underskrift: https://www.facebook.com/notes/infowarriors-of-norway/mafia-norway-kontrakter-og-avtaler/1334130903381986/

Ingen dommer avlegger ed til Norges Grunnlov av 1814. Tatt i betraktning at Grunnloven ikke har vært i bruk siden statskuppet vinteren 1939/1940 (les notat: https://www.facebook.com/notes/infowarriors-of-norway/martial-law-and-total-dictatorship-in-norway/1346976715430738/

er alle tilføyelser, endringer i eller sløyfing av tekst i Grunnloven siden 10. januar, 1940 er ulovlige. Dette gjør at ALLE «oppdateringer» til Grunnloven, som for eksempel det late-som-om Grunnloven som finnes på Lovdata.no er ulovlig idet det står tydelig i ORIGINAL Grunnlov at den IKKE kan endres. Nå når alle fakta over settes sammen burde de fleste kunne skimte at Norge er et rettsløst territorium, styrt av et gedigent samarbeidende kriminelt kartell.

Hvor mange tusen familier har mistet sine barn til fangenskap under barnevernets regi på grunn av ulovlig satt rett, dommeres forfalskete og dermed ugyldig dokumentasjon? Mye peker i retning av at mange av norges advokater er medskyldige i barnekidnapping fordi de VET at Norge er underlagt maritim rett = krig/unntakstilstand,  = befolkningen har INGEN rettigheter overhodet og i tillegg må være klar over at Norge er underlagt fremmed makt (og dermed ikke har hatt lovlig sammensatt domstol siden 10. januar, 1940), men å tie om dette = samtykke til barnetrafficking og samtidig tjene seg rik på befolkningens lidelser.

Norske advokater begår økonomisk svindel og bedrag fordi de påstår at de kan hjelpe deg mens de i virkeligheten ikke kan det, men innrømmer det ikke, derfor kan vi sidestille deres virksomhet med underslag, i tillegg til svik og landsforræderi mot eget folk. https://www.youtube.com/watch?v=tPnUUGO6s_c

Det er i særdeleshet Norges dommerstand som er skyldig i menneskehandel samt det å sende mange uskyldige nordmenn til lange fengselsopphold ved sine ugyldige domsavsigelser. Det er dommene sammen med medvirkende advokater og barnevernsansatte og politiet som med viten og vilje er med på barnetrafficking ved bruk av forfalsket dokumentasjon, oppdiktede anonyme bekymringsmeldinger og bevisst forvridde «observasjoner» for å rettferdiggjøre kidnapping og salg av tusenvis av barn årlig, som burde være fengslet.

Norske dommers jobb er å «selge barn» til institusjonen som overtar barna etter at de er fjernet fra familien, fordi når barna ikke bor hjemme hos sine biologiske foreldre, vil disse institusjoner profittere på barnets personnummer. Det de fleste ikke er klar over er at personnumre fungerer som et kredittkort med penger på, og når barna bor et annet sted enn hjemme hos deres biologiske foreldre, overtar barnevernsinstitusjonen dette kredittkortet med tilhørende penger fra bankkonti og barnetrygd. Barna er USKYLDIGE og er ulovlig stjålet og fengslet!

Dere som har vært på sykehus vil sikkert nå forstå grunnen til sykehusansattes iver etter å legge deg til på en «post» = salderingspost = inntekt for sykehusforetaket. De vil helst ha deg til observasjon over natten. Nå når DU ikke er hjemme hos deg, kan sykehuset nemlig profittere på DEG, dette er grunnen til at de vil helst overbevise deg til å «legge deg inn» og bli natten over, selv om du ikke ønsker det. Tenk barnevern! Det er samme prosess. Du «kidnappes» og holdes over natten for at andre kan tjene penger på ditt navn og personnummer.

På lenkene under kan du selv se hvor amatørmessig og oppdiktede dommered og forsikring ser ut. Legg merke til hvordan eksemplene har varierende tekstinnhold, de ser hjemmesnekret ut. Særdeles rystende er eden til riksadvokaten, Tor-Aksel Busch som ikke ser ut til å være kontraunderskrevet slik den skal av kongen for å være gyldig. Den er kun “notert” dvs = IKKE VITNET, og den som har skrevet “Notert” har kun skrevet sine INITIALER = ikke vil ta ansvar ved å skrive hele sitt navn. Videre har den anonyme “noterer” “K. H.” ikke skrevet dato, sted eller oppgitt stilling.

https://www.domstol.no/no/Domstoladministrasjonen/Offentlighet-og-innsyn/Dommerforsikringer1/dommerforsikringer/

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/smk/anbud-konsesjoner-og-brev/embetseder1/id676766/

Alle fakta over peker sterkt i retning av at Norge ER underlagt fremmed makt, godt hjulpet av medvirkende kriminelle frimurere innenfor Norges ikke-fungerende, ikke gyldige rettsapparat. Fra 1. januar, 2018 forringes nordmenns levekår til det verre, da bruk av lekmann i juryordningen fjernes. Per i dag har ikke meddommere plikt til å skrive under ed eller forsikring/garanti, noe som vil gjøre det enkelt for flere lovbrudd mot folket.

Her er en oversikt med tiltak som Ola og Kari kan anvende for å beskytte seg og sine barn.

Alle fakta listet her og i forrige notat kan fritt brukes til å skrive rekommandert brev som sendes til dommeren som dømte i favør av barnevernet, samt barnevernsansatte som deltok i din sak hvor dere krever umiddelbar løslatelse av ditt/dine barn og hvor det legges ved (i tillegg til brev krevende løslatelse) kopi av fellesanmeldelse til politiet hvor dommeren (navngitt) samt barnevernansatte (navngitte) anmeldes for medvirkning til kidnapping, barnetrafficking og ulovlig fengsling av mitt/mine barn. Send løslatelseskrav og kopi av politianmeldelsen til dommeren. Ved slutten av brevet må det konkret skrives. «Jeg krever at MIN «eiendom» løslates og tilbakeføres meg som eier med umiddelbar virkning». Teksten i forrige setning er SVÆRT VIKTIG å anvende.

https://www.youtube.com/watch?v=faxz85nGH4o

1) Følgende erklæring bør leveres styrer/rektor av barnehagen/skolen.

“ Fordi Norge er underlagt fremmed makts lover = maritime lover som ikke er gyldige i Norge som land, har Norge ikke per i dag et gyldig rettssystem som ivaretar det norske folk, det norske samfunn, norges natur- og verdiressurser og lands interesser fordi norges rettssystem praktiserer maritim rett istedenfor Landets rett (Norsk Grunnlov).

Fordi Norge ikke praktiserer Norges Grunnlov tilhører mitt/mine barn meg som forelder og KUN tilhører min myndighet fram til barnet/barna er fyllt 21 år. Ethvert bruk av personnummer forbys i forbindelse med min eiendom.

Jeg aksepterer ikke det norske barnevernet som en legitim myndighet over meg og min eiendom og mine barn, og skulle det oppstå situasjoner hvor barnevernet skulle bli dratt inn i mitt barns liv, skal barnevernet kontakte meg direkte og utelukkende forholde seg til meg og IKKE til barnehagen/skolen eller barna mine direkte.

Siden Norge er underlagt Havets rett og ikke Landets rett, avviser jeg Norges rettssystem som ugyldig. Jeg påberoper meg herved retten til å fatte alle beslutninger over meg selv og mine barn fram til de er fyllt 21 år fordi vi er levende mennesker med navn og ikke juridiske personer med personnumre.”  Begge foreldre må skrive under.

2) Sørg for aldri å åpne en adskilt konto for barn for eksempel sparekonto, for når barna ha eget adskilt konto, blir det «fristende» for barnevernet å kidnappe ditt barn for å få kontroll over personnummeret til denne kontoen. Sørg for at barnetrygden brukes opp hver måned.

3) Ikke slipp barnevern inn i huset uten at din advokat er tilstede. Sørg for at barnevernet overrekker deg en ekte, gyldig og autorisert rettsordre fra dommeren. Gjør barnevernet oppmerksom på at du godtar INGEN rettsordre før du har sett dommerens originale skriftlige ed og dommerforsikring.  Rettsordren må inneholde detalj om hvilken hjemmel i Grunnloven tillater at barnevernsansatte kan komme inn i ditt hus når du sier nei (det finnes ikke). Står det at de har lov, bryter dommer loven. Barnevernsansatte MÅ VÆRE NAVNGITT i tillatelsen for at disse kan anmeldes for kidnapping, barnetrafficking og ulovlig fengsling av dine barn i etterkant, skulle det går så langt. https://www.youtube.com/watch?v=O_OQaMTFzdo

4) Gjør deg selv utilgjengelig. Ta aldri telefon fra et ukjent nummer. Hvem som helst kan finne på å ringe og påstår at de ringer fra barnevernet på bakgrunn av at de har fått en anonym bekymringsmelding. Du har INGEN bevis på at de er den de gir seg ut for. Bekreft ALDRI din identitet ovenfor noen i telefonen i det dette er et forsøk for å få deg til å bekrefte ditt personnummer/identitet.

Barnevernet trakasserer alle som motarbeider dem for tiden ved å kalle dem «konspirasjonsteoretikere». Sannsigere skal diskrediteres og straffes.

5) ALDRI bruk en mannlig advokat = frimurer.

6) Sørg for å skaffe en advokat som bor i en ANNEN kommune enn den du bor i for å minke sjansen for at advokaten sitter på begge sider av bordet, er inhabil eller muligens tar imot bestikkelser fra bekjente i samme kommune.

7) Krev en skriftlig erklæring fra kvinnelige advokater om at de IKKE er medlem av noen kvinnelig losje eller tilsvarende hemmelig selskap eller tilsvarende. Krev at hun sender kopi av denne erklæringen til dommeren som skal prøve din sak, og videre at hun gjentar eden ved oppstart av rettssaken.

8) Gjør advokaten din klar over at du vet om alle ulovlighetene i norsk rettspraksis inkludert den utbredte bruken av ugyldige embetspapirer, forsikringer og ed, og at du er klar over at Norge er underlagt fremmed makt og at hele rettsapparatet dermed er ikke fungerende fra 10. januar, 1940 på grunn av statskuppet vinteren 1939/1940.

9) Krev at din advokat setter sammen en gyldig domstol underlagt Landets lov (Landets lov = du beholder dine borgerlige rettigheter). Gjør din advokat oppmerksom på at du/dere er «levende mennesker» og ikke «juridiske personer». «Juridisk person» = et forretningsforetak.

10) I alle sammenhenger med offentlige instanser, si følgende når du oppfordres til å bekrefte din identitet: «Jeg velger å 10) I alle sammenhenger med offentlige instanser, si følgende når du oppfordres til å bekrefte din identitet: «Jeg velger å IKKE bruke «juridisk person» fordi jeg er et levende menneske og ikke et foretak (forklaring på dette kommer i senere skriv). For mer informasjon:

www.losethename.com

11) Gjør din advokat oppmerksom på at du godtar ingen dokumentasjon fra noen hvor det brukes KRUSEDULLsignaturer (https://www.facebook.com/notes/infowarriors-of-norway/krussedull-signaturer-og-direkte-demokrati/1321475691314174/

12) Krev at advokaten sørger for at den retten (tingrett/lagmannsrett/høyesterett osv) hvor saken skal høres/prøves/dømmes er utstyrt med lyd- og video opptak for at hele rettslige prosessen tas opp, og at særlig oppleste ed skal sies og vises høyt og tydelig. Krev at dette skal livestreames på en YouTube konto DU råder over. Får venner til å ta egne opptak for egen sikkerhets skyld.

13) Krev tilstedeværelse av stenografer i retten, og krev at samtlige får alle utskrifter fra rettslige fremføringer (muntlige fremføringer i retten fra dagen) nedskrevet for at du kan få kopi hver dag om hva som ble sagt i retten. Du skal SELV godkjenne tekstens innhold før du underskriver som vitne. Vær spesielt på vakt over hva statsansatte har skrevet ned, og sørg for at det stemmer overens med det som ble sagt i retten.  

Sørg for at DU godkjenner hva statsansatte ha sagt. Skriv at «dette ikke er sant» hvis det er tilfellet og få kopi der og da. Vitner skal skrive navnet sitt lett og tydelig for at vedkommende kan saksøkes i etterkant for løgn. Skulle vedkommende ha løyet eller undertegnet med kruseduller fremfor tydelig lesbart navn for å unngå eventuell rettslig forfølgelse i etterkant, må vedkommende bes skrive under med fullt navn, lettlest for alle å se. Vi gjør oppmerksom på at initialer og kruseduller ikke er rettsgyldige.

14) Krev at dommer leser opp ed ved oppstart av rettssaken hvor vedkommende (inkludert meddommere fra 1. januar, 2018) sverger lojalitet til Norges Grunnlov av 1814, og sørg for at dette filmes. Krev av dommer og alle i rettssalen at de erklærer ed i retten om at de IKKE er frimurer. Krev av dommer at han/hun legger ed på at han/hun ikke har eierinteresse i noen barnevernsanstalt.

15) Krev åpen høring med adgang for publikum = dine venner som sørger for egne video- og lydopptak som garanterer din sikkerhet. Be dem zoome inn på alle edsavsigelser samt fremvisning av garantier og forsikringer.

16) Bruk for all del egen advokat som dokumentekspert for å sjekke at alle parter skrive under ALLE papirer med riktig antall vitner tilstede, INGEN krusedull signaturer, eller gjør dette selv når du velger å være selvprosedyrende.

Norske advokater bør jobbe FOR folket og ikke IMOT folket!

Blant narkotikamisbrukere på Plata i Oslo sentrum er tidligere barnevernsbarn som ikke tør å stå frem om at de selv er ofre for voldtekt (pedofili) fra de årene de bodde under barneverns «omsorg», samtidig til at de først ble kjent med og senere avhengig av narkotika mens de var under barnevernets omsorg. Norske dommere som har bidratt til at dette har skjedd er derfor medskyldige i pedofili, voldtekt og narkotikarelaterte forhold i tillegg til kidnapping, barnetrafficking og ulovlig fengsling av barn i barnevernsinstitusjoner eller deres samarbeidende foretak, hvor barnevernsansatte ofte har eierinteresser, om ikke også dommerne.

Alle må KREVE av rettsapparatet og de som jobber i Norges maktapparat at de følger Norges Grunnlov. Ikke gi andre tillatelse og myndighet over deg som de ikke har. Det er DU som bestemmer over deg og frem til barna er myndige, bestemmer du også over dine barn. Folket har alt for lenge stolt blindt på dommeres og rettsapparatets troverdighet, og ikke har gjennomskuet at norges rettsapparat = barnetraffickings salgskontor, og ei heller har innsett at barnevern = barnetraffickings bestillingskontor.

I dag virker det som om domstolens funksjon er å dekke over egen kriminalitet, som bevises ytterligere av at dommerstanden udemokratisk oppnevner seg selv. Når folket velger ekte folkestyre blir en virkelighet er det FOLKET som oppnevner dommere, og ikke dommerne selv.

Mer informasjon om juridisk svindel, kriminalitet i norske rettsapparatet og direkte demokrati, kan leses på andre notater på InfoWarriors of Norway facebooksiden.

TILLEGGSINFORMASJON: 15. februar, 2018
Det gjøres oppmerksom på at advokater anvender en “våre betingelses for samarbeid med deg” eller tilsvarende dokument. Dette er et skjult forsøk på svindel i form at kontrakt. På de avtalene vi har sett, ser vi at advokater ber om at du skriver inn ditt personnummer som er en ulovlig handling. Vi ser også at DE BER DEG SKRIVER UNDER på ditt navn oppført som et verdipapir (juridisk person) slik: OLA NORDMANN, fremfor Ola Nordmann.

Når du skriver ditt navn: Ola Nordmann er du natural human being, og beholder dine rettigheter. IKKE SKRIV PÅ NOE SOM HELST fra barnevern eller advokater hvor ditt navn står skrevet i store blokkstaver ved siden av et personnummer. Ber de skrive om dokumentet til avtaleform og ber om at advokater bruker UNDERSKFRIFT og at skriver hennes navn tydelig så det er lettlest. ALDRI SKRIV UNDER NOE SOM HELST UTEN VITNER og videoopptak hvor det zoomes inn på selve dokumentinngåelse.

Svært bra råd her også: http://www.nyttnorge.com/loven-gjelder-ikke-for-deg.html


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

GHOST ARCHIVE - 06 DEC 2020

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.