10 min read

Påtvungen medisinering er en forbrytelse mot menneskeheten, slik det er beskrevet i Nürnbergkodeksen

Tor. 11. mar. 2021, 23:20 skrev Dr. Allan Fjelstrup Spesialist Indremedisin

Dr. Allan Fjelstrup

Dr. Allan Fjelstrup – Fjelstrup Private Lægeservice – Specialist i orthomolekylær medicin & naturmedicin.  www.legen.nu

Kjære Stortingsrepresentanter

Som lege - 40+ år aktiv del av helsevesenet - er det min plikt å informere Stortinget og nåværende sittende regjering følgende analysegrunnlag vedrørende smitteverntiltak og nedstenging av samfunnet. Jeg ber om at brevet journalføres. Jeg stiller meg undrende til koronapandemiens dødsrater, virusets alvorlighetsgrad og smittevernstiltakene. Hvor er de kritiske røstene og spørsmålene blant Stortingsrepresentantene etter et år i en pandemi som viser seg kun at medføre en global dødelighet på 0.024% og en normal dødelighet i Norge (Kilde FHI/Helsedir vist lenger ned). Ifølge medisinske vitenskapelige kilder er det flere effektive preventive behandlinger for covid-19. American Institute for Economic Research publiserte nylig 21 studier, fra flere land, som viser at stenging av samfunnet har særdeles liten eller ingen effekt på spredning av viruset.

Dette bør tas i betraktning når UNICEF-sjefen Henrietta Fore meddeler i VG at tiltak som å stenge skoler "har ødelagt mye mer i sum, enn det har gjort godt". Great Barrington Declaration: Vi vet nå fra kollega overlege Halvor Næss på Haukeland sykehus og lege/forsker Charlotte Haug ved SINTEF, virologene Dr. Martin Kulldorff, professor og epidemiolog Harvard University, Dr. Sunetra Gupta, professor og epidemiolog og immunolog Oxford University og Dr. Jay Bhattacharya, professor og epidemiolog, Stanford University og fra over 52.600 forskere og leger som er med på oppropet og underskriftskampanjen, Great Barrington Declaration og fra tidligere Chief Science Officer i legemiddelselskapet Pfizer Dr. Mike Yeadon, at i beste fall er disse tiltakene sterkt overdrevet Hva er det vitenskapelige grunnlaget for smittevernstiltakene?

Jeg ber dere se på koronarestriksjonenes lovlighet og på hvilke vitenskapelig grunnlag disse restriksjonene er tuftet på, og PCR-testenes gyldighet for å teste for en aktiv infeksjon når viruset ikke oppfyller Kochs postulater. PCR-testenes formål og gyldighet: Ifølge testmetodens oppfinner Nobelprisvinner og biokjemiker, Kary Banks Mullis, så er PCR-testens bruksområde DNA-forsking, hvor den brukes til å kopiere og forstørre genetisk materiale og ikke til å diagnostisere en aktiv virusinfeksjon. Testen kan ikke skille mellom aktivt eller dødt virus. Folkhälsomyndigheten i Sverige har uttalt at «PCR-test kan inte avgöra om någon är smittsam». Patolog Dr. Roger Hodkinson og konsernsjef i bioteknologiselskapet Western Medical Assements, som produserer PCR-tester, - sier at positive testresultater ikke er ensbetydende med klinisk aktiv smittsom infeksjon og at all testing bør stoppe på grunn av de falske tallene dette produserer.

Politikere og media står bak et ubegrunnet hysteri. Vi ser en politikk og politikere som spiller rollen som medisinere, som er et veldig farlig spill, sier Dr. Hodkinson i Israel National News. "PCR-testerna är vetenskapligt värdelösa", sier Björn Hammarskjöld i News Voice, assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi. Corman-Drosten Review Report, skrevet av 22 anerkjente forskere påpeker 10 alvorlige feil med PCR-testene. WHO har også forholdt seg til denne rapporten, og har derfor stilt seg tvilende til bruken av PCR-tester. I Portugal ble PCR-testen dømt ulovlig og ugyldig av rettssystemet for å påvise smitte og som grunnlag til å sette folk i karantene. Portugal News opplyser i dommen at PCR-testene ikke holder mål, vitenskapelig, til det de brukes til over store deler av verden.

Smittetall og antall syke: Det sentrale myndigheter gjør nå er å påpeke smitte som om alle potensielt er syke og smittebærere, selv uten symptomer. Regjeringen presenterer urealistisk informasjon om dagens smittetall som er basert på en test som ikke diagnostiserer aktiv infeksjon. – En voksen person har til enhver tid ca. 3 kg farlige og ufarlige bakterier og virus i kroppen, noen også korona, uten å være syke, skriver professor og lege Dag Bratlid i Aftenposten. Lege og professor emeritus Dag Bratlid og utenlandske leger påpeker at det er ikke snakk om smitte, men at det er snakk om å være bærer uten å være smittsom. Dag Bratlid opplyser at smitte betyr «overføring av sykdom» Er man smittet er man altså syk og leger bruker ikke begrepet «smittet» om de som ikke har symptomer. – Man burde heller rapportere hvor mange (få) som faktisk er blitt syke. Vi har hatt dette viruset lenge, likevel påvises viruset hos langt under 1 prosent.

Ut fra infeksjonsmedisinske vurderinger er covid-19 derfor et lite «smittsomt» virus, forteller Bratlid. Det regjeringen og media driver med nå er villedende informasjonsspredning. Medisiner og gode behandlingsalternativ for covid-19: I den relativt ensporede debatten går det igjen at vaksine er den eneste løsningen. Hans Husum distriktslege i Finnmark, opplyser i Nordnorsk debatt at sikkerheten med en lite testet vaksine har tidligere vist seg å ha store følger. Hvis vi baserer oss på at SARS-CoV2 er isolert, finnes det medisiner og flere behandlingsprotokoller. En av disse medisinene er Ivermectin. Ivermectin har gjennomgått 35 forsøk av 221 forskere og på 10 336 pasienter med svært positive resultater (opp til 90% bedring).

Forsøkene har så langt vist at Ivermectin reduserer antall celleassosiert viralt DNA med 99,8% på 24 timer. Tirsdag 8. desember 2020, vitnet Dr. Pierre Kory M.D Associate Professor ved St. Luke's Aurora Medical og University of Wisconsin School of Medicine i det Amerikanske senatet. Dr. Kory er president i COVID-19 Critical Care Alliance og i sitt vitnesbyrd forteller Dr. Kory at han jobber for å redde covid-19 pasienter og har kontinuerlig arbeidet med utvikling av ny behandlingsprotokoll ved bruk av Ivermectin. Han fremlegger 30 studier med bruk av Ivermectin som har vist seg å være svært effektivt og kan også brukes med stor suksess preventivt. Se hans vitnesbyrd i Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee hearing. National Institutes of Health (NIH) i USA har oppdatert sine anbefalinger og godkjent bruk av Ivermectin til behandling av covid-19.

En ny rapport som ble publisert i American Journal of Medicine den 1 januar, 2021 viser at legemidlet hydroxiklorokin (HCQ) er effektiv i behandling av Covid-19. Pasienter som har hatt muligheten til å ta HCQ hjemme på et tidlig stadium i kombinasjon med zink, ble nesten aldri syke og reduserte drastisk risikoen for å dø. Rapporten opplyser at det forsvarlig å bruke og distribuere hydroxiklorokin som et behandlingsalternativ for covid-19. Det er opplagt at mange leger, helsearbeidere, lekfolk og andre er svært skeptiske til en hurtigutviklet, eksperimentell vaksine med ny teknologi og hva den kan påføre folket av bivirkninger både kortsiktig og langsiktig. Ingen av de nye vaksinene mot covid-19 har solide studier på langtidsvirkninger og selv ikke korttidsvirkningene er godt kjent og dokumentert.

Selv Espen Rostrup Nakkstad sier i TV2 at han venter til han får sett på dokumentasjonen og for å være sikker på at vaksinen er effektiv og trygg. Dette etter at vaksineringen av eldre ble igangsatt. Steinar Madsen fra Legemiddelverket, i TV2 Nyhetskanalen den 23/12-2020, kl 12:09 «[Nå, i overvåkingsfasen ser vi på to ting], det ene er at vaksinen virker, at den faktisk beskytter mot covid-19 og det andre er bivirkninger som vi ikke kjenner til foreløpig, og det som er interessant er at disse alvorlige allergiske reaksjonene ble ikke oppdaget i studiene.» Journalisten i studio til TV2 kom ikke med ett eneste kritisk spørsmål etter denne uttalelsen. Er det et vitenskapelig gyldig behov for en eksperimentell vaksine når det finnes gode behandlingsalternativer for covid-19 som har en overlevelsesprosent på 99,976%? Legemiddelverket opplyser at 110 personer har dødd av vaksineringen (se ukesrapport 2.mars, 2021).

Var det dette som var ment med å beskytte de eldre og svake? Helse- og omsorgsdepartementet, FHI og regjeringen bør forholde seg til at det finnes effektive behandlingsmetoder for covid-19 og ikke utsette det norske folk for testforsøk med eksperimentell vaksine. Eksperimentell testing på mennesker er i brudd med Genèvekonvensjonene, og er en forbrytelse mot menneskeheten, slik det er beskrevet i Nürnbergkodeksen. En eventuell kommende tvangsvaksinering er også brudd på forannevnte. Overlevelse og dødsstatistikken: Massive oppslag i mediene om skadelige samlinger av mennesker våren, sommeren, og høsten 2020 viste seg ikke å føre til massedød. Hvis vi ser på verden, og anvender WHO sine egne tall, døde 1,85 millioner mennesker (fra 1. desember 2019 til 1. desember 2020), av en befolkning på 7,836 milliarder. Dermed er dødeligheten 0,024% det første året.

De norske tallene fra FHI og Helsedirektoratet viser normal dødelighet, til og med hvis man ikke tar befolkningsveksten i betraktning: http://www.balloon.nu/stat/dode/dode2010-2020.html  Hovedside: http://balloon.nu/stat/ Kilder: FHI og Helsedirektoratet Det er forsket på hvorvidt stenging av samfunnet, helt eller delvis, fungerer og 21 studier, fra flere land, viser at det er til svært liten nytte. Når man tar i betraktning at en rekke problemer oppstår med tanke på utsatt behandling for hjerteproblemer, kreft, o.l., at treningssentre er stengt, at amatøridrett er nedlagt, økonomiske problemer og barns oppvekstsvilkår desimeres, ser man at nedstenging av samfunnet medfører langsiktige problemer. Det er grunn til å spørre om regjeringens nåværende smittevernstiltak ikke er basert på medisinsk faglig vitenskap og flere leger har begynt å stille alvorlige spørsmål om tiltakene og vaksinene.

Professor og lege Mette Kalager har uttalt i NRK at nedstengingen av treningssentrene er et godt eksempel på hvordan myndighetene har stengt ned uten å gi gode svar eller en vitenskapelig begrunnelse. Tatt i betraktning hva treningssentrene har å si for folkehelsen på lang sikt, for folk i alle aldre, og at det er forebyggende spesielt for mennesker som er disponerte for en rekke folkesykdommer, er stengingen av treningssentrene en direkte skadelig handling, tatt i betraktning situasjonen forøvrig. Professor og forsker Tore Bonaksen ved Høgskolen i innlandet opplyser til NRK og viser til en ny studie hvor man fant en fordobling av posttraumatisk stress-symptomer hos den norske befolkningen under koronapandemien sammenlignet med året før pandemien.

Redsel for å miste jobben og økonomiske problemer slår sterkest ut, sier professoren. Elling Ulvestad professor og avdelingsleder ved Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus setter spørsmålstegn ved myndighetenes stadige nedstigninger i et intervju til TV2 og mener at koronatiltakene er for strenge og at det er ingen grunn til å være bekymret for mutasjoner. Han får faglig støtte av avdelingsleder Gunnar Skov Simonsen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø. Sentrale myndigheter har lent seg på økende eller potensielt økende smittetall eller mutert virus som forklaringen på vedvarende og nye restriksjoner på befolkningen. Tallene på døde av covid-19 har ikke gått proporsjonalt opp samtidig.

Det stadig økende avviket mellom smittede og døde siden utbruddet i mars i fjor har vist at viruset er mindre farlig enn antatt. På tross av dette økende avviket har Regjeringen valgt å føre den politikken den har. En slik håndtering har vist at de er ute av stand til å veie mellom folkehelse og sunn fornuft på den ene siden, og blind politikk på den andre. Smittevernstiltakenes brudd på grunnloven: Jeg gjør oppmerksom på at smittevernstiltakene som regjeringen nå har innført bryter med Norges grunnlov. Den norske regjering har tilsidesatt grunnlovsparagrafene 101, 102 og 106 på grunn av nåværende smittevernstiltak, som er basert på PCR-tester som ikke skiller mellom aktivt eller dødt virus.

Jeg vil påpeke at statlige og kommunale myndigheter bryter grunnloven og begår lovbrudd mot Norges befolkning. Tiltakene som er iverksatt må derfor opphøre umiddelbart.

Mvh, Allan Ole Gunnar Fjelstrup, Pensjonert spesiallege Indremedisin, Løkkeveien 16, 4008 Stavanger T. 90206326


Brevets kilder:

https://www.aier.org/article/lockdowns-do-not-control-the-coronavirus-the-evidence/

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/zgM9bv/fn-topp-om-coronatiltakene-dette-gjorde-norge-feil

https://www.msn.com/en-gb/health/medical/dr-mike-yeadon-three-facts-no-10-s-experts-got-wrong/ar-BB1ayv0f

https://gbdeclaration.org/https://www.msn.com/en-gb/health/medical/dr-mike-yeadon-three-facts-no-10-s-experts-got-wrong/ar-BB1ayv0f

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/08/McMaster-2020-GR-10-DECISION-LETTER.pdf

https://legemiddelverket.no/nyheter/meldte-bivirkninger-etter-koronavaksine-pr-14-januar-2021

https://nyadagbladet.se/inrikes/folkhalsomyndigheten-backar-pcr-test-kan-inte-avgora-om-nagon-ar-smittsam/

https://nyadagbladet.se/inrikes/folkhalsomyndigheten-backar-pcr-test-kan-inte-avgora-om-nagon-ar-smittsam/

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/291690

https://newsvoice.se/2020/12/pcr-tester-terror-covid-19

https://cormandrostenreview.com/report

https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users

https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users

https://www.theportugalnews.com/news/2020-11-27/covid-pcr-test-reliability-doubtful-portugal-judges/56962

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qLKXw0/hva-vil-det-si-aa-vaere-smittet

https://c19ivermectin.com

https://www.bitchute.com/video/FXy0Dyb9xYMm

https://covid19criticalcare.com/

https://www.tv2.no/nyheter/11846298%20.

https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/lover-retningslinjer/nurnbergkodeksen

https://www.aier.org/article/lockdowns-do-not-control-the-coronavirus-the-evidence

https://www.nrk.no/norge/full-krangel-om-nedstenging-av-treningssentrene-1.15248572

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/med/helsam/aktuelle-saker/2019/kalager-er-blitt-professor.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Kary_Mullis

https://freedomplatform.tv/dr-martin-kulldorff-the-great-barrington-declaration-how-focussed-protection-can-prevent-lockdowns-get-the-world-back-to-work/

https://www.dailymail.co.uk/debate/article-8899277/Professor-Sunetra-Gupta-reveals-crisis-ruthlessly-weaponised.

htmlhttps://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/weejxd/tiltakene-mot-korona-er-ute-av-proporsjoner

https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20210211%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20koronavaksine.pdf

https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(20)30673-2/fulltext

https://www.nrk.no/innlandet/flere-fikk-symptomer-pa-posttraumatisk-stressyndrom-etter-koronaen-1.15365489?

https://www.mdpi.com/1660-4601/17/24/9210

https://www.tv2.no/nyheter/11962323/?

https://www.nyatider.nu/ny-rapport-hydroxiklorokin -effektiv-mot-covid-19-2 /


Takker Heidi Anita Hell for dette viktige innlegget fra Dr. Allan Fjelstrup.


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

GHOST ARCHIVE - 06 DEC 2020

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.