10 min read

Biden har det travelt med å ødelegge USA. Det kan ikke gå fort nok

Aktivister fra New York Immigration Coalition ber Joe Biden prioritere innvandringsreform. Biden var ikke vond å be. Han «tar» alle de 11 millionene og lover dem statsborgerskap. Selv om det skulle vise seg å være 22 millioner. Foto: Mark Lennihan/AP/Scanpix

Document.no - Av: Hans Rustad   26. januar 2021, 10:17   (English below)

Det Biden taper i alder, tar han igjen i radikal politikk. Eksekutivordrene spys ut i rasende fart, og ikke bare raserer Biden Trumps resultater, han raserer USA i samme slengen. Hvis målet var å ødelegge USA, kunne ikke Biden vært mer effektiv. Hvor kommer dette raseriet mot USA fra? USA bygger på eksepsjonalisme, at nasjonen er et unntak i historien som har klart å forene mennesker fra hele verden til å bli amerikanere.

Demokratene har lenge slått inn på en kurs som sier at det ikke er noe eksepsjonelt ved USA. Obama fikk spørsmål om det i begynnelsen av sin første periode. Hva var eksepsjonelt med USA? Obama svarte at alle nasjoner er eksepsjonelle i egne øyne. Dermed avsverget han det unike ved å være amerikansk.

Obama kom fra en radikal bakgrunn i Chicago som var åpent antiamerikansk.

Identitetspolitikken sprenger forestillingen om nasjon og reduserer innbyggerne til en gruppe mennesker som er like. Det er det stikk motsatte av å være amerikansk.

Amerika bygger på tre prinsipper: Liberty; e pluribus unum (mange ble til én); In God We Trust. Til sammen danner de en amerikansk treenighet.

Demokratene har lenge ført en antiamerikansk politikk. Nå er den blitt revolusjonær, den utfordrer kjernen av USA på alle plan. Den er dessuten antikapitalistisk, den er antisemittisk, og den begunstiger oligarkene i Big Tech, Big Pharma og bruker heksejakt som politisk våpen.

For å bryte ned befolkningens motstand, har Biden gitt ordre om å stanse alle utvisninger de neste hundre dagene. Grensepolitiet ICE utviste i fjor 187.000 mennesker; rundt 90 prosent av dem var kriminelle. Det er disse menneskene Biden har gitt ordre om å slippe ut på gaten. Administrasjonen vet hva det vil føre til: ran, voldtekt og drap.

Grensen i sør er åpen, og mens Trump sendte migrantene tilbake innen to timer, vil Biden slippe inn alle som kan si ordet «asyl». Biden vil oversvømme USA med migranter og kriminelle, og han vil gi statsborgerskap til 11 millioner illegale (i virkeligheten 22 millioner). Biden har sagt at innvandrere er mer amerikanske enn amerikanerne selv. Nå viser han det i praksis.

Men er ikke dette den samme politikken som føres i Vest-Europa? Når Erna sier at aner tilbake til 1200-tallet ikke gir henne noe fortrinn fremfor nyankomne?

Europas nasjonalstater er bygget på et annet grunnlag enn USA. Vi har ikke vært noen smeltedigel. Vi har vært homogene, og nettopp denne homogeniteten har vært forutsetningen for tillitssamfunnet og velferdsstaten. Det er helt riktig at tilliten kom før velferden. USA hadde en brattere bakke og måtte kreve av nyankomne at de la bort sin tilhørighet og ble amerikanere. Avsvergelsen av denne patriotismen betyr slutten på United States of America. USA kan ikke overleve som en hippiestat, men Biden akselerer tempoet som om han vil ødelegge så mye av det gamle USA at det aldri kan reise seg igjen.

Derfor settes det nå i gang en heksejakt på «høyreekstreme» i det militære, ikke bare tjenestegjørende, men også veteraner. Det er 18 millioner av dem.

Hva er definisjonen på en høyreekstrem? Det sies ikke eksplisitt, og dét er hele poenget. Ved å gjøre 6. januar ensbetydende med folkemøtet og opptøyene, glir de to sammen, og Trump-fremmøtte faller i den suspekte kategorien.

Dette fiendebildet har CNN, MSNBC, ABC, CBS, New York Times og Washington Post dyrket systematisk i fire år.

Bare det å stille spørsmål ved valget, kvalifiserer til utrenskning. Slik oppfører et regime seg som har mye å skjule. Biden og Demokratene oppfører seg som om de har stjålet valget. En tredel av amerikanerne tror fortsatt dét, og over 70 prosent av Republikanerne.

For første gang er det flere som mistror mediene (56 prosent) enn som har tillit til dem (46 prosent). Man skulle tro at Demokratene og mediene ville ta det til seg og spørre hvorfor. I stedet kjører de på med sensur og undertrykkelse. De sparker Trump-velgerne og skriker at de er ekstreme.

Velgerne ser hva de gjør: De lar prisen på insulin stige til rekordnivåer etter at Trump krevde at medisiner produsert av amerikanske selskaper ikke skulle være dyrere hjemme enn ute. De åpner opp strømnettet for utenlandsk innblanding, etter at Trump forsøkte å holde Kina ute.

Keystone-ledningen er skrinlagt. 11.000 arbeidsplasser går tapt, og USA blir igjen avhengig av utenlandsk energi.

Biden har til og med satt seg i bevegelse i Syria og foretatt troppeforflytninger som russerne har svart på.

Han har opphevet forbudet mot transer i forsvaret og idretten: For første gang står klassiske feminister frem og sier at dette er et angrep, ikke bare på kvinneidretten, men på kvinner generelt. De skal nå invaderes av menn som sier de er kvinner, i garderober, på toaletter, på idrettsarenaer og i militæret. Homofile og lesbiske ber om at det blir slutt på å bruke LQBTQ-betegnelsen. De stiller seg ikke bak kravene som rammer dem selv. Samtidig går Biden inn for at barn helt ned i ått års alder kan få skifte kjønn, og det lages tv-program og bøker som nærmest oppfordrer til å finne den skjulte identiteten som mann i en kvinnekropp, eller omvendt.

Dette er nihilisme satt i system som bryter opp samfunnets grunn-bestanddel: kjernefamilien.

Sterke krefter står bak, med mye penger og mye aggresjon. Det er de samme som finansierte BLM og Antifa.

Resultatet ser vi i byer som Portland og Seattle, der situasjonen har kommet helt ut av kontroll. Demokratene lokalt og sentralt har latt voldsbevegelser få utvikle seg ukontrollert i trekvart år. Det er de samme menneskene som nå hevder at USA er truet av Trump-tilhengere.

Men verst er det nye forslaget til valglov som vil gjøre poststemmer til ny føderal norm, uten krav til identifikasjon eller kontroll. Såkalt ballot harvesting vil være tillatt. Under slagordet «Alle stemmer teller» vil Demokratene omgjøre USA til et diktatur.

Republikanerne i Kongressen er puslinger. Bare Trump har oppslutningen og styrken til å stå imot.


Biden is in a hurry to destroy the United States. It can not go fast enough

Activists from the New York Immigration Coalition ask Joe Biden to prioritize immigration reform. The bite was not painful to pray. He "takes" all the 11 million and promises them citizenship. Even if it turns out to be 22 million. Photo: Mark Lennihan / AP / Scanpix

Document.no - By: Hans Rustad January 26, 2021, 10:17 AM

What Biden loses in age, he makes up for in radical politics. The executive orders are being spit out at breakneck speed, and not only is Biden trampling on Trump's results, he is raging the United States in the same sling. If the goal was to destroy the United States, Biden could not have been more effective. Where does this rage against the United States come from? The United States is based on exceptionalism, that the nation is an exception in history that has managed to unite people from all over the world to become Americans.

The Democrats have long advocated a course that says there is nothing exceptional about the United States. Obama was asked about it at the beginning of his first term. What was exceptional about the United States? Obama replied that all nations are exceptional in their own eyes. Thus, he renounced the uniqueness of being American.

Obama came from a radical background in Chicago that was openly anti-American.

The identity policy blasts the notion of nation and reduces the inhabitants to a group of people who are equal. It is the exact opposite of being American.

America is based on three principles: Liberty; e pluribus unum (many became one); In God We Trust. Together they form an American trinity.

Democrats have long pursued an anti-American policy. Now it has become revolutionary, it challenges the core of the United States on all levels. It is also anti-capitalist, it is anti-Semitic, and it favors the oligarchs of Big Tech, Big Pharma, and uses witch-hunting as a political weapon.

To break down the population's resistance, Biden has ordered a halt to all deportations for the next hundred days. Last year, the border police ICE expelled 187,000 people; about 90 percent of them were criminals. It is these people that Biden has ordered to be released on the streets. The administration knows what it will lead to: robbery, rape and murder.

The southern border is open, and while Trump sent the migrants back within two hours, Biden will let in anyone who can say the word "asylum." Biden will flood the United States with migrants and criminals, and he will grant citizenship to 11 million illegals (in fact 22 million). Biden has said that immigrants are more American than Americans themselves. Now he shows it in practice.

Texas is suing the Biden administration for stopping deportations
But is this not the same policy pursued in Western Europe? When Erna says that ancestry back to the 13th century does not give her any advantage over newcomers?

Europe's nation states are built on a different foundation than the United States. We have not been a crucible. We have been homogeneous, and precisely this homogeneity has been the prerequisite for the community of trust and the welfare state. It is absolutely right that trust came before welfare. The United States had a steeper slope and had to demand that newcomers abandon their affiliation and become Americans. The renunciation of this patriotism signifies the end of the United States of America. The United States cannot survive as a hippie state, but Biden accelerates the pace as if he wants to destroy so much of the old United States that it can never rise again.

Therefore, a witch hunt is now being launched on "right-wing extremists" in the military, not only in the service, but also veterans. There are 18 million of them.

What is the definition of a right-wing extremist? It is not said explicitly, and that is the whole point. By making January 6 synonymous with the rally and the riots, the two slide together, and Trump attendance falls into the suspicious category.

This enemy image has been systematically cultivated by CNN, MSNBC, ABC, CBS, the New York Times and the Washington Post for four years.

Only asking questions at the election qualifies for cleansing. This is how a regime behaves that has a lot to hide. Biden and the Democrats are behaving as if they have stolen the election. One-third of Americans still believe that, and over 70 percent of Republicans.

For the first time, more people distrust the media (56 per cent) than trust them (46 per cent). One would think that the Democrats and the media would take it to heart and ask why. Instead, they run on with censorship and repression. They fire Trump voters and shout that they are extreme.

Voters see what they are doing: They are raising the price of insulin to record levels after Trump demanded that drugs produced by US companies not be more expensive at home than abroad. They are opening up the power grid for foreign interference, after Trump tried to keep China out.

The keystone cord is shelved. 11,000 jobs will be lost, and the United States will again become dependent on foreign energy.

Biden has even set in motion in Syria and made troop movements to which the Russians have responded.

He has lifted the ban on trances in the military and sports: For the first time, classic feminists stand up and say that this is an attack, not only on women's sports, but on women in general. They are now to be invaded by men who say they are women, in changing rooms, in toilets, in sports arenas and in the military. Gays and lesbians are calling for an end to the use of the LQBTQ term.

They do not stand behind the demands that affect themselves. At the same time, Biden is in favor of children as young as eight years of age being allowed to change gender, and television programs and books are being made that almost encourage finding the hidden identity as a man in a woman's body, or vice versa.
This is nihilism set in a system that breaks up the basic component of society: the nuclear family.


Strong forces are behind it, with a lot of money and a lot of aggression. They are the same ones who financed BLM and Antifa.
We see the result in cities like Portland and Seattle, where the situation has gotten completely out of control. Democrats locally and centrally have allowed violent movements to develop unchecked for three-quarters of a year. These are the same people who now claim that the United States is threatened by Trump supporters.

But worst is the new proposal for an election law that will make postal votes a new federal norm, without the requirement for identification or control. So-called ballot harvesting will be allowed. Under the slogan "All votes count", the Democrats want to turn the United States into a dictatorship.
Tucker: Democrats' sweeping 'For The People Act' would 'enshrine fraud,' as lawmakers seek to stifle dissent

Republicans in Congress are puppets. Only Trump has the support and strength to resist.


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

GHOST ARCHIVE - 06 DEC 2020

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.