6 min read

Georgia – a choice of destiny

People begin to gather in Washington in front of the large demonstration Wednesday 6. January. Elite's rejection of all attempts to get it in talks about the election scam, has only increased the resistance. Photo: Jacquelyn Martin/AP/Scanpix

Document.en - By: Hans Rustad 5. January 2021, 19:22

The choice of the two senat seats from Georgia is a choice of destiny. If the Democrats get a majority also in the Senate they are free to change the united STATES fundamentally, something minority leder Chuck Schumer openly have confronted that they shall and will.

As late as Monday, said the Speaker of the House, Nancy Pelosi, Washington D. C need to get the full delstat status and thus two senators. Purto Rico will get the same. Thus will the Democrats be secured majority in the assembly that the founding fathers would  be a brake on both the house of Representatives and The White House.

An extension of the Senate is only the beginning. The democrats want to expand the supreme court so that it becomes a vehicle for constitutional change.

There is an abyss between the konstitusionalisme as Trump enters, and the progressive interpretation Obama went in for.

The democrats are using their past sins as camouflage for this revolution. Obama talking about the South and slavery, but forget to tell that it was his own party that was thev slave-owner party. There are several features of today's radical Democrats from memories of the past: A limitless arrogance and force.

The democrats are talking about abolishing the voting college and imposing a one man – one vote, so that the populous states decide everything. It will be the same abolishing the proportionality which makes it any point in voting in Alaska. But a system where meat-scale decides, there will not be any point to vote in the states or counties with a low population.

The progressive side omits to mention this. They wait until the results are available. When it will be too late to redo.

Should the Democrats manage to change the USA from the republic with checks and balances to direct democracy, it will be over and out with America as we know it. Then the country be torn apart by contradictions, the way we see the tendencies in Western Europe.

The policy is already a game between parties who agree to keep the game going, regardless of what the voters think. The serious problems are hardly considered.

Under the guise of being a super-democraty who can enter new groups, democracy is destroyed.

In Georgia is documented plenty of evidence of the election-fraud. Most glaring is the video where the election handlers pull forward large suitcases hidden under the tables, at a time when the observers and the journalists are sent home.

Governor Brian Kemp and First Secretary Raffensperger have refused to let  the Dominion voting-machines be subjected to law-technical investigation.

And behind sings George Soros

Behind the election-fraud is China and George Soros.

Paul Sperry has the details:

Anti-Trump-MSM total blocking of all the voter-fraud is a clear confirmation that something rotten has taken place.

Paul Sperry had more compromising revelations, agreeing with Trump.

Dominion and the governor's staff merge. One hand lubricates the other.

It is information like this that makes voters just feel contempt for politicians.
Brian Kemp and Raffensperger remain dishonorable. They sold their state for thirty pieces of silver.


Georgia's voters are witnessing this corruption, even though the MSM is putting a lid on it, and it is increasing support for Trump.


Should there be a legal settlement in a state like Georgia, many of them will end up behind bars.


Therefore, they oppose all investigations. The law states that election results and ballot papers must be kept for 22 months, but in many places they have already been deleted.HER PÅ NORSK...


Folk begynner å samle seg i Washington foran den store mønstringen onsdag 6. januar. Elitens avvisning av alle forsøk på å få den i tale om valgsvindelen, har bare økt motstanden. Foto: Jacquelyn Martin/AP/Scanpix

Document.no - Av: Hans Rustad   5. januar 2021, 19:22

Valget på de to senatsplassen fra Georgia er et skjebnevalg. Hvis Demokratene får flertall også i Senatet står de fritt til å endre USA fundamentalt, noe minoritetsleder Chuck Schumer åpent har skrytt av at de skal og vil.

Så sent som mandag sa Speaker of the House, Nancy Pelosi, at Washington D.C må få full delstatsstaus og dermed to senatorer. Purto Rico skal få det samme. Dermed vil Demokratene være sikret flertall i forsamlingen som grunnlovsfedrene ville skulle være en brems både på Representantenes hus og Det hvite hus.

En utvidelse av Senatet er bare begynnelsen. Demokratene vil utvide høyesterett slik at det blir et redskap for konstitusjonell endring.

Det er en avgrunn mellom de konstitusjonalisme som Trump går inn for, og den progressive fortolkning Obama gikk inn for.

Demokratene bruker fortidens synder som kamuflasje for sin revolusjon. Obama snakker om Sørstatene og slaveri, men glemmer å fortelle at det var hans eget parti som var slaveeierpartiet. Det er flere trekk ved dagens radikale Demokrater som minner om fortiden: En grenseløs arroganse og maktbrynde.

Demokratene snakker om å avskaffe valgmannskollegiet og innføre en mann – en stemme, slik at de folkerike statene bestemmer alt. Det vil være det samme som å avskaffe proporsjonaliteten som gjør at det er noen vits i å stemme i Finmark. Men et system hvor kjøttvekta bestemmer, vil det ikke være noen vits i å stemme i de folkeskrinne delstatene eller fylkene.

Den progressive siden glemmer å fortelle dette. De venter til resultatet foreligger. Da er det for sent å gjøre om.

Skulle Demokratene klare å forandre USA fra republikk med checks and balances til et direkte demokrati, vil det være over og ut med Amerika slik vi kjenner det. Da vil landet bli revet i filler av motsetninger, slik vi ser tendenser til i Vest-Europa.

Politikken er allerede et spill mellom partier som er enige om å holde spillet gående, uavhengig av hva velgerne måtte mene. De alvorlige problemene blir knapt berørt.

Under dekke av å være et superdemokrati som kvoterer inn nye grupper, blir demokratiet ødelagt.

I Georgia er det dokumentert mange bevis på valgsvindel. Mest grell er videoen der valgmedarbeidere trekker frem store kofferter  skjult under bordene, når observatører og journalister er sendt hjem.

Guvernør Brian Kemp og First Secretary Raffensperger har nektet å la stemmemaskinene til Dominion bli underkastet rettsteknisk granskning.

Og bakom synger George Soros

Bak valgsvindelen står Kina og George Soros. Paul Sperry har detaljene:

Anti-Trump-mediene totale blokkering av all valgsvindelen er en bekreftelse på at noe råttent har funnet sted.

Paul Sperry hadde flere kompromitterende avsløringer, som gir Trump rett.

Dominion og guvernørens stab går over i hverandre. Den ene hånden smører den andre.

Det er opplysninger som dette som gjør at velgerne bare føler forakt for politikerne.

Brian Kemp og Raffensperger står æreløse tilbake. De solgte sin delstat for tretti sølvpenger.

Georgias velgere får med seg denne korrupsjonen, selv om norske medier legger lokk på den, og det øker oppslutningen om Trump.

Skulle det bli et rettslig oppgjør i en delstat som Georgia vil mange av dem havne bak lås og slå.

Derfor stritter de imot alle granskninger. Loven sier at valgresultat og stemmesedler skal oppbevares i 22 måneder, men mange steder er de allerede slettet.COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

GHOST ARCHIVE - 06 DEC 2020

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.