3 min read

Verdens lengste strømkabel, Nordlink-kabelen mellom Norge og Tyskland

Av Jørund Hassel - Medlem av Nei til EU Publisert: 09. desember 2020

Mitt innlegg i Ringsaker Blad den 09.12.2020 – en merkedag for kraftbransjen i EU

Den 09.12.2020 øker strømprisen fra ca. 25 øre pr. kilowattime – til mellom 95 og 106 øre mellom kl. 15 og 18.

Årsak: Verdens lengste strømkabel, Nordlink-kabelen mellom Norge og Tyskland skal kobles til og tas i bruk. I en overgangsfase meldes det om at norske strømkunder må belage seg på høyere strømpriser.Byggingen av Nordlink-kabelen har med dagens kronekurs kostet om lag 21,2 milliarder kroner. En kostnad som norske strømkunder er satt til å måtte betale for gjennom økt nettleie.I 2018 vedtok et flertall på Stortinget at Norge skulle slutte seg til EUs energibyrå Acer (2018). Med det er kraftmarkedet overlatt til Acer (EU) – til et system hvor Norge ikke en gang har stemmerett siden vi ikke er medlem av EU. Alt for å tilfredsstille EUs ønske om lavere og mer ensartede strømpriser i EU.

På denne måten er norske strømkunder blitt satt til å subsidiere europeisk industri og strømkunder, med den konsekvens at det åpenbart vil svekke norsk konkurransekraft, og dermed kunne sette norske arbeidsplasser i fare. Samtidig som at det vil bli enklere for investorer å flytte norske arbeidsplasser til steder hvor det er billigere arbeidskraft.Norsk kraftindustri ble bygget opp av fellesskapet – i den hensikt å sikre norske arbeidsplasser gjennom konkurransefortrinn – i form av billig kraft (herunder billig kraft til offentlige virksomheter). Med Acer-tilslutningen har Norge mistet dette fortrinnet, og Norge har fått en enda nærmere tilknytning til EU.Enda verre er det ranet som skjer av norske skattebetalere, som kraftig subsidierer private og offentlige selskaper som bygger vindkraft på land og til havs.

TU Energi opplyser at av 18 vindkraftverk som er ferdig utbygd i Norge i 2020, er 15 av disse helt eller delvis eid av utenlandske selskaper.Under dekke av det «grønne skifte», og en naiv tro på EU er klimaredningen for Europa, legger Norge åpenbart alle forhold til rette for at utenlandske spekulanter skal kunne kontrollere og overta det norske kraftmarkedet.EU og Acer mål om et indre marked – med liberalisme og fri konkurranse – og en europeisk kraftbørs der spekulanter får en arena for å bli rikere kommer stadig nærmere. I 2018 fikk Norge en forsmak på det da kraftspekulanten Eina Aas gikk konkurs på grunn av feilinvesteringer, etter først å ha tjent rundt 3 300 000 000 kroner på kraftbørsene.Til E24 (08.12.2020) opplyser sjefanalytiker Tor Reier Lilleholt i Wattsight at «det er på tide at strømprisene stiger», etter at fulle vannmagasin har medført lang periode med lave strømpriser. Selvsagt til stor jubel for kraftprodusentene.

Med andre ord; Vi kan med det forvente oss varig høyere strømpriser i framtiden.


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

GHOST ARCHIVE - 06 DEC 2020

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.