8 min read

The greatest hoax ever perpetrated on an unsuspecting public

  • Post author By MCM – Post date November 18, 2020

“The greatest hoax ever perpetrated on an unsuspecting public”: Dr. Roger Hodkinson, Cambridge-trained pathologist, blasts COVID measures as “outrageous,” in a private meeting with Canadian officials.

“Masks are utterly useless,” “social distancing is useless,” and “ALL TESTING SHOULD STOP.”

I recommend you watch the video below while it’s still up.

From Celia Farber:

In Secret Zoom Recording, Top Canadian Pathologist Whose Company Sells Covid-19 PCR Tests Blasts Those Responsible For Lockdown And Masks; Calls Cov-19 “A Bad Flu, and Says a Positive Test Does NOT Mean Infection and That “All Testing Should Stop.”
A video appeared on social media on Nov. 17, described as a private audio recording of a meeting held in Alberta Canada last week. One hears the British voice of one Dr. Roger Hodkinson, who proceeds to decimate Covid-19 measures as deadly, false, and “outrageous.”
Dr. Hodkinson is the Chairman of the Royal College of Physicians and Surgeons committee in Ottawa, CEO of a large private medical laboratory in Edmonton, Alberta and Chairman of a Medical Biotechnology company, which sells a Covid-19-test.
Here is the transcript in its entirety of what he said:
“This is Dr. Hodkinson I just wanted to let you know I’m standing by.”
“OK well we would love to hear from you the floor is yours.”
“Thank you very much. I do appreciate the opportunity to address you on this very important matter. What I’m going to say is lay language,  and blunt. It is counter-narrative, and so you don’t immediately think I’m a quack I’m going to to briefly outline my credentials so that you can understand where I’m coming from in terms of knowledge base in all of this.
I’m a medical specialist in pathology which includes virology. I trained at Cambridge University in the UK. I’m the ex-president of the pathology section of the Medical Association. I was previously an Assistant Professor in the Faculty of Medicine doing a lot of teaching. I was The Chairman of the Royal College of Physicians of Canada Examination Committee and Pathology in Ottawa but more to the point I’m currently the chairman of a bio technology company in North Carolina selling the COVID-19 test.
And [inaudible] you might say I know a little bit about all of this. The bottom line is simply this:
There is utterly unfounded public hysteria driven by the media and politicians. It’s outrageous. This is the greatest hoax ever perpetrated on an unsuspecting public. There is absolutely nothing that can be done to contain this virus. Other than protecting older, more vulnerable people. It should be thought of as nothing more than a bad flu season.
This is not Ebola. It’s not SARS. It’s politics playing medicine and that’s avery dangerous game. There is no action of any kind needed other than what happened last year when we felt unwell. We stayed home, we took chicken noodle soup, we didn’t visit granny, and we decided when we would return to work. We didn’t need anyone to tell us.
Masks are utterly useless. There is no evidence base for their effectiveness whatsoever. Paper masks and fabric masks are simply virtue signaling. They’re not even worn effectively most of the time. It’s utterly ridiculous. Seeing these unfortunate, uneducated people– I’m not saying that in a pejorative sense–seeing these people walking around like lemmings, obeying without any knowledge base, to put the mask on their face.
Social distancing is also useless because Covid is spread by aerosols which travels 30 meters or so before landing. Enclosures have had such terrible unintended consequences. Everywhere should be opened tomorrow as well as was stated in the Great Barrington declaration that I circulated prior to this meeting.
And a word on testing: I do want to emphasize that I’m in the business of testing for Covid. I do want to emphasize that positive test results do not, underlined in neon, mean a clinical infection. It’s simply driving public hysteria and all testing should stop. Unless you’re presenting to hospital with some respiratory problem.
All that should be done is to protect the vulnerable and to give them all in the nursing homes that are under your control, give them all 3000 to 5000 international units of vitamin D every day which has been shown to radically reduce the likelihood of Infection.
And I would remind you all that using the province’s own statistics, the risk of death under 65 in this province is one in 300,000. One in 300,000.
You’ve got to get a grip on this. The scale of the response that you are undertaking with no evidence for it is utterly ridiculous given the consequences of acting in a way that you’re proposing. All kinds of suicides, business closures, funerals, weddings etc. it’s simply outrageous!
It’s just another bad flu and you’ve got to get your minds around that. Let people make their own decisions. You should be totally out of the business of medicine. You’re being led down the garden path by the chief medical officer of health for this province. I am absolutely outraged that this is reached this level.  It should all stop tomorrow. Thank you very much.”
Here is the video: Dr. Rodger Hodkinson, Cambridge trained virologist.


PÅ NORSK -

Den største bløff som noensinne er begått på en intetanende publikum

  • Post forfatter Av MCM – Post dato November 18, 2020

"Den største løgnen som noensinne er begått på en intetanende publikum": Dr. Roger Hodkinson, Cambridge-kvalifisert patolog, sprenger COVID tiltak som "opprørende", i et privat møte med Kanadiske myndigheter.

"Masker er helt ubrukelig," "social distancing er ubrukelig," og "ALL TESTING BØR SLUTTE."

Jeg anbefaler deg å se videoen under, mens det fortsatt opp.

Fra Celia Farber:

I Hemmelige Zoom Opptak, Topp Kanadiske Patolog Som Selskapet Selger Covid-19 PCR-Tester Sprenger De Ansvarlige For Lockdown Og Masker; Samtaler Cov-19 "En Dårlig Influensa, og Sier en Positiv Test Betyr IKKE Infeksjon og At "Alle Tester Skal Stoppe."
En video har dukket opp på sosiale medier på Nov. 17, beskrevet som en egen lyd-opptak av et møte i Alberta i Canada i forrige uke. Man hører den Britiske røst av en som Dr. Roger Hodkinson, som fortsetter å desimere Covid-19 tiltak som dødelig, forfalskning, og "opprørende."
Dr. Hodkinson er Leder av Royal College of Physicians and Surgeons komiteen i Ottawa, administrerende DIREKTØR i en stor, privat medisinsk laboratorium i Edmonton, Alberta og Leder av Medisinsk Bioteknologi selskap som selger en Covid-19-test.
Her er avskrift i sin helhet av hva han sa:
"Dette er Dr. Hodkinson jeg ville bare at dere vet at jeg står ved."
"OK vel vi vil gjerne høre fra deg gulvet er ditt."
"Takk skal du ha veldig mye. Jeg setter pris på muligheten til å ta deg med på denne svært viktige sak. Hva jeg kommer til å si er lå språk, og sløv. Det er counter-fortelling, og slik at du ikke umiddelbart tror jeg er en rapp jeg kommer til å kort skissere min påloggingsinformasjon, slik at du kan forstå hvor jeg kommer fra i form av knowledge base i alt dette.
Jeg er en spesialist i patologi som inkluderer virologi. Jeg er utdannet ved Cambridge University i STORBRITANNIA. Jeg er ex-president patologi delen av Medical Association. Jeg var tidligere Assisterende Professor i medisinske Fakultet gjør mye av undervisningen. Jeg var Leder av the Royal College of Physicians of Canada Undersøkelse Komiteen og Patologi i Ottawa, men mer til poenget jeg er for tiden leder av en bio technology company i North Carolina selge COVID-19 test.
Og [uhørlig] du kan si at jeg vet litt om alt dette. Poenget er ganske enkelt dette:
Det er helt ubegrunnet offentlig hysteri drevet av media og politikere. Det er opprørende. Dette er den største bløff som noensinne er begått på en intetanende publikum. Det er absolutt ingenting som kan gjøres til inneholder dette viruset. Annet enn å beskytte eldre, mer sårbare mennesker. Det bør være tenkt som noe mer enn en dårlig influensa sesongen.
Dette er ikke Ebola. Det er ikke SARS. Det er politikk å spille medisin, og det er enveldig farlig spill. Det er ingen handling av noe slag som trengs for annet enn det som skjedde i fjor, da vi følte seg uvel. Vi bodde hjemme, tok vi chicken noodle suppe, vi fikk ikke besøke bestemor, og vi bestemte oss for når vi skulle gå tilbake til arbeid. Vi trengte ikke noen til å fortelle oss.
Masker er helt ubrukelig. Det er ingen bevis base for sin effektivitet overhodet. Papir masker og stoff masker er rett og slett dyd signalering. De er ikke selv slitt effektivt mesteparten av tiden. Det er helt latterlig. Å se disse uheldig, uutdannede mennesker– jeg sier ikke at i en nedsettende forstand–å se disse menneskene går rundt som lemmings, å adlyde uten noen knowledge base, for å sette masken på ansiktet deres.
Sosiale distansere er også ubrukelig fordi Covid er spredning av aerosoler som går 30 meter eller så før landing. Skap har hatt en slik forferdelig utilsiktede konsekvenser. Overalt skal åpnes i morgen , så vel som ble nevnt i Great Barrington-erklæringen at jeg sirkulert forut for dette møtet.
Og et ord på testing: jeg ønsker å understreke at jeg er i bransjen for testing for Covid. Jeg ønsker å understreke at positive testresultater gjør ikke, understreket i neon, mener en klinisk infeksjon. Det er rett og slett kjører offentlige hysteri og all testing bør slutte. Med mindre du presenterer til sykehus med noen luftveier problem.
Alt som bør gjøres er å beskytte de som er sårbare og å gi dem alle på sykehjem som er under din kontroll, gi dem alle 3000 til 5000 internasjonale enheter av vitamin D hver dag det som har blitt vist å radikalt redusere sannsynligheten for Infeksjon.
Og jeg vil minne dere alle på at bruk av provinsens egne statistikker, risikoen for død under 65 i denne provinsen er en i 300,000. En i 300,000.
Du har fått til å få et grep om dette. Omfanget av det svar som du gjennomfører med ingen bevis for det er helt latterlig gitt konsekvensene av å handle på en måte som du foreslår. Alle typer selvmord, stengt, begravelser, bryllup etc. det er rett og slett opprørende!
Det er bare en annen dårlig influensa og du har til å få hodet rundt det. La folk ta sine egne avgjørelser. Du bør være helt ut av virksomheten for medisin. Du blir ledet ned hagen banen ved det medisinsk sjef helse for denne provinsen. Jeg er helt rasende at dette er nådd dette nivået. Det burde slutte i morgen. Takk skal du ha veldig mye."
Her er videoen: Dr. Rodger Hodkinson, Cambridge trent virologist.


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

FLIPHTLM5 - 08 NOV ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.