3 min read

EØS – ET FORTIET VIRUS

Jan Ivar Jansen 06 Nov 2020

EØS – et fortiet virus

I motsetning til Covid19 er ikke EØS et mye omtalt virus. Selv om vi i Nei til EU har forsøkt.  Dette virus rammer ikke alle like direkte så det har ikke vært interessant for mediene. Ingen legges inn på sykehus av dette viruset. Likevel er landet rammet mer dramatisk enn av noe annet virus vi kjenner til. Men ikke alle merker det på  skadelig måte for forskjellene øker.

Grunnloven - vårt forsvarssystem svekkes av sterke indre og ytre krefter. Vår juridiske beskyttelse omgåes av våre motstandere. Mange i folkebevegelsen Nei til EU har erfart at virus er farlig – men forsvaret har vært defensivt. Nå må vi endre metode før det er for sent. Oppmerksomheten rundt Covid19 er viktig og riktig - likevel kan  fokuset oppleves uproposjonalt sammenliknet med EØS-konsekvensene på samfunnskroppen. Men spisskompetanse på dette har vi ikke.

Det er kun vår politiske intuisjon, vi må innrømme, etter lang erfaring.Vår kompetanse i Nei til EU er de facto på EØS-viruset. Og den er stor – alle vil kunne se hva vi har produsert de siste 25-30 år. Vi er kunnskapsbasen på EØS, men også på EU og oppbygging av Europas forente stater. Men EØS-viruset  sprer seg fortsatt i kroppen og nå øker smertene. Vi har dokumentasjonen. Vi har dessverre ikke klart å stoppe det likevel. Noen lever åpenbart godt med dette viruset. Noen har tatt kontroll og vi har latt det skje. Som en usynlig hånd har det spredt seg over landet dette viruset, til den innerste krok og inn i de minste kommunesentra.

Innsatsmidlene er etter feil diagnose og svært skadelig for vår helsetilstand. Vi trodde lenge at landet hadde gode forutsetninger for å stå mot de stadig sterkere angrepene på samfunnskroppen. Desverre har mange vært naive eller befunnet seg ien tilstand av fortrengning og ønsketenkning. Vi i Nei til EU har bevart troen på at folkeopplysning virker - i lengden. Vi har mer enn 25 års erfaring med hard jobbing. Det vil lønne seg til slutt, har vi tenkt. Men noe har gått helt galt over 13000 lovendringer har EU fått til.

Samfunnskroppen er infisert av fri flyt og det indre markedets logikk forhindrer felles innsats. Kampen mot Covid19 og EØS er begge svært krevende. Heldigvis blir vi stadig fler som vil gå ut i denne viruskrigen. Ethvert overherredømme er fiendtlig.  Våre fremste eksperter krever endring av Grunnlovens  paragraf § 1 mfl. Norge er blitt et lydrike er  påstanden. De krever en EØS-oppdatert Grunnlov. Alternativet er å ta opp kampen for en fri og frisk kropp.  Flere blir motiverte av alvoret.

Vi i folkebevegelsen vet hva vi vil med Norge – vi krever en suveren organisme uten tvangstrøya EØS. Vi krever retten til  å velge vår egen vei basert på et  solidarisk sinnelag. All virus-motstand må være samfunnstilpasset og kunnskapsbasert. Bli med i kampen mot begge virus, et godt liv for flertallet og enkeltmennesket og frihet for landet er hva vi krever !


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

VISIT THE PAPERTURN 20 OCT ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.