6 min read

Vill Trollflaggermus felle Vindmølleplanane på Haramsfjellet?

Lita tue. Trollflaggermus er raudlista og rekna som sårbar i Norge, fordi bestanden er svært liten 
    
      (Foto: Vadseth, Jan Olav)

29 OKTOBER 2020 21:15  

SunnmørePosten - Jan Erik Røsvik, Politisk redaktør

Lita skapning kan ha stor kraft. Skal orkanen Dagmar eller vingeslaga frå trollflaggermus felle vindmølleplanane på Haramsfjellet, eller står dei gjennom stormen i ly av jobben NVE har gjort med konsesjonen?

Torsdag var siste dag i Sunnmøre tingrett for Nei til vindkraft på Haramsøy sitt forsøk på å stanse anleggsarbeidet på Haramsøya. Innan to veker skal retten seie sitt.

Den skal gi svar på om er sannsynleg at det er gjort feil i handsaminga av konsesjonen for vindkraftverket. Men det er ikkje nok at det er feil eller manglar i det som er gjort.

Må ha hatt konsekvens

Feila må også vere så alvorlege, kvar for seg eller samla, at det er sannsynleg at dei ville ha fått konsekvensar for utfallet – enten at søknaden hadde blitt avslått eller at konsesjonsvilkåra ville ha vorte vesentleg annleis.

Så må tingretten igjen vurdere om dette igjen gir grunn for å stanse anleggsarbeidet straks, før ei endeleg rettssak avgjer om konsesjonen er lovleg gitt eller ikkje.

For det er dette saka handlar om no: Skal arbeidet stoppast i påvente av domstolane har sagt sitt i ei rettssak mot staten. Den skal ikkje gi svar på om skjønnet forvaltninga har gjort er fornuftig, berre om det har følgt boka.

Skade mot ulempe

Målet med denne rettssaka er å avgrense skaden fram til ein eventuelt vinn fram i hovudsaka for domstolen.

Forenkla sagt er det altså to trinn på denne stigen:

 • Er det sannsynleg at det er gjort vesentlege og avgjerande sakshandsamingsfeil
 • Vil det kunne oppstå uopprettelege skadar om ein ventar til dette er avgjort i hovudsøksmålet

Sunnmøre tingrett må også vurdere «gevinsten» av ein eventuell tvangsstans opp mot kva ulemper dette påfører Haram Kraft AS, og den må vurdere om Nei til vindkraft på Haramsøy kunne eller burde nådd fram på andre måtar enn gjennom denne saka – til dømes gått til søksmål på eit tidlegare spørsmål.

Faktafeil og svekka lønsemd

Nei til vindkraft på Haramsøya har i denne saka lagt vekt på både feil i faktagrunnlaget og prosessen i saka. Dei meiner at skulle ha lagt endringar i konsesjonsvilkåra fram for offentleg høyring, og at det kunne ha endra utfallet.

Når det gjeld faktagrunnlaget er det særleg lagt vekt på manglande utgreiing av konsekvensane for fugle- og dyrelivet. I tillegg meiner dei at samfunnsnytten har vorte svekka ved at det var mangelfull utgreiing av vindressursen.

Her er det Dagmar og trollflaggermusa spelar ei hovudrolle.

Etter at Dagmar raste over Sunnmøre i romjula 2011 fekk nemleg både utbyggjar og turbinleverandørar kalde føter. Ekstremvind og turbulens medverka til at prosjektet vart kraftig krympa.

Sjølv om det førte til at inngrepet vart mindre, meiner Nei til vindkraft på Haramsøya at det førte til ei så sterkt svekka samfunnsnytte at det kunne slått beina under konsesjonen.

Flaggermus og fugl

Men også vengjer kan skape storm.

Konsekvensane for flaggermus var ikkje greidd ut i det heile i 2008. I år er det slått fast at det er minst fire artar på Haramsøya, mellom dei den raudlista trollflaggermusa som Norge er internasjonalt forplikta til å identifisere og verne. Heller ikkje fugletrekket langs kysten er godt nok greidd ut meiner dei.

Haram kraft AS meiner på si side at ingen eventuelle feil er så avgjerande at konsesjonen må kjennast ugyldig. Feil kan ha oppstått og vore gjort undervegs, men anten er dei ikkje så alvorlege at dei ville fått dette som konsekvens, eller så er dei retta opp før det endelege vedtaket – seinast stadfesta av Olje- og energidepartementet i vår.

Ved fyrene Svinøy og Skalmen, begge i Møre og Romsdal, var de sterkeste vindkastene oppe i 62 sekundmeter, som tilsvarer 223 kilometer i timen. Ved de samme værstasjonene var middelvinden oppe i 46 m/s (166 km/t). Sterkere middelvind er ikke målt i Norge, verken før eller etter 1. januar 1992

Ikkje uoppretteleg

Og der Nei til vindkraft på Haramsøya meiner det er avgjerande å stoppe anleggsarbeidet no, meiner Haram kraft at dei økonomiske konsekvensane er for store, Nei til vindkraft på Haramsøya kunne handla før og sjølv om konsesjonen skulle verte kjent ugyldig i ei hovudrettssak om nokre veker eller månader, så er ikkje skadane i terrenget uopprettelege og irreversible.

No er det opp til Sunnmøre tingrett å ta stilling. Det må skje innan to veker.

Då får vi sjå om trollflaggermusa kan velte vindturbinar på 150 meter – eller i alle fall stanse dei ei stund.

Uansett utfall her er neppe siste ord sagt.

Marit Brevik

Jeg er dyrlege. Jeg brenner for dyrs rett til et liv uten smerter fra vonde tenner eller vonde rygger og annet for kjæledyr jeg kan hjelpe, og for de som er født fri: for deres rett til leveområder uten fuglekverner og  industri. Jeg vil tale for de uten stemme. De som lever her, før oss, uten oss. De har egenverdi. Alle skapninger på jorda har rett til å være her. Å høre mennesker snakke om økologiske systemer som om det er deres rett å bygge de ut for egen vinning, for et energibehov som kanskje kommer om ti år, for at vi fortsatt skal forbruke og forbruke uten mål og mening.  Det gjør meg vondt.

Å sitte i debatter med utbyggere som snakker om kWh og MTA planer, om at vegene i Egersund vindpark er innafor enda de er 3 ganger mer arealkrevende enn de fikk tillatelse til fordi NVE sier det er Ok? Å høre slektninger si til meg at jeg er egoist fordi jeg ikke vil bygge ut naturen rundt meg til ren energi..Jeg blir enda mer standhaftig.Denne lille vil jeg kjempe for retten til tilværelsen. Og alle andre små og store som lever i den naturen vi har igjen her.


Les også-  Solberg på besøk


COPYRIGHTS

WHO and WHAT is behind it all ? : >

VISIT THE PAPERTURN 20 OCT ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Norge vil kunne bli et sammenhengende tysk-amerikansk vindkraftanlegg. En slik utvikling må naturligvis stanses. Første ledd i prosessen er å forkaste fullelektrifisering som en politisk målsetting i Norge.

Vi trenger ikke elektrifisere mer enn vi har elektrisk kraft til – altså uten utbygging av mer vindkraft.

Norge befinner seg uendelig langt foran de fleste land i alt som kan kalles klimaarbeid.

Norge er selvforsynt av vannkraft og kan utbygge mye mer.  Vindkraft er kun til for å fore de overgrådige kryptofabrikkene som i øyeblikket benytter datautstyr med unormalt behov for strøm.

Med dagens utvikling av AI programering blir det ikke lenge før datachips m/tilbehør utvikles til normalt behov og både kryptofabrikkene samt vindgeneratorene blir overflødige monstre som blir stående igjen i landskapet.

Kryptofabrikkenes ENESTE oppgave er å betjene eliten med 'Børs-Casinoer' hvor de kan spille med sine kryptovalutaer, 'Grønne sertifikater' etc. som ikke har noen betyding for Norges beboere enn å dobble strømprisene samt vedlikehold av turbiner og adkomstveiene.

Stopper vi vindkrafta, vil vi også kunne stoppe mye av den øvrige tvilsomme «moderniseringen» av norsk kraftsektor som planlegges.COPYRIGHTS

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.