3 min read

Etter 21 år med planlegging blir det nå bygget vindkraft på Haramsøy

Haram Ålesund kommune i Møre og Romsdal

Oppholdsforbud i anleggsområdet på Haram. Les mer om politiets melding her

Fra og med 2. juni blir det innført anleggsområde i planområdet på Haram. Det vil bli satt opp en bom i hver ende av Fjellvegen og hengt opp informasjonsskilt på bommene. All ferdsel i området skal være på trygg avstand fra anleggsarbeidene. NB! Det vil forekomme sprengning i området. Det vil ikke være anleggsaktivitet på søndager. Mer informasjon om anleggsarbeider vil bli lagt ut på Haram kraft sin facebook-side.

Etter 21 år med planlegging blir det nå bygget vindkraft på Haramsøy i Ålesund kommune utenfor Ålesund by. Anlegget vil gi nok fornybar energi til alle innbyggerne på Haramsøy og bidra til økt forsyningssikkerhet til øya gjennom etablering av ny sjøkabel til øya. I tillegg vil vindkraftanlegget betale eiendomsskatt til kommunen og det vil benyttes lokale firmaer i utbyggings- og driftsfasen. Berørte grunneiere, som i dag benytter arealene til dyrking av fór, vil få inntekter fra vindkraftverk samtidig som landbruksaktivitetene kan opprettholdes. Se pressemelding her.

Antall turbiner 8stk.

Installert effekt 34MW

Årlig produksjon 113GWh

Kan forsyne strøm til 7060 eneboliger årlig

Haram Kraft fikk første konsesjon av NVE i 2008, og denne ble stadfestet av OED i 2009 etter klagebehandling. Etter dette har det vært flere endringer i konsesjonen, blant annet har spenningsnivå på nettilknytningen blitt redusert fra 132 kV til 33 kV. Den planlagte luftledning på Haramsøya er byttet ut med sjøkabel helt frem til Håneset og jordkabel på Haramsøya. Gjeldende konsesjon for Haram vindkraftverk ble gitt av NVE 7. februar 2019.

Haram Kraft er 100% eid av finske Taaleri Energia. Utbygging av vindkraft er svært kapitalkrevende og utbyggingen vil bli finansiert med egenkapital fra Taaleri Energia og med lån fra bank. Zephyr vil gjennomføre utbyggingen for investor, og har inngått en langsiktig avtale for drift av vindkraftverket.

Haram Kraft fikk endelig godkjent detaljplan for vindkraftverket og en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) av Olje- og energidepartementet 24. mars 2020. MTAen skal sikre at miljøkrav og føringer i lover og forskrifter og i konsesjon med vilkår, blir fulgt opp i anleggs- og driftsfasen. MTAen vil være et aktivt verktøy for å sikre at anleggsarbeidet gjennomføres med minst mulig skade og ulemper for ytre miljø og omgivelser. MTA vil sammen med detaljplanen, inngå som en viktig del av kontrakten med entreprenør.

Fjeldahl, Arild - Prosjektleder

Tlf. 918 23 444  -  af@zephyr.no

Fakta om vindkraft på Haramsøya

Brosjyre om Haram vindkraftverk


COPYRIGHTS

WHO and WHAT is behind it all ? : >

VISIT THE PAPERTURN 20 OCT ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.