3 min read

Hvorfor skitten 'grønn' energi?

Knut Harald Kloster Bjørge - 17 okt. 2020

Hvorfor tar ikke norske politikere som Erna, Støre, Bru, Rotevatn lærdom av vindkraftnasjonene USA, Canada, Tyskland, Danmark, Sverige og deres vanvittige kostbare feilslåtte vindkraftsatsning ?

I stedet velger de samme politikere å ta den norske befolkning gjennom en maraton av et vindkraftmareritt hvor utfallet er gitt i forkant. Enorme naturødeleggelser, store samfunnsøkonomiske kostnader, menneskelige psykiske og fysiske overgrep og lidelser, død og fordervelse av våre fuglearter. Vindkraft er dokumentert til å være en "skitten" såkalt grønn fornybar energi som Norge ikke trenger, dette til tross for hva våre politiske globalister, vindkraftlobbyen/ profitører inkl. NVE påstår.

De fleste vet at vindkraft kun til for eksport til et Europa, og når det kommer for dagen at EU land som Tyskland ikke evner å utnytte den eksporterte vindkraftenergien i praksis da kommer virkelig det meningsløse med vindkraft skandalen frem. Og verre blir det når vi vet at vindkraft aldri vil kunne bli noe annet enn en minimal supplerende energikilde, kun en promille av den totale energiproduksjonen, da blir det hele enda mer uforståelig.

Erna & Støre, Bru & Rotevatn med et manipulerende og uredelig NVE i spissen synes å være så redd for EU og EU lands sanksjoner i vindkraftsaken at de er villig til å gjøre hva som helst for å "please" dem, koste hva det koste vil. Selv om det innebærer å bryte grunnloven eller, samt lov og regelverk for godkjenning av vindkraft konsesjoner.

Når bruddene oppdages er de ikke sannferdig, men istedet serverer de løgner som er lett å avsløre. De bryr seg heller ikke om at vindkraft industrien skaper seg enorme subsidierte gevinster, plasserer pengene i skatteparadiser og pantsetter norske vindkraftområder for mange milliarder. Erna & Støre synes å mangle fullstendig selvtillit på Norges vegne. De mangler den handlekraft Storbritannia har vist har vært nødvendig for å få landet sitt t ut av EUs ønske om pålegge dem nasjonaleuvennlige og destruktive EU lover og praksis.

Med Norge ønsker EU å gjøre Norge til Europas vindkraftbatteri. Det kan synes som våre politiske elite mangler både mot, vilje og utholdenhet og kompetanse til å ta gode valg for Norge. Erna & Støre, Bru & Rotevatn har blitt årsaken til at dagens vindkraftskandale og miljøødeleggelser ikke stoppes, men at den i stedet eskalerer. De kan derfor ikke bli en del av morgendagens politiske løsning. De må velges bort. De tilfører landet vårt for stor skade i deres forvaltningen av norsk energipolitikk.

NVEs mandat må endres og reguleres kraftig. Nå har de blitt en stat i staten og den politiske eliten sitter handlingslammet på sidelinjen og forteller alle som spør at det er ingenting de kan gjøre for å stoppe NVEs miljøkriminalle saksbehandling av naturskadelige vindkraftkonsesjoner og miljøkriminalitet, som selvfølgelig er en åpenbar løgn som ingen tror på.

De viser med dette at de ikke er oppgaven verdig. Norges fremtid som en selvstendig norsk nasjon står på spill for generasjoner


COPYRIGHTS

WHO and WHAT is behind it all ? : >

VISIT THE PAPERTURN ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.