4 min read

Samfunnsverdi som rettesnor for Oljefondet

                                            av Linn-Anita Rustad - 28 AUG 20

Debatten om ansettelsen av Nicolai Tangen har overskygget en mye viktigere debatt om Oljefondets overordnede formål: Vi må omdefinere det styrende prinsippet for fondets investeringer fra profitt til samfunnsverdi.

I april 2019 ble det oppnevnt et utvalg som skulle vurdere de etiske retningslinjene for vår felles sparebøsse, 15 år etter at de ble etablert. Utvalget la i juni frem flere forslag til en mer ansvarlig forvaltning av Oljefondet. Her het det blant annet at FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter bør inn i Norges Banks mandat.

Fortsatt er det likevel kun grove brudd på etiske normer som skal føre til utelukkelse. Dette er i tråd med det politisk definerte målet for fondets investeringer, nemlig å oppnå høyest mulig avkastning gjennom moderat risiko. Men hvor godt svarer dette overordnede målet egentlig til fondets reelle etiske forpliktelser?

Makten til å nedfelle slike bestemmelser ligger hos våre folkevalgte, men disse har sluppet billig unna.

Fra et moralfilosofisk perspektiv er Oljefondet helt spesielt. Finansmarkedet er et av verdens mest globaliserte systemer for sosialt samspill, og Oljefondet er i skrivende stund det største nasjonale investeringsfondet i verden. Den norske stat har dermed et stort moralsk ansvar for å fremme global rettferdighet.

Vi kontrollerer den deltageren i det nevnte samspillet med aller størst kapasitet til å utgjøre en forskjell. Ettersom fondets eksistens skyldes inntekter fra gass- og oljeutvinning, er det også rimelig å inkludere et særskilt ansvar for klimarettferdighet i vurderinger av fondets etiske forpliktelser.

Varig avkastning ikke nok

Makten til å nedfelle slike bestemmelser ligger hos våre folkevalgte, men disse har sluppet billig unna etter publiseringen av Etikkutvalgets utredning. Slik vi har satt spørsmålstegn ved ansettelsen av Nicolai Tangen, burde vi derfor også sette spørsmålstegn ved politikernes langt viktigere tilbakeholdenhet hva gjelder bestemmelser om Oljefondets overordnede formål.

Etikkutvalget hevder at varig finansiell verdiskapning i seg selv må betraktes som en etisk forpliktelse ovenfor nålevende og fremtidige generasjoner. Men mest mulig penger på bok er ikke et godt nok eierstyringsmål i en tid med økende forskjeller og truende klimaendringer.

Ideen er å gjøre samfunnsverdi til et primærmål og profitt til et sekundærmål som fremmes gjennom økt samfunnsverdi

Begrepet varig verdiskapning, slik det tradisjonelt forstås i etisk sammenheng, er knyttet opp mot samfunnsverdi; et prinsipp som innebærer langt mer enn profitt. Kan dette være et fordelaktig overordnet mål for Oljefondets investeringer?

Øyvind Bøhren, professor emeritus i finans ved BI, mener det. I en debattartikkel i Dagens Næringsliv den 20. august i år, tar han til orde for å endre eierstyringsmålet til Oljefondet fra profitt til samfunnsverdi. Ifølge Bøhren, som trekker frem teoriene og forskningen til Alex Edmans, en velrenommert professor ved London Business School, er dette verken radikalt eller virkelighetsfjernt. Det er lurt – og nødvendig.

Samfunnsverdi som primærmål

Ideen er å gjøre samfunnsverdi til et primærmål og profitt til et sekundærmål som fremmes gjennom økt samfunnsverdi. Edmans solide empiriske resultater viser at man med samfunnsverdi som rettesnor for investeringer kan øke den langsiktige avkastningen og slik komme alle interessenter, ikke bare investorer, til gode.

Dette underbygges av en rekke andre studier som tidligere har funnet en tett sammenheng mellom ansvarlig forvaltning og langsiktig økonomisk profitt. I 2014 gjennomførte blant annet University of Oxford og Arabesque Partners en svært omfattende metastudie av mer enn 190 forskjellige kilder. 88 prosent av kildene rapporterte at selskaper med robust bærekraftpraksis har bedre operasjonell ytelse, hvilket over tid resulterer i høyere fortjeneste.

Grip sjansen til å sikre at Norges Bank Investment Management får en ny overordnet profil som moralsk forsvarlig fondsforvalter.

Videre viser rapporten at forsvarlig bærekraftpraksis har en positiv innflytelse på investeringsresultater i 80 prosent av de gjennomgåtte studiene. En rekke ideelle organisasjoner har da også foreslått at Oljefondet bør vurdere risikoen for etiske normbrudd allerede før fondet investerer i selskaper. Enda bedre hadde det vært om politikerne nå grep sjansen til å sikre at Norges Bank Investment Management får en ny overordnet profil som moralsk forsvarlig fondsforvalter.

Å omdefinere rettesnoren for Oljefondets investeringer fra profitt til samfunnsverdi vil være et viktig skritt i denne retningen, og kan tjene både finansielle og øvrige samfunnsmessige mål. Såpass «politisering» av Oljefondet må ønskes velkommen om vi virkelig er opptatt av reell varig verdiskapning for alle.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


VISIT THE PAPERTURN ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.