7 min read

Tangens Aggressiv skatte-planlegging i Storbritannia

NY OLJEFONDSSJEF: Finansmannen Nicolai Tangen (53). Foto: Krister Sørbø, VG

  • EILIV FRICH FLYDAL
  • EIRIK RØSVIK
  • BJØRN HAUGAN

VG - Oppdatert i dag 04:37

Ny oljefondssjef Nicolai Tangen og hans britiske hedgefond skal forsvare det flere eksperter kaller aggressiv skatteplanlegging i en domstol. Det hevdes å være i strid med Norges og Oljefondets politikk. Tangen kan tjene 300 millioner kroner.

Forrige uke fortalte VG om hvordan påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen og andre partnere i hans britiske hedgefond AKO Capital deltok i en bonusordning med utsatt utbetaling, som har ført til en omfattende skattekonflikt med myndighetene. Tangen og partnerne betalte ikke inntektsskatt av bonusene da de ble utbetalt.

– Denne typen struktur er teknisk sett aggressiv skatteplanlegging. Strukturen har en ganske aggressiv form, og målet er tilsynelatende å betale betydelig mindre i skatt, sier Willem Pieter de Groen, leder ved avdeling for finansielle markeder og institusjoner ved Centre for European Policy Studies (CEPS) i Brussel til VG.

CEPS er en uavhengig forskningsinstitusjon og finansieres i hovedsak av oppdrag fra EU-institusjoner og nasjonalstater.

De Groen har lest kronikken fra påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangens i VG om skattetvisten og avisens dekning av saken. Han uttaler seg på bakgrunn av det.

I Oljefondets eget forventningsdokument om skatt, står følgende:

«Aggressiv skatteoppførsel undergraver effektiviteten i skattesystemer og kan utsette investorer for omdømmetap og økonomiske risikoer.»

På tre år sendte Tangens AKO Capital over en milliard kroner i bonuser til selskapet KAO Corporate Limited, kontrollert og eid i skatteparadisene Jersey og Guernsey. Mye av pengene ble investert i fond på Caymanøyene, som er kåret til verdens mest lukkede skatteparadis.

UGLAND HOUSE: Flere selskaper og fond i AKO-strukturen er registrert i Ugland House på Caymanøyene. Foto: DAVID MCFADDEN / AP

– Skattereduksjon er en viktig årsak for å sette opp slike strukturer, sier de Groen, som har levert forskningsrapporter om håndteringen av skatteplanlegging i EU og forsker på selskapsfinans.

AKO Capitals bonusprogram ble satt opp med selskap, truster og fond i fire ulike skattejurisdiksjoner.

– Man kunne jo satt opp hele bonus-strukturen i Storbritannia. Det er ikke nødvendig å bruke Jersey, Guernsey og Cayman for å lage en struktur med slike utsatte bonuser, sier de Groen.

Willem Pieter de Groen, leder ved avdeling for finansielle markeder og institusjoner ved Centre for European Policy Studies (CEPS) i Brussel. Foto: Ph.Molitor/CEPS

Betalte ikke inntektsskatt

Selskapet som mottok en milliard til bonuser betalte britisk selskapsskatt på rundt 24 prosent. Men Tangen og de andre partnerne betalte ingen inntektsskatt av de utsatte bonusene de mottok, får VG bekreftet.

I NORGES BANK: Tangen under pressekonferansen der ansettelsesavtalen ble presentert, 28. mai i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Britisk skatt på høye lønnsinntekter var 45 og 50 prosent i 2012 til 2014, årene den omstridte bonus-strukturen opererte.

I 2015 begynte britiske skattemyndigheter å stille spørsmål, opplyser Oljefondets kommunikasjonssjef Marthe Skaar til VG.

To år senere konkluderte myndighetene med at Tangen og partnerne i AKO Capital måtte betale full inntektsskatt på de utsatte bonusene.

Krever penger tilbake

Partnerne betalte kravene, men klaget vedtaket inn for en ankedomstol. Rettssaken blir trolig neste år. Tangen skal fortsatt eie 43 prosent av AKO Capital mens han er Norges oljefondssjef.

– Hvis vi vinner fram med det vi mener skattemyndighetene har gjort feil, får jeg tilbake 300 millioner kroner, sa Tangen til VG forrige uke.

BRITISKE SKATTEMYNDIGHETER: Her Majesty Revenue and Customs. Foto: Kirsty O'Connor / PA Wire

Avviser

– Nei, svarer Tangen på spørsmål fra VG om bonusordningen er å betrakte som aggressiv skatteplanlegging.

– Etter finanskrisen ønsket myndighetene i mange land, herunder både Storbritannia og Norge, at bonussystemene skulle innrettes på en slik måte at de bidro til mer langsiktig tenkning i kapitalforvaltningsbransjen. For å imøtekomme dette kravet, ble det laget ordninger der bonusutbetalinger ble holdt tilbake i stedet for å bli utbetalt med en gang, svarer Tangen i en e-post oversendt fra Oljefondet til VG.

– Hvordan vil dere selv betegne bonusordningen?

– All informasjon ble delt med britiske skattemyndigheter, men de hadde på daværende tidspunkt ikke klart skatteregler for hvordan tilbakeholdt bonus skulle beskattes, svarer Tangen og roser ordningen:

– Den har ført til langsiktig tenkning og har gjort at firmaet har beholdt flinke medarbeidere, helt i tråd med intensjonene, svarer Tangen.

Kravet om inntektsskatt fra partnerne kom på toppen av selskapsskatten.

– I dag ville bonusen kun blitt inntektsbeskattet, understreker Tangen.

VG har tidligere spurt Tangen og AKO Capital om hvorfor det var nødvendig å sluse bonuspengene gjennom et selskap styrt og eid fra skatteparadiser. Det har de ikke svart på. AKO Capital ønsker ikke å svare på spørsmål som er stilt i arbeidet med denne artikkelen.

– Bryter norske målsettinger

– Strukturen som AKO Capital og Tangen skal forsvare i retten, bryter med norske myndigheters målsettinger på skatteområdet. Den er ikke i tråd med Oljefondets egen politikk i spørsmål om skatteparadiser og aggressiv skatteplanlegging, sier professor Tina Søreide ved Norges handelshøyskole.

ETIKKEKSPERT: Professor Tina Søreide ved Norges Handelshøyskole. Foto: Benjamin Innbjor Bargard / NHH

Hun forsker og underviser i forretningsetikk og offentlig styring.

– Dermed mister oljefondssjefen troverdighet på feltet. Det sender uheldige signaler internasjonalt om fondets posisjon, sier Søreide til VG.

I en kronikk i VG skrev Tangen bakgrunnen for skattesaken «er rett og slett uklare skatteregler».

«Komplekse metoder»

Ifølge en utredning om skatteplanlegging levert til Finansdepartementet i fjor, kjennetegnes aggressiv skatteplanlegging ved at den:

  • Tester grensene for hva som er lovlig, for eksempel ved å benytte skatteregler som er uklare og må̊ avklares i rettssystemet.
  • Benytter komplekse metoder og selskapsstrukturer som utnytter ulikheter i lands regelverk.
  • Befinner seg i grensen mot ulovlig skatteplanlegging, gjerne omtalt som en gråsone.

EU-KOMMISJONEN: EU kjemper mot aggressiv skatteplanlegging. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

AKOs ordning med utsatt bonus startet i 2012. Samme år slo EU-kommisjonen fast at aggressiv skatteplanlegging var å «utnytte teknikaliteter i et skattesystem, eller misforhold mellom to eller flere skattesystemer, for å redusere skatteplikten.»

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post (eiliv@vg.no) eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4745291836.

– Det er jo skatteplanlegging, det er helt klart, sier professor i skatterett på Handelshøyskolen BI, Ole Gjems-Onstad til VG, på spørsmål om hvordan han vil karakterisere AKO Capitals bonus-struktur.

Han har tidligere uttalt til VG at det i utgangspunktet ikke er noe galt eller bebreidelsesverdig at Tangen er involvert i en skattetvist. Han vil ikke ta stilling til om begrepet «aggressiv skatteplanlegging» er rett å bruke i denne sammenhengen.

– Vi får se om denne strukturen rammes av omgåelsesregelverket, som rammer kunstige transaksjoner der hovedmålet er å spare skatt, når det skal opp i retten, sier Gjems-Onstad.

– Opererer i gråsone

Professor Guttorm Schjelderup ved Senter for skatteforskning ved Norges handelshøyskole har sett på AKO Capitals bonusprogram på forespørsel fra VG.

– Man opererer her i en gråsone. Aggressiv skatteplanlegging handler ofte om å utnytte slike gråsoner. En slik struktur i en gråsone som denne, er aggressiv skatteplanlegging, sier Schjelderup til VG.

SKATTEPROFESSOR: Guttorm Schjelderup ved Senter for skatteforskning ved Norges handelshøyskole Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Oljefondet engasjert

Oljefondet, der Tangen etter planen tiltrer 1. september, har engasjert seg direkte i spørsmål om aggressiv skatteplanlegging.

I et brev til OECD i fjor, gjengitt i et internasjonalt fagblad for investorer, skrev direktør for eierskap Carine Smith Ihenacho og leder ved avdelingen for bærekraft Wilhelm Mohn følgende:

«Komplekse eller ugjennomsiktige eierskap og organisasjonsstrukturer hemmer åpenhet og kan kompromittere investorer.»

«Som investor forventer NBIM at multinasjonale selskaper vil vise passende, forsvarlig og gjennomsiktig skatteoppførsel.»

STØTTET OECD: Leder Yngve Slyngstad og direktør for eierskap Carine Smith Ihenacho. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

VG har spurt Oljefondets kommunikasjonssjef Marthe Skaar om man anser AKO Capitals skatteoppførsel som «passende» og «gjennomsiktig».

Spørsmålet er ikke besvart.

VG har fremlagt vurderingene fra eksperter om aggressiv skatteplanlegging og Oljefondets politikk på feltet. Oljefondet har ikke kommentert dem.

– Skattetvisten er en sak mellom Tangen og britiske myndigheter, skriver presseansvarlig i Norges Bank, Bård Ove Molberg, til VG.

Høring om Tangen-ansettelsen i Stortingets finanskomité (Video)

Publisert: 17.08.20 kl. 08:04, Oppdatert: 17.08.20 kl. 09:37


WHO and WHAT is behind it all ? : >


VISIT THE HUMAN SYNTHESIS ACHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.