3 min read

Sensational 5G development from the EU Commission.

No photo description available.

Preben Kastrup‎ to Nej til 5G.dk: 28 July 2020 Videnscentret for elektro-forurening EU:

Det vil være en sensasjonell og naturligvis svært gledelig utvikling om ICNIRP nå velges bort av EU. Vi går spennende 5G-tider i møte!

Sensationel 5G-udvikling fra EU kommissionen.Europa-Parlamentets kommissionær for sundhed og fødevaresikkerhed Stella Kyriakides har meddelt, at der vil blive foretaget en re​​vurdering af ​​de potentielle sundhedsrisici, der kan være forbundet med udsættelse for elektromagnetiske felter.”Dette vil ske i samarbejde med uafhængige rådgivende organer. Og det kan føre til en revision af Rådets henstilling, der er baseret på ICNRIP-retningslinjerne". Det må betegnes som et historisk vendepunkt: Europa har således officielt annonceret, at det ønsker at revurdere de biologiske virkninger af 5G ud fra uafhængige studier, og dermed ikke er underlagt interessekonflikterne med telekommunikationslobbyen.

Det har EU-kommissær Stella Kyriakides, forsikret i et nyligt svar på et brev, hvor Cagliari-advokaterne Francesco Scifo og Alberto Appeddu, der repræsenterer United Human Rights Trieste Association Free Territory of Trieste, påpegede og fordømte interessekonflikterne i ICNIRP, hvor medlemmer har direkte forbindelse til telekommunikationsindustrien.I klagen til Europa-Kommissionen bad advokaterne Kommissionen om at "genoverveje positionen for hver ICNIRP-ekspert for at undgå interessekonflikter" og at erklære et moratorium for 5G, indtil uafhængig forskning, udført af forskere uden forbindelser til industrien, kunne bekræftede sikkerheden ved 5G.

Advokaterne konkluderede:
”Det er vigtigt, at præsidenten og de andre eksperter, der vurderer de videnskabelige beviser og de sundhedsmæssige risici, der følger af denne type stråling, ikke har interessekonflikter eller fordrejning. At være medlem af ICNIRP og finansieret direkte af industrien eller gennem et erhvervsfinansieret fundament udgør en klar interessekonflikt. Det anbefales endvidere, at fortolkningen af ​​resultaterne af undersøgelser af sundhedseffekterne af radiofrekvensstråling også tager hensyn til sponsorering af telekommunikationsindustrien."


Kilder:
https://www.blogosocial.com/2020/07/14/5g-la-commissione-ue-pensa-ad-organismi-indipendenti-per-la-valutazione-dei-potenziali-rischi-sulla-salute/
https://www.pandoratv.it/5g-leuropa-ci-ripensa/
https://tabttraad.home.blog/2020/07/24/ny-sundhedsundersoegelse-om-straaling-er-paa-vej-skriver-eu-kommissionen/ (her finder du også flere henvisninger)Se mere om ICNIRP her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

Her kan du også finde rapporten, finansieret af parlamentets grønne parlamentsgruppe, der bl.a. påviser ICNIRPS interessekonflikter.
https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf

EU: Sensational 5 G development from the EU Commission.
The European Parliament's Health and Food Safety Commissioner Stella Kyriakides has announced that a reassessment will be made of the potential health risks associated with exposure to electromagnetic fields.
′′ This will be done in collaboration with independent advisory bodies. And this could lead to a review of the Council recommendation based on the ICNRIP guidelines ". It must be described as a historic turning point: Europe has officially announced that it wants to re-evaluate the biological effects of 5 G based on independent studies, and thus not subject to conflicts of interest with the telecommunications lobby.


This has been insured by EU Commissioner Stella Kyriakides in a recent reply to a letter in which Cagliari lawyers Francesco Scifo and Alberto Appeddu, representing United Human Rights Trieste Association Free Territory of Trieste, pointed out and condemned conflicts of interest in ICNIRP, where members have direct connection to the telecommunications industry.
In the complaint to the European Commission, lawyers asked the Commission to ′′ reconsider the position of each ICNIRP expert in order to avoid conflicts of interest ′′ and to declare a moratorium for 5 G until independent research carried out by researchers without connection with industry, could confirm the security at 5 G.

Lawyers concluded:
′′ It is important that the President and the other experts evaluating the scientific evidence and the health risks arising from this type of radiation do not have conflicts of interest or distortion. Being a member of ICNIRP and financed directly by industry or through a business funded foundation is a clear conflict of interest. It is also recommended that the interpretation of the results of studies into the health effects of radio frequency radiation should also take account of sponsoring the telecommunications industry."

Sources:
https://www.blogosocial.com/2020/07/14/5g-la-commissione-ue-pensa-ad-organismi-indipendenti-per-la-valutazione-dei-potenziali-rischi-sulla-salute/
https://www.pandoratv.it/5g-leuropa-ci-ripensa/
https://tabttraad.home.blog/2020/07/24/ny-sundhedsundersoegelse-om-straaling-er-paa-vej-skriver-eu-kommissionen/ (here you can also find more references)
See more about ICNIRP here:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

Here you can also find the report, financed by the parliament's green parliamentary group, which among other things demonstrates conflicts of interest amongst other things.
https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf