7 min read

Grunnloven i skyggen av et marked?

Isabell Dahl

Publisert: 14. nov 2019

Det er et åpenbart behov for en uavhengig Grunnlovsdomstol, med myndighet til å foreta konstitusjonelle avveininger, og å utstede rettslig bindende pålegg

NAV-skandalen handlet etter min oppfatning ikke om misforståelser og feiltolkninger. Politiske ledere organiserer og omorganiserer forvaltningen, og rettsvesenet for å oppnå sine politiske mål.


Organisering kan dreie seg om strukturelle endringer så vel så fordeling av myndighet mellom ulike instanser i systemet. Koordinering av informasjon innad i systemet omhandler flyt av kunnskap og informasjon i og mellom offentlige instanser, men den kan også dreie seg om å hindre flyt av informasjon og kunnskap i og mellom ulike instanser. Med dette som bakgrunn, hvor vidt NAV-skandalen var forårsaket av tilfeldigheter eller ikke er et spørsmål som granskingskommisjonen bør ta stilling til.


Et annet aspekt ved NAV-skandalen er det som fremstår som nærmest tilfeldig spredning av feil lovtolkning og videre vilkårlig håndhevelse av loven, altså svekkelse av rettsikkerheten og pulverisering av ansvaret for dette.


NAV-skandalen blir forhåpentligvis et vendepunkt for dårlig politisk håndverk. Over lengre tid har den norske rettstaten slitt med manglende politisk vilje, uoversiktlige prosesser hos regjeringen, og slappe holdninger hos lovgiver hva det angår EØS-lover. Slappe holdninger er etter min mening forårsaket av altfor stor politisk iver etter å vedta EØS-lover, men på langt nært like stor iver for avklaring rundt hva disse lovene vil bety for vanlige folk.


Dette i motsetning til den store interessen Stortingets flertall har vist når det gjelder behandling av EØS-lover, som kommer det åpne globale markedet til gode. Her har den politiske viljen for evaluering og tolkning av nye EØS-lover vært på et helt annet nivå. Forståelig nok da markedet selv er og har vært en sterk drivkraft bak EØS.


Markedet stiller seg med sine ressurser velvillig for å «opplyse» politikere i høringsprosesser, og deltar frivillig i implementering og evaluering av EØS-lover. Evalueringer på sin plass fremskaffer nødvendig data som EU kommisjonen drar godt nytte av i forbindelse med forberedelse av nye direktiver og forordninger. Markedet er også privilegert fordi den gjennom korporative og lobby kanaler påvirker beslutninger som blir fattet av Stortinget og regjeringen.


Men hva med vanlige folk? Hvem ivaretar deres rettsikkerhet og deres rettigheter i en jungel av EØS-lover. Hvem kjemper deres sak i et system der selv politikere og byråkrater ikke klarer å holde styring på?


Grunnloven skal ha en særposisjon i rettsstaten, Gjennom maktfordelingsprinsippet skal den forsikre rettsikkerheten til befolkningen.


Det er ingen tvil at Grunnloven har kommet i skyggen av EØS-pantomime forestillingen fremdrevet av markedskrefter og av politikere. Spørsmålet er derfor hvem som er tilstrekkelig kompetent, uavhengig og legitim til å foreta konstitusjonelle avveininger knyttet til nye lover og ikke minst i forbindelse med implementering og anvendelse av de nye lovene. Særlig i skjæringspunktet der nasjonale lover utfordres av EØS-lover? Hvordan kan man få til en enhetlig og koordinert lovtolkning i systemet for å forsikre rettsikkerheten til deg og meg?


Det er et åpenbart behov for en uavhengig Grunnlovsdomstol, med myndighet til å foreta konstitusjonelle avveininger, og å utstede rettslig bindende pålegg. En Grunnlovsdomstol vil få en tydelig posisjon i systemet og sådan spille en samlende og koordinerende rolle ovenfor forvaltningen, påtalemyndigheten og domstoler. Den vil også spille en essensiell rolle i å avlaste Stortinget i konstitusjonelle og vanskelige saker, der politiske konflikter kan utfordre en riktig lovtolkning. Og ikke minst vil en Grunnlovsdomstol klare å fatte beslutninger av politisk karakter der Høyesterett blir for feig, som for eksempel den medieomtalte ankesaken knyttet til NAV sin lovtolkning.


Arbeidet med etablering av en Grunnlovsdomstol i Norge er allerede i gang. Foreningen Eidsvoll 1814 ble stiftet i kjølvannet av Stortingets ACER-vedtak i mars 2018. Vi har fått bistand fra dedikerte jusprofessorer i forbindelse med utforming av et forslag som svarer til de utfordringer som rettstaten står ovenfor i dag.  

Bli med i debatten!

Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.


Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land


I likhet med Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bør det også opprettes en Grunnlovens kontroll- og konstitusjonskomité da de hittil mottatte 20.000 EU direktiver og lover har vist seg å være uoverkommlig for regjering, embedsverk og rettsvesen å vurdere iflg. vår Grunnlov´s intensjoner.


Les også:  ( den globale eliten/Illuminati er nå også infiltrert i verdens Frimureri)

Frimureriet – en fare for norsk rettssikkerhet

Change 1418.08.2018 kl 16:37481


Det skjuler seg en pussbyll i samfunnet, og det dreier seg om det faktum at personer med medlemsskap i den norske frimurerordenen har høye sammfunnsverv. Hvorfor er dette problematisk? Jo, for å bli opptatt som medlem hos én av de mange frimurerlosjene rundt om i vårt vidstrakte land, må kandidaten først sverge trosskap til frimureriet og dets interne lovverk.

Se denne eden gjengitt under. Frimurernes ed innebærer forpliktelser ovenfor frimurerordenen og dens medlemmer som er i dyp konflikt med både etikk og den norske lovgivningen. Rettskafne individer innen diverse etater, bl.a. politiet, har forsøkt å rope varsku vedr. mulige under-bordet-forhandlinger frimurerbrødre imellom. Vi snakker her om grov korrupsjon begått i frimurernes sivile virke utenfor losjen, gjerne på egen arbeidsplass.

Ting kan absolutt tyde på at frimurerbrødre ansatt i det norske rettsvesenet gjør “frimurer-tjenester” ovenfor hverandre. I tilfeller hvor f.eks. den ene er dommer mens den andre er forsvarer for tiltalte, kan konsekvensen raskt bli grove lovbrudd i norske rettssaler. Den erfarne, tidligere politimannen Roy Riksvold er én av de som har forsøkt å varsle om frimurerbrødres gjøren og laden i rettsvesenet. Arne Johannessen, tidligere leder av Politiets Fellesforbund, har sagt fra om at det er uforenlig å være frimurer og samtidig jobbe i politiet. I boka “Frimurernes hemmeligheter fortalt fra innsiden” forteller Roger Aase sin personlige historie om kriminaliteten han opplevde på innsiden av frimureriet.

Hvorfor så høye skuldre, vil kanskje mange si? Det kan da neppe dreie seg om så mange medlemmer i det norske frimureriet…? Antall norske losjer teller mellom 150 og 200, og antall medlemmer i den norske frimurerordenen ligger på anslagsvis 20 000 personer. Det sier seg selv at dette slett ikke er noen liten gutteklubb. Frimurernes medlemsliste var tidligere offentlig tilgjengelig, bl.a. lagt ut på Internett, men er nå fjernet fra offentlig påsyn. Vi vil oppfordre den norske frimurerordenen om å redegjøre for grunnen til at medlemslista er unndratt offentligheten, evt. hvor vi kan få tak i den. Tilsvar kan sendes til Norgesavisen på epost: redaksjonen@norgesavisen.no.

Menneskerettighetsforkjemper og jurist Marius Reikerås er en annen som ser frimureriet som problematisk i forhold til det å inneha en posisjon høyt oppe i samfunnshierarkiet. Vi gjengir her Reikerås’ nylige bekymringsmelding sendt til det norske justisdepartementet:————————-

Frimurer Eirik Stolt-Nielsen

From: marius@reikeras.no
Date: Thu, August 16, 2018 11:44 am
To: postmottak@jd.dep.no
Cc: justis@stortinget.no

Att: Justisdepartementet.

Kopi: Offentlig

Den øverste politiske ledelse er godt kjent med at det innen deler av politi- og påtalemyndighet i Bergen, eksisterer en ukultur som ikke er til å leve med.

Den øverste lederen for satsadvokatembete i Hordaland heter Eirik Stolt-Nielsen, og er frimurer i Johannes-losjen.

I samme losje frekventerer også dommere og tidligere dommere i Bergen, ref feks Svein Alsaker.

Alsaker og Stolt-Nielsen har da også deltatt i samme rettssak, som hhv aktor og dommer i Gulating lagmannsrett.

Når man leser frimurereden, se vedlagte link,

https://www.tv2.no/a/2336345/

så er det ikke akkurat småtterier som disse frimurere forplikter seg til.

Her er frimurereden:

«Jeg lover og sværger frivilligen, uden tvang og forbeholdenhed, for Gud, den aller høieste, hele Verdens Trefold Store Byggmester, for denne Loges
Ordførende Mester og for alle her forsamlede Brødre Frimurere, aldrig pånogensomhelst maade, at røbe Frimurrordenens hemmeligheder som i dag elleri fremtiden maate vorde mig anbetroede, aldrig at tale derom til nogen
anden end den, som efter nøiaktige prøver og tegn har undersøgt og erkjendt som en sand Broder af en ægte loge.

Jeg sverger endvidere at jeg hverken selv eller ved andres Medvirkning vil skrive, trykke, skjære, male, tegne eller gravere noget som kan røbe Frimurerordenens Hemmeligheter.

Jeg forbinder og forplikter meg fremdeles til ubrødelig at efterkomme denne Ordens love og statutter, samt med Lydighed og Underdanighed at udføre de Bud og Befalinger, som Den Norske Frimurerordens Stormester og Høieste Styrer, eller hva denne loges Høiværdige Mester i Hans navn meg befale maate.

Jeg skal iakttage disse Pligter som der egner seg en retskaffen Frimurer, samt oppfylde mine skyldigheder og forbindtligheder til Ordenen og denne loge.

Men – skulde jeg handle mod dette mit indgangne Løfte, samtykker jeg i at min hals maa afhugges, Mit hjerte udrives, Min Tunge og mine Indvolde udslides, samt alt kastes i Havets Afgrunn, at mit Legeme maa opbrændes, og dets aske adspredes i Luften, paa det at intet af mig og min Ihukommelse mer maa findes iblandt Mennesker.

Dette lover jeg oprigtigen og i sandhed, saasandt hjælpe mig Gud og Hans hellige Ord.»

Mitt spørsmål er:

Er det akseptabelt at øverste leder i Hordaland statsadvokatembete samtidig er frimurer i Johannes-losjen?

Bergen, den 16.8.18

Maruis Reikerås


https://norgesavisen.no/en-fare-for-den-norske-rettssikkerheten-og-storsamfunnet-for-ovrig-frimureriet/


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.