4 min read

VERDEN ER NÅ UNDER EN STERK NEDKJØLING OG VÆRET STYRES AV DET MILITÆRE

Anders Brunstad 04 May 2019 08:15 hrs

Det er ikke bare Norge som har hatt en kald mai. Store deler av USAs kornbelte, har hatt en beinkald mai. Så kald, at de mange steder ikke har fått sådd mais. Pga kulde. Dette begynner nå å påvirke avlingene i USA.

Satelittmålinger viser nå at den globale temperaturen har falt hvert av de siste tre åra.

Dette sammenfaller med en svært lite aktiv sol, som avgir langt mindre energi i vårt solsystem.

Det er en svært sterk historisk samvariasjon mellom solaktivitet og temperatur.

Den varme perioden fra 1980-2000, med toppen i 1998, sammenfalt med de to sterkeste solsyklusene i moderne tid, nr 22 og 23. Nr 24 som vi er på vei ut av nå, er svært svak. Og 23 var svakere enn 22. Altså en nedadgående trend. Se vedlagte prognoser for nr 25, 26 og 27.

De aller skarpeste solforskerne, har sterke indikasjoner på at både solsyklus nr 25, og flere fremover vil være historisk svake. Hver syklus er på ca 11 år. Dette tilsier et kaldere klima i flere tiår fremover.

Kloden er nå i en nedkjølingsfase, pga en svakere sol. Som avgir mindre magnetiske felt og solstrålingsvarme. Det tar tid å kjøle ned alle verdens hav. Men isen i Arktisk og isbreene vokser nå igjen. Det er målt hele to grader kaldere hav ved Grønland.

Det som nå vil skje, er at avlingene vil bli dårligere, pga en seinere vår, og frost og snø inn i mai og juni. Koblet til at jetstrømmene fra polene går lengre mot ekvator og tar med seg kaldere luft og kjøler ned. Dette skjer fordi solens magnetfelt blir så mye svakere at det ikke begrenser vortex jetstreamene som vanlig.
Jfr UK professor Korbyns klare forskning.

Dertil så blir det med svakere magnetfelt fra solen, en sterk økning på kosmisk stråling. Som øker skydannelsen på jorden, jfr Svensmarks klare forskningsdata.

Et kaldere klima, fallende havtemperaturer, vil ihht Henrys lov, medføre at mye C02 fra atmosfæren, vil gå tilbake til havene. Økningen vi har hatt fra 1850 fra ca 280 ppm, eller ca 0.03% til dagens nivå på 415 ppm eller 0.04%, vil reverseres. For det har i all hovedsak vært en naturlig økning av C02 pga en høyere temperarur. Bare ca 4% av total C02 mengde kommer fra menneskelige utslipp. Jfr Karbon isotop analyser.

Når C02 gradvis går tilbake de neste 10-30 år, så vil dette også heilt klart redusere planters effektivitet, da C02 er en knapp faktor i fotosyntesen. Dermed mindre matvareproduksjon.

Forrige gang jorden ble skikkelig nedkjølt, var i Maunder minimum, 1645-1710. Klimaet var kaldt. Det var bare ca 260-280 ppm C02.
Kloden hadde kanskje max 1 mrd menneske.
Grafen nedenfor viser også at Svartedauden og andre historiske tragedier, sammenfalt med kalde klimaperioder. Ikke varme.

Det er klart at jorden denne gang, med 8-10 mrd mennske, vil stå overfor en heilt annen situasjon.

I perioden 1645-1710 så døde store mengder av Londons befolkning pga svolt og sykdommer. Immunforsvaret reduseres med for lite næring.

Dette scenariet er ikke heilt urealistisk. Kanskje heller meir realistisk enn C02 kampanjens påstander om en temperaturøkning på 2 grader pgs høyere C02. 97% av FNs modeller har tatt feil.

Det som er fakta, bevist i isborrekjærner over 500.000 år fra Antarktisk, og på Grønlandsisen, er at C02 følger temperatur. Og ikke omvendt. Al Gore løy om alt sammen.

Dvs at C02 ikke er årsak til klimaendringer, men at klimaendringer gir økt eller redusert C02.

Og at visdommen om dette er pensum på videregående i kjemifaget om Henrys lov.

Håpet er nå at folket reagerer på politikernes og medias, og globalistenes falske C02 kampanje, og får øynene opp for realiteter og fakta.

Det må bli slutt på en enorm sløsing av ressurser på et «C02 problem», som ikke er et problem i det hele tatt.

Ressurser må brukes til å møte en mulig global matvarekrise. Da må det bli slutt på å bruke sukker og mais til å lage politisk korrekt bioetanol og biodisel. Og satse på beredskap for en økt satsing på matvareproduksjon i en kanskje svært krevende 30 - 50 års periode.

Det er faktisk bare å håpe at solforskerne tar feil, og at solsyklus nr 25 er den siste i trenden nedadgående. Og at solen øker igjen fra solsyklus nr 26. Det er slik, at man først ca 3-4 år inn i en syklus, med sikkerhet kan si hvordan den vil utarte seg.

Takker for oppmerksomheten.

Anders Brunstad


Les også :

Astronomene har aldri tidligere målt sterkere stråling fra verdensrummet

Climate Change explained by Geologist Ian Plimer to the UK government.

Det Militæret ´Eier Været` og kan beherske matavlinger i verden

25 Simple Bullet Points Proving CO2 Does Not Cause Global Warming: by a Geologist for a Change (Dr Roger Higgs)

WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU