4 min read

Norge trenger et velgeropprør

FrPs deltagelse i regjeringen handler om minimal oppslutning og tap av innflytelse. Siv Jensen i regjering personifiserer denne tilbakegangen. Er Sylvi Listhaug bedre egnet til å skape ny fremgang fra opposisjon? Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.

De viktigste politikk­områdene for Norge er:

1) Forsvaret/NATO (vårt lands sikkerhet), der bærebjelken er Atlanter­havs­erklæringen fra 1941.

2) EU/EØS

3) Innvandring

4) Klimadebatten

Status for regjeringen Solberg

1) Forsvaret er i en dårlig forfatning. NATO kan ikke stole på Norge, for eksempel hva angår å øke forsvars­budsjettet til minst 2 % av BNP innen 2024. Den ulogiske nedleggelsen av Andøya følger nedleggelsen av Olavsvern. NH-90 skandalen vil ingen ende ta (alle deler av Forsvaret lider av helikopter­mangel). Sikker­hets­politisk flause: Avslutningen av kull­driften på Svalbard.

2) Norge bør ut av EU/EØS: Det finnes andre måter selv­stendige nasjonal­stater kan samarbeide på.

3) Vi trenger ikke flere fremmed­kulturelle i Norge. Vi må slutte å kalle folk som ikke vil eller kan bli norske (for eksempel de burka/hijab-kledde), for nordmenn. Det å gi muslimer rentefrie lån er ikke akseptabelt. Omskjæring er ikke akseptabelt. Uten­landske kvinner med norsk pass som reiste til IS-kalifatet som felt­hustruer, bør bli der, eller ilegges lange fengsels­straffer i Norge. De muslimer som hverken vil eller kan bli norske, bør gis en klekkelig repatrierings­bonus.

4) Det blir ingen menneske­skapt klimakrise. Jorden vil ikke gå under på grunn av utslipp av CO2-ekvivalenter. Hysterikerne må ikke gis anledning til å redusere vår livs­standard. Det er på tide at den verdens­omspennende undergangs­lobbyen blir avkledd. Det sterke engasjement som mobiliseres blant barn og ungdom, må kanaliseres mot miljø­forbedringer. Alle vil ha rent vann, ren luft og næringsrik mat til alle. Ingen vil ha forsøpling.

Status for velgerne

Jeg ser INGEN mulighet for at regjeringen Solberg skal kunne innfri på nevnte områder. Derimot holder jeg ALLE muligheter åpne for at regjeringen Solberg vil gjennomføre en enda mer lunken forsvars­politikk, stadig flere knefall for EU, en økende grad av antinorsk politikk og stadig flere konsesjoner til den hysteriske undergangs­lobbyen. Og de fremste garantistene for dette kjøret vil være Venstre og Kristelig Folkeparti. Det er å håpe at disse to destruktive partiene etter hvert opphører å eksistere.

For tiden er det Senter­partiet som klarest støtter Forsvaret og nasjonal­staten, og som forfekter størst realisme hva angår innvandrings­trusselen og klimadebatten. Dersom partiet ikke fristes til å vingle på disse områdene, vil 20-tallet snart være innen rekkevidde. Da vil partiet også kunne melde seg selv­stendig i forhold til blokk­dannelsene. Og det behøver ikke stoppe der. Dersom enda flere tillits­menn og -kvinner i partiet retter ryggen og ikke gir etter for press utenfra, særlig hva angår de fire viktigste politikk­områdene, vil stadig flere nordmenn gi partiet sine stemmer.

Det er KUN Fremskritts­partiet som kan konkurrere med Senter­partiet på denne arenaen. Men da må partiet VILLE det. Partiet er nemlig en del av regjeringens lunkne forsvars­politikk. Fremskritts­partiet er videre medansvarlig for flausene VIKEN, TROMS/FINNMARK og den tvangstrøyen som BOMRINGENE utgjør. Partiet hegner om EØS-avtalen. Innvandring: Tja, mye skrik og lite ull. Og hvor er de parti­medlemmene som ikke er i undergangs­lobbyen hva klodens klima angår?

Her må det snu­operasjoner til. Og de snu­operasjonene er det ikke mulig å gjøre som en del av regjeringen Solberg.

Dersom Fremskritts­partiet skal unngå et svalestup mot sperre­grensen, må det forlate regjeringen. Og da gjerne – om mulig – med en avtale med regjeringen Solberg som holder andre og enda verre alternativer (RØDT og SV) ute av regjerings­kontorene (MDG i regjerings­posisjon ville være en katastrofe for land og folk – partiet er allerede i god gang med å legge Oslo øde).

Anmerkning: Det er mange (Aftenposten er en av dem) som hevder at det vil ta lang tid før Fremskritts­partiet kommer i regjerings­posisjon dersom det forlater regjeringen Solberg. De som hevder dette, ser nok gjerne helst at partiet sliter seg ut i den nuværende regjerings­konstellasjonen. Imidlertid er argumentet tøvete. Evnen til å tre inn i regjeringer er kun avhengig av styrke og størrelse.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU