4 min read

Trygdeoppgjøret ferdig 21 mai- forskjellene øker - én krone mer pr. dag

Årets trygdeoppgjør ble avsluttet 21.5, og resultatet er at pensjonistene i snitt får en krone mer pr. dag å rutte med.

Regjeringen nekter å imøtekomme Pensjonist-forbundets krav om forhandlingsrett og tviholder på dagens pensjonsregime med underregulering.

Publisert 21. mai 2019 – av Bjørg Karin Bjåland Buttedahl

2019 går dermed mot å bli det femte året på rad uten realvekst i inntekten for alderspensjonistene. Pensjonene øker med 2,4 prosent på årsbasis (2,3 prosent fra mai), og prisveksten for 2019 er anslått til 2,4 prosent av Teknisk beregningsutvalg (TBU). Dermed går det i beste fall mot en minimal økning.

Med dagens underregulering av pensjonene på 0,75 prosent sammenlignet med gjennomsnittlig lønnsvekst, så øker forskjellene mellom yrkesaktive og pensjonister. Pensjonister får ikke ta del i den samme velstandsutviklingen som de yrkesaktive. Mens lønnsmottakere har økt sin kjøpekraft de siste fem årene, har pensjonister sett prisene stige langt mer enn pensjonene.

En gjennomsnittlig pensjon fra folketrygden var på 217 000 kroner i 2014. En slik pensjon har vokst til 236 300 kroner i 2019, mens den måtte ha økt til 245 500 kroner for å holde tritt med prisveksten. Justert for prisveksten har en gjennomsnittlig pensjon samlet blitt redusert med 31 500 kroner de siste fem årene. I 2019 er pensjonen 9 200 kroner lavere enn om den hadde fulgt prisveksten i perioden.

Da pensjonsreformen ble innført i 2011, mistet pensjonistene muligheten til å forhandle om resultatet av trygdeoppgjøret. Det ble erstattet av en automatisk regulering med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent. Pensjonistforbundets krav er at forhandlinger gjeninnføres, og at pensjonene øker på linje med lønnsveksten. I trygdedrøftingene var det imidlertid ingen endringsvilje å spore hos regjeringen.

Pensjonister har samme behov for realinntektsvekst som resten av befolkningen. Det har festet seg et inntrykk av at vi i Norge ikke har råd til å regulere pensjonene i takt med lønnsutviklingen. Dette er feil. Nasjonalinntekten øker stadig. Det er denne som fordeles mellom stat, kommune, bedriftseiere, arbeidstakere og pensjonister gjennom lønns- og trygdeoppgjøret. Regulering av pensjon dreier seg altså ikke om hva samfunnet har råd til, men om fordelingen av verdiskapingen. Pensjonistforbundet mener pensjonistene skal få ta del i denne på lik linje med andre grupper.

- Nå er det nok, vi fortjener bedre, sier forbundsleder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen. - Vi vil protestere foran Stortinget 6. juni klokken 12. Vi kjemper for at pensjonene skal øke på linje med lønnsveksten, og for reelle forhandlinger i trygdeoppgjøret! Vi ser frem til å demonstrere, og håper mange vil møte opp og støtte vår sak denne dagen. Dette handler om en rettferdig pensjon for både dagens og fremtidens pensjonister. Alle fortjener å få ta del i velstandsutviklingen.

Vedlegg


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Totalt uakseptabelt at pensjonistene skal bli avspist med 1. kr dagen i tillegg, årstotalen tilsvarer ca fire halvlitre.  Minstepensjonistene ligger UNDER minstebeløpet, og Norge ligger i tillegg betraktelig under EU´s minstebeløp.

Som minstepensjonist bosatt i Brasil, med full botid får jeg netto NOK 12.000.- i året inklusiv ektefelletillegg.  Dette er det ikke mulig å leve på i Brasil, om man da ikke valgte å leve i ei stråhytte i den tykkeste Amazonas jungelen.

Samtidig utbetales det NOK 300.000 for innvandrere og Solberg bruker penger i utlandet som en full sjømann for å skaffe seg prestisje for en mulig plass i FN´s Sikkerhetsråd.   Som ivrig tilhenger av den globale eliten betrakes pensjonister kun som overflødige ´EATERS` til tross  for at vår generasjon bygget landet. Vi har også gjennom Pensjonsfondet tilført Oljefondet aksjefortjenester i milliarder uten å få ett øre i retur.

VI BLIR RETT OG SLETT UTSATT FOR DAYLIGHT ROBBERY!!

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU