4 min read

17. mai feirer vi det demokratiske Norge vi ikke lenger er.

Folkebevegelsen mot EU - Norge ut av EØS og Schengen-15 mai 2019

17. mai feirer vi det demokratiske Norge. Vi feirer at vi er en fri nasjon som vedtar sine lover uavhengig av andre lands ønsker. Men Stortinget står ikke lenger fritt til å vedta hva det vil. Norge må bøye nakken for andre lands prioriteringer, og under EØS er demokratiet delvis opphevet. EØS-avtalen innskrenker våre folkevalgtes valg, og forplikter dem til å følge en nyliberalistiske frihandelspolitikken med sin fire «friheter»: Fri bevegelse av arbeidskraft, kapital, varer og tjenester. Stortinget har ikke lov å velge noe annet.

Vår regjering fremstiller underkastelsen som nødvendig, som en seier for fremskrittet, men i realiteten er det en retur til fjernstyringen vi opplevde under Danmark, og senere under Sverige. Det interessante er at de aldri fremstiller juridisk, strategisk, næringsmessig og ideologisk underkastelse som noe positivt. Argumentet er alltid at alternativet er verre:

Erik Bye vet sannheten om mange av våre politikere: (lenke)

Slik skal vi lures til å velge «det minste av to onder», i stedet for det beste for landet. De blander useriøst handel og samarbeid inn i vår Grunnlov og demokrati.

Denne skremselen - «Vi får ikke solgt varene våre uten EØS!» - er i form og innhold nøyaktig den samme som dominerte samfunnsdebatten i forkant av EF-/EU-avstemningene i 1972 og 1974. «Industrien går dukken, fisken råtner på lager, et hevngjerrig EU vil drive Norge konkurs hvis vi ikke bøyer nakken!» Begge gangene gikk det bare godt for Norge, og langt, langt bedre enn for EU.

La oss være klar: Motstand mot EØS er ikke motstand mot mennesker, men mot et system som eter nasjonalstatlige demokratier til frokost.

Burde EU få bestemme også i Norge?
Hva om det ikke er EØS-landene - de to miniputtene Liechtenstein og Island i tillegg til Norge - som definerer handelspolitisk «best practice» i verden?

Hva om de mer enn 150 landene som handler med EU uten å være EØS-tilknyttet egentlig er de fornuftige? I så fall har Norge betalt mer for markedsadgangen enn noen andre land. Vi er i så fall bondefanget av profesjonelle selgere fra Brussel

Alternativrapporten fra 2012 presenterer en rekke ulike måter å handle med EU, basert på WTO-avtalen, handelsavtalen fra 1973 osv. I kjølvannet av Brexit har mye endret seg, men Frank Bakke Jensen «vet» allerede før britenes forhandlinger er påbegynt at ingenting vil endre seg for Norge, og vil ikke utrede alternativer.

Å nekte å innhente informasjon ville vært ubegripelig, hadde det ikke vært for én ting: Bakke Jensen og regjeringen er tilhengere av den politikken EØS-avtalen påtvinger oss. De ønsker rett og slett ikke at Norge skal kunne velge noe annet. Nyliberalistisk politikk har ikke, og vil aldri få demokratisk støtte i Norge, men via EØS-avtalen kan regjeringen låse

#folkebevegelsenmoteu #demokrati

HURRA FOR DEN 17 MAI- NORGE LENGE LEVE!!


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Hvordan kan det ha seg at 85% av våre folkevalgte stortingsrepresentanter er ikke-folkevalgte medlemmer av Europarådet som har til hensikt å føre vårt land inn som medlem av EU?  Da blir det som befalt i Brussels og ikke som folket forlanger.

Et eventuelt medlemskap i Europarådet skulle begrense seg til kun 2 utvalgte medlemmer av regjeringen.

I tillegg, er Norge også medlem av ECFR, datterselskapet til USA´s CFR, en overnasjonal gruppe innflytelsesrike representanter for den globale eliten. Våre representanter er utenriksminister Eriksen Søreide samt Jonas Gahr Støre.

Ikke rart det gaar som det går...

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU