5 min read

Stortinget som selvmordskult

Resett - Av Geir Hasnes - 30. april 2019 | 08:58

Heller døden enn å innrømme feil

Konklusjonen er ganske enkelt at mennesker heller dør enn innrømmer at de tar feil.

Klimahysterikernes klimakamp er for lengst tapt, rent vitenskapelig. Det eksisterer ingen global oppvarming som følge av økte CO2-utslipp, ei heller finnes der hverken klimakatastrofer eller kommer til å komme nye klimakatastrofer. Verden følger ikke Hollywood. De mange klimaskremte politikere, aktivister, journalister og klimaforskere tok ganske enkelt feil.

Derav følger det gode budskap: Ingen CO2-skatter og –avgifter trengs, ingen barn og unge og voksne og gamle trenger å ligge våkne om natten og lure på hvordan det skal gå med kloden, ingen klimaskulking er nødvendig, og kommunene trenger ikke bruke folk til å regne ut CO2-utslipp, sette opp bommer og fylle igjen busslommer for å redusere biltrafikk. Ei heller trenger vi å tillate fugledrepende vindmøller i vår vakre natur, tillate energiverkene å koble ut varmtvannet vårt eller kaste bort skatteinntekter på CO2-fangst. Vi kan tre ut av Paris-avtalen og bruke skattepengene og oljeinntektene til noe fornuftig.

Men klimagærningene på Stortinget vil ikke høre det glade budskap.

De vil heller sitte i mørke som Nord-Korea, hvor det er Earth Hour hele året, de vil heller stenge oljekranene og lede Norge tilbake til gamle dagers strev og slit enn å glede seg over at CO2-utslippene har gjort verden grønnere med mer mat til både planter, dyr og mennesker som resultat.

Enn å innrømme feil.

Testen

Det finnes én test for å sjekke om den klimatroende er hysteriker eller har et rasjonelt forhold til sin tro. Spørsmålene er som følger:

1) Er du villig til å ta en test for å finne ut om du er klimahysteriker?

Allerede her faller de fleste ut. De nekter å ta testen. De mener nemlig at de ikke er klimahysterikere, og ingen test kan rokke ved dette. Man kan spørre hvorfor de ikke da bare tar testen, men pussig nok vil de ikke. Men om du kommer gjennom trinn 1, så er det håp.

2) Ville du bli glad dersom det viste seg at økte CO2-utslipp ikke fører til økt oppvarming og heller ikke til alle katastrofene som du leser om i media?

Det pussige er at klimahysterikere ikke greier å svare med et enkelt ‘ja’ på det spørsmålet. De vil svare alt mulig annet, de vil diskutere og slenge ut påstander av alle slag, heller enn å forholde seg til et enkelt «hva om»-spørsmål. Her spør man jo bare om du ville bli glad dersom dommedagsprofetiene ikke stemte, ikke om de stemmer eller ikke.

Sivilisasjoner dør

Den Europeiske sivilisasjon er i ferd med å dø. Fertiliteten i de vestlige land er ad nedadgående, og det er en klar statistisk sammenheng mellom kvinner som tar utdannelse og fertilitet. Befolkningseksplosjonen kommer ikke i Europa eller Japan. Kina har kontroll over befolkningen etter mange år med 1-barnspolitikk, og Hans Rosling har med tall fra FN vist oss at verdens befolkning vil flate ut snart og så gå ned.

Men dette er ikke så gunstig som man skulle tro. Mennesket lever lengre enn før, uten at pensjonsalderen går opp tilsvarende. Når man lever lengre blir også den tiden man er pleietrengende lengre. Det blir prosentvis færre arbeidstakere til å betale for prosentvis flere pensjonister og trygdede. Norge har heldigvis oljen, enn så lenge, til å betale for ekstremt mange stats- og kommuneansatte, men får klimagærningene det som de vil så skal denne inntektskranen stenges.

Mange er redde for at muslimene skal komme og ta over Europa. Men også hos muslimene går fertiliteten ned, og ikke bare det, men den går mye raskere ned enn hos vestlige. Dette gjelder ikke minst i de muslimske befolkningene som allerede er bosatt i Europa. I Tyrkia er fertiliteten godt under det «bærekraftige» allerede. Og i Iran forventer man i dag at folketallet skal være halvert i 2050.

Med disse tankene blir det klart at med alle mennene som strømmer fra Afrika og Asia til Europa, så får flesteparten av disse ikke barn, fordi det ikke er nok kvinner til dem. Mens kvinnene som blir igjen heller ikke finner seg mann. Det lille landet Djibouti er visstnok bortimot tømt for menn i arbeidsfør og forplantningsmulig alder.

Hvilke byrder en aldrende befolkning blir på de få som er igjen i arbeidsfør alder evner vi neppe å forestille oss. Det hadde kanskje hjulpet å lese greske og romerske bøker fra antikken om dette, for dette er godt dokumentert, allerede fra Homer av, men slikt ligger langt vekk fra en befolkning som foretrekker fotball og skiskyting.

Det var den synkende fertiliteten i Aten og Rom, kombinert med drap av jentebarn, som førte til deres sivilisasjoners undergang. Det var ikke nok soldater til slutt, så de måtte hyre soldater fra de omkringliggende landene de hersket over, og det skulle være enkelt å tenke seg hvordan det gikk med patriotismen til slike.

Hvor raskt et utviklet land kan legges i ruiner, er neppe noe de fleste tenker over. Ukraina brukte vel 6 år fra de ble erobret av kommunistene til å miste størsteparten av befolkningen i sult. Tyskland mistet størsteparten av voksne menn på 6 år gjennom 2. verdenskrig. Venezuela er i ferd med å legges i ruiner, mens vi ser sløvt på. Det tok ikke mange årene å bombe mesteparten av Syria, det tok ikke mange dagene å bombe Libya.

Stortinget burde legge til rette for flere barn for ganske enkelt å skape flere skattebetalere. Men hvem vil ha flere barn når barn blir en økonomisk byrde? Når all aktivitet skattlegges slik at småbarnsforeldre ikke får dagen til å gå opp? Når hver eneste aktivitet skal betale for sine CO2-utslipp?

Oppe i alt dette fortsetter Stortinget og regjeringsmedlemmene å konsentrere seg om den fiktive CO2-truselen. Døve og blinde for de tingene som virkelig går for seg i samfunnet, insisterer de på å gjøre livet vanskeligere for dem som allerede strever, med å innføre stadig flere skatter og avgifter basert på menneskelig aktivitet.

Selvmordskulten

Stortinget er som en selvmordskult. Det virker som om de bare skal bringe flest mulig med seg ned i avgrunnen. De evner ikke å våkne opp og si: Vi tok feil. Vi ble forledet av FNs klimapanel. Vi ble forledet til å tro at verden ville gå under om den globale temperaturen gikk opp 2 grader. Vi ble forledet til å underskrive Paris-avtalen. Nå må vi gjøre det godt igjen.

Våre politikere går heller i døden og lar Norge gå konkurs enn å innrømme at de tok feil om livets gass CO2. De er verre enn gærningene som vinner Darwin Awards, for de gjør som Jim Jones i Guyana gjode, de prøver å ta flest mulig med seg til det land der Earth Hour ikke lenger er et alternativ, men en realitet, time for time, dag for dag, måned for måned, år for år.

For sekulære mennesker eksisterer nemlig ikke tilgivelse, syndenes forlatelse og omvendelse. De går, skjebnebestemt, mot avgrunnen med faste skritt og fanatikerens oppspilte øyne.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU