5 min read

KGB/FSB MEDLEMMER I NORGE


Av Synnøve F. Taftø


KGB/FSB- agenter i Norge
Det har vært skrevet mange bøker om folk som har latt seg verve av den hemmelige tjenesten KGB/ FSB i Russland. Disse personene kan ikke unngå tiltale ved å ha bidratt til å bedra, forræde eget land og folk, igjennom sitt virke som øverste embetsmenn i utøvelsen av sitt virke for NORGE. Flere navn er kommet for en dag, pga mistanker i mange år. Men nå har vi fått håndfaste bevisførsler for at så er tilfellet. Derfor min anmodning om at samtlige skal granskes i full bredde og offentlighet i samtlige saker for dem/den det gjelder. Vasilij Mitrokhins arkiv har gjort disse kjent for verden.

 1. KGB agent- JAN- Einar Gerhardsen, AP
 2. KGB agent- Jurij -Thorbjørn Jagland, AP
 3. KGB agent- Mono Gunnar Bøe, AP i EGs regjering.
 4. KGB agent- Martin- Jonas G Støre, AP
 5. KGB agent- Steklov- Jens Stoltenberg, Ap
 6. KGB agent-" Ansatt ved Statsministerens kontor: KGB-
  offiseren som kultiverte Ap-mannen beskrives av POT som
  "svært aktiv".
 7. KGB agent «Argus» er Olav Brunvand.
 8. KGB agent Stortingsrepresentant Larsen
 9. KGB agent Trygve Bratteli AP
 10. KGB agent Uli", konfidensiell kontakt:
  Overvåkingssentralen (OVS) kjente fra før til at "Uli" hadde
  kontakt med to russiske etterretningsoffiserer i årene 1970-71.
  Sto på listen over navn som OVS sjekket mot Stasi-registrene i
  1996;
 11. KGB agent Viking": Diplomat og ansatt i
  Utenriksdepartementet. Skal angivelig ha gitt KGB
  opplysninger om NATO. En av fire tjenestemenn som det etter
  Justisdepartementets godkjennelse juli 2001
 12. KGB agent Johan Strand Johansen, NKP (1945)
 13. KGB agent Majb": NATO-ansatt på Kolsås. Rekruttert i
  1967, overleverte angivelig gradert informasjon og sluttet å
  samarbeide med KGB i 1982. Ble etterforsket av OVS i saken
  "Beta". En av etterretningsoffiserene han hadde kontakt med
  ble erklært persona non grata i 1973.
 14. KGB agent Bartov", ambassadeansatt: Ifølge Mitrokhin
  kultivert i 1980, meldte imidlertid uoppfordret fra til OVS om
 15. KGB agent Frog Ansatt i Moss Rosenberg. KGB etablerte
  kontakt i 1975
 16. KGB agent " Ambassadeansatt i Moskva: KGB anså ham
  for å være fiendtlig innstilt til Sovjetunionen, og han ble senere
  satt ut av spill: "Det er mye som tyder på at XX urettmessig ble
  oppsagt fra sin stilling og at Utenriksdepartementet i den
  forbindelse var gjenstand for grov manipulasjon fra KGBs
  side."
 17. KGB agent Perov", ambassadeansatt: Diplomaten som har
  tjenestegjort en rekke steder i verden ble ifølge Mitrokhin
  kultivert av KGB
 18. KGB agent " Jotun-direktør, konfidensiell kontakt: I
  Singapore i 1972-75. Ga angivelig opplysninger til KGB om
  havnen i Singapore, om planlagte reparasjoner på
  amerikanske marinefartøyer i området, samt om forhold som
  gjaldt Folkerepublikken Kina. Han skal også ha overlevert til
  sin føringsoffiser prøver på maling.
 19. KGB agent Khomjakov": Ambassadeansatt i Moskva.
  Mitrokhins notater inneholder detaljerte opplysninger om
  hvordan KGB lurte eller overtalte "Khomjakov" til å arbeide for
  KGB, som fikk tilgang til avsperret område ved ambassaden
  slik at gradert materiale ble kompromittert. Ble dømt av en
  norsk domstol for spionasje.
 20. KGB agent "Makdonald": Kaptein på norsk skip i Norges
  handelsflåte, agent for KGB i Arkhangelsk 1968.
 21. KGB agent Paulsen, asatt i politiet, tilhørte Sundegruppen,
  vervet i 1949.
 22. KGB agent FOR, Einar Førde, AP.
 23. KGB agent LAN, Knut Løfsnes. Sosialistisk Folkeparti.
 24. KGB agent Larsen", stortingsrepresentant og agent i 1957.
 25. KGB agent " "Viktur", dokumentagent. Ga informasjoner
  om sambandsnett brukt av NATO-enheter i Norge.
 26. KGB agent " Gunvor Galtung Haavik: Mitrokhins notater gir
  mange og detaljerte opplysninger om hvordan KGB vervet
  Haavik. De eldste opplysningene går tilbake til den annen
  verdenskrig. Opplysningene var imidlertid kjent fra før for OVS,
  som følge av flere avhør etter at hun ble pågrepet og siktet for
  spionasje. Haavik døde i varetektsfengsel før saken mot henne
  kom opp i retten.
 27. KGB agent " Ambassadeansatt i Moskva: Innledet
  kjærlighetsforhold til russisk kvinne som ifølge Mitrokhin var
  ansatt av KGB for å kultivere unge norske menn med tilgang
  på opplysninger. Det inngikk angivelig i KGBs planer at
 28. KGB agent " "Skandinav", leder av Den norske
  militærmisjonen i Vest-Berlin.
 29. KGB agent " "Oskar", konfidensiell kontakt i 1957, major i
  Hæren og stasjonert på Kolsås.
 30. KGB agent Oskar": Diplomat i norsk UD fra 1945, og
  tjenestegjorde i en rekke land. KGB øvde press mot ham fordi
  han var homofil.
 31. KGB agent" Mann, født 1939: Angivelig kultivert av KGB-
  agent i Leningrad 1965-1967 mens han var student.
 32. KGB agent Brzhevnova", chifferansatt i UD: En kvinne som
  ble kultivert i Praha, og ifølge Mitrokhin overleverte nøkkelen til
  ambassadens chifferrom til tsjekkoslovakisk sikkerhetstjeneste
  (StB).
 33. KGB agent "Berto", døde ifølge Mitrokhins opplysninger i
  desember 1977. " "Nord", politisk observatør i staben til
  Arbeiderbladet, leverte informasjon om Svalbard og Arktis.
 34. KGB agent "Erming", konfidensiell kontakt i 1957, også
  omtalt som agent, avisredaktør og representant til Stortinget.
 35. KGB agent " "Dina", sekretær ved den norske FN-
  representasjonen, trolig kvinne.
 36. KGB agent "Simone", Erna Solberg i dagens Høyre- ble i
  ung alder kultivert i Kgb.
 37. KGB agent
 38. KGB agent
 39. KGB agent
 40. KGB agent
 41. KGB agent

Nå begynner snøret å stramme seg til.  Hvor er PST i denne sammenhengen??  Når skal nordmenn sette foten ned for hvor mange ganger NRK og lystløgnerne på tinget skal bruke det norske flagg som toalettpapir, slik de har gjort med vårt kjære frihetsbrev, Norges Grunnlov?


Her kan dere se en video av FSB-aktiviteten i Norge.
Russiske notater over KGB osv (på engelsk)

Her kan du lese boken om Russisk spionasje og arkiver:


Design: Bjørgulf©Mortensen - Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett
E-post: bmonline at bmonline.no


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites.

Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU