6 min read

Nigel Farage unveils SECRET weapon at Brexit Party launch – 'Welcome Ms Rees-Mogg'

NIGEL Farage introduced his newly-formed Brexit Party’s secret weapon as he announced he intends to “revolutionise British politics” ahead of the European elections in May.

DAILY EXPRESS - By ALESSANDRA SCOTTO DI SANTOLOPUBLISHED: 11:47, Fri, Apr 12, 2019 | UPDATED: 12:46, Fri, (Norwegian translation below)

Brexit Party: Nigel Farage joined by Annunziata Rees-Mogg

The former Ukip leader welcomed to the stage of the Party launch an unexpected former Conservative member and sister of staunch Brexiteer Jacob Rees-Mogg, Ms Annunziata Rees-Mogg. Ms Rees-Mogg explained she has been a full-time mother for the last eight years, adding she wanted to "avoid the negative comments and the violence that can come from putting your name above the parapet and standing for what you believe in".

TORY POLL SHOCK: May to be OUSTED as PM by Corbyn - support PLUMMETS

Ms Annunziata Rees-Mogg : I know which one I'd rather have representing us now

She said: "I joined the Conservative Party in 1984 and this is not a decision I have made lightly - to leave a party for which I have fought at every election since 1987, from Maggie Thatcher through to Theresa May.

"I know which one I'd rather have representing us now."

She added: "The point at which our Prime Minister will not listen, not only to her membership but will not listen to the people of her country. I can't sit by and let her do it.

"We've got to rescue our democracy, we have got to show that the people of this country have a say in how we are run.PROMOTED STORY

"That the politicians are not our masters - they are to do our bidding."

Brexit news Nigel Farage Brexit Party UK EU latest

Brexit party: Nigel Farage unveils secret Brexit weapon during Brexit Party speech (Image: Sky News)

Speaking before her, Nigel Farage said he wants to mount a "democratic revolution" to overturn the existing political order in Britain.

The former Ukip leader said it marked the start of the fightback against a career political class that had betrayed the Brexit referendum.

"I haven't spent 25 years of my life doing that to simply roll over and to allow a career political class to betray that result without me fighting back. The fightback begins here," he said.

"Our two-party system simply cannot cope with Brexit. Our two-party system has been exposed as being unfit for purpose. We have a Parliament that is completely out of touch with our country. Politics is broken.

"Our task and our mission are to change politics for good."

He added: "I said that if I did come back into the political fray it would be no more Mr Nice Guy and I mean it. I am angry.

"I said many years ago I wanted to cause an earthquake in British politics. Now what I will attempt to achieve is a democratic revolution in British politics."

Brexit Party launch: Farage aims to ‘change politics for good’

Last week alone the Party received “hundreds of thousands of pounds” in donations as it gears up for May’s European elections. It is set to field 70 candidates across the country.

An insider told the Financial Times: “You’ll be very pleasantly surprised by the sort of people who will be standing to represent the 17.4m people.

“The message is going to be ‘deliver Brexit’: these elections are an opportunity to make your voice heard loud and clear to the powers that be.”

Last weekend, Mr Farage revealed the party was selecting representatives from “all walks of life”.


Norwegian translation:

Nigel Farage avslører hemmelig våpen på Brexit Party lanseringen - 'Velkommen Ms Rees-Mogg'

NIGEL Farage introduserte sitt nylig dannede Brexit-partis hemmelige våpen da han annonserte at han har til hensikt å "revolusjonere britisk politikk" foran valget til Europaparlamentet i mai.

DAILY EXPRESS - Av ALESSANDRA SCOTTO DI SANTOLOPUBLISHED: 11:47, fre, 12 april 2019 | OPPDATERT: 12:46, fre, 12. april 2019

Brexit Party: Nigel Farage ble med Annunziata Rees-Mogg

Den tidligere Ukip-lederen velkommen til scenen i Brexit-partiet, lanserer et uventet, tidligere konservativt medlem og søster til den sterke Brexiteer Jacob Rees-Mogg, Annunziata Rees-Mogg. Ms Rees-Mogg forklarte at hun har vært en heltidsmor de siste åtte årene, og tilføyde at hun ønsket å "unngå negative kommentarer og volden som kan komme fra å sette navnet ditt over parapetet og stå for det du tror på".


RELATERTE ARTIKLERTORY POLL SHOCK: Må være OUSTED som PM av Corbyn - støtte PLUMMETS


Ms Annunziata Rees-Mogg: Jeg vet hvilken jeg helst vil representere oss


Hun sa: "Jeg ble med i Conservative Party i 1984, og dette er ikke en beslutning jeg har gjort lett - å forlate en fest som jeg har kjempet ved hvert valg siden 1987, fra Maggie Thatcher til Theresa May. "Jeg vet hvilken jeg helst vil representere oss nå."
Hun la til: "Det punktet som vår statsminister ikke vil høre, ikke bare til hennes medlemskap, men ikke vil høre på folket i sitt land. Jeg kan ikke sitte ved og la henne gjøre det. "Vi må redde vårt demokrati, vi må vise at folket i dette landet har et uttrykk for hvordan vi kjører.  "At politikerne ikke er våre mestere - de skal gjøre våre bud."

Brexit fest: Nigel Farage avslører hemmelige Brexit våpen under Brexit Party tale (Bilde: Sky News)


Snakker foran henne, sa Nigel Farage at han vil montere en "demokratisk revolusjon" for å forstyrre den eksisterende politiske rekkefølgen i Storbritannia.
Den tidligere Ukip-lederen sa at den markerte starten på fightbacken mot en karrierepolitisk klasse som hadde forrådt Brexit-folkeavstemningen. "Jeg har ikke brukt 25 år av livet mitt for å bare rulle over og å la en karrierepolitisk klasse forråde det resultatet uten at jeg kjemper tilbake. Kampen begynner her," sa han.
"Vårt topartisystem kan ganske enkelt ikke klare Brexit. Vårt topartysystem har blitt utsatt for å være uegnet til hensikt. Vi har et parlament som er helt ute av kontakt med vårt land. Politikken er ødelagt.


"Vår oppgave og vårt oppdrag er å endre politikk for godt." Han la til: "Jeg sa at hvis jeg kom tilbake til politisk svindel, ville det ikke være mer Mr Nice Guy, og jeg mener det. Jeg er sint. "Jeg sa for mange år siden at jeg ville forårsake et jordskjelv i britisk politikk. Nå vil jeg forsøke å oppnå en demokratisk revolusjon i britisk politikk."

Brexit Party lansering: Farage tar sikte på å "forandre politikk for godt"

Bare i forrige uke mottok partiet "hundretusenvis av pund" i donasjoner som det gir opp til majs valg til Europa. Det er satt til felt 70 kandidater over hele landet.
En insider fortalte Financial Times: "Du vil bli veldig hyggelig overrasket av den typen mennesker som vil stå for å representere 17,4m-folkene. "Meldingen kommer til å være" levere Brexit ": disse valget er en mulighet til å få stemmen din hørt høyt og tydelig for de kreftene som er." I helgen avslørte Mr Farage at festen var å velge representanter fra "alle turer i livet".

RELATERTE ARTIKLER
EU-valg POLL: Hvem vil du stemme på i EU-valgene 2019?
Nigel Farage raser på Brexit shambles og lover å sette 'FEAR of ..
EU SHOCK: Hvordan Ukip hevdet Bloc brukte "penger til BRAINWASH British kids'Brexit News


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites.

Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU