8 min read

STAY BEHIND - NORGE AND GLADIO

Norges hemmelige hær - Historien om Stay behind

2013 RONALD BYE OG FINN SJUE

Heien Fotosats A.s, Spydeberg Norges hemmelige hær

Forord

«Slike hemmelige tjenester burde oppløses helt og fullt med jevne mellomrom og erstattes med en helt ny organisasjon.» (Tidligere norsk etterretningssjef om Stay behind) Denne boka tar opp et følsomt og tabubelagt tema: Norges hemmelige hær. Den som ikke tilhører den snevre kretsen av innvidde, vil naturlig nok spørre om Norge virkelig har en hem- melig hær. Svaret er ja. Men den er ikke helt hva den en gang var. I dag har sjefen for Forsvarets etterretningstjeneste kom- mandoen over en enhet som kalles Avdelingen for okkupasjonsberedskap. Avdelingens fremste oppgave er å hente inn etterret- ningsdata fra områder bak fiendens frontlinjer — om Norge på nytt skulle bli angrepet og okkupert.

Den skal også bidra til å reise motstandskampen. Hele opplegget og organisasjonen for øvrig er strengt hemmelig. De som gjør tjeneste i denne enheten, er kjent av bare noen ytterst få i den sentrale ledelsen. Når vi i denne boka skriver om den hemmelige hæren og Stay behind, er det denne beredskapen mot okkupasjon vi sikter til. Vi skriver om den hæren eller det nettverket som skal forberede motstandsoperasjoner bak fiendens frontlinjer i Norge.Vi tror også at mange lesere vil ha utbytte av å lese vedlegget «Orientering om de hemmelige tjenester» bak i boka før de gir seg i kast med selve teksten. Vi har valgt å gi boka tittelen «Norges hemmelige hær — his- torien om Stay behind».

Dette betyr ikke at vi mener å ha skrevet et historisk verk som inneholder den hele og fulle sannheten. Det er rett og slett ikke mulig i dag. Vi har forsøkt å trenge inn bak demokratiets rygg. Det er som å vandre i en labyrint hvor en stadig støter på hindringer. Historien om den hemmelige hæren — Stay behind, hæren som står bak — er særdeles vanske- lig å trenge inn i. Den er noe av det hemmeligste av det hemme- lige og skjules i katakomber under hemmelighetenes labyrin- ter. Mange personer som vi vet kan vise vei, trekker seg inn i mør- ket. Taushetsplikten skremmer mange fra å bli veivisere i dette kompliserte landskapet. Men selv der denne plikten egentlig ikke burde være et slikt hinder, trekker mange personer seg til- bake.

Historien om de hemmelige tjenestene er stengt inne i en hemmelighetskultur som gjør saklig og objektiv historieskriv- ning umulig. På den strevsomme veien fram til vår versjon av historien om Stay behind-hæren har vi støtt på det meste. Personer som kan snakke, men som ikke vil. Personer som vil snakke, men som mener de ikke kan. Og irrasjonelle reaksjoner om at slike skri- verier vil ødelegge forsvaret. Og ikke minst: Hemmeligheter skal forbli hemmeligheter. 6n ting står krystallklart for oss etter arbeidet med denne boka. Det må tas et åpent og offentlig oppgjør med dem som mener at de, i ly av misforstått hemmelighetskremmeri, har en personlig eiendomsrett til viktige deler av vår historie.

My Ebook My Ebook Vi har også støtt på en ufattelig arroganse hos personer som sitter der i det stille og vet. De kan åpenbart gi vitale opplysnin- ger som sett i et moderne forsvars- og sikkerhetspolitisk per- spektiv er helt ufarlige. Likevel hevder de at denne kunnskapen har samfunnet ikke noen rett til å få del i. Vi har hevdet for dem at hemmelige tjenester ikke er noen personlig eiendom, men noe personer i betrodde posisjoner har tilegnet seg — på vegne av samfunnet. Når samfunnet krever å få disse kunnskapene ut- levert for å gjøre opp regnskapet over de siste femti års historie, plikter de å bidra til det. Men dessverre, denne problemstillingen stiller de seg avvisende til. Og enkelte begriper den rett og slett ikke.

Hemmelighetskulturen har også innslag av selvjustis. Alf Martens Meyer er en av fedrene til Stay behind-hæren. I 1988 var han en viktig kilde for Chr. Christensens — CCs — bok «Vår hemmelige beredskap». Her la Meyer fram brokker av hvordan Stay behind-hæren ble til. Han fikk umiddelbart et brev fra tid- ligere kollegaer, et brev som ikke kan tolkes som noe annet enn en bannbulle (se vedlegg 5). Hvor hardhendt denne selvjustisen har vært, har vi ingen komplett kunnskap om. Men vi tror at personer er tause også fordi de er redde. Redde for å bli behand- let som sosialt spedalske. Redde for å bli støtt ut i det ytterste mørke. Hvis det ikke blir slått hull i denne hemmelighetskulturen, vil det bli stående igjen et stort paradoks langt inn i evigheten.

Mens de fem krigsårene er blitt historisk gjennomlyst på kryss og tvers, forblir helt vesentlige deler av de femti årene som fulg- te etter frigjøringsdagene, ganske så historieløse. Har vi begått feil, trukket gale slutninger og lagt fram ufull- stendige bilder av den hemmelige hæren, skyldes det neppe vår vilje. Vi ville svært gjerne boret dypere. Men forhold og hold- ninger vi ikke rår over, har satt en stopper for det. Tross alle hindringer har vi gjort et forsøk og kommet et godt stykke på vei. Vi har da heller ikke vært uten nye og spennende kilder som har gitt oss en enorm hjelp. Enkelte av disse kildene har vist stort personlig mot, vel vitende om reaksjonene i «hysj- klanen» som de vet vil komme.

Ikke minst disse kildene har hjulpet oss med å sette sammen et vanskelig puslespill. Resulta- tet av dette puslespillet er at vi er blitt i stand til å legge fram den mest utførlige historien til nå om Norges hemmelige hær. Tross all taushet, halvhysteriske reaksjoner og historisk uforstand. For å gjøre boka lettere å lese er den bygd opp på følgende måte: Vi har delt hvert kapittel i tre deler, først introduksjon, så det dokumentariske stoffet og til slutt en kort oppsummering. Introduksjonene bygger på en nøktern blanding av fiksjon og fakta — uten at dette rokker ved de realitetene som kommer til 9 www.pdf-arkivet.no/hemmelig/ 2013 My Ebook My Ebook syne.

Den dokumentariske delen verifiseres av henvisninger til kilder. Kildene er delt i tre kategorier: 1. Åpne kilder. 2. Kilder som er åpne for forfatterne, men som av ulike årsaker er blitt anonymisert. Kildehenvisningene for disse spenner fra X1 til X31. 3. Kilder vi ikke har vært i stand til å ettersjekke, eller som av andre grunner vil være så anonyme at de overhodet ikke skal kunne spores. Blant de anonymiserte og anonyme kildene fin- nes også noen kilder som bare den ene forfatteren kjenner til. Samarbeidet mellom oss to kan nok for mange fortone seg som en underlig, nærmest ubegripelig konstellasjon. Politisk ligger vi langt fra hverandre. Men det har ikke skapt noe pro- blem for samarbeidet om dette bokprosjektet. Tvert om har det vært til stor fordel for å få fram nyanser og motforestillinger.

Det viktigste har vært at vi har klart å oppfylle det sentrale øns- ket vi begge har hatt: å kaste historiens lys over temaet Stay behind. Intet mindre — intet mer. Vi har hørt påstander om at motivet for den ene av oss er å ødelegge forsvaret og slå politisk mynt. Dette er med respekt å melde det rene tøv. Vi er nok delvis uenige om hva slags internasjonale allianser Norge trenger for å forsvare seg. Men vi er begge grunnleggende enige om at landet må ha et sterkt forsvar. Det betyr også at det trengs en beredskap mot okkupasjon. Spørsmålet er hva slags, og til hvilken pris. Vi er begge enige om at tiden for lengst er inne til at historiens kritiske lys må rettes mot Stay behind-hæren. Dette er en viktig del av vår etterkrigshistorie. Denne hæren må kunne debatteres nå — etter Sovjet- unionens sammenbrudd.

Vår overbevisning er at spørsmålet om det trengs en slik dypt hemmelig hær må diskuteres. Vi må alle ha mot til å reise debatten om hvorvidt den demokratiske kontrollen med en slik hær skal ofres — på beredskapens alter. Stay behind-hæren var et ektefødt barn av krigen. Den har siden den gang levd sitt liv i den kalde krigens politiske klima. Nå er det en annen tid og en annen situasjon. Skulle det være politisk vinning å høste på å bringe denne his- torien opp i dagen, vil det neppe være til forfatternes fordel. Høyst sannsynlig vil det føre mest ubehag med seg for oss begge — i form av kritikk og mistenkeliggjøring fra både ekte og selv- oppnevnte autoriteter. Vi vil kanskje også bli beskyldt for å røpe forsvarshemmeligheter og for å skade rikets sikkerhet. I så fall er vi grunnleggende uenig med kritikerne.

Vi bringer fram svært mange nye opplysninger om Stay behind og systemets samarbeidspartnere. Vi har nøye vurdert hvilke opplysninger som bør — og ikke bør — legges fram. Det vi legger fram i denne boka bør myndigheter, folkevalgte og tidligere og nåværende aktører i Stay behind tåle. Så konkrete må vi være for at diskusjonen om systemets bruk — og misbruk av det — skal bli reell. Vi synes rett og slett at saken er for viktig til at den fortsatt skal feies under teppet. En kritisk oppsummering av den beredska- pen som har eksistert til dags dato, må til for å legge planer for en ny beredskap som er bedre tilpasset nye tiders krav. Dette må omfatte demokratiets krav til innsikt og kontroll.

Den mange- len på politisk ansvar og de tjenestemessige forsømmelsene som leserne vil kunne trekke ut av denne bokas dokumentasjon, vil ha størst verdi som påminnelser om hvordan viktige spørsmål om landets framtid ikke bør behandles i den tiden vi går inn i. My Ebook My Ebook Vi har hatt et tett, nyttig og godt samarbeid med Gerhard Hel- skog og hans TV-prosjekt «Bak din rygg» om den kalde krigen og de hemmelige tjenestene. Dette munner ut i en dokumentar- serie i TV 2 i november 1995. Vi tror samarbeidet har vært til gjensidig nytte. Fra vår side rettes det en spesiell takk til Ger- hard Helskog og hans nære medarbeider Aslaug Holm. For øvrig takker vi Tiden Norsk Forlag for støtten til prosjek- tet, og alle de andre som har stilt opp for oss. Ikke minst våre familier, som har utvist stor tålmodighet.

Oslo, oktober 1995

Ronald Bye - Finn Sjue

Norges hemmelige haer - ´Stay Behind´ - Les boken her!


OPERATION GLADIO

Video:

The book:


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites.

Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU