2 min read

Norsk menneskerettighetsgruppe forbereder aksjon via FN

PRESSEMELDING: 21/03/2014

Norsk menneskerettighetsgruppe av eldre og uføre forbereder aksjon via FN for å ramme norsk råderett over egne ressurser

Avkorting og endringer av juridiske og hevdvunne pensjonsrettigheter som ble gjort av regjeringene Stoltenberg 2005 - 2013 gitt eldre og uføre, har hatt svært negative virkninger for de som er rammet - og spesielt for gruppen med lave og midlere pensjonsytelser. En tverrpolitisk gruppering av norske menneskerettighets-forkjempere har satt som klar målsetting å tvinge den nye regjeringen til å reversere diverse forordninger og regler som er blitt gjennomført de siste 8 årene.

Disse endringene er ikke berørt i materialet som FN har benyttet for å redusere norsk innflytelse i verdensorganisasjonen. Fra å være en A-nasjon til å bli en B-nasjon, uten rett til uttalelser eller innsigelser i viktige saker som gjelder menneskerettigheter, har Norge allerede tapt oppsiktsvekkende stor internasjonal anseelse i saker som gjelder enkeltmenneskets rett vis a vis statlig styring.

Uten at eldre og funksjonshemmede er nevnt i materialet som danner grunnlag for nedgraderingen av anseelse for brudd på vesentlige menneskerettigheter, er vårt land fratatt medbestemmelsesrett i verdensorganisasjonen, og nedgradert til å være en B-nasjon når det gjelder overholdelse av FNs Menneskerettigheter, og egne konstitusjoner. Menneskerettighetsgruppen mener å kunne føre bevis for at den norske stat bryter minst 10 av de 30 artiklene i Menneskerettighetskonvensjonen når det gjelder eldre, uføre og utenlandsboende nordmenn.

Disse faktorene har ikke vært belyst i forbindelse med de nedgraderinger som FN allerede har iverksatt i forbindelse med klare norske brudd på definerte menneskerettigheter. Beskjæringene av sosiale og økonomiske rettigheter mener menneskerettighetsgruppen gir klare beviser for grov offentlig forskjellsbehandling av norske pensjonister, avhengig av bosted og sosiale rammevilkår.

En anerkjennelse av at Norge bryter menneskerettighetene, og ikke følger verifiserte konstitusjoner som eksempelvis "Rettighetene om økonomiske og sosiale forhold" - som Norge uten reservasjon har undertegnet - kan landets styrende organer, Stortinget og byråkrati, dermed fratas sine forvaltningsroller over eget lands ressurser på linje med land vi ikke liker å bli sammenlignet med, eksempelvis Irak og Iran.

Dessuten har Norge inngått en rekke traktater - som er den høyeste form for enighetsavtaler som inngås mellom frie stater - som nødvendigvis vil måtte bli satt på prøve dersom Norge utsettes for en ytterligere degradering i verdens-organisasjonen.  Ikke bare vil dette ha store økonomiske konsekvenser for Norge, men i tillegg vil vårt lands anseelse internasjonalt lide et voldsomt prestisjetap.

Menneskerettighetsgruppen har skrevet et omfattende brev til Siv Jensen som leder av FrP, med kopier til partiets Stortingsgruppe og partikontor, og bedt partiet ta affære, siden løftene fra tiden før valget går direkte inn i området hvor rettighetsaspektene er blitt brukt for å få eldre og uføre til å gi sine stemmer til partiet ved Stortingsvalget sist høst.


I brevet blir det påpekt og begrunnet hvilke menneskerettigheter og konvensjoner den norske regjering de senere år har brutt - for å undergrave pensjonistenes rettmessige og hevdvunne krav.

Gruppen forutsetter at lederen i FrP, som også er finansminister, er i stand til å informere de personer i regjeringen som vil måtte anse en ytterligere degradering av Norges rolle i verdenssamfunnet som ytterst beklagelig og pinlig.   Brevet er tilgjengelig ved forespørsel.

FIN ser skattebetalerne som sine fiender: