8 min read

DANMARK ER I KRIG. FORHOLD JER ROLIGE!/amp

HUMAN SYNTHESIS

####DANMARK ER I KRIG. FORHOLD JER ROLIGE

**NewSpeek

  • Af Peter Qvistgaard, journalist
  • 18.04.2017**

alt

Islamiske grupperinger har stormet Folketinget og landets ledelse er taget som gidsler. Peter Qvistgaard rapporterer fra fronten.

Det danske indenrigsministerium meddeler netop nu, at landet har fået nyt styre, og opfordrer borgerne til at forholde sig rolige.

Flere hundrede muslimske medborgere har netop i disse timer besat Folketinget, og holder cirka 75 folketingsmedlemmer som gidsler. Samtlige øvrige medlemmer af Folketinget er lige nu gidsler i deres privathjem. Andre fraktioner af den muslimske oprørsbevægelse har besat vigtige nøglestillinger rundt i landet, såsom politistationer, jernbaner, broer, radio- og tv-stationer samt andre medier.

Det forlyder fra pålidelige kilder, at hæren er handlingslammet. Vore kaserner er omringet af oprørske styrker. De lokale oberster afventer forgæves ordrer fra Forsvarskommandoen, som lige nu kun råder over en tiendedel af ledelsen, idet mange overordene officer også er taget som gidsler i deres private hjem. Og chefen for Hjemmeværnet blev i øvrigt bortført, mens han sammen med sin familie var i BonBon Land. Med andre ord, Danmark er lammet.

Også Dronningen, som i Amalienborg lige nu er mandsopdækket af skæggede mænd i "tunics", der med deres kalashnikovs-rifler fortæller hende, at deres aktion kun er et ønske om at redde vort degenererende land.

En af dem, der har lykkedes at gemme sig for oprørsbevægelsen, er politikeren Zenia Stampe. Hun har netop via sit hemmelige opholdssted udsendt en opfordring til sine danske landsmænd:

– Lige nu er I bange for jeres familiers fremtid, og for Danmarks fremtid. Men det skal I ikke være. Tro mig, alting falder til ro igen. For denne nye kultur, som oprørsbevægelsen vil indføre i Danmark, er god for os alle. Vi har i al for mange år været nationalistiske, og vi har glemt, at selv i vores lille, rige land, er der plads til alle kulturer. Med denne her revolution behøver ingen af os danskere længere tage ansvar for vort eget liv eller tænke selv. For de fremmede har nemlig en lille bog, hvor der præcis står, hvad vi skal foretage os i hverdagen. Alt er nedskrevet. Er det ikke smart? Jeg vil snarest indkalde til en hyldestfest for vore nye herskere – blot skal I huske at være tækkeligt klædt, når I møder op. Jeg vil nu tage kontakt til vor nye regering. Skal i øvrigt lige huske at tage blomster med til dem.

En talsmand for den muslimske oprørsbevægelse har et bud på sammensætningen af den kommende regering.

– Vi har naturligvis de seneste år nøje holdt øje med de danske meningsdannere og politiker. Og lige nu er jeg sikker på, at eksempelvis Stine Bosse, Zenia Stampe, David Trads og Carsten Jensen får fremtrædende ministerposter, fordi de har om nogen kæmpet en kamp for at ødelægge jeres depraverende kultur. Noget, som vi naturligvis påskønner i den grad, og han fortsætter:

– Hvis danskerne i god ro og orden de næste uger vil lade sig omvende til vor muslimske tro, vil de ikke blive dræbt. Vi er jo ikke barbarer. Til gengæld er vi desværre nødt til at dræbe de resterende, for vor religion tillader ikke vantro.

Vi ønsker jo ikke et civiliseret samfund. Hvem tror I, vi er?

De seneste forlydender går på, at hele den danske højrefløj har søgt om asyl i Sverige. Men her er den svenske statsminister gået ud og erklæret: – At vi naturligvis ikke tage imod politiske flygtninge fra et nu venligsindet land som Danmark, som med deres nye styre vil omfavne ”Fredens religion”. Så derfor returnerer vi snarest disse landskadelige personer, så de kan få deres retfærdige dom.

Andre reaktioner på vort nye styre

Erhvervslivets topledere ser med glæde frem til en ny samfundsorden. Direktøren for Dansk Erhverv udtaler: – Vi forudser allerede nu, at vor eksport af halad-slagtet kød til Mellemøsten – og naturligvis også til et større dansk/muslimsk hjemmemarked – vil stige med flere hundrede procent. Den udmelding har allerede vakt begejstring på børserne, som forventer en betydelig stigning i aktiekurserne.

Lige nu er indkommet et telegram fra den tyske kansler Angela Merkel, der lykønsker Danmarks nye styre, og tilfører: – Som tak vil jeg sørge for at tildele Danmark to millioner nye muslimske borgere. Hvor er det dejligt at møde mennesker, som er enig i min politik. Og uden for referat vil jeg da lige tilføje: – Jeg går selv med tørklæde.

Af andre telegrammer kan nævnes et fra NATO, hvor generalsekretær Jens Stoltenberg erklærer:

– Normalt ville vi omgående have sat tropper ind for at hjælpe Danmark, men da vi alle er klar over, at halvdelen af dette lands befolkning er vilde med muslimer, har vi valgt at afvente situationen. I øvrigt er mit eget hjemland Norge også glad for muslimer, men det har naturligvis ingen indflydelse på min afgørelse i min egenskab af chef for NATO.

Også præsidenten for USA Donald Trump har tweetet en erklæring, som i sin lakoniske form lyder:

– Hvad sagde jeg?

Direktøren for Dansk Rumfartsforskning udtaler fra sit skjul: – Fandens også, nu skal jeg lave hele min forskning om. For de lærde imamer mener jo, at jorden er flad.

Talskvinden for brancheforeningen Dansk Textil udtaler: Vore medlemmer, der tæller tøjfabrikker og butikker, har længe været kede af, at danske kvinder går med for lidt tøj. Nu kan vi endelig se frem til at øge vor omsætning betydeligt, for nu skal hele kroppen dækkes til – med textil. Dejligt.

Direktøren for Danske Busselskaber fortæller: – Vi har jo længe haft problemer med unge drenge med et lidt for højt testosterol-indhold. Og det giver problemer i forhold til pigerne, når vi kører ungerne til og fra skole. Med det nye styre skal pigerne ved lov sidde bagerst i busserne. Så får vi endelig ro i bussen. Jeg tager sgu ti år mere som chauffør.

Danmarks Statistik meddeler i øvrigt, at de forventer at antallet af etniske danskere i fremtiden vil dale betydeligt. For når de homoseksuelle, de utro kvinder, de kristne, de intellektuelle, den revolutionære venstrefløj, ateisterne og øvrige minoriteter er væk, vil Danmarks befolkning være reduceret til cirka 800.000.

– Men så er der mere plads til alle os andre – og flere jobs. Tillige skal vi ikke længere betale kirkeskat, udtaler en glad direktør for Danmarks Statistik.

Redaktionen følger udviklingen nøje.

Rolig nu, det er bare FAKE NEWS – eller er det et fremtidsscenarium for Europa?

Støt NewSpeek


English translation by Google

DENMARK IS AT WAR. PLEASE KEEP ORDERLY AND CALM.

NewSpeek - By Peter Qvistgaard, journalist - 18.04.2017

Islamic groups have stormed the Danish Folketing and the country's leadership has been taken hostage. Peter Qvistgaard reports from the front.

The Danish Ministry of the Interior now announces that the country has a new government and encourages citizens to keep calm.

At the present hours, hundreds of Muslim citizens have occupied the Folketing and hold about 75 members of parliament as hostages. All other members of the parliament are currently hostages in their private home. Other fractions of the Muslim rebel movement have occupied important key positions around the country, such as police stations, railways, bridges, radio and television stations and other media.

From reliable sources,it appears that the army is inactive. Our barracks are surrounded by rebel forces. The local Commander awaits orders from the Defense Command, which currently has only one tenth of the management, as many senior officers are also taken hostages in their private homes. And the head of the Home Guard was abducted while he and his family were in Dream Land. In other words, Denmark is a like a captured lamb.

The Queen,in Amalienborg right now, is under siege by bearded men in "tunics" who, with their Kalashnikov rifles, tell her that their action is only a desire to save our degenerate land.

One of those who managed to hide from the rebel movement is the politician Zenia Stampe. Throughout her secret residence she has sent a call to her Danish compatriots:

"Right now you are afraid of the future of your families, and for Denmark's future. But you should not be. Believe me, everything is going to rest again. For this new culture, which the rebel movement will introduce in Denmark, is good for all of us. For many years we have been nationalist and we have forgotten that even in our small, rich country there is room for all cultures. With this revolution, none of us Danes need to take responsibility for our own lives or think about themselves anymore. Because the strangers have a small book, where exactly what we are going to do in everyday life. Everything is written down. Is not it smart? I will shortly call a celebration of our new rulers - just remember to be dressed dressed when you meet up. I will now contact our new government. Just remember to bring flowers to them.

A spokesman for the Muslim rebel movement has a bid for the composition of the future government.

"Of course, we have carefully watched the Danish opinion makers and politicians in recent years. And right now I'm sure, for example, Stine Bosse, Zenia Stampe, David Trads and Carsten Jensen get prominent ministerial posts because they have someone fighting a fight to destroy your depraved culture. Something that we naturally appreciate to such an extent, and he continues:

"If the Danes, in good faith, will be converted to our Muslim faith in the next few weeks, they will not be killed. We are not barbarians. In return, unfortunately, we have to kill the rest, because our religion does not allow unbelief.

We do not want a civilized society. Who do you think we are?

Recent reports indicate that the entire Danish right wing has applied for asylum in Sweden. But here the Swedish prime minister has quit and declared: "Of course we do not accept political refugees from a now friendly country like Denmark, who, with their new government, will embrace the" religion of peace. " So, therefore, we will return these terrestrial people as soon as possible so that they can get their fair judgment.

Other reactions to our new board

Business leaders are looking forward to a new social order. The Director of Danish Business says: "We already predict that our exports of halad-slaughtered meat to the Middle East - and of course to a larger Danish / Muslim home market - will rise by several hundred percent. The announcement has already sparked enthusiasm on the stock exchanges, which expects a significant increase in stock prices.

Right now a telegram has been received from German Chancellor Angela Merkel, congratulating Denmark's new board, adding: "Thank you, I will make sure that you allocate Denmark two million new Muslim citizens. Where is it nice to meet people who agree with my policy. And without a report, I would just add: - I'm wearing a head-scarf myself.

Other telegrams include one from NATO, where Secretary-General Jens Stoltenberg declares:

  • Normally we would have put troops in order to help Denmark, but as we all know that half of this country's population is Muslim, we have chosen to await the situation. By the way, my own country of origin Norway is also fond of Muslims, but of course, it has no influence on my decision in my capacity as Head of NATO.

Also, the president of the United States Donald Trump has tweeted a statement, which in its laconic form reads:

  • What did I say?

The Director of Danish Space Research states from his shelf: - The fate too, now I am going to do all my research. For the learned Imams, the Earth is flat.

Spokeswoman for the Danish Textile Association Association: Our members who count clothing factories and stores have long been sad that Danish women spend too little clothes. Now we can finally look forward to significantly increasing our turnover, because now the entire body is to be covered - with textile. Lovely.

The director of Danish bus companies says: "We have been having problems with young boys for a long time with a little too high testosterone content. And it gives problems for the girls when we drive the kids to and from school. With the new board, the girls must by law be in the back of the buses. Then we finally get calm in the bus. I'll take more than 10 years as a driver.

Statistics Denmark also announces that they expect the number of ethnic Danes to fall significantly in the future. Because when the homosexuals, the unfaithful women, the Christians, the intellectuals, the left-wing left, the atheists and other minorities are gone, Denmark's population will be reduced to about 800,000.

  • But then there is more room for all of us others - and more jobs. Additionally, we will no longer pay church tax, says a happy director of Statistics Denmark.

The editorial board follows developments closely.

Luckily this is just FAKE NEWS - or is it a future scenario for ANY European country?

**Support NewSpeek**

WHO and WHAT is behind it all ? : >


Commentary:

Administrator
HUMAN SYNTHESIS