3 min read

BREV TIL JONAS GAHR STØRE

Christian Tybring-Gjedde - dr. philos. Jon Gulbrandsen ·17 Oktober 2021

BREV TIL JONAS GAHR STØRE

Under følger et brev sendt til statsminister Gahr Støre. Brevet er forfattet av dr. philos. Jon Gulbrandsen (biolog). Han har så langt ikke fått svar. Brevet gjengis i din helhet etter tillatelse av forfatteren.

«Statsminister Jonas Gahr Støre,Jeg forstår det slik at du har satt deg som mål å kjøle ned jorda ved å redusere utslippene våre av CO2, bl.a. ved å fase ut norsk oljenæring til fordel for "grønne satsinger, som havvind, hydrogen og fangst og lagring av CO2".  Så vidt jeg forstår, støtter du deg på CO2-hypotesen.

Forutsetningen for å lykkes med dette er at

1) at hypotesen er riktig, og at det er mulig å påvise en positiv sammenheng mellom antropogene CO2-utslipp og en global temperaturutvikling, uten å bruke modelldata,

2) at de største utslippslandene er enige om at dette målet er ønskelig, og at ingen andre land vil ta over vår rolle som olje- og gassprodusent, og slik nulle ut et eventuelt bidrag fra oss,

3) at den globale temperaturen er for høy,

4) at CO2-konsentrasjonen også er for høy og

5) at prediksjonene fra FNs klimamodeller så langt har vært riktige.

1. Hypotesen er ikke bekreftet vitenskapelig, tvert om, men den har likevel overlevd politisk.  En sammenheng mellom antropogent CO2 og den globale temperaturutviklingen er ikke påvisbar, hverken ved bruk av måledata eller proxy data.  Tvert om har det over geologisk tid vært en invers korrelasjon.  En Fourir-transformasjon av Lüdecke og Weiss viser at temperaturutviklingen de siste 2.500 årene har vært syklisk og derfor er matematisk uavhengig av CO2-konsentrasjonen, som er monotont voksende.

2. De største utslippslandene ønsker ikke å redusere sine utslipp, tvert om, og dersom Norge stanser eller reduserer produksjonen av olje og gass, står andre land klare til å ta over vår rolle som produsent.

3. Jorda er nå inne i en relativt kald periode, det blir etter alt å dømme kaldere, og nesten alle temperatur-relaterte dødsfall skyldes i dag kulde, ikke varme.  Tidligere varmeperioder var dessuten globale og ikke lokale, slik det hevdes fra Cicero og NRKs klimapolitiske avdeling.

4. CO2-konsentrasjonen i atmosfæren er i dag kritisk lav, ikke kritisk høy; over geologisk tid har den variert mellom 180 ppm og 7.000 ppm, mens den nå ligger på litt over 400 ppm.  Nedre grense for at planter skal kunne overleve er 150 ppm.

5. Prediksjonene fra FN har vært gjennomgående feil.  Fra påstanden til António Guterres om at Tuvalu synker (Tuvalu har økt landarealet sitt med 2,9 %), at hele nasjoner kan bli liggende under vann, at det blir mer ekstremvær, at flere vil bli offer for ekstremvær og at matproduksjonen vil gå ned. Absolutt ingen av disse dommedagsprofetiene har slått til, tvert om er det motsatte påvist).

Dagens politiske ambisjoner vil derfor ikke ha noen annen effekt enn å gjøre oss veldig, veldig fattige, med alt hva det fører med seg av sosial uro og menneskelige lidelser.Jeg ber deg derfor så pent jeg kan om at du tenker deg om én gang til, uten å støtte deg til tungt politiserte informasjonsleverandører som, lett forkledd, bare leverer dine egne ord i retur.»


COPYRIGHTS

Copy & Paste the link above for Yandex translation to Norwegian.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified