4 min read

Misbruker Norge EØS-avtalen?

Litteraturhuset i Bergen - 09 Sep 18:15 UTC

NAV-skandalen avslørte kollektivt blindhet for den individuelle frihet EU og EØS-avtalen gir norske borgere - selv om de får midler fra NAV. Det var altså EU som sikret NAV-mottakernes rettigheter, og ikke Den norske stat, slik vi gjerne er vant til å tro. Hvorfor gikk det slik? Hva er de åpenbare og mer skjulte forklaringene på miseren? Hvilket «handlingsrom» har Norge i forhold til direktiver og forskrifter fra EU?

Hva med demokratiet? Europabevegelsen Vestland inviterer til åpent møte med Carl Baudenbacher som er tidligere president i EFTA-domstolen og Erik O. Eriksen som er professor og tidligere direktør ved ARENA, Universitetet i Oslo. Fra hver sitt ståsted har de sett hvordan norske myndigheter manøvrerer innenfor det vi oppfatter som «handlingsrommet» innenfor EØS-avtalen. Men hvor gode er vi på å «manøvrere» i dette rommet når Norge felles av EU for brudd på individuell frihet?

Dag Røsthe

Carl oppsummerte godt. Så nærmere et rettslig systemsammenbrudd kommer vi ikke viser Nav-skandalen og det store antall justismord utført i Norge.Norge og narrativet om menneskerettighetene.Media forvirrer folk med at vi har verdens beste rettssikkerhet. Og narrativet om at vi har verdens beste domstoler.Storting, Regjering og mediene samkjører til noe som fremstår som det største bedrag etter andre verdenskrig. Rettferdig rettergang i Norge må umiddelbart kreves. Nærmere et rettslig systemsammenbrudd kommer vi ikke.


"Skatteregler for pensjon i strid med EØS-avtalen?

Marius Reikerås  - March 7 2017 at 1:40pm

Fra Stortingets egen side:


"Skatteregler for pensjon i strid med EØS-avtalen?
EFTAs overvåkingsorgan ESA mener at norske regler om skattefradrag og skattebegrensning for pensjoner mottatt fra Norge, er i strid med EØS-avtalen.ESA sier i et nylig publisert åpningsbrev at de norske reglene, som hindrer pensjonister som ikke er bosatt i Norge å utnytte fradrags- og skattebegrensningsregler, med mindre de mottar hele eller nesten hele inntekten sin fra norske kilder, er i strid med EØS-avtalen artikkel 28 om fri flyt av arbeidskraft.

Saken har sammenheng med at Norge i 2010 innførte kildeskatt på pensjoner. Selv om en person ikke er bosatt i Norge, kan pensjonsutbetalinger fra Norge likevel beskattes på visse vilkår. Denne kildeskattesatsen utgjør 15 prosent. Personer som er bosatt i et annet EØS-land kan likevel kreve fradrag på lik linje med personer som er fullt skattepliktige i Norge, dersom hele eller tilnærmet hele inntekten til personen i inntektsåret skattlegges i Norge. De kan også kreve skattebegrensning i tråd med reglene om skattebegrensning for lav alminnelig inntekt.

Djevelen tar Skattefuten


ESA mener, blant annet under henvisning til EU-domstolens avgjørelse i sak C-39/10 Kommisjonen mot Estland, at dette innebærer en forskjellsbehandling mellom de skatteyterne som er bosatt i Norge og de som ikke er bosatt her, og at dette er i strid med EØS-avtalen. ESA mener at reglene kan medføre at verken bostedslandet eller Norge tar hensyn til skatteyterens personlige og familiemessige forhold ved fastsettelse av skatteplikten, og at skatteytere som ikke er bosatt i Norge blir straffet kun fordi de har benyttet retten til fri bevegelse etter EØS-avtalen.

Norge har ifølge åpningsbrevet argumentert med at skatteytere som ikke er bosatt i Norge kun kan sammenlignes med skatteytere bosatt i Norge, dersom de mottar minst 90 prosent av den skattbare inntekten sin fra norske kilder. Så lenge disse skatteyterne behandles likt, skjer det ingen forskjellsbehandling i strid med EØS-avtalen, hevdes det, noe ESA er uenig i. Norge har også i et tidligere tilsvar til ESA vist til systemet med skatteavtaler, og at det å gi fullt fradrag for lave inntekter i Norge, samtidig som den gjenværende hoveddelen av inntekten er unntatt fra skatt i bostedsstaten, kan resultere i utilsiktet manglende beskatning i begge stater. ESA har ikke vektlagt dette i åpningsbrevet.

Norge har frist på to måneder til å gi tilbakemelding til ESA på åpningsbrevet. Dersom det fortsatt er uenighet om saken, kan ESA komme med en grunngitt uttalelse. Hvis ikke Norge retter seg etter en slik uttalelse, kan saken bli brakt inn for EFTA-domstolen."

Baczur v Hungary (no. 8263/15) 7 March 2017

Skjult tyveri av trygd!! >


COPYRIGHTS

Copy & Paste the link above for Yandex translation to Norwegian.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Norge opprettholder heller ikke EU`s minstegrense for pensjonister. Som minstepensjonist gift med Brasiliansk statsborger, bosatt i Brasil, mottar jeg netto NOK 8.145.- per mnd. etter trekk av 15% Kildeskatt i 2010.  Det tilsvarer NOK 270.- per dag for to personer å leve av.

I 2020 ble jeg også fratatt forsørgertillegget for min kone som er hjemmeværende og tar seg av sin gamle mor. I flg. EFTA domstolen skal ingen land frata en statsborgers eiendom, (minstepensjon) ved flyttig over grensen fra ett land til ett annet. Det er jo tydeligvis gjort i mitt tilfelle. Til opplysning giftet jeg meg i Norge og emigrerte siden til Sao Paulo, Brasil.

CASE OF BACZÚR v. HUNGARY
(Application no. 8263/15)

JUDGMENT - STRASBOURG - 7 March 2017

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified