18 min read

DRAMATISKE TRUSLER MOT LILLE NORGE

Av Tor Sørensen 10 april 2021

NOEN DRAMATISKE TRUSLER MOT LILLE NORGE. FLERE AV DEM KUNNE VI HA UNNGÅTT HVIS VI HADDE VEKTLAGT CARL IVAR HAGEN SINE KLOKE ADVARSLER FOR MANGE TIÅR SIDEN

Jeg nevner her kun ti av de viktigste aspektene som jeg for min del mener truer vår nasjon. Man kan stille mange spørsmål – eller undres – i denne forbindelse, for eksempel: «Ser vi ikke hva som skjer? Hvorfor lar de fleste av oss denne degenereringen av vår kultur og vårt samfunn finne sted? Hvorfor viser vi det ikke ved valg hvis vi innser hva som foregår? Ønsker vi virkelig denne utviklingen? Eliten, menings-bærerne, har vel i hvert fall ønsket dette, siden de, med vitende og vilje(?), har lagt grunnlaget for denne ødeleggende utviklingen» Jeg vil behandle, eller i hvert fall tangere, de fleste av de nevnte spørsmålene, men min problemstilling – eller mitt hovedspørsmål – blir imidlertid: «Hvorfor er vår kultur truet?»  Her er noen av årsakene til problemene:

1. ENDRET FOKUS: FRA NASJONALSTAT TIL GLOBAL AKTØR

Punkt 1 funksjonerer også delvis som en ideologisk overbygning for resten av punktene, men jeg velger å ta det med som et eget punkt. Jeg kommer derfor tilbake til en del fra punkt 1 senere i artikkelen. Denne første faktoren gjelder kanskje spesielt for vårt eget land, men også for en del andre nasjoner. Eliten, definisjons-makten, de som vil bestemme hva vi skal tro, tenke, mene og uttale, har i løpet av noen ti-år greit å få/ lure det norske folk, spesielt, med på en utstrakt, økende, globalisme og unyttig og passiviserende u-hjelp som bidrar til å holde disse landene nede, særlig økonomisk sett. Norge – i særdeleshet – var svært homogen som nasjon med felles verdier, men er blitt en særs heterogen stat der det er vanskelig å samles om felles verdier.

Norges folketall har hatt en større økning de siste 20 år enn nesten noen annen nasjon grunnet fjernkulturell immigrasjon. Tallet på etniske nordmenn går nemlig ned. Verken Eliten eller folk flest har skjønt konsekvensene av denne omfattende globaliseringspolitikken, for vi har tatt debatten altfor sent, slik Sverige også har gjort. Globaliseringen er av Eliten også gjort til et moralsk spørsmål, der de «gode» er de som vil sløse ut penger til alt og ta imot massene for å bo her. Påpekning av reelle problemer med dette, er gjort til ondskap og umoral. Bistand og innvandring kan altså ikke debatteres på et fritt grunnlag, og frontene polariseres voldsomt. Det som kan tenke, blant annet på våre etterkommere, mistenkeliggjøres. Jeg og andre som bare påpeker det som har skjedd, tillegges falske motiver for å si sannheten høyt.

Helt fra før 1970 ble det lagt planer om at Norge skulle bli slik det er nå. En av arkitektene for dette var Gro Harlem Brundtland. Norge skulle gjøres til et flerkulturelt samfunn gjennom holdningskampanjer overfor landets unge mennesker gjennom undervisning, idrettslag, klubber osv. Jeg var selv lærer i grunnskolen den gangen og husker godt hvordan radio, TV, lærerkurs og lærebøker var fulle av propaganda om «ja til et fargerikt fellesskap». Dette tankegodset gjennomsyret blant annet o-fag i barneskolen, samfunnsfag i ungdomsskolen og kristendoms- og religionsundervisningen. Eliten mente at man måtte rette «det positive skytset» mot barn og unge på grunn av «de voksnes mange fordommer».

Norge innførte en fiktiv innvandringsstopp i 1975. Fire år senere skrev Brundtland likevel om det flerkulturelle samfunnet som ville komme, og som var så viktig å fremme. Hun la vekt på at de som så negativt på fjernkulturell innvandring, var preget av kunnskapsløshet, dumhet, fordommer og misforståelser. Det ble presisert hvor viktig holdningsskapende arbeid var i den unge del av befolkningen for et flerkulturelt samfunn, som skulle oppdra våre unge i dette korrekte, «globalistiske» og innvandrings-vennlige synet i skolen, i idrettslag, i fritidsklubber, i blokka, i oppgangen, i nabolaget, i lag, i foreninger, i radioen, på TV, i aviser og ukeblader osv. Sistnevnte, altså mediene, måtte aldri fokusere på alle problemene denne innvandringen skapte for samfunnet og for folk flest. Dette ble starten for MSM (main stream mediene).

Motstand mot flerkultur og globalisme ble sågar sykeliggjort, og de som mente dette, ble sett på som psykisk syke, med diskriminerende innstillinger, diffuse følelser, behov for å finne syndebukker og angst for det ukjente. Disse «vrang-forestillingene» måtte bekjempes for enhver pris, blant annet med «saklig opplysning» om alle fordelene med fjernkulturell immigrasjon. De som var mot denne innvandringen fra fjerntliggende strøk, led altså av vrangforestillinger, og politikere som var skeptiske, for eksempel Carl I. Hagen, ble kalt for en fremmedfiendtlig rasist da han foreslo at «våre nye landmenn» måtte lære seg norsk. Indoktrineringen ble særlig rettet mot skolen, og Stortingsmelding 74, 1979, sier blant annet: Sammendrag: «Skolemyndighetene har påtatt seg et ansvar for at opplysnings- og holdningsdannende virke begynner med barn og ungdom.

Det holdningsskapende arbeidet vil få stadig økt betydning, særlig i forbindelse med at annen generasjons innvandrere begynner å gjøre seg gjeldende. En bred og allmenn opinion mot diskriminerende holdninger og rasisme blir svært viktig. I denne prosessen og bevisstgjøringen er informasjonsspredning et nøkkelord. Toleranse ser ikke ut til å være medfødt. Det er nødvendig med betydelig innsats av økonomiske og andre ressurser for å ta igjen og styre den utviklingen mot et flerkulturelt/ pluralistisk samfunn som vi er inne i.» Sitat slutt. Norge skulle altså styres mot et «fargerikt fellesskap»/ fler-kultur. Når vi ser på samfunnet i dag, er det utvilsomt dette som har skjedd i en gradvis prosess som Eliten har ønsket og har arbeidet målbevisst for å oppnå. Ap og deres ledere etter Reiulf Steen og Oddvar Nordli, har vært hovedarkitektene bak denne uheldige nasjons-nedbrytende og globalistiske prosessen.

Vi kan særlig takke Brundtland, Jagland, Stoltenberg og andre sentrale Ap-ledere for at dette har skjedd. Dessverre ser vi dag en økende globalisme i alle partier på Stortinget (særlig i regjerings-par-hestene, Høyre og Venstre), med unntak av Sp og til dels Frp. Sistnevnte er delt i dette synet, men er restriktive i innvandringsdelen, som tross alt er det viktigste. Fra 1974 av kom det flere strengt hemmelige avtaler mellom EU og araberlandene, som i korthet går ut på at for å få tilgang til arabisk olje, måtte/ må Europa være vennligsinnet overfor islam når det det gleder for eksempel synet på islam som ideologi, handel med araberne og tillate stor mus/ limsk innvandring.

ALLE ser vel at det er nettopp dette som har skjedd. Tross to folkeavstemninger mot EEC/ EF/ EU-medlemskap i 1972 og 1994 som sa nei til Unionen – har Eliten ført Norge 85 prosent inn i EU, uten medbestemmelsesrett, gjennom en stadig mer omfattende avtale som bryter fundamentalt med Grunnloven vår. Stortingsmelding 74 av 1979 har vært et slags ideologisk fundament for vårt ekstremt nære samarbeid med EU og for vår globalistiske politikk. Folket ble totalt lurt av Ap-Eliten, og vi må blant annet betale enorme summer årlig bare for å få handle med EU. Norge har alltid sett til Sverige, og det som skjer der på godt og vondt, vil – 10-15 år senere – også hende her. Sverige og deres politikere har vært – og er fortsatt – forbilder for globalistene i Norge.

Sveriges super-naive statsminister, sosialdemokraten Stefan Löfven, er Jonas G. Støres store forbilde, skal man tro Støre selv. Globaliserings-prosessen, blant annet med fjernkulturell (les: mus/ limsk) innvandring, er irreversibel/ ikke mulig å endre i Sverige, som allerede er ødelagt. Dessverre blir det nok som sagt slik for Norges del også, om ca.10 år, for Eliten i Norge er handlingslammet – de pøser ut penger, men tåkelegger, unnskylder, bortforklarer og tenner lys – og folk flest er apatiske og kunnskapsløse, og de vil ikke lære – selv om til og med MSM begynner å fortelle om tragedien i vår hovedstad og andre steder i landet. De som KAN gjøre noe, snakker ikke om «Elefanten i rommet», nemlig is/ lam. Økningen i vandalismen, terroren og forbryteraktiviteten fra mus/ limske gjenger i Oslo øst, har økt med hele 36 prosent bare siste året. Dette sprer seg stadig raskere landet rundt, dessverre. Vi hører om det i nyhetsbildet hver eneste dag.

2. MANGLENDE REPRODUKSJON OG DERFOR FÆRRE ETNISKE EUROPEERE

For det andre: Europeerne orker ikke lenger å reprodusere seg selv, og «de etnisk europeiske fødslene» er på nedadgående. For «norske» kvinner er gjennomsnittlig antall barn for tiden bare 1.5, og da er også en god del fjernkulturelle innvandrer-kvinner med norsk statsborgerskap regnet med. Det fødes derfor alt for få europeiske barn, og de etnisk europeiske befolkninger skrumper inn. Europeerne har mistet det mest fundamentale overlevelsesinstinktet. En statistikk jeg nylig så, viser at det gjennomsnittlige barnetallet hos muslimske kvinner i Europa er 4.5.

Dette er et historisk enestående fenomen. En firedel av tyske kvinner – i de store byer en tredjedel – vil ikke ha barn, prevensjon hindrer graviditet og aborttallene øker. Tysklands mange millioner tyrkere vil derimot være mer enn fordoblet i 2020. Ifølge FN- og EU-prognoser vil Tysklands nåværende befolkning på godt 80 millioner skrumpe ned til kun 60 millioner i 2050, og herav vil tyrkerne og andre muslimer utgjøre en stadig stigende andel, inntil de utgjør flertallet før århundreskiftet. Italia vil skrumpe med 20 millioner til 37 millioner og Spania med 10 millioner til kun 28 millioner. I de østeuropeiske land inklusive Russland og Ukraina ser det enda verre ut.

3. MASSIV OG LANGVARIG FREMMEDKULTURELL IMMIGRASJON

Den tredje vesentlige faktoren er innvandringen av økonomiske migranter. Europeiske land har i historiens løp mottatt – og på kort tid integrert – innvandrere fra andre europeiske land: tyskere, svensker, jøder og hugenotter er innvandret til Danmark og har vært en gevinst for landet. Men vår tids innvandrere fra is/lamske land er av et helt annerledes omfang, og de vil ikke integreres. De tar sin religion med fra Midtøsten, Nord-Afrika og Pakistan for å kunne leve isolert i egne ghettoer, så de ikke påvirkes av vertslandenes kultur.

Deres tall vokser eksplosivt fordi de får langt flere barn enn europeerne. I Frankrike, med seks millioner unevnelige, og i Nederland er den unevnelige befolkning mer enn fordoblet siden 1980. Er du klar over at mange tyske byer har en unevnelig befolkning på 30-35 prosent? Det samme gjelder engelske og franske byer. I Tyskland var der i 1960 under 7.000 unevnelige, men i dag er der fem millioner! En lang rekke tyske byer vil få unevnelig flertall innenfor en overskuelig periode. 160.000 høyt utdannede tyskere forlater hvert år landet. I Brüssel og mange andre europeiske byer er over halvdelen av nyfødte barn for lengst unevnelige.

I Birmingham, og i en del andre engelske byer, er der flere mos/kéer enn kirker. De europeiske velferdsstaters ødeleggelse blir det uunngåelige resultatet. De virker naturligvis som en magnet på de mange millioner av mennesker i Midtøsten, Nord-Afrika og andre steder, som vest-europeerne paradoksalt nok SELV frakter til Europa. Disse har rett til bolig, gratis barnehage, legehjelp, undervisning og utdannelse. Nylig kunne man på TV stifte bekjentskap med en palestinsk kvinne med sju barn, som har bodd i 21 år i Danmark uten å ha lært å lese og skrive – og uten noensinne å ha arbeidet. De utgjør en enorm byrde og legger beslag på en uforholdsmessig stor del av de sosiale budsjettene.

Vi vet fra økonomiske beregninger at det er kun innvandrere med utdannelse, som er i beskjeftigelse fra dag én, og som forlater landet igjen når de ikke lenger arbeider, som medfører en minimal økonomisk nettogevinst. I stedet mottar Europa mange millioner mennesker uten utdannelse, og som lever på staten resten av livet. Mange av deres barn, særlig sønnene, får heller ikke utdannelse. Det går ut over dem som ved hardt arbeid har bygget opp landet og finansiert overflødighetshornet av velferdsgoder. Husker du at det ikke lenger var økonomi til at de gamle i flere byer ikke kunne få en festlig juleaften på pleiehjemmet? Vi er bare ved begynnelsen.

I kraft av de voldsomme forskyvninger som også fremover vil skje i befolknings-sammensetningen med færre og færre europeere og stadig flere unevnelige innvandrere og deres etterkommere, vil de europeiske lands økonomier skrumpe. Der blir et mindre bruttonasjonalprodukt pr. innbygger. Andelen av produktive og innovative mennesker vil falle, mens andelen av lav- eller minusproduktive mennesker vil stige kraftig. Samtidig vil utgifter til sosiale foranstaltninger, til politi, rettsvesen og kriminalomsorg fortsatt vokse. Skatter og avgifter på de produktive må heves for å finansiere denne de facto destruksjon av de europeiske velferdsstater.

I Norge lovet Ap før forrige stortingsvalg hele 15 milliarder i årlig skatte- og avgifts-skjerpelse for å finansiere den ulønnsomme, fjernkulturelle innvandringen. Det snakkes om at det nå kommer få, men dette stemmer ikke, for Eliten og MSM vil ikke nevne den desidert største gruppen: de familieinnvandrede. I 2018 kom det over 18 000 til Norge i netto-innvandring (SSB), og de overlegent fleste var unevnelige familier som kom etter. Disse kommer som regel heller ikke i arbeid. Bare én av 25 syriske kvinner kommer noen gang i full stilling i lønnet arbeid.

4. SNILLISME OG NAIVITET I VEST-EUROPAS STATER

En fjerde og avgjørende faktor er demokratiet, eller rettere den demokratiske rettsstat, som europeerne med rette er stolte av. Den gir borgerne en frihet og en rettssikkerhet som ikke finnes i de rettsløse land der innvandrerne og deres etterkommere kommer fra. Her er det politistater med klanvelde, korrupsjon og undertrykkelse. Demokratiet er en fin styreform, og rettsstaten et uvurderlig gode, men dens institusjoner er skapt av og for demokratiske og lovlydige europeiske borgere. Rettsstaten kommer til kort overfor de enorme og voksende utfordringer over en bred front som Europa står midt i som følge av den is/lam/ske masseinnvandringen.

5. NAIVE OG TÅPELIGE INTERNASJONALE LOVER

En femte faktor er det nettet av lover, direktiver og internasjonale konvensjoner, som europeiske politikere har spunnet sine stater inn i, og som nå forhindrer dem i å gripe inn overfor selv helt åpenlyse kriminelle handlinger. Det sier de europeiske politikere i det minste selv. Det kan jo også være at de bare bruker konvensjonene som en unnskyldning for ikke å foreta seg noe som nytter. Tilsynelatende er det ikke engang mulig for europeiske stater å forhindre illegal innvandring. Det er også ifølge politikerne heller ikke mulig å utvise sterkt kriminelle personer som ikke har norsk statsborgerskap. Selv terrorister og personer, som er ettersøkt for mord, blir beskyttet av konvensjonene.

Personer som går i krig mot våre soldater og vårt politi, må ikke røres. Nå og da foretar politikerne kosmetiske endringer, men blir så omgående av eksperter og medier utsatt for mengder av beskyldninger for å savne anstendighet, medmenneskelighet og nestekjærlighet. Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen og CTG er her et gode eksempler. Den tiden er jo også for lengst kommet, da de unevnelige innvandrere kan være avgjørende for utfallet av et valg til de europeiske lands parlamenter. For nylig iscenesatte politikerne seg selv i en patetisk marsj mot terror, der også representanter for unevnelige terrorregimer deltok – en både kvalmende og gratis gestus. For politikerne ønsker jo ikke å gjøre noe seriøst med de truslene de kunne avverge hvis de bare ville.

6. MEDIENE SOM STORT SETT ER VENSTREORIENTERTE

Mediene, MSM, er et sjette problem. Dette er Elitens talerør. Især de elektroniske såkalte Public service-TV-kanaler har utviklet seg til en slags politiske partier som er uten noe folkelig mandat, men som i egen selvforståelse har rett til å sette den politiske dagsorden og bestemme, hva som skal, og hva som ikke må diskuteres. Her er NRK det beste eksemplet. Alle undersøkelser viser entydig at disse mediene beherskes av venstreorienterte, og de skaper dermed en permanent venstre-vridning av den offentlige debatt om alvorlige samfunnsanliggender, herunder utviklingen mot Europas undergang. Disse mediene støtter altså venstre-orienterte politiske partier som gjerne vil ha inn flest mulig av disse migrantene i landet siden de – senere, etter å ha blitt bosatt i landet – stemmer på de røde og sikrer dem enda mer makt til å forme samfunnet til økonomisk og kulturell ruin.

Mot Høyresiden – samt mot dem som videre-bringer nyheter om de mange ulempene med de fremmedkulturelle (les: de unevnelige), for eksempel deres vold og mange forbrytelser – er derimot de fleste mediene og de venstreorienterte i samfunnet mer aggressive. Når det gjelder dem som er uenige med deres syn på innvandringspolitikk, bruker de uttrykk som «manglende anstendighet», «giftspredning», «hatspredning», «politisk brunfarge», «rasist», «nazist» o.l. Flere av Frps politikere, bare tre er nevnt, har særlig vært utsatt for dette.

7. TÅPELIGE VELGERE OG FEIGE POLITIKERE.

Punkt 7 omhandler en skyldfordeling mellom velgerne og de valgte politikere. Man sier gjerne at folk får de politikere de fortjener. Det er under alle omstendigheter velgerne som ved valg etter valg stemmer på de politikere som ved sin lettsindige politikk har lagt grunnen til den kommende katastrofen, og som reelt ikke ønsker å gjøre noe for å avverge katastrofen. Derfor går Europa under for øynene våre; altså fordi vi lar de sløve politikerne, som vi i vår dumskap velger, styre oss inn i avgrunnen.

Det er bare to partier (Sp og Frp) på Stortinget (før var det tre, Sp, Frp og H (før Erna) som vil ha en viss kontroll på innvandringen, men folk flest har ikke stemt så mye på innvandrings-kritiske partier. Hvorfor, vil jeg spørre? Skjønner vi ennå ikke problemet? Er vi uopplyste? Er vi naive? Stemmer vi bare av gammel vane? Har sosialismen fått så godt fotfeste at vi ikke kommer oss ut av deres klamme grep? Har falske medier forblindet folk flest? Blir stadig flere medier så redde for å miste statsstøtten at de taler eliten etter munnen? Her kan jeg særlig vise til punkt 1!

8. RASERINGEN AV VÅRT FORSVAR

Punkt 8 er en fundamental faktor for å kunne forsvare vår suverenitet. En naiv og langvarig nedbygging av våre, og Vest-Europas militære styrker, samt en flytting av avdelinger fra nord i landet vårt (der trusselen ligger) mot sør i landet (der ingen truer oss), er også symptomatisk for Norge. Har man gitt opp Nord-Norge allerede? I stedet har man brukt mange milliarder på forgjeves og ødeleggende kriging i fjerne himmelstrøk i barbariske is/lam/ske land der kaos, undertrykkelse og hat mot Vesten råder grunnen.


Erna Solberg underskrev avtale med EU for ett par år siden hvor Norge ikke lenger har kontroll med sine forsvarsstyrker og hemmelige tjenester. Les også NUPI avtale og omfanget her.  (Human Synthesis)


9. DET ØKONOMISK DESTRUERENDE KLIMA-TØVET

Det niende punktet gjelder hele Vest-Europa generelt, men Norge spesielt. Den Norske Eliten, anført av kommunistpartiet MDG og minipartiene V og SV, vil ødelegge norsk økonomi ved tilsynelatende å mene at lille Norge nesten alene, skal redde verdens klima. MDG vil at vi skal gi bort store deler av Oljefondet, som allerede er i underskudd mht. fremtidige pensjonsutgifter. Klimatøvet er å tro at Norge kan redde klimaet nesten alene, selv om ingen av dem som teller, bryr seg, og tvert imot sier de vil slippe ut mer. Norges bidrag, om vi så la med landet, vil ikke monne i det hele tatt i verdensmålestokk.

Det er verdens globale utslipp som teller, ikke å destruere lille Norges økonomi og velstand. Ernas nye globalist-regime, med V og den «farlige» klimafantasten og super-globalisten Sveinung Rotevatn i spissen, har vedtatt at lille Norge, med 1/2000-del av klodens befolkning, skal lede klimapolitikken på kloden ved ensidig å minske Norges utslipp fra 40 til 50/55 prosent på få år. Ingen sier at de vet om dette hjelper (Det gjør de selvsagt ikke. Vi vet jo ikke en gang om endringene er menneskeskapte.) og hva det koster for nordmenn, som allerede er det desidert mest klimabeskattede folk i verden. Det latterlige er at jo mindre olje og gass som produseres rent i Norge, dess verre blir de globale utslippene.

10. SIST, MEN IKKE MINST: VEST-EUROPA HAR FORLATT GUD

Og har erstattet ham med Mammon, Klimatøvet, sekulær humanisme, globalisme og den politiske, juridiske og litt religiøse, voldelige, undertrykkende og unevnelige ideologien. Når én livsanskuelse taper terreng, tar noe annet over. Dessverre i vårt tilfelle! Min problemstilling er følgende: "Hvorfor er vår kultur truet?"

KONKLUSJON:

Jeg tror svaret på problemstillingen/ hovedspørsmålet er en kombinasjon av de nevnte punktene. Spesielt avgjørende er en sammensetning av generell snillisme og naivitet blant politikere og en villet utvikling i visse politiske kretser, samt det faktum at velgerne, av ulike årsaker, støtter slike politikere ved valg. Etter min mening er Erna Solberg den mest sløsende norske statsleder noensinne. Hun har sågar vunnet det unevnelige FNs sløse-pris for å gi bort sitt lands ressurser til verdens diktaturer og despotier. Jeg tror et svært viktige nøkkelord er «massiv og vedvarende fjernkulturell infiltrasjon» og dyrkingen av en ny sekulær «religion», altså Klimatøvet, i vårt samfunn, særlig på sikt, vil bryte ned vår gode, trygge og demokratiske kultur og spesielt vår velstand.

Essensielle stikkord er Marrakesh-pakten med fri innvandring og Agenda 30 med fordeling av rike lands hardt opparbeidede ressurser til verdens 5 milliarder fattige, slik at alle blir fattige. Om Norge, med kun 1/2000-del av verdens befolkning, legges helt ned og gir seg til de fattige, ville de sistnevnte ikke merke noen forskjell.m. I vårt land er den negative utviklingen i Oslo det beste eksemplet. Noe av det verste er at vi har valgt det selv. Det er for øvrig bare unntaksvis at noen tør å påpeke det jeg gjør her....Du forstår vel at vi til høsten må stemme på det ene partiet som ikke vil dette, og som samtidig kan få rikspolitisk makt?

Vil du lese om dette på skikkelig vis?

I så fall anbefaler jeg noen essensielle bøker. Du kan jo begynne med Sylvi Listhaugs bok: "Der andre tier". Her er jeg enig i alt! Deretter kan du gå i gang med de uvanlig viktige bøkene: Terje Tvedt: "Det internasjonale gjennombruddet", Hallgrim Berg: "Amerikabrevet" og "Demokrati eller is/lamisme", Hege Storhaug: "Is/lam. Den 11. landeplage" og Halvor Fosli: "Mot nasjonalt sammenbrudd". Senere kan du prøve deg på Halvor Tjønn sitt fantastiske mesterverk: "Mu/ham/med. Slik samtiden så ham".

Tor Sørensen - 10 april 2021


NOEN TREKK VED DEN POLITISKE UTVIKLINGEN I NORGE

Tor Sørensen - 10 april 2021

DNA - stiftet i 1887, som Norges tredje eldste parti, ble delt i tre tidlig på 1920-tallet. Kommunistene og det revisjonistiske Sosialdemokratene var de to utbryter-gruppene. I 1928 gikk Sosialdemokratene inn i DNA igjen, mens kommunistene, NKP, forble et mini-parti under Moskva. Nå er NKP en del av SV, Sosialistisk Venstreparti, som først het Sosialistisk Valgforbund, 1973 ff, dannet av Finn Gustavsens SF (1961 ff), NKP og det sterkt Kina-tro maoist-partiet AKP-ml, marxist-lenistene. De siste gikk senere ut og dannet dagens Rødt. DNA/ Ap selv er nå et halv-sosialistisk, revisjonistisk parti nesten på linje med det Erna har omformet Høyre til. Det eneste som skiller de to, som lenge har nærmet seg hverandre fra hver sin side, er skatte- og fordelingspolitikken.

De to kunne, hvis de ønsket, ha dannet en sterk koalisjon, for de er store og egentlig enige om nesten alt, for eksempel NATO, EU, FN, u-hjelp, kriging i utlandet, velferd, helsepolitikk, eldreomsorg, trygder, klima, unevneligheten, Corona, osv. Det var Ap som startet prosessen med å indoktrinere og propagandere naive nordmenn i retning av anti-nasjonalisme, globalisme, "fordelene" ved inntak av fjernkulturelle, "Ja! til et fargerikt fellesskap", nedbygging av vår kultur og vår tro, utsending av enorme midler til despotiske tyranner, fosterdrap osv. De brukte sitt enerådende partiorgan, NRK, til denne ensrettingen av tenkningen/ propagandaen - i mange tiår. Ap er imidlertid ikke lenger det eneste store globalist-partiet i Norge. Et annet parti, det før konservative, Høyre, og anført av sin stormannsgale? leder, Erna Solberg, har nå overtatt som det ekstreme globalist-regimet - til og med foran Ap.

Ernas Høyre er, delvis ved hjelp fra KrF og V, i dag trolig mer globalistisk og ødeleggende for nasjonen Norge enn Ap. Ernas regime er mer opptatt av å støtte alt på kloden enn av Norge og nordmenn. Hun virker ekstremt glad i en fremmed, voldelig og farlig ideologi som systematisk undertrykker kvinner, og som lover sikker frelse ved å drepe vantro. Hun prøvde sågar å innføre sh/ar/ia alt i 2003, som Bondeviks kommunalminister. Hun uttaler sågar at den ikke har NOE med seg selv å gjøre! Hun og Regimet vil altså gi Norge til fant til ALT i verden og vil ta inn stadig mer unevnelighet, nå særlig de tallrike familiene til dem som alt er her, og som Eliten ikke regner med i statistikken, samt mengder av såkalte kvoteflyktninger! Her ligger Norge helt i verdenstoppen. Erna er sågar det korrupte og unevnelig-styrte FN sin yndling mht. gedigen sløsing med vårt lille lands ressurser til nesten alt i hele VERDEN.

Det snakkes om Erna og Obama, Erna og Trump, Erna og Merkel, Erna og Macron, Erna og Johnson osv., som om lille Norge er en økonomisk stormakt på linje med nasjoner med det mangedobbelte i folketall. Viktig konklusjon:Derfor vil jeg for min del - fremfor et fortsatt Erna-regime - heller foretrekke en mindretalls-regjering med et sterkt Sp - som jo er landets mest konservative parti - og et svakt Ap. Den kan søke støtte til høyre, altså fra FrP. Den må ikke være avhengig av de tre ødeleggende og farlige SMÅ-PARTIENE helt til venstre, der MDG, som vil ødelegge nordmenns velstand - og som tror at den halve promillen av etniske nordmenn i verden - kan redde kloden ved å skatte oss ihjel og ta fra oss alle gleder, er verstingene. Jeg vil altså heller ha et sterkt Sp, som ikke fordrar verken SV, Rødt eller MDG, i regjering, fremfor at Ernas nasjons-ødeleggende regime får fortsette med å svekke vår kjære nasjon og ødelegge den helt for våre etterkommere.

Aller helst hadde jeg ønsket FrP pluss Sp, men det er kanskje ikke realistisk - ennå! Disse to partiene er begge patriotiske på hvert sitt vis, men Sp må først komme seg bort fra alliansen med slike som de nesten ikke er enig med om noe, og FrP må gi slipp på Ernas globalist-regime. Dagens regime er etter mitt syn det mest destruktive for nasjonen Norge som vi har hatt etter 2VK. Derfor vil jeg at FrP skal ta avstand fra det nåværende regimet på sitt landsmøte tidlig i mai og ikke fortsette å være garantisten for dets videre eksistens! Hvis FrP gjør som jeg skisserer, er det en sjanse for at mange PATRIOTER - med ulike hoved-preferanser - kan samle seg i en mektig, felles front mot den destruktive og nasjons-ødeleggende globalismen som rår i dag!

Tor Sørensen 10 april 2021


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.